Jaarrekening 2020 Stichting Puzzelstuk

Hele tekst

(1)
(2)

Pagina 2 van 22

FINANCIEEL VERSLAG 3

Voorwoord 4

Samenstellingsverklaring van de accountant 5

Resultaatanalyse 6

Financiële positie 7

Kengetallen 8

BESTUURSVERSLAG 9

Bestuursverslag 10

JAARREKENING 11

Balans 12

Staat van baten en lasten 14

Kasstroomoverzicht 15

Toelichting op de jaarrekening 16

Toelichting op de balans 18

Toelichting op de staat van baten en lasten 20

Ondertekening 22

(3)

Financieel verslag

Stichting Puzzelstuk

(4)

Pagina 4 van 22

Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierop.

(5)

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Stichting Puzzelstuk

De jaarrekening van Stichting Puzzelstuk te Leiden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Puzzelstuk.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Leiden, 26 februari 2021

Bunnig & Partners Accountants + Adviseurs BV drs. Timmermans RA

ValidSigned door drs. P. Timmermans op 26-02-2021

ValidSigned door drs. P. Timmermans op 26-02-2021

(6)

Pagina 6 van 22

Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van soorten lasten in relatie tot de baten.

Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

Verslag jaar Vorig jaar Verschil

2020 2019 Verschil %

Overige bedrijfsopbrengsten 5.630 26.041 -20.411 -78,4%

Verkoopkosten 0 109 -109 -100,0%

Algemene kosten 528 352 176 50,0%

Totaal kosten 528 460 68 14,8%

Resultaat na belasting 5.102 25.581 -20.478 -80,1%

(7)

Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 % balans 31-12-2019 % balans

Liquide middelen 37.280 100,0% 29.195 100,0%

Vlottende activa 37.280 100,0% 29.195 100,0%

Activa 37.280 100,0% 29.195 100,0%

Kapitaal stichting 31.560 84,7% 26.457 90,6%

Eigen vermogen 31.560 84,7% 26.457 90,6%

Langlopende schulden 900 2,4% 900 3,1%

Kortlopende schulden 4.820 12,9% 1.838 6,3%

Passiva 37.280 100,0% 29.195 100,0%

(8)

Pagina 8 van 22

Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31 december 2020 en staat van baten en lasten over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden

- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden - Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden

- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

2020 2019

Werkkapitaal 32.460 27.357

Quick ratio 7,73 15,88

Current ratio 7,73 15,88

Solvabiliteit (EV/TV) 84,7% 90,6%

(9)

Bestuursverslag

Stichting Puzzelstuk

(10)

Pagina 10 van 22

Bestuursverslag

Het bestuursverslag ligt ten kantore van Stichting Puzzelstuk ter inzage.

(11)

Jaarrekening

Stichting Puzzelstuk

(12)

Pagina 12 van 22

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2020 31-12-2019

Vlottende activa

Liquide middelen 37.280 29.195

37.280 29.195

Activa 37.280 29.195

(13)

Balans passiva

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Kapitaal stichting 31.560 26.457

31.560 26.457

Langlopende schulden 900 900

Kortlopende schulden 4.820 1.838

Passiva 37.280 29.195

(14)

Pagina 14 van 22

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Overige bedrijfsopbrengsten 5.630 26.041

Verkoopkosten 0 109

Algemene kosten 528 352

Totaal kosten 528 460

Resultaat na belasting 5.102 25.581

Resultaatbestemming

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Resultaat

Stichtingskapitaal 5.102 25.581

5.102 25.581

(15)

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

2020 2019

Bedrijfsresultaat 5.102 25.581

Mutatie werkkapitaal

Mutatie overige schulden 2.982 1.838

2.982 1.838

Operationele kasstroom 8.085 27.418

Financieringskasstroom

Vermogensmutaties 0 877

Overige langlopende schulden 0 900

0 1.777

Mutatie geldmiddelen 8.085 29.195

(16)

Pagina 16 van 22

Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan uit het opzetten van een woon-zorgcomplex voor autistische personen.

Continuïteit

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stichting Puzzelstuk is feitelijk gevestigd te Leiden, Maria Montessoripad 19 2331BL, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67892590.

Valuta

De posten in de jaarrekening van de organisatie worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de organisatie.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen van financiële verslaggeving en grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de

desbetreffende paragrafen.

(17)

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

(18)

Pagina 18 van 22

Toelichting op de balans

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen 37.280 29.195

37.280 29.195

Eigen vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Kapitaal stichting 31.560 26.457

31.560 26.457

Langlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Langlopende schulden

Lening bestuursleden 900 900

900 900

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de langlopende schulden maar opgenomen onder de kortlopende schulden. De lening is beschikbaar gesteld door 2 van de bestuursleden om de eerste kosten van oprichting en publiciteit te kunnen voldoen. Hierover zijn geen afspraken gemaakt.

(19)

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Kortlopende schulden

Overige schulden 4.820 1.838

4.820 1.838

Overige schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Overige schulden

Reservering inschrijfkosten

"Robbert"

2.504 0

Ontvangen en retour inschrijfgelden 2.316 1.838

4.820 1.838

(20)

Pagina 20 van 22

Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige bedrijfsopbrengsten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Overige bedrijfsopbrengsten

Baten en giften uit fondsenwerving 5.630 26.041

5.630 26.041

Totaal kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Totaal kosten

Verkoopkosten 0 109

Algemene kosten 528 352

528 460

Verkoopkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Verkoopkosten

Representatiekosten 0 109

0 109

(21)

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Algemene kosten

Telefoonkosten 113 0

ICT kosten 139 87

Bankkosten 134 126

Overige algemene kosten 141 139

528 352

(22)

Pagina 22 van 22

Ondertekening

E.P. Karsch-Spiro

ValidSigned door E.P. Karsch-Spiro op 26-02-2021 ValidSigned door E.P. Karsch-Spiro

op 26-02-2021

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :