KAMER. Release 18. December 01, 2020

Hele tekst

(1)

December 01, 2020

(2)
(3)

1 aangifte 5

2 beuker 7

3 beuker2 9

4 BEWIJS 11

5 BIJWERKINGEN CLOZAPINE 13

6 CHRONOLOGISCH 15

7 clozapine 17

8 EERSTE 19

9 BRIEF EERSTE KAMER 21

10 (f)act 27

11 greffe 29

12 hogeraad 33

13 igz 35

14 LEGAAL 37

14.1 gijzeling . . . 37

14.2 mishandeling . . . 37

14.3 verzwijging . . . 37

14.4 moord. . . 38

15 om 41

16 ontwenning 43

17 PVP 45

18 STRAFBAAR 47

(4)

20 uitspraak 51

21 URLS 53

22 ZYPREXA 55

ii

(5)

ik wil u graag informeren dat uw commissies van VWS en J&V geinformeerd zijn dat de medcijnen gebruikt in de gedwongen zorg waar uw wet een wettelijk voorschrift voor gaat bieden gif blijken te zijn.

Er is bewijs dat de medcijnen gebruikt in de GGZ gif zijn, bewijs dat geleverd word door het ECHA agentschap van de Europeese Unie, wat bij houd welke chemicalien een gevaar zijn of niet. De ECHA laat bedrijven die stoffen willen transporteren testen doen wat hun dodelijkheid betreft, de zogenoemde LD-50 tests. Aan de hand van deze tests beoordeelt men dan of een stof onschadelijk, schadelijk, gif of dodelijk zijn. Deze tests resulteren in labels die men moet gebruiken als men de stof transporteert.

Voor de stof haloperiodol, de werkzame stof in Haldol, ziet u hier de waarschuwingen die te vinden zijn ophttps:

//echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.142

Haldol is het meest gebruikt medicijn als “nood medicatie” in de GGZ, een klassiek antipsychoticum.

bewijs dat haldol gif is:

Zoals u ziet is haloperidol geclassificeerd als “toxic as swallowed” en is een doodskop met beenderen noodzakelijk als men deze stof wil vervoeren.

Men gebruikt in de GGZ dus geen medicijnen die geen schade kunnen, maar een stof die giftig is als men hem inneemt.

De medicatie die u in uw wet toestaat om gedwongen toegedient te kunnen worden zijn gif en niet zoals men beweerd een medicijn dat geen schade kan.

Deze wet aannemen in de wetenschap dat het hier gif betreft maakt dat uw wettelijke voorschrift gebruikt word voor giftoedieningen en niet voor behandeling met medicijnen die geen schade kunnen.

U zekert hier de straffeloosheid voor deze gif toedieningen als u niet ook zorgt dat de medicatie waar uw wet aan refereert ook niet daadwerkelijk medicijnen zijn die geen schade kunnen.

Ik hoop dat u de wetenschap dat het hier gif betreft en niet medicatie zult gebruiken om de WvGGZ niet aan te nemen, hij word nu gebruikt in een poging gif toedieningen te legaliseren, te voorzien van een wettelijk voorschrift.

Hoogachtend, Bart Thate

p.s. de commissies VWS en J&V van uw kamer zijn ook geinformeerd maar uw persoonlijk ook op de hoogte brengen voordat men hier over stemt verdient de voorkeur.

(6)

2 Contents

(7)
(8)

4 Contents

(9)

aangifte

Van: Bart Thate [mailto:bthate@gmail.com<mailto:bthate@gmail.com>]

Verzonden: dinsdag 16 oktober 2012 21:49

Aan: AP-Alkmaar (Parket Alkmaar); Info Hoge Raad

Onderwerp: Re: verzoek aan de officier van justitie om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan

Hallo Korps Politie,

ik wil hiermee melding maken van een situatie die voor zowel mij als mijn v riendin levensbedreigend is. Wij hebben al vele malen in de loop van de afg elopen 4 jaar aangifte proberen te doen van de misstanden hier in de GGZ, h et is alle keren tegengehouden omdat er geen sprake zou zijn van opzet. Ik zal u laten zien wat de situatie is en is zal u ook aangeven dat er wel spr ake is van opzet.

De situatie:

Mijn vriendin en ik zijn beiden in behandeling geweest bij de GGZ NHN hier in Heerhugowaard. Mijn vriendin is er nog steeds in behandeling, ik ben nu al weer 2 jaar een zorgwekkende zorgmijdende GGZ patient, omdat de GGZ niet wenst te leren van de fouten die er gemaakt zijn. Het betreft hier hiet risico op suicide voor mij en mijn vriendin en de inv loed op dit risico door het doen en laten van de GGZ.

Mijn vriendin heeft onderandere bordeline, welke stoornis een 2000% (ja 20 keer) grotere kans op suicide opleverd dan een normaal mens. Ik ben schizof reen met 700% (7 keer) meer kans om te sterven aan zelfmoord. Het handelen van de GGZ met patienten met zulke risico’s brengt een enorme verantwoordel ijkheid met zich mee.

De 1e keer dat mijn vriendin een poging deed was toen een casemanager niet op het afgesproken tijdstip belde (nog van voor mijn tijd). De 2e keer was omdat de psychiater en casemanager een opname niet nodig vonden. Nu dreigt zich een situatie te ontwikkelen waarbij mijn vriendin weer geconfronteerd word met een zorgweigering, gisteren was het betreffende behandelende wijkt eam (5e wijkteam van GGZ NHN) niet bereikbaar voor contact.

Ik heb toen opgetreden als opvanger van de mentale klap, iets wat ik in de afgelopen jaren veel heb moeten doen. Heb mijn vriendin opgevangen zogoed a ls het kon, aan het eind van de avond waren we er weer een beetje overheen.

Ik kan dit niet meer, het is wachten totdat het WEER misgaat. Als de GGZ ni et adequaat reageert, is het risico te groot en ik kan er niet altijd zijn om maar te proberen de gedaande schade te fixen. Om maar niet te spreken ov er de schade die dit mij toebrengt.

(10)

Ik meld dit u, kompleet in de verwachting dat ook deze keer u een smoes zul t verzinnen waarom u niets doet, zoals u het de afgelopen jaren heeft gedaa n. U wilt niet eens zien dat er dingen misgaan.

