Landschappelijke inpassing. Oude Boekeloseweg 112, Fam. Nijhof

Hele tekst

(1)

Landschappelijke inpassing

Oude Boekeloseweg 112, Fam. Nijhof

(2)
(3)

Opdrachtgever:

Naam: Fam. Nijhof

Adres: Oude Boekeloseweg 112 Postcode: 7482SH

Plaats: Haaksbergen

Opdrachtnemer:

Eelerwoude

Mossendamsdwarsweg 3 7472 DB Goor

Postbus 53 7470 AB Goor Tel.: 0547 26 35 15 Fax: 0547 26 33 15

e-mail: info@eelerwoude.nl www.eelerwoude.nl

Projectgegevens:

Projectnummer: 5266 Datum: 07 juli 2014 Projectleider: G. Brouwer Opgesteld: S.J. Roeters

Landschappelijke inpassing

Oude Boekeloseweg 112, Fam. Nijhof

(4)
(5)

5 Inrichtingsschets Oude Boekeloseweg 112, Fam. Nijhof

Huidige situatie 

7

Huidige situatie  7

Gewenste ontwikkeling  7

Provinciaal beleid 

9

Natuurlijke laag  9

Laag van het agrarisch cultuurlandschap  9

Stedelijke laag en de lust en leisurelaag  10

Ontwikkelingsperspectieven  10

Uitgangspunten vanuit de Omgevingsvisie  10

landscHaPsontwikkelingsPlan 

11

Landschapsontwikkelingsvisie  11

Uitgangspunten vanuit het LOP  13

PrinciPescHets 

15

Fruitgaard  15

Haag  15

Wandelpad met informatiebord (optioneel)  15

Erfverharding  15

Zicht filteren oostkant  15

bePlantingsPlan 

17

Relatie ondergrond en plantkeuze  17

Singel (1)  17

Fruitbomen (2)  17

Haag (3)  17

Wandelpad (4)  17

INHOUD

1

2

3

4

5

(6)

...

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Oude Boekeloseweg 112

Uitbreiding agrarisch bedrijf

Datum 28 maart 2014 Projectnummer: 6766

´

0 2040 80 120 160 200 Meters

...

Landschapsontwerper: S.J. Roeters

Legenda

Projectgebied

(7)

7 Inrichtingsschets Oude Boekeloseweg 112, Fam. Nijhof

De familie Nijhof woont aan de Oude Boekeloseweg 112. Zij zijn voornemens een nieuwe stal te bouwen. De gewenste ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan, daarom is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Ter voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure is een principeverzoek ingediend bij de gemeente Haaksbergen, waarin de gewenste ontwikkeling is onderbouwd. Het College van B&W heeft een positief advies gegeven over de voorgenomen plannen. In dit rapport treft u een landschapsanalyse en een inrichtingsschets voorzien van een beplantingsplan en kostenraming.

Huidige situatie

Het huidige erf bestaat uit een woonhuis en een aantal stallen, zie de luchtfoto op pagina 4.

Het erf is mooi landschappelijk ingepast. Langs de weg zijn houtsingels aanwezig van in de omgeving passende beplanting. Voor op het erf, ten zuidwesten van de woning, staan enkele fruitbomen. Het heeft wat weg van een fruitgaard. Waarschijnlijk hebben hier vroeger meer bomen gestaan. De scheiding met het weiland wordt geaccentueerd door een beukenhaag. Deze heeft last van vraat en verkeert matige staat. Wel geeft het een duidelijk beeld van het begin van het erf. De oostkant, richting de spoorlijn is geheel open. Doordat delen van het bedrijf van verschillende kanten zichtbaar zijn, blijft de relatie tussen bedrijf en de omringende agrarische gronden intact. De zuidkant wordt begrensd door een singel van beuken. Deze liggen niet op het erf van familie Nijhof maar vormen wel een duidelijke begrenzing van de huiskavel.

HuIDIge sITuaTIe

1

(8)

...

Oude Boekeloseweg 112

Uitbreiding agrarisch bedrijf

Datum 28 maart 2014 Projectnummer: 6766

´02040 80 120 160 200 Meters

...

Landschapsontwerper: S.J. Roeters

Legenda Stedelijke laag

geplande bedrijventerreinen continu en herkenbaar watersysteem autoweg

Projectgebied

...

Oude Boekeloseweg 112

Uitbreiding agrarisch bedrijf

Datum 28 maart 2014 Projectnummer: 6766

´02040 80 120 160 200 Meters

...

Landschapsontwerper: S.J. Roeters

Legenda Natuurlijk landschap

Dekzandvlakte Beekdalen natte Projectgebied

...

Oude Boekeloseweg 112

Uitbreiding agrarisch bedrijf

Datum 28 maart 2014 Projectnummer: 6766

´02040 80 120 160 200 Meters

...

Landschapsontwerper: S.J. Roeters

Legenda

Ontwikkelingsperspectieven continu en herkenbaar watersysteem autoweg

zone ONW buiten de EHS, mixlandschap bestaande natuur

mixlandschap Projectgebied

...

Oude Boekeloseweg 112

Uitbreiding agrarisch bedrijf

Datum 28 maart 2014 Projectnummer: 6766

´02040 80 120 160 200 Meters

...

Landschapsontwerper: S.J. Roeters

Legenda

Agrarisch cultuurlandschap Jonge heide- en broekontginningslandschap Oude hoevenlandschap

Projectgebied

Afbeelding 1. Natuurlijke laag Afbeelding 2. Laag van het agrarisch cultuurlandschap

Afbeelding 3. Stedelijke laag en lust- en leisurelaag Afbeelding 4. Ontwikkelingsperspectieven

(9)

9 Inrichtingsschets Oude Boekeloseweg 112, Fam. Nijhof

...

Oude Boekeloseweg 112

Uitbreiding agrarisch bedrijf

Datum 28 maart 2014 Projectnummer: 6766

´02040 80 120 160 200 Meters

...

Landschapsontwerper: S.J. Roeters

Legenda

Ontwikkelingsperspectieven continu en herkenbaar watersysteem autoweg

zone ONW buiten de EHS, mixlandschap bestaande natuur

mixlandschap Projectgebied

...

Oude Boekeloseweg 112

Uitbreiding agrarisch bedrijf

Datum 28 maart 2014 Projectnummer: 6766

´02040 80 120 160 200 Meters

...

Landschapsontwerper: S.J. Roeters

Legenda

Agrarisch cultuurlandschap Jonge heide- en broekontginningslandschap Oude hoevenlandschap

Projectgebied

Natuurlijke laag

Op pagina 4 staan de kaarten volgens de lagenbenadering vanuit de Omgevingsvisie.

afbeelding 1 is de laag van het Natuurlijke landschap. Hieruit blijkt dat het projectgebied op de overgang ligt van dekzandvlakte naar beekdal. Langs de zuidgrens van het erf loopt een beukenlaan. er loopt een sloot aan de zuidkant kant van deze beukenlaan. een visuele relatie tussen de sloot en het erf ontbreekt. Vanuit deze laag is het gewenst voor de plantkeuze te kiezen uit bij de ondergrond passende soorten. Dit versterkt het verschil tussen hoog en laag, droog en nat.

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

Het landschaptype ter plekke is dat van het Jonge heide- en broekontginningenlandschap, zie afbeelding 2. Dit uit zich op verschillende schaalniveaus en wordt verbeeld in onderstaande afbeelding (Bron: Omgevingsvisie Overijssel 2009). De laan- en erfbeplanting is nog duidelijk aanwezig op en rond het erf of deze is recentelijk hersteld. Herstel en behoud van landschappelijike structuren is een aandachtspunt bij ontwikkelingen. Bij het projectgebied zijn de landschappelijke structuren nog redelijk intact. Door de bestaande structuren door te trekken en

deze waar ze ontbreken aan te vullen, wordt het landschap versterkt.

Ambitie Sturing

Ontwikkelingen

83 Laag van het agrarisch cultuurlandschap De ambitie is de ruimtelijke kwaliteit

van deze gebieden een stevige impuls te geven en soms een transformatie wan­

neer daar aanleiding toe is. De dragende structuren worden gevormd door land­

schappelijk raamwerken van lanen, bosstroken en waterlopen, die de recht­

lijnige ontginningsstructuren versterken.

Binnen deze raamwerken is ruimte voor verdere ontwikkeling van bestaande erven en soms de vestiging van nieuwe erven, mits deze een stevige landschap­

pelijke jas krijgen..

Voorbeeld: ‘Blokwegen’ is een van de zeer kleinschalige jonge heide ont gin­

nings landschappen. Op dit moment is 95% van de erven in handen van bur­

gers, die hier in alle vrijheid hobby­

boeren, tuinieren, werken of anderszins de grond gebruiken. Door het wegvallen van de hoofdfunctie landbouw en de lig­

ging op loopafstand van zowel het dorp als het station, ontstaan hier kansen om in dit gebied meer ontwikkelingsruimte te bieden, mits er geïnvesteerd wordt in de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. [VPxDG]

het vrije veld raamwerk van wegen, lanen en waterlopen ruimte voor ontwikkelingen, mits...

• Schaalvergroting bebouwing op agrarische erven.

• Transformatie landbouwerven tot burgererven en de introductie van het

‘hobby’­vrijetijds/woon landschap met bijbehorende vormen van grondgebruik en dierhouderij (paardenbakken). Van werklandschap langzaam verandert in vrijetijds­ en consumptielandschap.

• Door de broze samenhang en de geringe eigenstandige kwaliteit van dit landschapstype valt het uiteen in afzon­

derlijke onderdelen en/of verschuift het accent in de beleving van de open ruimte naar de bedrijfskavel.

Richting

• Als ontwikkelingen plaats vinden in de agrarische ontginningslandschappen, dan dragen deze bij aan behoud en ver­

sterking van de dragende lineaire struc­

turen van lanen, bosstroken en water­

lopen en ontginningslinten met erven en de kenmerkende ruimtematen.

2.4 Laag van het agrarisch cultuurlandschap • Jong heide­ en broekontginningslandschap

2

PrOVINCIaaL BeLeID

(10)

10 Principeschets Oude Boekeloseweg 112, Fam. Nijhof

Stedelijke laag en de lust en leisurelaag

Ondanks dat het projectgebied geen aanduiding kent op de stedelijke laag en de Lust- en leisurelaag, afbeelding 3, worden er in het beleid wel uitspraken gedaan met betrekking tot de erfinrichting. Zo moet er worden gekeken naar de typerende erfinrichting. In dit geval een orthogonale (rechtlijnige, gestructureerde) opzet.

Ontwikkelingsperspectieven

Het ontwikkelingsperspectief mixlandschap, afbeelding 4, geeft voldoende beleidsruimte voor de uitbreiding van agrarische bedrijven mits deze in voldoende mate wordt ingepast.

Dit wordt geborgd door de huidige goede inpassing van het bedrijf voort te zetten en waar mogelijk te versterken. Dit sluit aan op de uitgangspunten uit het Landschapsontwikke- lingsplan van Haaksbergen in het volgende hoofdstuk.

Uitgangspunten vanuit de Omgevingsvisie

• Maak gebruik van bij de ondergrond passende plantsoorten.

• Bestaande landschappelijke structuren zoals houtwallen en heggen doortrekken en deze waar ze ontbreken aanvullen.

• Huidige erfstructuur behouden en waar mogelijk versterken.

• Het bedrijf goed inpassen in het landschap.

(11)

11 Inrichtingsschets Oude Boekeloseweg 112, Fam. Nijhof

Landschapsontwikkelingsvisie

In het landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Haaksbergen valt de locatie onder het “agrarische werklandschap” met als cultuurhistorisch landschapstype het

“veldontginningslandschap”. De visie zoals in het LOP is beschreven is als volgt: “Behoud en versterking landschapspatroon”. Hieronder wordt dit uitgangspunt verder uiteengezet, voor zover dit betrekking heeft op het plangebied en directe omgeving.

De zorg voor het agrarische werklandschap

De landbouw is vanouds de dragende functie van het Twentse landschap. Het landschapspatroon bestaat uit verschillende typen ontginningen met bijbehorende verkaveling en beplanting. Door schaalvergroting, ruilverkavelingen en veranderingen in het grondgebruik zijn de verschillen tussen de landschapstypen vervaagd en is er met name buiten de ensembles sprake van een diffuus agrarisch werklandschap. Kenmerken hiervan zijn de open landbouwgronden met grasland en bouwland, de verspreide erven met woonhuis, opstallen en erfbeplanting en verspreide landschapselementen als restanten van het oude landschapstype.

Ontwikkeling van het agrarisch werklandschap in het algemeen en het half open dekzandlandschap

Ten behoeve van de landbouwfunctie en de landschapsstructuur wordt in het agrarisch werklandschap (naast de beekzones uit het watersysteem) ingezet op ontwikkeling van erf- en wegbeplanting en behoud van de bestaande landschapselementen. Weg- en laanbeplanting wordt hersteld of aangelegd langs wegen die de opbouw versterken en daar waar ruimte is in het profiel voor een goede groeiplaats. Het sortiment moet passend zijn bij het cultuurhistorisch landschapstype. Karakteristieke erfinrichting wordt gestimuleerd op basis van cultuurhistorische landschapstypes. Binnen dit werklandschap zijn accenten aangeduid die te maken hebben met de oorspronkelijke cultuurhistorische ontginningstypen, zie de afbeelding op pagina 6.

3

LaNDsCHaPsONTWIKKeLINgsPLaN

(12)

12 Principeschets Oude Boekeloseweg 112, Fam. Nijhof

Bouwstenen agrarische werklandschap

Veldontginning: Höfterveld met Zoddebeek, behoud open veld en dichte ontginningsgrens Gaaf kampenlandschap: Elsenerbroek, behoud landschapspatroon

Broekontginning: Holtdijk, behoud grootschalige openheid, versterking dijkbeplanting als grens Half open dekzand landschap: Sint

Isidorishoeve, behoud landschapselementen

Erfinrichting: versterking landschapspatroon met karakteristieke erfbeplanting

Markelo

Diepenheim Goor

Delden

Hengevelde

Haaksbergen

Essenlandschap Kampenlandschap

Veldontginningslandschap (grootschalig) Veldontginningslandschap (kleinschalig) Broekontginningslandschap (grootschalig) Broekontginningslandschap (kleinschalig)

Waterstructuur Kernen Infrastructuur Spoorlijn Landschapstypen

l e g e n d a

0 1 2 3 km

Aanduidingen

Bouwstenen agrarische werklandschap

Veldontginning: Höfterveld met Zoddebeek, behoud open veld en dichte ontginningsgrens Gaaf kampenlandschap: Elsenerbroek, behoud landschapspatroon

Broekontginning: Holtdijk, behoud grootschalige openheid, versterking dijkbeplanting als grens Half open dekzand landschap: Sint

Isidorishoeve, behoud landschapselementen

Erfinrichting: versterking landschapspatroon met karakteristieke erfbeplanting

Markelo

Diepenheim Goor

Delden

Hengevelde

Haaksbergen

Essenlandschap Kampenlandschap

Veldontginningslandschap (grootschalig) Veldontginningslandschap (kleinschalig) Broekontginningslandschap (grootschalig) Broekontginningslandschap (kleinschalig)

Waterstructuur Kernen Infrastructuur Spoorlijn Landschapstypen

l e g e n d a

0 1 2 3 km

Aanduidingen

Bouwstenen agrarische werklandschap

Veldontginning: Höfterveld met Zoddebeek, behoud open veld en dichte ontginningsgrens Gaaf kampenlandschap: Elsenerbroek, behoud landschapspatroon

Broekontginning: Holtdijk, behoud grootschalige openheid, versterking dijkbeplanting als grens Half open dekzand landschap: Sint

Isidorishoeve, behoud landschapselementen

Erfinrichting: versterking landschapspatroon met karakteristieke erfbeplanting

Markelo

Diepenheim Goor

Delden

Hengevelde

Haaksbergen

Essenlandschap Kampenlandschap

Veldontginningslandschap (grootschalig) Veldontginningslandschap (kleinschalig) Broekontginningslandschap (grootschalig) Broekontginningslandschap (kleinschalig)

Waterstructuur Kernen Infrastructuur Spoorlijn Landschapstypen

l e g e n d a

0 1 2 3 km

Aanduidingen

Bouwstenen agrarische werklandschap

Veldontginning: Höfterveld met Zoddebeek, behoud open veld en dichte ontginningsgrens Gaaf kampenlandschap: Elsenerbroek, behoud landschapspatroon

Broekontginning: Holtdijk, behoud grootschalige openheid, versterking dijkbeplanting als grens Half open dekzand landschap: Sint

Isidorishoeve, behoud landschapselementen

Erfinrichting: versterking landschapspatroon met karakteristieke erfbeplanting

Markelo

Diepenheim Goor

Delden

Hengevelde

Haaksbergen

Essenlandschap Kampenlandschap

Veldontginningslandschap (grootschalig) Veldontginningslandschap (kleinschalig) Broekontginningslandschap (grootschalig) Broekontginningslandschap (kleinschalig)

Waterstructuur Kernen Infrastructuur Spoorlijn Landschapstypen

l e g e n d a

0 1 2 3 km

Aanduidingen

Bouwstenen agrarische werklandschap

Veldontginning: Höfterveld met Zoddebeek, behoud open veld en dichte ontginningsgrens Gaaf kampenlandschap: Elsenerbroek, behoud landschapspatroon

Broekontginning: Holtdijk, behoud grootschalige openheid, versterking dijkbeplanting als grens Half open dekzand landschap: Sint

Isidorishoeve, behoud landschapselementen

Erfinrichting: versterking landschapspatroon met karakteristieke erfbeplanting

Markelo

Diepenheim Goor

Delden

Hengevelde

Haaksbergen

Essenlandschap Kampenlandschap

Veldontginningslandschap (grootschalig) Veldontginningslandschap (kleinschalig) Broekontginningslandschap (grootschalig) Broekontginningslandschap (kleinschalig)

Waterstructuur Kernen Infrastructuur Spoorlijn Landschapstypen

l e g e n d a

0 1 2 3 km

Aanduidingen

Bouwstenen agrarische werklandschap

Veldontginning: Höfterveld met Zoddebeek, behoud open veld en dichte ontginningsgrens Gaaf kampenlandschap: Elsenerbroek, behoud landschapspatroon

Broekontginning: Holtdijk, behoud grootschalige openheid, versterking dijkbeplanting als grens Half open dekzand landschap: Sint

Isidorishoeve, behoud landschapselementen

Erfinrichting: versterking landschapspatroon met karakteristieke erfbeplanting

Markelo

Diepenheim Goor

Delden

Hengevelde

Haaksbergen

Essenlandschap Kampenlandschap

Veldontginningslandschap (grootschalig) Veldontginningslandschap (kleinschalig) Broekontginningslandschap (grootschalig) Broekontginningslandschap (kleinschalig)

Waterstructuur Kernen Infrastructuur Spoorlijn Landschapstypen

l e g e n d a

0 1 2 3 km

Aanduidingen

Bouwstenen agrarische werklandschap

Veldontginning: Höfterveld met Zoddebeek, behoud open veld en dichte ontginningsgrens Gaaf kampenlandschap: Elsenerbroek, behoud landschapspatroon

Broekontginning: Holtdijk, behoud grootschalige openheid, versterking dijkbeplanting als grens Half open dekzand landschap: Sint