6 Chapter 1. aangifte

(11)

beuker

(12)

8 Chapter 2. beuker

(13)

beuker2

(14)

10 Chapter 3. beuker2

(15)

BEWIJS

(16)

12 Chapter 4. BEWIJS

(17)

BIJWERKINGEN CLOZAPINE

Table 10. Adverse Reactions (2%) Reported in CLOZARIL-treated Patients (N=842) Across all CLOZARIL Studies (excluding the 2-year InterSePTTM Study)

Body System Adverse Reaction*

CLOZARIL N=842

Percentage of Patients

Body System Adverse Reaction*

Central Nervous System:

1. Drowsiness/Sedation 39 2. Dizziness/Vertigo 19 3. Headache 7

4. Tremor 6 5. Syncope 6

6. Disturbed Sleep/Nightmares 4 7. Restlessness 4

8. Hypokinesia/Akinesia 4 9. Agitation 4

10. Seizures (convulsions) 3†

11. Rigidity 3 12. Akathisia 3 13. Confusion 3 14. Fatigue 2

(18)

15. Insomnia 2 Cardiovascular:

16. Tachycardia 25†

17. Hypotension 9 18. Hypertension 4 Gastrointestinal:

19. Constipation 14 20. Nausea 5

21. Abdominal Discomfort/Heartburn 4 22. Nausea/Vomiting3

23. Vomiting 3 24. Diarrhea 2 Urogenital:

25. Urinary Abnormalities 2 Autonomic Nervous System:

26. Salivation 31 27. Sweating 6 28. Dry Mouth 6

29. Visual Disturbances 5 Skin:

30. Rash 2 Hemic/Lymphatic:

31. Leukopenia/Decreased WBC/Neutropenia 3 Miscellaneous:

32. Fever 4 33. Weight Gain 5

†Rate based on population of approximately 1700 exposed during premarket clinical evaluation of CLOZARIL.

14 Chapter 5. BIJWERKINGEN CLOZAPINE

(19)

CHRONOLOGISCH

Ik ben Bart Thate, een 49 jarige schizofrenie patient. Het is voor mij niet mogelijk gebleken omaangiftete doen van mishandeling als de psychiater zijn patient met medicijnen mishandelt.

De IGZ treft geen structureleonzorgvuldigheidin de afhandeling van klachten bij GGZ-NHN aan. DeHoge Raad concludeert dat het geen verantwoordelijkheid heeft en verwijst naar het Openbaar Ministerie, dat niet reageert. Daarna heb ik het Europeese Hof voor de Rechten van de Mens aangeschreven om eenklachttegen Nederland in te dienen.

De klacht betreft problemen met de invoering van de(F)ACT methodiek in Nederland. DeKoninginkan hier geen verder tussenkomst verlenen.Uitspraakis niet-ontvankelijk.

Pas na een gang langs het EVRM reageert HetOpenbaar Ministeriewel en verwijst naar de IGZ, die de klacht melding al heeft afgesloten.

Ik concludeer hier uit dat het in Nederland voor de GGZ patient niet mogelijk is om aangifte te doen voor een strafbaar feit als een arts met gif mishandelt.

(20)

16 Chapter 6. CHRONOLOGISCH

(21)

clozapine

Clozapine is een dodelijke stof, zie de bijsluiter van de FDA:

https://drive.google.com/open?id=0BwaFXkZBje4OdnBmS05sQ2dkUEE

deze potentieel dodelijk aandoeningen kan men door toediening van clozapine oplopen:

• neutropenia (tekort witte bloedcellen)

• myocarditis (ontsteking hartspier)

• cardiomyopathy (ook hartspier)

• Hypotension (lage bloeddruk)

• bradycardia (trage hartslag)

• syncope (flauwvallen)

• cardiac carrest (hartstilstand)

• neuroleptic malignant syndrome (NMS)

• constipation (dikke darm verstopping)

• intestinal obstruction (darm problemen)

• fecal impaction (vastzittend stront)

• paralytic ileus (ook voedsel vastzittend in de darm)

Los van bijwerkingen die dodelijk kunnen zijn, kan dit medicijn ook in dodelijk hoeveelheid toegediend worden. 12,5 mg is als dodelijk genoteerd, standaard OD is 2.5 gram, sommige overleven boven de 4 gram.

(22)

18 Chapter 7. clozapine

(23)

EERSTE

Geachte leden van de Eerste Kamer de Staten Generaal,

Als u toch besluit de Wet verplichte GGZ aan te nemen, wens ik u dat liever te zien doen in het zekerheidbewustzijn dat het hier gif betreft en niet het beloofde “kan geen schade” medicijn.

Er is bewijs dat antipsychotica gif zijn:

haloperiodol (haldol) -https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.142 clozapine (leponex) -https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.024.831 olanzapine (zyprexa) -https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.125.320 aripriprazole (abilify)https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.112.532

Dat u deze wet moet heroverwegen, dat het hier gif betreft en niet uw vernoemde medicatie.

Hoogachtend,

Bart Thate Heerhugowaard 21-10-2017

(24)

20 Chapter 8. EERSTE

(25)

BRIEF EERSTE KAMER

Heerhugowaard, 21-02-2017 Geachte redactie,fractie,voorzitter,

ik wil U met deze brief op de hoogte brengen dat de Eerste Kamer over het volgende is geinformeerd. namelijk dat de zorg die men met de WvGGZ wenst te leveren niet het toedienen van medicatie betreft maar het toedienen van gif.

DODELIJK

Antipsychotica zijn schadelijk, ze veroorzaken hersenweefselverlies, Dit is aangetoond door haldol 2 jaar op makaken aapjes te testen en daarna de hersenen te meten. 8 tot 11% hersenweefselverlies in een periode van 2 jaar toont dat het hier schadelijke stof betreft, zie (1).

Antipsychotica zijn niet alleen schadelijk ze zijn ook dodelijk, toedienen brengt de kans op sterven, zie (2). Bijv.

Clozapine kan de volgende potentieel dodelijk aandoeningen veroorzaken:

• Neutropenia (tekort witte bloedcellen)

• Myocarditis (ontsteking hartspier)

• Cardiomyopathy (ook hartspier)

• Hypotension (lage bloeddruk)

• Bradycardia (trage hartslag)

• Syncope (flauwvallen)

• Cardiac arrest (hartstilstand)

• Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)

• Constipation (dikke darm verstopping)

• Intestinal Obstruction (darm problemen)

• Fecal Impaction (vastzittend stront)

• Paralytic Ileus (ook voedsel vastzittend in de darm)

(26)

Los van bijwerkingen die dodelijk kunnen zijn, kan dit medicijn ook in dodelijk hoeveelheid toegediend worden. 12,5 mg is als dodelijk genoteerd, standaard OD is 2.5 gram, sommige overleven boven de 4 gram, zie (3)

(F)ACT

Is men al aan het mishandelen door gif toe te dienen, het nalaten de noodzakelijke verpleging te leveren maakt de mishandeling levensgevaarlijk:

1. Off-label toedienen.

Off-label toedienen houd in dat er of buiten de toegestaande bloedspiegels toegedient word of dat het medicijnen voor een andere ziekte word toegedient dan waarvoor hij getest is. Dient men hogere waardes toe dan toegestaan dan is men aan het vergiftigen. Dat een arts heden ten dage uberhaupt Off-label mag toedienen is al belachelijk (want per definitie vergiftiging).

2. Onder de ondergrens toedienen.

Deze dodelijke stoffen hebben boven EN onder grenzen wat betreft bloedspiegels, depletie (het ont- breken van stoffen) is ook levensbedreigend.

3. Ontkennen dat men dodelijke stoffen toedient.

Als een arts ontkent dat hij dodelijke stoffen toedient, dient hij MEER toe van die stof als de patient onstabiel word. I.p.v. de medicijnen af te bouwen, dient hij meer toe. De horror voor het slachtoffer dat in een toestand van vergiftiging meer gif krijgt toegedient.

4. Bloedspiegel van een medicijn niet meten.

Als een arts niet de bloedspiegels van een medicijn meet is hij niet op de hoogte van de toestand van de patient en kan dus ook geen goed oordeel vellen over het ziektebeeld van de patient. De arts probeert maar wat.

5. Symptomen van een vergiftiging niet (willen) zien.

Als een arts al dodelijk stoffen toedient en dat zelf niet wil erkennen is het voor hem ook onmogelijk om symptomen die ontstaan door het toedienen van dodelijke stoffen aan de dodelijke stoffen toe te kennen. Als een arts niet symptomen van vergiftiging erkent, komt de patient in een neerwaartse spiraal terecht waarbij zijn toestand met de dag verslechterd.

6. Eerst een afspraak maken voordat je een crisis kan melden,in het weekend en avonduren niet beschikbaar.

De (F)ACT teams die de toediening van dodelijke stoffen verantwoord zouden moeten doen, zijn er in het weekend niet, in de avonduren niet, laten je een afspraak maken dat je een crisis mag melden, doen alles om maar niet te hoefen reageren om hulproepen van hun slachtoffers. Het niet aanwezig zijn van de noodzakelijke verpleging als met met dodelijke stoffen behandelt brengt wanhoop en paniek bij de slachtoffers die voor hun leven moeten vrezen.

7. Pas zorgverlenen als de ellende al gebeurd is.

Men werkt met het principe van “stepped-care”, geschakelde zorg, waarbij men meer zorg levert naar gelang de toestand van het slachtoffer daar omvraagt. Dit maakt dat men altijd eerst de ellende laat gebeuren, waarna men pas extra zorg inschakelt. Wat men hier bezigt is “budget overschot is winst”, de zorg die men niet levert kan men als winst inboeken.

8. Symptomen zelf bijhouden.

De controle op de geleverde verpleging is zo slecht dat het aan een slachtoffer is om bij te houden hoe het met toename/afname van symptomen gaat. Het slachtoffer is echter helemaal niet in staat om symptomen bij te houden, het is aan de mantelzorger om te constateren dat een slachtoffer in een toestand van vergiftiging verkeerd.

9. Oordeel “geen crisis”

22 Chapter 9. BRIEF EERSTE KAMER

(27)

Bij de behandeling door de GGZ word er zo min mogelijk aan verplichtingen opgeschreven in het behandelplan zodat er ook geen claims tot prestatie gemaakt kunnen worden.

CONCLUSIE

De WvGGZ spreekt over medicatie die, naar de definitie omschreven in de geneesmiddelenwet, geen schade kunnen, maar in de behandeling die de GGZ levert dient men gif toe en niet medicatie. Door gif toe te dienen in plaats van medicijnen pleegt men mishandeling zoals omschreven in het Wetboek van Strafrecht.

De WvGGZ kunt u niet aannemen, want in de praktijk word hij gebruikt om te mishandelen en niet te behandelen.

Deze wet, noch de BOPZ, bieden legitimering voor het toedienen van gif.

De gif toedieningen die men pleegt zijn strafbaar en dienen vervolgt te worden.

URLS

The influence of chronic exposure to antipsychotic medications on brain size before and after tissue fixa- tion: a comparison of haloperidol and olanzapine in macaque monkeys

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15756305

http://pythonhosted.org/evrm/txt/clozapine.html#clozapine http://pythonhosted.org/evrm/txt/toxic.html

CONTACT

Bartholomeus Henricus Julius (Bart) Thate - evrm, teksten botfather on #dunkbotshttp://irc.freenode.net

email isbthate@dds.nl,thatebart@gmail.com

EERSTE KAMER EMAILS

postbus@eerstekamer.nl

marcus.aardema@eerstekamer.nl bastiaan.vanapeldoorn@eerstekamer.nl S.vanBijsterveld@ftr.ru.nl

joop.atsma@eerstekamer.nl mirjam.bikker@eerstekamer.nl A.L.Bredenoord@umcutrecht.nl annelien.bredenoord@eerstekamer.nl timmerman@eerstekamer.nl

joris@jorisbacker.nl

(28)

j.beuving@eerstekamer.nl brinkman.Elco@gmail.com abroekers@planet.nl(thuis) Voorzitter@eerstekamer.nl J.A.Bruijn@LUMC.nl

reina.bruijn-wezeman@eerstekamer.nl<- laatste 30-11-2017 j.w.m.engels@eerstekamer.nl

rene.dercksen@eerstekamer.nl diederik.vandijk@eerstekamer.nl hans-martin.don@eerstekamer.nl a.w.duthler@duthler.nl

a.flierman@eerstekamer.nl info@ruardganzevoort.nl r.ganzevoort@eerstekamer.nl

arda.gerkens@eerstekamer.nl<– 1-12-2017 17:32 thom.degraaf@eerstekamer.nl

Alexander.vanHattem@eerstekamer.nl a.j.m.van.kesteren@ps-provinciegroningen.nl hendrik@tenhoeve.frl

henk.tenhoeve@eerstekamer.nl Ton.vankesteren@eerstekamer.nl niekjan.vankesteren@eerstekamer.nl schiedon@eerstekamer.nl-> rejected ajorritsma@denijestins.nl

a.jorritsma@eerstekamer.nl07-12-2017 14:04 fevankappen317@me.com

tanja.klip-martin@eerstekamer.nl ben.knapen@eerstekamer.nl aobo78jq@kpnmail.nl frank.kohler@eerstekamer.nl k.kok@eerstekamer.nl tkox@sp.nl

j.nagel@eerstekamer.nl r.kuiper@eerstekamer.nl frits.lintmeijer@me.com frits.lintmeijer@eerstekamer.nl pia.lokin@eerstekamer.nl m.martens@eerstekamer.nl mmeijer@sp.nl

meta.meijer@eerstekamer.nl jopie.nooren@eerstekamer.nl Henk.Overbeek@eerstekamer.nl henkpijlman@gmail.com postemaprive@gmail.com a.postema@eerstekamer.nl hmprast@gmail.com

henriette.prast@eerstekamer.nl

24 Chapter 9. BRIEF EERSTE KAMER

(29)

ton.rombouts@eerstekamer.nl b.ruers@sp.nl

S.Schaap@tip.nl

peter.schalk@eerstekamer.nl hermanschaper65@yahoo.com herman.schaper@eerstekamer.nl Paul.Schnabel@eerstekamer.nl k.schouwenaar@eerstekamer.nl e.m.sent@eerstekamer.nl mohamed.sini@eerstekamer.nl Dannij.vanderSluijs@eerstekamer.nl petra.stienen@eerstekamer.nl g.vstrien@eerstekamer.nl t.strik@eerstekamer.nl

christine.teunissen@eerstekamer.nl mart.vandeven@eerstekamer.nl lambert.verheijen@eerstekamer.nl janny.vlietstra@eerstekamer.nl Email:marijkevos@xs4all.nl leggedoor@eerstekamer.nl anneke.wezel@eerstekamer.nl fred.bergman@eerstekamer.nl warmolt.deboer@eerstekamer.nl kim.vandooren@eerstekamer.nl griffier@eerstekamer.nl luuk.vanluijk@eerstekamer.nl r.prins@eerstekamer.nl a.westerhoff@tweedekamer.nl

(30)

26 Chapter 9. BRIEF EERSTE KAMER

(31)

(f)act

Brengt het toedienen van gif levensgevaar, het nalaten de noodzakelijke verpleging te leveren brengt de dood:

1. Off-label toedienen.

Off-label toedienen houd in dat er of buiten de toegestaande bloedspiegels toegedient word of dat het medicijnen voor een andere ziekte word toegedient dan waarvoor hij getest is. Dient men hogere waardes toe dan toegestaan dan is men aan het vergiftigen. Dat een arts heden ten dage uberhaupt Off-label mag toedienen is al belachelijk (want per definitie vergiftiging).

Gif toedieningen dienen vervolgt te worden.

2. Onder de ondergrens toedienen.

Deze dodelijke stoffen hebben boven EN onder grenzen wat betreft bloedspiegels, depletie (het ontbreken van stoffen) is ook levensbedreigend.

De rechter mag alleen nog afbouwplannen goedkeuren.

3. Ontkennen dat men dodelijke stoffen toedient.

Als een arts ontkent dat hij dodelijke stoffen toedient, dient hij MEER toe van die stof als de patient onstabiel word. I.p.v. de medicijnen af te bouwen, dient hij meer toe. De horror voor het slachtoffer dat in een toestand van vergiftiging meer gif krijgt toegedient.

Het schadelijke karakter van een product ontkennen is strafbaar.

4. Bloedspiegel van een medicijn niet meten.

(32)

Als een arts niet de bloedspiegels van een medicijn meet is hij niet op de hoogte van de toestand van de patient en kan dus ook geen goed oordeel vellen over het ziektebeeld van de patient. De arts probeert maar wat.

Bloedmetingen voordat er een diagnose gepleegd word zouden verplicht moeten worden.

5. Symptomen van een vergiftiging niet (willen) zien.

Als een arts al dodelijk stoffen toedient en dat zelf niet wil erkennen is het voor hem ook onmogelijk om symptomen die ontstaan door het toedienen van dodelijke stoffen aan de dodelijke stoffen toe te kennen. Als een arts niet symptomen van vergiftiging erkent, komt de patient in een neerwaartse spiraal terecht waarbij zijn toestand met de dag verslechterd.

Zou een wet tegen ontkenning van gif ook moeten voorkomen.

6. Eerst een afspraak maken voordat je een crisis kan melden,in het weekend en avonduren niet beschikbaar.

De (F)ACT teams die de toediening van dodelijke stoffen verantwoord zouden moeten doen, zijn er in het weekend niet, in de avonduren niet, laten je een afspraak maken dat je een crisis mag melden, doen alles om maar niet te hoefen reageren om hulproepen van hun slachtoffers. Het niet aanwezig zijn van de noodzakelijke verpleging als met met dodelijke stoffen behandelt brengt wanhoop en paniek bij de slachtoffers die voor hun leven moeten vrezen.

Verplichte herinvoering van 24/7 door huisartsen en niet HAP is weer de behandelaar verantwoordelijk maken voor de behandeling.

7. Pas zorgverlenen als de ellende al gebeurd is.

Men werkt met het principe van “stepped-care”, geschakelde zorg, waarbij men meer zorg levert naar gelang de toestand van het slachtoffer daar omvraagt. Dit maakt dat men altijd eerst de ellende laat gebeuren, waarna men pas extra zorg inschakelt. Wat men hier bezigt is “budget overschot is winst”, de zorg die men niet levert kan men als winst inboeken.

De SPV-er/casemanager in de basisverzekering is nodig.

8. Symptomen zelf bijhouden.

De controle op de geleverde verpleging is zo slecht dat het aan een slachtoffer is om bij te houden hoe het met toename/afname van symptomen gaat. Het slachtoffer is echter helemaal niet in staat om symptomen bij te houden, het is aan de mantelzorger om te constateren dat een slachtoffer in een toestand van vergiftiging verkeerd.

Ik probeer dit programma zo te maken dat men symptomen ook kan loggen.

9. Oordeel “geen crisis”

Het toedienen van gif onder onverantwoorde omstandigheden maakt dat het slachtoffer in levensbedreigende situaties terecht komt. Deze door de “zorg” gegenereerde levensbedreiging is waar het slachtoffer mee te maken krijgt. Wel symptomen van dodelijke aandoeningen dan oordelen dat er geen opname nodig is, maakt dat noodzakelijke medische hulp hierbij word ontzegt.

Iemand de noodzakelijke hulp bij vergiftiging ontzeggen vind ik inhumaan.

10. Behandelplan niet ingevuld.

Bij de behandeling door de GGZ word er zo min mogelijk aan verplichtingen opgeschreven in het behandelplan zodat er ook geen claims tot prestatie gemaakt kunnen worden.

Volledig ingevulde behandelplannen zouden een vereiste moeten zijn voor behandeling.

28 Chapter 10. (f)act

(33)

greffe

2012/11/8 Bart Thate <bthate@gmail.com<mailto:bthate@gmail.com>>

Le Greffe

Cour Europeenne des Droits de l’Homme Conseil de l’Europe

F-67075 STRASBOURG CEDEX.

8 november 2012

uw kenmerk: 69389/12 mijn kenmerk: 20121108-1

In and about the year 2000, the government of the Netherlands, through the industry of the GGZ, the mental healthcare business, introduced an adapted method of treating people with a serious mental illness, that would be chea per than the version it was derived from.

(34)

The original treatement recognized that for people with such a sickness the re is a prerequirement for healing that is called the continuity of care. P eople who have to deal with “things that are not there”, can get it so diff icult dealing with that, that they need to have access to someone who can h elp them with those situations 24 hours a day. This is a necessity. Without this garantuee there is no chance of recovery from the illness for the pa tient. Because without this support the situation can get unbearble and peo ple deprive themselves from their lives to escape the hell they are living in.

When schizophrenic people hallucinate they are actually dreaming when being conscious (awake, there in reality) as well. Because one is awake and drea ming at the same time, for us, what we dream is real.

By introduction of the new system in the Netherlands, this 24/7 support is taken away from the patient and replace by a front-end back-end system, whe re the front-end decides whether the situation of the patient is severe eno ugh to take action. A diagnose of this front-end that further help is not - immediately - necessary, is a death cause for patients with serious mental illnesses. The refusal to even acknowledge that the patient is in dire nee d, to tell him to wait until monday to get some real help, put this patient in a situation where he has to deal with himself not wanting to be here an y more for more than 45 hours.

The terror, horror, fear, panic, dispair of people that can no longer hold it in this life during this period is enormous.

Not only because of the si ckness, but mostely due to the knowledge that there will be no help.

It is left alone, we don’t care if you die, have a nice weekend !!

This new method (FACT - Functional Assertive Community Treatement) is never tested. The effects of the new elements that were introduced with this met hod of treatement, were never tested. People in the psychiatric field knew this, the directive for the treatement of schizophrenic people here in the Netherlands says that this treatement should be tested before deployment of it on a wider scale can happen.

The industry has not listened to this advice. Right now there are 150 teams in the Netherlands that are taking away support for sick people in the wee kend. Plans are to grown this number to 500 in the coming years.

This treatement is sold to the government on the promise to reduce the need for hospitalisation of patients here in the Netherlands. After 10 years of using this treatement with out any testing, the first research shows that the treatement does NOT lead to less need for hospitalisation. What is to b e expected when the patient is without help the whole weekend. Most suicide s happen in the weekend.

The method where it is based on (ACT) is preventive for further hospitalisa tion and can indeed allow patients like me and some other 250 thousand pati ents here in the Netherlands learn how to deal with this “dreaming on the d ay”, dealing with hallucinations and who can, with the right support and ba ckup for difficult situations in life, regain a part of their original stre ngth back. I was when I came in this program at 50% of my original skill se t. Able to talk, communicate, have connections in this world. The workings of this method is proven by science, numerous tests have been done that show the effectiveness on it. Because the people who developed it truly looked at what the patients needs. And then try to provide those bas ic requirements for life.

This proven, working method of treatement is withheld from me and my people . Right now I am truly alone, none left to help me any more. People always wi sh me good luck with the struggle I am having to get attention to this prob lem. In the hell we are living in there is only bad luck. This sickness is like being mentally in a wheelchair, not able to move for ourselves. We are socially handicapped. Nobody wants us, nobody needs us, nobody gives a shi t whether we are in this world or not.

I can understand some of this. This hallucination things scares people. It scares me as well !! I don’t blame normal people for not knowing how to dea l with people like me. It is just too difficult for them to understand, and what one does not understand scares.

But the people who get paid to help me to have - some - of a life, they are just not there when I need them.

The GGZ industry made the cost for this treatement lower from 10 thousand e uro a year to 7 thousand. Cheaper for the country and the patient will be s ocially integrated with it as well !! The magic “we do more with less” thin king.

They withhold me from the proper care I need. My social wheelchair with whi ch I can socially participate instead alone here at home. Being alone is n ever good for anybody. Being alone with your - real - imagination is deadly for

30 Chapter 11. greffe

(35)

We can live, we can have a place in society. But we can only do that if the people that need to help us are there when they are needed. Right to live - My country withholds me from the care I need to live.

Torture- My country lets people with a killer in their head, deal with t hat, alone at home, for more than 40 hours, before they can get somebody to listen to their problems.

Denial of proper court of law- My country has prevented me from bringing this to the Judge.

Unforgivable- My country does not want to learn from things that go wor ng. They prefer to ignore them.

Le Greffe

Cour Europeenne des Droits de l’Homme Conseil de l’Europe

F-67075 STRASBOURG CEDEX.

19 december 2012

uw kenmerk: 69389/12 mijn kenerk: 20121219-1

Dear Court,

I add 1 fact to the facts mentioned in 20121209-1 and that is the fact that social pain (exclusion pain) is registered by the same brain area that reg isters physical. For the human experiencing social exclusion that results i n real pain that is felt.

Seehttp://www.apa.org/monitor/2012/04/rejection.aspxfor an explanation of this fact.

Psychological Bulletin 2005, Vol. 131, No. 2, 202-223 Copyright 2005 by the American Psychological Association 0033-2909/05/$12.00 DOI: 10.1037/0033-2909.131.2.202

found athttp://www.sozialpsychologie.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2010/09/MacDonald-Leary-20051.pdf The following url gives the actual proof with brain scans.

http://www.nature.com/nrn/journal/v13/n6/box/nrn3231_BX4.html

The pain of social disconnection: examining the shared neural underpinnings of physical and social pain Naomi I.

Eisenberger Nature Reviews Neuroscience 13, 421-434 (June 2012) :10.1038/nrn3231

I ask the court for immediate action on my case, as my situation is dire. I not only have to undergo the pain described above, every day, for many day s on end now, i also have to fear for my life, every day, as no help is ava ilable to relieve me of this pain.

A refusal of request for care is for a patient the most extreme case of rej ection pain.

Bart Thate

(36)

32 Chapter 11. greffe

(37)

hogeraad

2012/10/22 Info Hoge Raad <info@hogeraad.nl<mailto:info@hogeraad.nl>>

Geachte heer Thate,

Op 20 september 2012 ontvingen wij per mail uw bericht. Helaas kan de Hoge Raad niets voor u doen. De Hoge Raad kan geen advocaten aan- of toewijzen. De advocatuur in Nederland is een zelfstandige organisatie. Met eventuele v ra- gen kunt u zich wenden tot de Nederlandse Orde van Advocaten. Waar het de organisatie van en verantwoordelijkheid voor de GGZ betreft verwijs ik u n aar de website van GGZ Nederland. De Hoge Raad heeft geen bemoeienis met de GGZ en heeft ook niet de bevoegdheid om onderzoek te doen naar de door u a angegeven materie. U zou zich nog kunnen wenden tot de minister van Volksge zondheid, Welzijn en Sport of tot de leden van de Tweede Kamer die de gezon dheidszorg in hun portefeuille hebben. De Hoge Raad echter kan uw mail alle en voor kennisgeving aannemen.

Hoogachtend,

de griffier van de Hoge Raad der Nederlanden,

Mr. J. Storm

Secretariaat Hoge Raad der Nederlanden Postbus 20303

2500 EH DEN HAAG

Telefoon: 070 361 12 68<tel:070%20361%2012%2068>

P Bespaar op papier - Is het noodzakelijk dat U deze email print?

(38)

34 Chapter 12. hogeraad

(39)
(40)

CHAPTER 13

igz

36 Chapter 13. igz

(41)

LEGAAL

14.1 gijzeling

• GGZ patienten zonder schuldig bevinding opsluiten is gijzeling.

282a.1 Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd houdt met het oogmerk een ander te dwingen iets te doen of niet te doen wordt als schuldig aan gijzeling gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

282a.2 Indien het feit de dood ten gevolge heeft wordt hij gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

14.2 mishandeling

• De medicijnen blijken gif te zijn

300.4 Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

304.3 indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen.

14.3 verzwijging

• De arts informeert de patient niet dat het een gif betreft.

• De arts verzwijgt het schadelijk karakter van zijn medicijnen.

174.1 Hij die waren verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of uitdeelt, wetende dat zij voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, en dat schadelijk karakter verzwijgende, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

174.2 Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

(42)

14.4 moord

• Als de medicijnen dodelijke aandoeningen kunnen veroorzaken noem ik het medicijn dodelijk. Dodelijke stof toedienen is een misdrijf tegen het leven gericht.

285.1 Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

287 Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

289 Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

294.1 Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevan- genisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

Geachte Minister-President,

omdat deKoningingemeld heeft dat ze vanwege ministeriele verantwoordelijkheden geen tussenkomst kan bieden, wend ik mij tot u.

Ik ben Bart Thate, een 50 jaar oude schizofrenie patient.

Op 20 Oktober 2012 heb ik na correspondentie met deKoningin eenklacht tegen de Nederland ingedient (Thate tegen Nederland 69389/12). De klacht betrof het falen van de(F)ACT methodiek, de methode die GGZ Nederland gebruikt om vorm te geven aan de wetten die gedwongen behandeling in Nederland mogelijk maken. Deuitspraakis niet-ontvankelijk.

Het is voor mij niet mogelijk gebleken om aangifte te doen van mishandeling als de psychiater zijn patient met gif mishandelt:

• De IGZ treft geen structureleonzorgvuldigheidin de afhandeling van klachten bij GGZ-NHN aan.

• DeHoge Raadconcludeert dat het geen verantwoordelijkheid heeft en verwijst naar het Openbaar Ministerie, dat niet reageert.

• Daarna heb ik het Europeese Hof voor de Rechten van de Mens aangeschreven om eenklachttegen Nederland in te dienen.

• Pas na een gang langs het EVRM reageert HetOpenbaar Ministeriewel en verwijst naar de IGZ, die de klacht melding al heeft afgesloten.

Het ontbreekt de GGZ patient aan een daadwerkelijke remedie om een einde te kunnen maken aan de mishandeling die een arts pleegt als hij gif toedient.

Er is bewijs dat antipsychotica gif zijn:

• haloperiodol (haldol) -https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.142

• clozapine (leponex) -https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.024.831

• olanzapine (zyprexa) -https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.125.320

• aripriprazole (abilify)https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.112.532

38 Chapter 14. LEGAAL

(43)

• cardiomyopathy (ook hartspier)

• Hypotension (lage bloeddruk)

• bradycardia (trage hartslag)

• syncope (flauwvallen)

• cardiac carrest (hartstilstand)

• neuroleptic malignant syndrome (NMS)

• constipation (dikke darm verstopping)

• intestinal obstruction (darm problemen)

• fecal impaction (vastzittend stront)

• paralytic ileus (ook voedsel vastzittend in de darm)

Los van bijwerkingen die dodelijk kunnen zijn, kan dit medicijn ook in dodelijk hoeveelheid worden toegediend. 12,5 mg is als dodelijk genoteerd, standaard OD is 2.5 gram, sommige overleven boven de 4 gram.

Dat het hier gif betreft en niet een onschadelijk medicijn maakt dat men eenstrafbaar feitpleegt.

Elke dag dat het Openbaar Ministerie niet voor vergiftiging vervolgt moeten miljoenen Nederlanders medicijnen ne- men van hun arts dat in werkelijkheid gif is.

U bent verantwoordelijk voor de zorg die de meest kwetsbaren hier in Nederland krijgen, u dient daarom te zorgen dat de zorg/verpleging die men ontvangt niet het plegen van strafbare feiten omvat.

U dient ook te zorgen dat de GGZ patient WEL bij de strafrechter terecht kan als de arts gif toedient.

Daarom heb ik u de volgende eisen te stellen:

• gif toedienende artsen door het Openbaar Ministerie laten vervolgen.

• voor de GGZ patient de vervolging doen.

Er van uitgaande dat u mijn eisen inwilligt, Bart Thate

p.s.

het ligt niet in mijn vermogen om u via de rechter te dwingen deze eisen in te willigen.

urls:

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476840/

2. https://drive.google.com/open?id=0BwaFXkZBje4OdnBmS05sQ2dkUEE

(44)

40 Chapter 14. LEGAAL

(45)

om

1 Mon, 14 Jan 2013 11:48:20 +0000

“Keijzer, N.D. (OM Haarlem-Alkmaar)” <n.d.keijzer@om.nl>

RE: verzoek aan de officier van justitie om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan

Geachte heer Thate,

U geeft aan misstanden bij de GGZ en in de wetgeving te willen aankaarten. Het Openbaar Ministerie komt echter pas in beeld als er echt aantoonbaar strafbare feiten (volgens het wetboek van strafrecht) zijn gepleegd. Hoewel het voor u vermoedelijk als onrechtvaardig voelt, valt dit zo op het eerste gezicht buiten het bereik van het strafrecht. Wellicht kunt u melding doen bij de IGZ (Inspectie van de Gezondheidszorg)http://www.igz.nl/organisatie

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, Hoogachtend,

N. Keijzer

Openbaar Ministerie Noord-Holland

(46)

42 Chapter 15. om

(47)

ontwenning

Ontwenningsverschijnselen bij antipsychotica:

1. misselijkheid 2. duizeligheid 3. overgeven

4. heet of koud voelen 5. verminderde eetlust 6. spierpijn

7. overmatig zweten 8. trillen

9. slapeloosheid

10. vreemde gevoelsgewaarwording (bijvoorbeeld het gevoel hebben dat er mieren over de huid kruipen) 11. rusteloosheid

12. angst 13. diarree 14. loopneus

(48)

44 Chapter 16. ontwenning

(49)

PVP

Het is voor mij niet mogelijk gebleken omaangiftete doen van mishandeling als de psychiater zijn patient met gif mishandelt:

1. De IGZ treft geen structureleonzorgvuldigheidin de afhandeling van klachten bij GGZ-NHN aan.

2. DeHoge Raadconcludeert dat het geen verantwoordelijkheid heeft en verwijst naar het Openbaar Ministerie, dat niet reageert.

3. Daarna heb ik het Europeese Hof voor de Rechten van de Mens aangeschreven om eenklachttegen Nederland in te dienen.

4. DeKoninginkan hier geen verder tussenkomst verlenen.

5. Uitspraakis niet-ontvankelijk.

6. Pas na een gang langs het EVRM reageert HetOpenbaar Ministeriewel en verwijst naar de IGZ, die de klacht melding al heeft afgesloten.

Het is een plicht van het OM om mishandeling gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadeli- jke stoffen te vervolgen. Nalaten te vervolgen maakt dat miljoenen patienten door hun artsen vergiftigt worden, zonder zicht op het einde aan deze mishandelingen.

(50)

46 Chapter 17. PVP

(51)

STRAFBAAR

De voorwaarden voor het bestaan van een strafbaar feit zijn:

1. menselijke gedraging/gedraging (commissie: doen of omissie: nalaten)

het verschaffen van een wettelijk voorschrift dat gebruikt word om straffeloosheid te zekeren voor het plegen van een strafbaar feit in dit geval het toedienen van gif.

2. die valt binnen de delictsomschrijving

Doodslag gevolgd, vergezeld of voorafgegaan van een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om de uitvo- ering van dat feit voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan dat feit hetzij straffeloosheid hetzij het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geld- boete van de vijfde categorie.

3. is wederrechtelijk

het plegen van het delict is in zich al wederrechtelijk 4. is aan schuld te wijten.

men is voor het aannemen van deze wetten op hoogste gesteld dat de in de wet vermelde medicijnen in werkelijk gif betreffen.

De wettelijke schulduitsluitingsgronden zijn:

1. ontoerekeningsvatbaarheid (art. 39 Sr) een kamerlid is niet gek, zijn ggz patient wel.

2. psychische overmacht (art. 40 Sr) mischien onder druk toch voorgestemt 3. noodweerexces (art. 41 lid 2 Sr)

voor de veiligheid van nederland kan men niet anders.

4. een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 2 Sr).

ik neem aan dat het kamerlid onafhankelijk functioneert

(52)

De wettelijke rechtvaardigingsgronden zijn:

1. overmacht in de zin van noodtoestand (art. 40 Sr) in geval van nood gaat men over lijken

2. wettelijk voorschrift (art. 42 Sr)

de in de wet genoemde “medicatie” betreft in werkelijkheid gif.

3. bevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 1 Sr) kamerleden stemmen niet op bevel.

4. noodweer (art. 41 lid 1 Sr).

denken dat gif onder dwang noodweer is voor gevaar is

48 Chapter 18. STRAFBAAR

(53)

STRAFBAAR

De voorwaarden voor het bestaan van een strafbaar feit zijn:

1. menselijke gedraging/gedraging (commissie: doen of omissie: nalaten) het toedienen van gif is de gedraging.

2. die valt binnen de delictsomschrijving het delict is moord door het toedienen van gif.

3. is wederrechtelijk

bij gedwongen zorg is geen sprake van niet wederrechtelijk.

4. is aan schuld te wijten.

de arts handelt in het zekerheidsbewustzijn dat hij gif toedient en dat dat gif dodelijke aandoeningen oplevert.

Door het achterwege laten van verpleging bij het door het gif opgedane aandoeningen ook daadwerkelijk sterft.

De wettelijke schulduitsluitingsgronden zijn:

1. ontoerekeningsvatbaarheid (art. 39 Sr)

een arts word veronderstelt in zekerheidsbewustzijn te halen, hij dient te weten wat hij doet.

2. psychische overmacht (art. 40 Sr)

ultimum-remedium, een arts die niet anders kan, moet dat uitleggen aan de rechter dat hij ook niet anders kon.

3. noodweerexces (art. 41 lid 2 Sr)

noodweer betreft het toedienen van geweld en niet het toedienen van gif.

4. een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 2 Sr).

de burgemeester is niet bevoegt om git toe te laten dienen, enkelt tot het toedienen van onschadelijke medicatie.

De wettelijke rechtvaardigingsgronden zijn:

1. overmacht in de zin van noodtoestand (art. 40 Sr)

roept snel de noodtoestand uit want de medicijnen die men toedient zijn gif gebleken te zijn.

(54)

2. wettelijk voorschrift (art. 42 Sr)

het voorschrift spreekt over het toedienen van medicatie en medicatie word niet schadelijk geacht. Omdat het hier gif, wat dodelijk is, betreft kan men zich niet op een wettelijk voorschrift berusten.

3. bevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 1 Sr)

de burgemeester in niet bevoegt om gif toe te laten dienen, enkelt medicijnen die geen schade kunnen.

4. noodweer (art. 41 lid 1 Sr).

noodweer betreft het toepassen van geweld, niet het toediene van medicatie.

50 Chapter 19. STRAFBAAR

(55)

uitspraak

(56)

52 Chapter 20. uitspraak

(57)

URLS

• haloperiodol (haldol) -https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3559#section=Safety-and-Hazards

• clozapine (leponex) -https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2818#section=Safety-and-Hazards

• olanzapine (zyprexa) -https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4585#section=Safety-and-Hazards

• aripriprazole (abilify) -https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/60795#section=Safety-and-Hazards

(58)

54 Chapter 21. URLS

(59)

ZYPREXA

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Informeer uw arts meteen als u één van de volgende verschijnselen heeft:

• ongebruikelijke bewegingen vooral van gezicht en tong (een vaak voorkomende bijwerking die kan voorkomen bij 1 op de 10 gebruikers);

• bloedstolsels in de aderen (een soms voorkomende bijwerking die kan voorkomen bij 1 op de 100 gebruikers), met name in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodkleuring van het been), die zich door de bloedvaten kunnen verplaatsen naar de longen, waardoor ze pijn op de borst en moeilijkheden bij het ademen kunnen veroorzaken. Als u één van deze verschijnselen constateert, win dan onmiddellijk medisch advies in;

• een combinatie van koorts, sneller ademen, zweten, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid (hoe vaak deze bijwerking voorkomt, is op basis van de beschikbare gegevens niet te berekenen) Zeer zelden ernstige allergische reacties zoals DRESS (Drugreactie met eosinofilie en systemische symptomen). DRESS begint met griepachtige symptomen en huiduitslag in het gezicht, die zich daarna verder over het lichaam verspreidt, hoge temperatuur, vergrote lymfeklieren, verhoogde leverenzymwaarden die blijken uit bloedtests en een toename van een soort witte bloedcel (eosinofilie).

Zeer vaak optredende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

• gewichtstoename

• slaperigheid

• verhoogde prolactinespiegels in het bloed

In de vroege stadia van de behandeling kunnen sommige mensen zich duizelig voelen of flauwvallen (met een trage hartslag), vooral wanneer men overeind komt vanuit een liggende of zittende positie. Dit gaat gewoonlijk vanzelf over, maar als dit niet het geval is, raadpleeg dan uw arts.

Vaak optredende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1op de 10 gebruikers)

• veranderingen in waarden voor sommige bloedcellen en circulerende vetten

• tijdelijke verhogingen van de leverenzymen in het begin van de behandeling

(60)

• verhoogde suikerspiegels in bloed en urine

• verhogingen van de spiegels van urinezuur en creatinefosfokinase in het bloed

• sterker hongergevoel

• duizeligheid

• rusteloosheid

• beven

• ongebruikelijke bewegingen (dyskinesie)

• obstipatie (verstopping)

• droge mond

• huiduitslag

• krachtverlies

• hevige vermoeidheid

• vasthouden van vocht met zwelling van handen, enkels of voeten

• koorts

• gewrichtspijn

• seksueel disfunctioneren zoals afgenomen libido bij mannen en vrouwen of erectiestoornis bij mannen Soms optredende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers)

• overgevoeligheid (bijvoorbeeld zwelling in de mond en keel, jeuk, huiduitslag)

• diabetes of erger worden van diabetes, soms geassocieerd met ketoacidose (ketonen in het bloed en de urine) of coma

• toevallen, gewoonlijk geassocieerd met een voorgeschiedenis van toevallen (epilepsie)

• spierstijfheid of spasmen (met inbegrip van oogbewegingen)

• problemen met praten

• trage hartslag

• gevoeligheid voor zonlicht

• neusbloeding

• opgezwollen buik

• geheugenverlies of vergeetachtigheid

• urine-incontinentie

• niet kunnen plassen

• haaruitval

• afwezigheid of afname van menstruele perioden

• veranderingen in de borsten bij mannen en vrouwen zoals een abnormale productie van melk of abnormale groei Zelden optredende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 gebruikers)

• verlaging van de normale lichaamstemperatuur

• afwijkende hartritmes

56 Chapter 22. ZYPREXA

(61)

• langdurige en/of pijnlijke erectie

Tijdens het gebruik van olanzapine kan zich bij oudere patiënten met dementie een beroerte voordoen, longontsteking, urine-incontinentie, valincidenten, extreme vermoeidheid, gezichtshallucinaties, stijging van de lichaamstemperatuur, roodverkleuring van de huid en moeite met lopen. In deze specifieke groep patiënten hebben zich enkele gevallen van overlijden voorgedaan.

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson kan Olanzapine CF de verschijnselen verergeren.

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :
Outline : moord