Isidorishoeve, behoud landschapselementen

Erfinrichting: versterking landschapspatroon met karakteristieke erfbeplanting

Markelo

Diepenheim Goor

Delden

Hengevelde

Haaksbergen

Essenlandschap Kampenlandschap

Veldontginningslandschap (grootschalig) Veldontginningslandschap (kleinschalig) Broekontginningslandschap (grootschalig) Broekontginningslandschap (kleinschalig)

Waterstructuur Kernen Infrastructuur Spoorlijn Landschapstypen

l e g e n d a

0 1 2 3 km

Aanduidingen

(13)

13 Inrichtingsschets Oude Boekeloseweg 112, Fam. Nijhof

Veldontginningslandschap (groot- en kleinschalig)

Het veldontginningslandschap komt in grote eenheden voor op het plateau en de stuwwal waar voor behoud en versterking van het landschapspatroon wordt gepleit.

Dit betekent behoud van de open verkaveling van het uitgestrekte veld met zichtbare ontginningsgrenzen. Ieder ontgonnen veld kent een eigen schaal en patroon van beplanting en bebouwing. In het dekzandlandschap komen kleinere velden voor waar restanten van bos, ven en hei te behouden landschapselementen zijn zoals bij de Benteler Heide en het Markveldensche Veld.

De wegbeplanting beperkt zich tot de ontginningsbasis en -grens of langs een zandpad en bestaat bij voorkeur uit berken incidenteel afgewisseld met grove den. De erfbeplanting is vrij besloten rondom een strak en regelmatig opgezet erf. Het voorhuis is gericht op de doorgaande weg en de opstallen staan compact en geordend op de huiskavel. De beplanting beperkt zich tot de singels langs de randen, fruit- en kleinere sierbomen. De schaal van het erf volgt de schaal van de ontginning en de directe omgeving van het erf groeit mee met het erf.

Uitgangspunten vanuit het LOP

Behoud en waar mogelijk versterken van:

• Open landbouwgronden met grasland en bouwland.

• structuur van verspreide erven met woonhuis, opstallen en erfbeplanting.

• Het sortiment moet passend zijn bij het cultuurhistorisch landschapstype.

• De erfbeplanting is vrij besloten rondom een strak en regelmatig opgezet erf.

• De beplanting beperkt zich tot de singels langs de randen, fruit- en kleinere sierbomen.

(14)

...

95.6 m 38 m

Projectnummer: 6766

´

0510 20 30 40 50 Meters

...

Legenda

Projectgebied Nieuwe stal

Nieuwe verharding (ca. 600m2) Haag nieuw (80 m1)

Haag verwijderen (35 m1) Fruitbomen nieuw (6 st)

Wandelpad en bank (optioneel) (85 m1)

Landschapsontwerper: S.J. Roeters Projectnummer: 6766

´

0510 20 30 40 50 Meters

...

Legenda

Projectgebied Nieuwe stal

Nieuwe verharding (ca. 600m2) Haag nieuw (80 m1)

Haag verwijderen (35 m1) Fruitbomen nieuw (6 st)

Wandelpad en bank (optioneel) (85 m1)

Landschapsontwerper: S.J. Roeters Datum: 07 juli 2014

Principeschets uitbreiding agrarisch bedrijf

Oude Boekeloseweg 112

...

´

0510 20 30 40 50 Meters

...

Legenda

Projectgebied Nieuwe stal

Nieuwe verharding (ca. 600m2) Bomen nieuw (ca. 18 st) Heesters nieuw (ca. 120 m1) Haag nieuw (80 m1) Haag verwijderen (35 m1) Fruitbomen nieuw (6 st) Bestaande beplanting

Wandelpad en infobord (optioneel) Zichtlijn open houden

Spoorlijn

´

0510 20 30 40 50 Meters

...

Legenda

Projectgebied Nieuwe stal

Nieuwe verharding (ca. 600m2) Bomen nieuw (ca. 18 st) Heesters nieuw (ca. 120 m1) Haag nieuw (80 m1) Haag verwijderen (35 m1) Fruitbomen nieuw (6 st) Bestaande beplanting

Wandelpad en infobord (optioneel) Zichtlijn open houden

Spoorlijn

1 2

3

4

(15)

15 Inrichtingsschets Oude Boekeloseweg 112, Fam. Nijhof

Op de principeschets op de vorige pagina is de inpassing van de nieuwe stal ingetekend.

gezien de huidige goede inpassing van het erf hoeft er maar weinig te gebeuren.

Hieronder worden enkele inpassingsmaatregelen toegelicht.

Fruitgaard

Fruitbomen stonden op oude erven van oudsher op het voor- en zijerf. Op de locatie Oude Boekeloseweg is een fruitgaard aanwezig ten westen van het erf. Deze fruitgaard wordt aangevuld en uitgebreid voor de nieuwe stal. Dit breekt het zicht op de nieuwe stal en het karakter van voor- en achtererf wordt versterkt.

Haag

De bestaande heg die de zuidkant van de fruitgaard begrenst bestaat uit beuk. Deze wordt aangetast door engerlingen waardoor her en der gaten vallen in de heg. De heg wordt verwijderd. De nieuwe haag (aan de west- en zuidzijde van de fruitgaard) bestaat uit haagbeuk. Haagbeuk is minder vatbaar voor vraatschade door engerlingen en heeft een vergelijkbare uitstraling.

Wandelpad met informatiebord (optioneel)

De familie Nijhof overweegt om ten zuiden van het erf eventueel een wandelpad aan te leggen. Dit zodat passanten een kijkje kunnen nemen in de stal, zonder dat hun aanwezigheid hinderlijk of gevaarlijk is voor de bedrijfsvoering. Mocht dit wandelpad gerealiseerd worden, dan wordt de aanwezigheid ervan kenbaar gemaakt door een informatiebord langs de weg te plaatsen.

Zicht filteren oostkant

Voor de schaalvergroting van de landbouw was er meer kavelgrensbeplanting dan in de huidige situatie. Het landschap was kleinschalig evenals de bedrijven. In de loop der jaren is het landschap grootschaliger geworden. Ook de omvang van de agrarische bedrijven is toegenomen. De schaalvergroting van het boerenerf is passend in de huidige schaal van het landschap. De oostkant van het erf is nu open. Door het zicht vanuit het oosten te filteren middels een singel en enkele bomen, wordt deze goed ingepast maar blijft enig zicht op het bedrijf behouden waardoor de relatie tussen bedrijf en omgeving duidelijk is.

Dit sluit aan op de wensen uit de Omgevingsvisie.

4

PrINCIPesCHeTs

(16)

...

Hn21-V Hn21-V

Hn21-VI

Hn21-VI

Hn21-V*

Hn21-VI

pZg23-III

Hn21-V*

Hn21-III fpZg23-III*

Hn21x-III

pZn23-III Hn21-V*

pZg23-III

pZg23-VI

Hn21-VI Hn21-VI Hn21-V*

Hn21-VI

Hn21-V

Hn21x-VI

Oude Boekeloseweg 112

Uitbreiding agrarisch bedrijf

Datum 07 juli 2014 Projectnummer: 6766

´

02040 80 120 160 200 Meters

...

Landschapsontwerper: S.J. Roeters

Legenda

Hn21 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand pZg23 Beekeerdgronden; lemig fijn zand

pZn23 Gooreerdgronden; lemig fijn zand

(17)

17 Inrichtingsschets Oude Boekeloseweg 112, Fam. Nijhof

De getallen op de principeschets komen overeen met onderstaande nummers. Hieronder wordt eerst de plantkeuze per element toegelicht. Op de volgende pagina staat een begroting van de te verwachten kosten.

Relatie ondergrond en plantkeuze

De lokale omstandigheden zijn leidend voor de plantkeuze. Hiermee wordt het streekeigen karakter versterkt. Door te kijken naar de bodem en waterhuishouding, zoals vermeld op de bodemkaart op de vorige pagina, kan een bosgemeenschap worden bepaald die zich van nature op deze plek zou ontwikkelen. In dit geval betreft het een veldpodzolgrond (Hn21) met grondwatertrap V*. De bosgemeenschap die hierbij hoort is die van het vochtig Berken-Zomereikenbos. Passende bomen zijn: zomereik, ruwe berk, zachte berk, vuilboom en lijsterbes en zwarte els. struiken:geoorde wilg, grauwe wilg en krent.

Singel (1)

Langs de oostkant van het erf wordt een singel aangeplant met enkele solitairen bomen.

Hierbij wordt rekening gehouden met het vrijhouden van zichtlijnen op het achterland. De singel is 3 meter breed en bestaat uit bovengenoemde inheemse soorten. Door dertig procent boomvormers en de rest struiken aan te planten, kan de onderbegroeiing zich goed handhaven, ook als de bomen groter worden.

Fruitbomen (2)

er worden zes nieuwe fruitbomen op het voorerf aangeplant. Door hierbij te kiezen voor lokale rassen is de kans groter dat ze goed aanslaan en veel vrucht dragen. Daarnaast wordt zo de lokale cultuurhistorie in leven gehouden.

Haag (3)

er wordt 80 meter nieuwe beukenhaag aangelegd waarvoor plantmateriaal aangekocht moet worden.

Wandelpad (optioneel) (4)

Naast beplanting wordt er mogelijk ook een wandelpad aangelegd naar een inkijk in de stal. Hierdoor kunnen passanten en bezoekers een kijkje nemen in de stal, zonder dat ze hiervoor het erf op moeten. Mocht dit wandelpad gerealiseerd worden, dan zal het circa 35 meter lang zijn en komt het ten zuiden van de boomgaard

5

BePLaNTINgsPLaN

(18)

18 Principeschets Oude Boekeloseweg 112, Fam. Nijhof

Nr.OnderhoudswerkzaamhedenOpp.EenheidEenheidsprij sTotaalprijsex btw 21%Totaalprijsex btw 6% aanname van eenheidsprijsBedragen zijn afgerond op tientallenBedragen zijn afgerond op tientallen 1. Singel Leveren inheemse onderbegroeiing (3 planten per 2 m2 )360m2 1,25€ 450€ aanplanten onderbegroeiing360m2 1,00€ 360€ Leveren eiken. Maat 16-18 (1 per 25 meter)10stuks77,00€ 770€ Planten bomen inclusief plantgatverbetering 2m omtrek en 1m diep10stuks60,00€ 600€ Inbreng agrarische ondergrond (afwaardering naar natuur)360m2 5,53€ 1.989€ 2. Boomgaard Leveren hoogstam fruitbomen6stuks35,00€ 210€ Planten bomen inclusief plantgatverbetering 2m omtrek en 1m diep6stuks60,00€ 360€ 3. Haag Leveren haagplantsoen (beuk, 6 st. per m1)(maat 100 - 125 cm)80m1 10,80€ 860€ aanbrengen haagplantsoen exclusief grondverbetering (2 rijiig)80m1 9,50€ 760€ 4. Wandelpad (optioneel) grond ontgraven t.b.v. cunet10m3 5,00€ 50€ Leveren zand10m3 2,50€ 30€ aanbrengen zand10m3 2,00€ 20€ Leveren Flachkorn grind10m2 8,00€ 80€ aanbrengen Flachkorn grind10m2 2,00€ 20€ Inbreng agrarische ondergrond (afwaardering naar natuur)35m2 5,53€ 194€ subtotaal4.353€ 2.400€ Onvoorzien (10%)440€ 240€ 4.793€ 2.640€ 5.800€ 2.800€ 8.600€

subtotaal ex btw subtotaal incl btw Eindtotaal incl btw

(19)

19 Inrichtingsschets Oude Boekeloseweg 112, Fam. Nijhof

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :