• No results found

Inventaris van het archief van het Vredegerecht Leuven 2. Overdracht 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Inventaris van het archief van het Vredegerecht Leuven 2. Overdracht 2017"

Copied!
87
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Inventaris van het archief van het

Vredegerecht Leuven 2. Overdracht 2017

This finding aid is written in Dutch.

Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique

Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium

(2)

B

ESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

:...3

Raadpleging en gebruik...4

Voorwaarden voor de raadpleging...4

Voorwaarden voor de reproductie...4

Geschiedenis van archiefvormer en archief...5

Archiefvormer...5

Naam...5

Geschiedenis...5

Bevoegdheden en activiteiten...6

Archief...9

Inhoud en structuur...10

Inhoud...10

Selecties en vernietigingen...11

Toekomstige aangroei/aanvullingen...11

B

ESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN

...13

I. Algemeen...13

II. Burgerlijke zaken...14

A. Verzoeningsprocedure...14

2 - 28 Processen-verbaal van verzoening en niet-verzoening (Minnelijke schikkingen). 1980-1992...14

29 - 33 Repertoria der verzoeningen. 1941-1994...15

B. Contentieuze rechtsmacht...16

34 - 52 Algemene Rol. 1989-2002...16

53 - 593 Akten en minuten van vonnissen. 1980-2006...17

594 - 598 Alfabetische repertoria op de partijen. 1977-1996...50

599 - 656 Dossiers van rechtspleging, algemene rol. 2005...51

657 - 691 Repertoria van de vrederechter. 1980-2002...55

C. Willige rechtsmacht...57

692 - 711 Akten van de griffier. 1980-1994...57

712 - 719 Register der verzoekschriften 1991-2002...58

720 - 733 Repertoria van de griffier. 1978-2002...59

735 - 754 Voogdijstaten. 1962-1999...60

755 - 854 Dossiers familieraad. 1981-2006...61

855 - 856 Alfabetische repertoria op de familieraden. 1960-2001...67

859 - 1128 Dossiers van rechtspleging 'bescherming van de persoon van de geesteszieke'. 1991-2011...68

1129 - 1130 Dossiers inzake voorlopige bewindvoering. 1992-1995...84

1131 - 1161 Dossiers inzake voorlopige bewindvoering. 2001-2006...85

(3)

Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:

Vredegerecht te Leuven 2. Overdracht 2017 Periode:

1939 - 2011

Archiefbloknummer:

BE-A0518.2129 Omvang:

• Omvang geïnventariseerd: 84.05 m

• Aantal stukken: 1161.00 Archiefbewaarplaats:

Rijksarchief te Leuven Archiefvormers:

Vredegerecht te Leuven. Tweede Kanton., 1896-9999

(4)

Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik

Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Stukken ouder dan 30 jaar en niet-privacygevoelig zijn vrij raadpleegbaar.

Stukken ouder dan 30 jaar en privacygevoelig zijn enkel in te kijken na

toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigde. Indien de vraagsteller geen betrokken partij is of rechtzoekend burger moet die ook een onderzoek verklaring invullen. De raadpleging en/of reproductie is voor

privacygevoelige stukken is enkel toegelaten voor:

•de betrokken partijen

•in het kader van een proces of een betwisting: de verwanten in rechtstreekse lijn - ascendenten of descendenten - van één van de partijen, de

gemandateerde advocaten of notarissen, de ministeriële ambtenaren en ieder persoon die door de wet hiertoe gemachtigd is

•onderzoekers die het wetenschappelijk karakter van hun opzoekingen kunnen aantonen (studenten hebben een brief van hun promotor nodig)

Stukken jonger dan 30 jaar zijn enkel in te kijken met toestemming van de hoofdgriffier van de rechtbank

De (algemene) rol van de hoven en rechtbanken zetelend in burgerlijke zaken is openbaar (Gerechtelijk Wetboek, art. 719).

Stukken betreffende strafzaken zijn vrij raadpleegbaar na 100 jaar. Stukken jonger dan 100 jaar kunnen enkel ingekeken na toestemming van de procureur- generaal.

Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie gelden de voorwaarden in tarieven van toepassing in het Rijksarchief.

(5)

Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief

Archiefvormer

ARCHIEFVORMER

Naam

NAAM

Vredegerecht te Leuven. Tweede kanton.

Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Het eerste en tweede kanton Leuven werden opgericht op 19 nivôse jaar X (9 januari 1802). Het eerste kanton bevatte de gemeenten Beisem, Erps-Kwerps, Everberg, Herent, Kessel-Lo, Kortenberg, Linden, Meerbeek, Pellenberg, Veltem, Wilsele en Winksele. Het tweede kanton bestond uit de gemeenten Bertem, Bierbeek, Blanden, Duisburg, Haasrode, Heverlee, Korbeek-Dijle, Korbeek- Overlo, Leefdaal, Loonbeek, Lovenjoel, Neerijse, Oud-Heverlee, Tervuren, Vaalbeek en Vossem. Op 1 januari 1823 (K.B. van 30 december 1822) werden hieraan de gemeenten Huldenberg, Ottenburg, Sint-Agatha-Rode en Sint-Joris- Weert toegevoegd (voordien Grez). Op 15 mei 1847 (Wet van 8 mei 1847) werden de twee kantons Leuven samengesmolten tot één kanton om op 4 juni 1896 (Wet van 2 juni 1896) terug te worden opgesplitst. Op 1 november 1970 (wet van 10 oktober 1967, houdende het Gerechtelijk Wetboek) werd Lubbeek naar Leuven 1 van het afgeschafte kanton Glabbeek overgeheveld. Bij wet van 25 maart 1999 werd een derde kanton opgericht. Sindsdien is de geografische opdeling van de Leuvense vredegerechten de volgende.

De gemeenten Herent, Kortenberg, en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten noorden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven; van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat,

Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt, de middellijnen van de Grote Markt, Brusselsestraat, Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven vormen het eerste gerechtelijk kanton Leuven.

De gemeenten Bierbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee, en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die het

verlengde vormt van de middellijnen van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven; van de middellijn van de Diestsestraat,

Diestsesteenweg, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt,

Naamsestraat ten oosten van de Grote Markt, Naamsesteenweg tot de grens van de stad Leuven vormen het tweede gerechtelijk kanton Leuven.

De gemeenten Bertem, Huldenberg, Tervuren, en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die de

verbinding vormt van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Brusselsestraat, Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven ten westen van de middellijnen van de Naamsestraat, Naamsesteenweg en de middellijn van de Grote Markt tot aan de grens van de stad Leuven vormen het

(6)

derde gerechtelijk kanton Leuven.

De vredegerechten waren aanvankelijk gevestigd in het Sint-Ivocollege. Ook dit gebouw werd in 1914 door de Duitse troepen in brand gestoken en zwaar beschadigd. In 1924 konden ze verhuizen naar het nieuwe gerechtsgebouw op het Smoldersplein. Na de vestiging van een Hof van Assisen in Leuven in 1996, moesten de vredegerechten hun tenten opslaan in twee gehuurde panden (Kortestraat, Sint-Barbarastraat) tot ze in 2002 samen met het nieuw opgerichte derde kanton naar het Villerscollege in de Vaartstraat konden verhuizen.

Bevoegdheden en activiteiten

BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN

Al in de middeleeuwen kenden grote delen van West-Europa het fenomeen 'vrederechter'; zij werden bijvoorbeeld vredemaecker, peysmaecker, peisierder, paiseurof justice of the peacegenoemd en werden ingezet voor de oplossing van weinig belangrijke geschillen. De organieke wet op de gerechtelijke

organisatie van 16-24 augustus 1790 stelde in Frankrijk de juges de paixin. De rechtspleging in het vredegerecht werd vastgelegd in het Décret contenant réglement sur la procédure en la justice de paixvan 14, 18-26 oktober 1790. Na de annexatie van de Zuidelijke Nederlanden door Frankrijk werden door het arrêté organique de l'ordre judiciaire en matière civile en Belgiquevan 2 frimaire IV (23 november 1795) de vrederechters ook hier geïnstalleerd.

De vrederechter kreeg drie belangrijke functies: een gerechtelijke, een

verzoenende en een buitengerechtelijke functie. Vrederechters oordeelden in kleine geschillen en probeerden bovenal de partijen te verzoenen. Als

politierechter waren ze bevoegd in strafzaken en als officier van de

gerechtelijke politie spoorden ze misdrijven op, verzamelden ze bewijzen en leverden misdadigers over aan het gerecht. De vrederechter oordeelde niet alleen in burgerlijke zaken, maar had ook een ruime bevoegdheid in de willige rechtspraak (o.m. bijeenroepen en voorzitten van familieraden voor

minderjarigen, ontvangen van verklaringen voor adoptie) en vervulde tal van administratieve taken.

Tot 1801 werd de vrederechter bijgestaan door twee assessoren. De tweede wet van 29 ventôse IX (20 maart 1801) bepaalde dat de vrederechter een alleensprekende rechter werd, met een plaatsvervanger. Aanvankelijk werden de vrederechters verkozen voor een in tijd beperkt mandaat door

vertegenwoordigers van het volk. Pleitbezorgers werden bij het vredegerecht enkel in zeer uitzonderlijke gevallen toegelaten. Tijdens het Consulaat koos de eerste Consul de vrederechter uit een lijst van twee kandidaten, voorgedragen door l'assemblée du canton, waarin alle burgers van het kanton zetelden. Die stelde ook twee kandidaten voor de functie van plaatsvervanger voor. De vrederechter en zijn plaatsvervangers werden, in tegenstelling tot de rechters van andere rechtscolleges, benoemd voor tien jaar. Na de Belgische

onafhankelijkheid werden de vrederechters door de Koning benoemd.

Het decreet van 6-27 maart 1791 voorzag dat de vrederechter een griffier kon benoemen en afzetten. Na een kort intermezzo waarin de Nationale Conventie het benoemingsrecht van de griffiers kreeg (mei 1794-november 1796), werd het opnieuw aan de vrederechter toegekend. Bij de wet op de organisatie van

(7)

de rechtbanken van het jaar VIII (18 maart 1800) werd bepaald dat de Eerste Consul de griffiers van alle rechtscolleges benoemde en afzette, na de

Belgische onafhankelijkheid werd dat de regering. De griffier (later:

hoofdgriffier) verdeelt het werk en houdt toezicht op het griffiepersoneel. Als openbaar ambtenaar en lid van de gerechtelijke orde is hij gebonden aan de verplichtingen beschreven in omzendbrieven van ministers en procureurs- generaal. Hij is de rechterhand van de rechter, is rekenplichtig, huismeester en openbaar bewaarder van de minuten, registers, repertoria en van alle akten van het vredegerecht, van juridische documentatie en van wetten en

rechtspraakverzamelingen.

Iedere vrederechter is in principe enkel bevoegd voor zijn gebied. Het decreet van 8 pluviôse IX (28 januari 1801) richtte 228 gerechtelijke kantons op in de negen Belgische departementen. Per gerechtelijk kanton was er één

vredegerecht, dat in principe gevestigd in de hoofdplaats. Het decreet maakte het mogelijk om grote gemeenten over meerdere gerechtelijke kantons te verdelen. Aan de indeling in gerechtelijke kantons werd de afgelopen tweehonderd jaar herhaaldelijk gesleuteld: kantons werden gesplitst of samengevoegd, er werden er nieuwe opgericht of bestaande opgeheven. In 2016 telde België 187 vredegerechten met 229 zetels.

In burgerlijke zaken oefenden de vrederechters verschillende bevoegdheden uit: hij was zowel verzoener als rechter als openbaar ambtenaar. Het decreet van 16-24 augustus 1790 betreffende de gerechtelijke organisatie voorzag een voorafgaande verzoeningsprocedure voor alle zaken die buiten de bevoegdheid van de vrederechter lagen. Om de verzoeningsopdracht te doen slagen, werd een bureau de paixsamengesteld, waarin de vrederechter samen met vier of zes assessoren zetelde. Wie naar de districtsrechtbank trok, had het bewijs nodig dat hij langs het bureau de paixwas gepasseerd, anders werd zijn eis niet ontvankelijk verklaard. Vanaf 1801 stond de vrederechter alleen in voor de voorafgaande verzoeningsprocedure. De verplichte voorafgaande verzoening (met uitzondering voor o.m. vorderingen waarbij de Staat, de Domeinen, de gemeenten en minderjarigen betrokken waren, vorderingen inzake

handelszaken en spoedeisende gevallen) hield stand tot de wet van 12

augustus 1911 (B.S. 19 augustus 1911). Het bureau van verzoeningen bij het vredegerecht werd afgeschaft op het moment dat de algemene en bijzondere bevoegdheden van de vrederechter aanzienlijk werden uitgebreid, om de procesgang efficiënter te laten verlopen. De wetgever bleef evenwel het

principe van de voorafgaande verzoening promoten en maakte ze in een aantal welomschreven gevallen verplicht.

Als rechter is de vrederechter algemeen bevoegd voor burgerlijke zaken met een vordering tot een bepaald bedrag, dat uiteraard telkens door de wetgever wordt aangepast aan de reële prijzen: maximaal 100 pond in 1790, 300 BEF in 1876, en op dit moment 2500 euro. Het KB nr. 63 van 13 januari 1935 (B.S. 20 januari 1935) kende aan de vrederechter ook bevoegdheid toe in handelszaken (vooral inzake betwistingen omtrent daden van koophandel), voor bedragen tot 1000 BEF.

De bijzondere bevoegdheid van de vrederechter werd, vooral vanaf de tweede helft van de 19de eeuw, systematisch uitgebreid. We sommen hier enkel de belangrijkste bevoegdheden op. De vrederechter mag, ongeacht het bedrag van de vordering, oordelen over geschillen inzake huishuur, handelshuur- en

(8)

pachtovereenkomsten, verkoop op afbetaling, arbeidsongevallen, kinderbijslagen en sociale bijslagen. Voorts is hij bevoegd inzake

hoogdringende onteigening voor het algemeen belang, militaire opeisingen en ruilverkavelingen. Voorts heeft hij een beperkte bevoegdheid in handelszaken en een vrij ruime bevoegdheid inzake de toekenning van

onderhoudsuitkeringen.

Vrederechters vervullen van bij het begin, naast hun opdracht als rechter, nogal wat administratieve taken. In het vakjargon heet dat de 'willige rechtsmacht' ( la juridiction gracieuse, de oneigenlijke rechtspraak).

Oorspronkelijk beperkte de willige rechtsmacht van de vrederechter zich tot het voorzitten van familieraden, de zegelleggingen en de ontzegelingen. Net als zijn bijzondere bevoegdheden, breidde zijn willige rechtsmacht zich in de loop van de 19de eeuw aanzienlijk uit. De wetgever liet de vrederechter onder meer tussenkomen inzake familierecht (onderhoudsgeld, adoptie, (pleeg)voogdij, familieraad voor huwelijkstoestemming), inzake 'geesteshygiëne' (voogdij, sekwestratie ten huize, voorlopige bewindvoering), inzake de notariële praktijk (openbare verkopingen, zegelleggingen, familieraad voor toestemming tot verkoop van onroerend goed) en inzake akten van bekendheid en beëdigingen.

Nogal wat vrederechters traden ook op als politierechter. De Wet van 1 mei 1849 inzake de politierechtbanken breidde de bevoegdheden van de

politierechter aanzienlijk uit, onder meer met een aantal eenvoudige wanbedrijven (landloperij, bedelarij, smaad; wanbedrijven tegen het

Veldwetboek; overtredingen tegen de wetten en reglementen betreffende de grote wegenis, de verkeerspolitie, de vervoerdiensten, de posterijen en de barelen; overtredingen van besluiten inzake maten en gewichten; inbreuken tegen de provinciale reglementen en verordeningen). Voorts kregen ze zaken van de correctionele rechtbank toegewezen waarvan de rechter op grond van het rekwisitoor van het OM of van het verslag van de raadkamer oordeelde dat de correctionele straffen konden worden verlaagd tot het niveau van de

politiestraffen (de zgn. contraventionalisering). De vrederechter kreeg tot slot de exclusieve bevoegdheid voor overtredingen tegen de wetten betreffende het beheer, de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte. Met de invoering van het Belgisch Strafwetboek in 1867 werd de bevoegdheid van de politierechtbank nogmaals gewijzigd en uitgebreid. Tweede boek, titel X geeft een systematisch overzicht van alle feiten die door politiestraffen strafbaar worden gesteld. De politierechter neemt voortaan, naast de overtredingen opgesomd in het Strafwetboek, kennis van alle misdrijven die door bijzondere strafwetten met politiestraffen werden bestraft en van misdrijven die door de onderzoeksgerechten naar de politierechtbank worden verwezen door de invoering van het systeem van de verzachtende omstandigheden in de correctionele zaken. Voorts werd de politierechter exclusief bevoegd voor de bestraffing van misdrijven inzake ruraal recht (als diefstal van veldvruchten), boswetgeving, jacht, riviervisserij, openbare netheid, dierenbescherming en natuurbehoud. Na de invoering van de schoolplicht in 1921 kwamen daar nog de inbreuken tegen de wetgeving op de schoolplicht bij (gedeelde bevoegdheid met de kinderrechter). De maximumstraf die de politierechter kon uitspreken, werd verhoogd van vijf naar zeven dagen gevangenisstraf en van 15 naar 25 BEF boete.

Na de Tweede Wereldoorlog breidde de bevoegdheid van de politierechter

(9)

verder uit. De gerechtelijke hervorming van 1967-1970 gaf de politierechtbank een volwaardig statuut. Met de invoering van het Gerechtelijk Wetboek werden twintig politierechtbanken opgericht, waar één of meer rechters uitsluitend fungeerden als politierechter. 124 vrederechters moesten hun strafrechtelijke bevoegdheid afstaan. In 99 gerechtelijke kantons (op 223) fungeerden de vrederechters verder beurtelings als politierechter.

De wet van 11 juli 1994 wijzigde het strafrecht en het strafprocesrecht

ingrijpend. Ze breidde de bevoegdheden van de politierechtbank andermaal aanzienlijk uit met alle verkeersmisdrijven, ook die met dodelijke afloop. De burgerlijke en strafrechtelijke verkeerszaken werden onttrokken aan de bevoegdheid van de vredegerechten. Door de beslechting toe te vertrouwen aan gespecialiseerde magistraten wilde de wetgever de achterstand in de rechtsbedeling wegwerken. Het aantal politierechtbanken werd opgetrokken van 20 naar 32.

Archief

ARCHIEF

In tegenstelling met het archief van eerste kanton overleefde het archief blijkbaar wel de eerste wereldoorlog. Rollen, akten en minuten beginnen allen in 1896. Het archief werd geïnspecteerd op 30 oktober 1987 en een eerste blok werd op 27 augustus 1996 overgedragen aan het Rijksarchief Beveren. Een register van vonnissen in strafzaken werd in 2001 via de Leuvense

politierechtbank overgedragen. Dit register vormde een apart blok en werd ontsloten door een aparte inventaris. Om de zaken te vereenvoudigen werd in 2016 dit blok opgeheven en werd het register als nr. 315 aan het eerste blok (000) toegevoegd. In 2010 werd een nieuw blok overgedragen, nu rechtstreeks aan het Rijksarchief Leuven. In 2011 verhuisde het overige archief van Leuven 2 van Beveren naar het Rijksarchief Leuven. In 2017 werd een nieuw blok overgedragen.

(10)

Inhoud en structuur

Inhoud en structuur

Inhoud

INHOUD

I. Stukken van algemene en administratieve aard

-kopieboeken (met minuten van uitgaande briefwisseling, chronologisch ingeschreven)

-statistische documenten

-rondzendbrieven van de procureur des Konings.

II. Stukken in verband met de rechtspleging

-rollen (helaas zijn bij heel wat vredegerechten de 19de-eeuwse algemene rollen geheel of gedeeltelijk verloren gegaan)

-de minuten van vonnissen en akten in burgerlijke zaken (vormen in het ene vredegerecht twee afzonderlijke reeksen, terwijl ze in het andere in één doorlopende chronologische reeks zijn verzameld)

-de minuten van vonnissen in strafzaken

-de algemene zittingsbladen (werden door sommige griffiers samen met de minuten van de vonnissen in chronologische volgorde gebundeld)

-repertoria (helaas zijn bij heel wat vredegerechten de 19de-eeuwse repertoria geheel of gedeeltelijk verloren gegaan;

-alfabetische indices op naam van de partijen

-Specifiek voor de verzoeningsprocedure: het register van de verzoeningen en de processen-verbaal van verzoening en van niet-verzoening. Na de invoering van het Gerechtelijk Wetboek (1 november 1970) komt daar nog het register van de verzoekschriften bij (chronologisch genoteerde verzoeken inzake aanstelling van een deskundige, aanwijzing van een voorlopig bewindvoerder voor geesteszieken, machtiging tot hypothecaire inschrijving voor de ontvanger van registratie en domeinen...)

-registers van vrijwillige verschijning en de registers van verschijning na dagvaarding (ingevoerd in 1844 en tot begin 20ste eeuw als basis gebruikt voor het opstellen van gerechtelijke statistieken)

III. Stukken in verband met de willige rechtsmacht

-verklaringen van arbeidsongevallen (al dan niet in een register) en processen- verbaal van overeenkomst (allebei ingevoerd in het kader van de uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 1903)

-kiezerslijsten (voor 1919);

-voogdijregisters of voogdijstaten met aangehechte stukken (jaarlijks

ingebonden afschriften van de processen-verbaal van familieraden, ontsloten via de minuten van vonnissen en akten in burgerlijke zaken). Na de invoering van het Gerechtelijk Wetboek worden de voogdijregisters aangevuld met dossiers van familieraden en, in verband met de bescherming geesteszieken, de dossiers en het register van voorlopige bewindvoering.

IV. Taal en schrift van de documenten

De stukken zijn in het Nederlands en het Frans.

(11)

Selecties en vernietigingen

SELECTIES EN VERNIETIGINGEN

Er werd met toestemming van het Rijksarchief stukken vernietigd in 2005, 2012 en 2013.

Toekomstige aangroei/aanvullingen

TOEKOMSTIGE AANGROEI/AANVULLINGEN Toekomstige aangroei is voorzien.

(12)
(13)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Algemeen

I. ALGEMEEN

1 Inventaris van roerende goederen. 1966-2010.

1 deel

(14)

II. Burgerlijke zaken

II. BURGERLIJKE ZAKEN

A. Verzoeningsprocedure

A. VERZOENINGSPROCEDURE

2 - 28 Processen-verbaal van verzoening en niet-verzoening (Minnelijke schikkingen). 1980-1992.

2 - 28 PROCESSEN-VERBAAL VAN VERZOENING EN NIET- VERZOENING (MINNELIJKE SCHIKKINGEN). 1980-1992.

2 1980, nrs. 14-2234.

1 band 3 1980, nrs. 2319-4039.

1 band 4 1981, nrs. 68-1506.

1 band 5 1981, nrs. 1566-2887.

1 band 6 1981, nrs. 3022-4153.

1 band 7 1982, nrs. 57-1931.

1 band 8 1982, nrs. 1932-4413.

1 band 9 1983, nrs. 50-1838.

1 band 10 1983, nrs. 1890-4063.

1 band 11 1984, nrs. 51-1816.

1 band 12 1984, nrs. 1946-4067.

1 band 13 1985, nrs. 3-2033.

1 band 14 1985, nrs. 2107-4195.

1 band 15 1986, nrs. 65-1640.

1 band

(15)

16 1986, nrs. 1681-3909.

1 band 17 1987, nrs. 53-2617.

1 band 18 1987, nrs. 2712-4017.

1 band 19 1988, nrs. 45-2050.

1 band 20 1988, nrs. 2078-3873.

1 band 21 1989, nrs. 47-2105.

1 band 22 1989, nrs. 2106-3824.

1 band 23 1990, nrs. 37-560.

1 band 24 1990, nrs. 561-3556.

1 band 25 1991, nrs. 10-1575.

1 band 26 1991, nrs. 1647-3530.

1 band 27 1992, nrs. 116-2433.

1 band 28 1992, nrs. 2803-5223.

1 band

29 - 33 Repertoria der verzoeningen. 1941-1994.

29 - 33 REPERTORIA DER VERZOENINGEN. 1941-1994.

29 1941-1946.

1 deel

30 1947-9149.

1 deel

(16)

31 1950-1951.

1 deel

32 1956-1959.

1 deel

33 1980-1994.

1 deel

B. Contentieuze rechtsmacht

B. CONTENTIEUZE RECHTSMACHT

34 - 52 Algemene Rol. 1989-2002.

34 - 52 ALGEMENE ROL. 1989-2002.

34 29 december 1989-12 november 1990, nrs. 1286/89-894/90.

1 deel 35 12 september 1991-25 juni 1992, nrs. 734/91-587/92.

1 deel 36 25 juni 1992-26 maart 1993, nrs. 588/92-284/93.

1 deel 37 26 maart 1993-1 oktober 1993, nrs. 285/93-1203/93.

1 deel 38 1 oktober 1993-31 maart 1994, nrs. 1204/93-418/94.

1 deel 39 1 april 1994-14 oktober 1994, nrs. 419/94-1319/94.

1 deel 40 14 oktober 1994-28 april 1995, nrs. 1320/94-533/95.

1 deel 41 2 mei 1995-24 november 1995, nrs. 534/95-1435/95.

1 deel 42 24 november 1995-14 juni 1996, nrs. 1436/95-784/96.

1 deel 43 14 juni 1996-2 januari 1997, nrs. 785/96-18/97.

1 deel 44 2 januari 1997-21 augustus 1997, nrs. 19/97-910/97.

1 deel 45 21 augustus 1997-4 februari 1998, nrs. 911/97-156/98.

1 deel

(17)

46 4 februari 1998-10 september 1998, nrs. 157/98-1057/98.

1 deel 47 10 september 1998-23 april 1999, nrs. 1058/98-483/99.

1 deel 48 23 april 1999-15 december 1999, nrs. 484/99-1381/99.

1 deel 49 15 december 1999-19 juni 2000, nrs. 1382/99-852/2000.

1 deel 50 19 juni 2000-10 januari 2001, nrs. 853/2000-57/2001.

1 deel 51 10 januari 2001-27 september 2001, nrs. 58/2001-968/2001.

1 deel 52 2 oktober 2001-22 maart 2002, nrs. 969/2001-179/2002.

1 deel

53 - 593 Akten en minuten van vonnissen. 1980-2006.

53 - 593 AKTEN EN MINUTEN VAN VONNISSEN. 1980-2006.

53 7 januari 1980-26 februari 1980, nrs. 38-703 (akten).

542 banden 54 3 maart 1980-29 april 1980, nrs. 735-1504 (akten).

542 banden 55 5 mei 1980-30 juni 1980, nrs. 1516-2246 (akten).

542 banden 56 15 juli 1980-30 september 1980, nrs. 2295-2980 (akten).

542 banden 57 7 oktober 1980-30 december 1980, nrs. 3026-4101 (akten).

542 banden 58 2 januari 1980-29 februari 1980, nrs. 1-728 (minuten).

542 banden 59 3 maart 1980-29 april 1980, nrs. 729-1463 (minuten).

542 banden 60 29 april 1980-2 september 1980, nrs. 1503-2460 (minuten).

542 banden

(18)

61 3 september 1980-3 november 1980, nrs. 2534-3402 (minuten).

542 banden 62 3 november 1980-30 december 1980, nrs. 3403-4102 (minuten).

542 banden 63 5 januari 1981-24 februari 1981, nrs. 3-686 (akten).

542 banden 64 2 maart 1981-28 april 1981, nrs. 782-1450 (akten).

542 banden 65 4 mei 1981-30 juni 1981, nrs. 1507-2161 (akten).

542 banden 66 6 juli 1981-29 september 1981, nrs. 2175-3015 (akten).

542 banden 67 5 oktober 1981-30 november 1981, nrs. 3065-3822 (akten).

542 banden 68 1 december 1981-29 december 1981, nrs. 3825-4166 (akten).

542 banden 69 5 januari 1981-31 maart 1981, nrs. 2-1127 (minuten).

542 banden 70 1 april 1981-30 juni 1981, nrs. 1147-2166 (minuten).

542 banden 71 1 juli 1981-29 september 1981, nrs. 2167-2938 (minuten).

542 banden 72 30 september 1981-29 december 1981, nrs. 3016-4167 (minuten).

542 banden 73 4 januari 1982-23 februari 1982, nrs. 5-726 (akten).

542 banden 74 1 maart 1982-30 april 1982, nrs. 748-1527 (akten).

542 banden 75 3 mei 1982-29 juni 1982, nrs. 1542-2352 (akten).

542 banden 76 13 juli 1982-28 september 1982, nrs. 2384-3151 (akten).

542 banden 77 4 oktober 1982-30 november 1982, nrs. 3225-3962 (akten).

(19)

542 banden 78 2 december 1982-28 december 1982, nrs. 3988-4391 (akten).

542 banden 79 4 januari 1982-26 februari 1982, nrs. 1-744 (minuten).

542 banden 80 1 maart 1982-30 april 1982, nrs. 745-1530 (minuten).

542 banden 81 3 mei 1982-30 juni 1982, nrs. 1531-2356 (minuten).

542 banden 82 14 juli 1982-30 augustus 1982, nrs. 2357-2571 (minuten).

542 banden 83 1 september 1982-29 oktober 1982, nrs. 2572-3607 (minuten).

542 banden 84 3 november 1982-30 december 1982, nrs. 3612-4397 (minuten).

542 banden 85 3 januari 1983-28 februari 1983, nrs. 1-748 (akten).

542 banden 86 1 maart 1983-26 april 1983, nrs. 750-1490 (akten).

542 banden 87 3 mei 1983-31 mei 1983, nrs. 1541-1886 (akten).

542 banden 88 3 juni 1983-10 augustus 1983, nrs. 1931-2411 (akten).

542 banden 89 6 september 1983-27 oktober 1983, nrs. 2483-3365 (akten).

542 banden 90 7 november 1983-27 december 1983, nrs. 3398-4082 (akten).

542 banden 91 3 januari 1983-28 februari 1983, nrs. 11-749 (minuten).

542 banden 92 1 maart 1983-28 februari 1983, nrs. 798-1883 (minuten).

542 banden 93 1 juni 1983-29 augustus 1983, nrs. 1887-2447 (minuten).

542 banden

(20)

94 1 september 1983-28 oktober 1983, nrs. 2448-3372 (minuten).

542 banden 95 2 november 1983-29 december 1983, nrs. 3373-4089 (minuten).

542 banden 96 3 januari 1984-28 februari 1984, nrs. 4-774 (akten).

542 banden 97 6 maart 1984-30 april 1984, nrs. 829-1526bis (akten).

542 banden 98 4 september 1984-25 september 1984, nrs. 2643-2973 (akten).

542 banden 100 1 oktober 1984-30 oktober 1984, nrs. 3001-3438 (akten).

542 banden 101 5 november 1984-18 december 1984, nrs. 3458-4050 (akten).

542 banden 102 2 januari 1984-29 februari 1984, nrs. 1-775 (minuten).

542 banden 103 1 maart 1984-30 april 1984, nrs. 776-1524 (minuten).

542 banden 104 3 mei 1984-31 augustus 1984, nrs. 1529-2636 (minuten).

542 banden 105 5 september 1984-30 oktober 1984, nrs. 2683-3417 (minuten).

542 banden 106 5 november 1984-28 december 1984, nrs. 3447-4098 (minuten).

542 banden 107 3 januari 1985-29 januari 1985, nrs. 16-370 (akten).

542 banden 108 1 februari 1985-26 februari 1985, nrs. 409-778 (akten).

542 banden 109 4 maart 1985-26 maart 1985, nrs. 815-1136 (akten).

542 banden 110 1 april 1985-30 april 1985, nrs. 1222-1613 (akten).

542 banden

(21)

111 6 mei 1985-31 mei 1985, nrs. 1633-2048 (akten).

542 banden 112 3 juni 1985-9 juli 1985, nrs. 2053-2472 (akten).

542 banden 113 6 augustus 1985-30 september 1985, nrs. 2594-3175 (akten).

542 banden 114 1 oktober 1985-29 oktober 1985, nrs. 3188-3593 (akten).

542 banden 115 5 november 1985-28 november 1985, nrs. 3634-3914 (akten).

542 banden 116 2 december 1985-31 december 1985, nrs. 3946-4281 (akten).

542 banden 117 3 januari 1985-28 februari 1985, nrs. 1-781 (minuten).

542 banden 118 1 maart 1985-29 april 1985, nrs. 804-1575 (minuten).

542 banden 119 3 mei 1985-28 juni 1985, nrs. 1614-2442 (minuten).

542 banden 120 1 juli 1985-26 augustus 1985, nrs. 2443-2694 (minuten).

542 banden 121 3 september 1985-31 oktober 1985, nrs. 2724-3611 (minuten).

542 banden 122 4 november 1985-30 december 1985, nrs. 3623-4268 (minuten).

542 banden 123 6 januari 1986-11 februari 1986, nrs. 4-439 (akten).

542 banden 124 17 februari 1986-10 maart 1986, nrs. 470-779 (akten).

542 banden 125 11 maart 1986-1 april 1986, nrs. 788-1113 (akten).

542 banden 126 .8 april 1986-13 mei 1986, nrs. 1145-1506 (akten).

542 banden 127 13 mei 1986-24 juni 1986, nrs. 1507-1999 (akten).

(22)

542 banden 128 24 juni 1986-15 september 1986, nrs. 2000-2531 (akten).

542 banden 129 16 september 1986-6 oktober 1986, nrs. 2540-2922 (akten).

542 banden 130 7 oktober 1986-24 november 1986, nrs. 2969-3568 (akten).

542 banden 131 25 november 1986-30 december 1986, nrs. 3579-4066 (akten).

542 banden 132 3 januari 1986-25 maart 1986, nrs. 1-1091 (minuten).

542 banden 133 3 april 1986-30 juni 1986, nrs. 1114-2096 (minuten).

542 banden 134 2 juli 1986-30 september 1986, nrs. 2102-2833 (minuten).

542 banden 135 1 oktober 1986-29 december 1986, nrs. 2848-4069 (minuten).

542 banden 136 5 januari 1987-24 februari 1987, nrs. 12-745 (akten).

542 banden 137 2 maart 1987-14 april 1987, nrs. 785-1403 (akten).

542 banden 138 21 april 1987-18 mei 1987, nrs. 1335b-1831 (akten).

542 banden 139 19 mei 1987-1 september 1987, nrs. 1833-2642 (akten).

542 banden 140 1 september 1987-29 september 1987, nrs. 2643-3163 (akten).

542 banden 141 5 oktober 1987-29 december 1987, nrs. 3207-4123 (akten).

542 banden 142 5 januari 1987-18 maart 1987, nrs. 1-985 (minuten).

542 banden 143 20 maart 1987-27 mei 1987, nrs. 1040-1954 (minuten).

542 banden

(23)

144 1 juni 1987-31 augustus 1987, nrs. 1964-2637 (minuten).

542 banden 145 4 september 1987-30 december 1987, nrs. 2738-4127 (minuten).

542 banden 146 4 januari 1988-19 februari 1988, nrs. 6-500 (akten).

542 banden 147 9 februari 1988-5 april 1988, nrs. 501-1048 (akten).

542 banden 148 12 april 1988-7 juni 1988, nrs. 1102-1700 (akten).

542 banden 149 7 juni 1988-12 september 1988, nrs. 1701-2499 (akten).

542 banden 150 13 september 1988-8 november 1988, nrs. 2526-3299 (akten).

542 banden 151 8 november 1988-27 december 1988, nrs. 3300-3896 (akten).

542 banden 152 4 januari 1988-29 maart 1988, nrs. 1-1014 (minuten).

542 banden 153 1 april 1988-16 juni 1988, nrs. 1029-1849 (minuten).

542 banden 154 17 juni 1988-29 augustus 1988, nrs. 1850-2320 (minuten).

542 banden 155 1 september 1988-31 oktober 1988, nrs. 2339-3225 (minuten).

542 banden 156 4 november 1988-28 december 1988, nrs. 3238-3906 (minuten).

542 banden 157 3 januari 1989-6 februari 1989, nrs. 21-489 (akten).

542 banden 158 6 februari 1989-17 maart 1989, nrs. 506-992 (akten).

542 banden 159 20 maart 1989-2 mei 1989, nrs. 1000-1478 (akten).

542 banden

(24)

160 8 mei 1989-13 juni 1989, nrs. 1504-1969 (akten).

542 banden 161 19 juni 1989-8 augustus 1989, nrs. 2022-2438 (akten).

542 banden 162 5 september 1989-3 oktober 1989, nrs. 2545-2986 (akten).

542 banden 163 9 oktober 1989-21 november 1989, nrs. 3019-3500 (akten).

542 banden 164 21 november 1989-27 december 1989, nrs. 3501-3847 (akten).

542 banden 165 2 januari 1989-20 maart 1989, nrs. 1-999 (minuten).

542 banden 166 20 maart 1989-15 juni 1989, nrs. 1008-1994 (minuten).

542 banden 167 16 juni 1989-6 oktober 1989, nrs. 2005-2999 (minuten).

542 banden 168 6 oktober 1989-28 december 1989, nrs. 3303-3854 (minuten).

542 banden 169 2 januari 1990-13 februari 1990, nrs. 1-551 (akten).

542 banden 170 19 februari 1990-23 maart 1990, nrs. 578-990 (akten).

542 banden 171 23 maart 1990-8 mei 1990, nrs. 991-1462 (akten).

542 banden 172 14 mei 1990-26 juni 1990, nrs. 1503-1974 (akten).

542 banden 173 2 juli 1990-23 oktober 1990, nrs. 2018-2851 (akten).

542 banden 174 23 oktober 1990-21 december 1990, nrs. 2852-3561 (akten).

542 banden 175 2 januari 1990-12 februari 1990, nrs. 20-500 (minuten).

542 banden 176 12 februari 1990-26 maart 1990, nrs. 501-999 (minuten).

(25)

542 banden 177 26 maart 1990-14 mei 1990, nrs. 1001-1500 (minuten).

542 banden 178 14 mei 1990-28 juni 1990, nrs. 1501-1990 (minuten).

542 banden 179 29 juni 1990-20 september 1990, nrs. 2006-2529 (minuten).

542 banden 180 20 september 1990-15 november 1990, nrs. 2530-3090 (minuten).

542 banden 181 15 november 1990-24 december 1990, nrs. 3091-3566 (minuten).

542 banden 182 8 januari 1991-12 februari 1991, nrs. 49-457 (akten).

542 banden 183 19 februari 1991-26 maart 1991, nrs. 514-981 (akten).

542 banden 184 2 april 1991-21 mei 1991, nrs. 1002-1491 (akten).

542 banden 185 28 mei 1991-9 juli 1991, nrs. 1543-1920 (akten).

542 banden 186 20 augustus 1991-17 september 1991, nrs. 2140-2467 (akten).

542 banden 187 24 september 1991-31 oktober 1991, nrs. 2540-2994 (akten).

542 banden 188 5 november 1991-31 december 1991, nrs. 3011-3576 (akten).

542 banden 189 2 januari 1991-15 februari 1991, nrs. 1-499 (minuten).

542 banden 190 15 februari 1991-26 maart 1991, nrs. 500-982 (minuten).

542 banden 191 4 april 1991-21 mei 1991, nrs. 1007-1474 (minuten).

542 banden 192 23 mei 1991-22 juli 1991, nrs. 1502-1986 (minuten).

542 banden

(26)

193 29 juli 1991-20 september 1991, nrs. 2043-2500 (minuten).

542 banden 194 20 september 1991-4 november 1991, nrs. 2501-3000 (minuten).

542 banden 195 4 november 1991-30 december 1991, nrs. 3001-3573 (minuten).

542 banden 196 7 januari 1992-11 februari 1992, nrs. 14-499 (akten).

542 banden 197 18 februari 1992-7 april 1992, nrs. 632-1459 (akten).

542 banden 198 14 april 1992-2 juni 1992, nrs. 1533-2415 (akten).

542 banden 199 9 juni 1992-14 juli 1992, nrs. 2527-3429 (akten).

542 banden 200 22 juli 1992-13 oktober 1992, nrs. 3544-4483 (akten).

542 banden 201 20 oktober 1992-29 december 1992, nrs. 4530-5595 (akten).

542 banden 202 6 januari 1992-9 maart 1992, nrs. 3-968 (minuten).

542 banden 203 10 maart 1992-29 april 1992, nrs. 974-1795 (minuten).

542 banden 204 4 mei 1992-5 juni 1992, nrs. 1824-2495 (minuten).

542 banden 205 9 juni 1992-30 juni 1992, nrs. 2510-3183 (minuten).

542 banden 206 6 juli 1992-3 augustus 1992, nrs. 3270-3650 (minuten).

542 banden 207 3 augustus 1992-15 oktober 1992, nrs.3651-4498 (minuten).

542 banden 208 19 oktober 1992-23 november 1992, nrs. 4505-4988 (minuten).

542 banden

(27)

209 24 november 1992-31 december 1992, nrs. 5012-5606 (minuten).

542 banden 210 5 januari 1993-21 januari 1993, nrs. 1-250.

542 banden 211 21 januari 1993-5 februari 1993, nrs. 251-500.

542 banden 212 5 februari 1993-22 februari 1993, nrs. 501-860.

542 banden 213 23 februari 1993-9 maart 1993, nrs. 861-1096.

542 banden 214 9 maart 1993-18 maart 1993, nrs. 1101-1297.

542 banden 215 18 maart 1993-30 maart 1993, nrs. 1305-1520.

542 banden 216 30 maart 1993-20 april 1993, nrs. 1521-1750.

542 banden 217 20 april 1993-6 mei 1993, nrs. 1751-1997.

542 banden 218 6 mei 1993-25 mei 1993, nrs. 2003-2250.

542 banden 219 25 mei 1993-3 juni 1993, nrs. 2251-2486.

542 banden 220 3 juni 1993-17 juni 1993, nrs. 2504-2747.

542 banden 221 18 juni 1993-1 juli 1993, nrs. 2752-2998.

542 banden 222 1 juli 1993-30 juli 1993, nrs. 3001-3243.

542 banden 223 9 augustus 1993-14 september 1993, nrs. 3259-4250.

542 banden 224 14 september 1993-21 september 1993, nrs. 4251-4492.

542 banden 225 23 september 1993-5 oktober 1993, nrs. 4504-4848.

(28)

542 banden 226 5 oktober 1993-12 oktober 1993, nrs. 4853-4999.

542 banden 227 14 oktober 1993-26 oktober 1993, nrs. 5003-5250.

542 banden 228 26 oktober 1993-16 november 1993, nrs. 5251-5650.

542 banden 229 16 november 1993-30 november 1993, nrs. 5651-5991.

542 banden 230 2 december 1993-14 december 1993, nrs. 6005-6200.

542 banden 231 14 december 1993-28 december 1993, nrs. 6201-6361.

542 banden 232 3 januari 1994-24 januari 1994, nrs.1-300.

542 banden 233 24 januari 1994-3 februari 1994, nrs. 301-499.

542 banden 234 3 februari 1994-17 februari 1994, nrs. 501-747.

542 banden 235 21 februari 1994-8 maart 1994, nrs. 751-1000.

542 banden 236 8 maart 1994-22 maart 1994, nrs. 1001-1250.

542 banden 237 2 maart 1994-11 april 1994, nrs. 1251-1496.

542 banden 238 12 april 1994-19 april 1994, nrs. 1502-1702.

542 banden 239 19 april 1994-26 april 1994, nrs. 1803-1977.

542 banden 240 25 april 1994-28 april 1994, nrs. 2276-2484.

542 banden 241 28 april 1994-17 mei 1994, nrs. 2507-2750.

542 banden

(29)

242 17 mei 1994-31 mei 1994, nrs. 2751-3000.

542 banden 243 31 mei 1994-14 juni 1994, nrs. 3001-3249.

542 banden 244 14 juni 1994-21 juni 1994, nrs. 3251-3500.

542 banden 245 21 juni 1994-28 juni 1994, nrs. 3501-3750.

542 banden 246 28 juni 1994-5 augustus 1994, nrs. 3751-4000.

542 banden 247 8 augustus 1994-6 september 1994, nrs. 4001-4250.

542 banden 248 6 september 1994-20 september 1994, nrs. 4251-4500.

542 banden 249 20 september 1994-27 september 1994, nrs. 4501-4750.

542 banden 250 27 september 1994-13 oktober 1994, nrs. 4751-5000.

542 banden 251 13 oktober 1994-27 oktober 1994, nrs. 5001-5250.

542 banden 252 27 oktober 1994-10 november 1994, nrs. 5251-5487.

542 banden 253 14 november 1994-28 november 1994, nrs. 5507-5748.

542 banden 254 28 november 1994-13 december 1994, nrs. 5751-6000.

542 banden 255 13 december 1994-30 december 1994, nrs. 6001-6234.

542 banden 256 3 januari 1995-17 januari 1995, nrs. 2-299.

542 banden 257 17 januari 1995-9 februari 1995, nrs. 300-588.

542 banden

(30)

258 13 februari 1995-21 februari 1995, nrs. 643-799.

542 banden 259 21 februari 1995-23 februari 1995, nrs. 800-956.

542 banden 260 2 maart 1995-14 maart 1995, nrs. 960-1209.

542 banden 261 14 maart 1995-21 maart 1995, nrs. 1211-1399.

542 banden 262 21 maart 1995-3 april 1995, nrs. 1400-1648.

542 banden 263 4 april 1995-20 april 1995, nrs. 1650-1800.

542 banden 264 20 april 1995-27 april 1995, nrs. 1801-1954.

542 banden 265 27 april 1995-9 mei 1995, nrs. 2003-2182.

542 banden 266 11 mei 1995-23 mei 1995, nrs. 2205-2389.

542 banden 267 23 mei 1995-6 juni 1995, nrs. 2390-2557.

542 banden 268 8 juni 1995-19 juni 1995, nrs. 2561-2799.

542 banden 269 19 juni 1995-26 juni 1995, nrs. 2800-3019.

542 banden 270 26 juni 1995-10 juli 1995, nrs. 3020-3197.

542 banden 271 10 juli 1995-5 september 1995, nrs.3201-3509.

542 banden 272 5 september 1995-12 september 1995, nrs. 3510-3819

(+eedaflegging 3510 van 25 september 1995).

542 banden 273 12 september 1995-18 september 1995, nrs. 3820-4069.

542 banden

(31)

274 19 september 1995-21 september 1995, nrs. 4072-4238.

542 banden 275 21 september 1995-28 september 1995, nrs. 4432-4591.

542 banden 276 28 september 1995-10 oktober 1995, nrs. 4646-4879.

542 banden 277 10 oktober 1995-19 oktober 1995, nrs. 4880-5108.

542 banden 278 19 oktober 1995-2 november 1995, nrs. 5110-5359 (+4848 van 23

oktober 1995)

542 banden 279 2 november 1995-14 november 1995, nrs. 5360-5619.

542 banden 280 14 november 1995-28 november 1995, nrs. 5620-5799.

542 banden 281 28 november 1995-12 december 1995, nrs. 5800-6019.

542 banden 282 12 december 1995-28 december 1995, nrs. 6020-6228 (+ akte

griffier 9 januari 1995-27 december 1995, nrs. 67-53778).

542 banden 283 2 januari 1996-16 januari 1996, nrs. 1-210.

542 banden 284 16 januari 1996-29 januari 1996, nrs. 211-430.

542 banden 285 29 januari 1996-6 februari 1996, nrs. 431-600.

542 banden 286 6 februari 1996-20 februari 1996, nrs. 601-870.

542 banden 287 20 februari 1996-7 maart 1996, nrs. 871-1110.

542 banden 288 7 maart 1996-19 maart 1996, nrs. 1111-1400.

542 banden 289 19 maart 1996-1 april 1996, nrs. 1401-1600.

542 banden

(32)

290 1 april 1996-16 april 1996, nrs. 1601-1820.

542 banden 291 16 april 1996-30 april 1996, nrs. 1821-2060.

542 banden 292 30 april 1996-14 mei 1996, nrs. 2061-2298.

542 banden 293 14 mei 1996-28 mei 1996, nrs. 2313-2500.

542 banden 294 28 mei 1996-7 juni 1996, nrs. 2501-2700.

542 banden 295 7 juni 1996-18 juni 1996, nrs. 2701-2960.

542 banden 296 18 juni 1996-25 juni 1996, nrs. 2961-3150.

542 banden 297 25 juni 1996-26 augustus 1996, nrs. 3451-3493.

542 banden 298 29 augustus 1996-5 september 1996, nrs. 3506-3730.

542 banden 299 5 september 1996-16 september 1996, nrs. 3753-3980.

542 banden 300 16 september 1996-20 september 1996, nrs. 3981-4130.

542 banden 301 20 september 1996-3 oktober 1996, nrs. 4132-4499.

542 banden 302 4 oktober 1996-7 oktober 1996, nrs. 4588-4665.

542 banden 303 7 oktober 1996-15 oktober 1996, nrs. 4666-4860.

542 banden 304 15 oktober 1996-29 oktober 1996, nrs. 4861-5200.

542 banden 305 29 oktober 1996-7 november 1996, nrs. 5201-5390.

542 banden

(33)

306 7 november 1996-19 november 1996, nrs. 5391-5680.

542 banden 307 19 november 1996-19 november 1996, nrs. 5681-5800.

542 banden 308 19 november 1996-26 november 1996, nrs. 5801-6000.

542 banden 309 26 november 1996-3 december 1996, nrs. 6001-6200.

542 banden 310 3 december 1996-12 december 1996, nrs. 6201-6420.

542 banden 311 12 december 1996-19 december 1996, nrs. 6421-6686.

542 banden 312 19 december 1996-31 december 1996, nrs. 6701-6887 (+ akten

griffier 23 januari 1996-22 oktober 1996, nrs. 182/g-4986/g).

542 banden 313 3 januari 1997-13 januari 1997, nrs. 6-210.

542 banden 314 13 januari 1997-21 januari 1997, nrs. 211-400.

542 banden 315 21 januari 1997-28 januari 1997, nrs. 403-620.

542 banden 316 28 januari 1997-17 februari 1997, nrs. 621-985.

542 banden 317 17 februari 1997-25 februari 1997, nrs. 987-1200.

542 banden 318 25 februari 1997-6 maart 1997, nrs. 1201-1449.

542 banden 319 7 maart 1997-18 maart 1997, nrs. 1466-1700.

542 banden 320 18 maart 1997-8 april 1997, nrs. 1701-1998.

542 banden 321 8 april 1997-17 april 1997, nrs. 2002-2220.

542 banden

(34)

322 17 april 1997-6 mei 1997, nrs. 2221-2520.

542 banden 323 6 mei 1997-20 mei 1997, nrs. 2521-2710.

542 banden 324 20 mei 1997-29 mei 1997, nrs. 2711-2892.

542 banden 325 29 mei 1997-6 juni 1997, nrs. 2905-3143.

542 banden 326 6 juni 1997-17 juni 1997, nrs. 3151-3380.

542 banden 327 17 juni 1997-24 juni 1997, nrs. 3381-3650.

542 banden 328 24 juni 1997-6 augustus 1997, nrs. 3651-3966.

542 banden 329 7 augustus 1997-4 september 1997, nrs. 4006-4230.

542 banden 330 4 september 1997-15 september 1997, nrs. 4231-4520.

542 banden 331 15 september 1997-22 september 1997, nrs. 4521-4730.

542 banden 332 22 september 1997-30 september 1997, nrs. 4731-5000.

542 banden 333 30 september 1997-9 oktober 1997, nrs. 5001-5953.

542 banden 334 10 oktober 1997-21 oktober 1997, nrs. 6012-6200.

542 banden 335 21 oktober 1997-30 oktober 1997, nrs. 6201-6400.

542 banden 336 3 november 1997-7 november 1997, nrs. 6401-6620bis.

542 banden 337 17 november 1997-25 november 1997, nrs. 6621-6799.

542 banden 338 25 november 1997-4 december 1997, nrs. 6801-7045.

(35)

542 banden 339 4 december 1997-16 december 1997, nrs. 7046-7320.

542 banden 340 16 december 1997-30 december 1997, nrs. 7321-7488 (+ akten

griffier 6 januari 1997-3 december 1997, nrs. 51/g-5322/g).

542 banden 341 5 januari 1998-15 januari 1998, nrs. 6-215.

542 banden 342 15 januari 1998-26 januari 1998, nrs. 216-396.

542 banden 343 26 januari 1998-10 februari 1998, nrs. 406-586.

542 banden 344 10 februari 1998-19 februari 1998, nrs. 600-785.

542 banden 345 19 februari 1998-3 maart 1998, nrs. 808-1035.

542 banden 346 3 maart 1998-17 maart 1998, nrs. 1036-1240.

542 banden 347 17 maart 1998-24 maart 1998, nrs. 1242-1399.

542 banden 348 24 maart 1998-2 april 1998, nrs. 1400-1594.

542 banden 349 2 april 1998-21 april 1998, nrs. 1604-1870.

542 banden 350 21 april 1998-5 mei 1998, nrs. 1871-2115.

542 banden 351 5 mei 1998-18 mei 1998, nrs. 2116-2330.

542 banden 352 18 mei 1998-2 juni 1998, nrs. 2331-2600.

542 banden 353 2 juni 1998-9 juni 1998, nrs. 2601-2705.

542 banden 354 9 juni 1998-18 juni 1998, nrs. 2706-2940.

(36)

542 banden 355 18 juni 1998-30 juni 1998, nrs. 2941-3220.

542 banden 356 30 juni 1998-6 augustus 1998, nrs. 3221-3480.

542 banden 357 6 augustus 1998-8 september 1998, nrs. 3481-3810.

542 banden 358 8 september 1998-15 september 1998, nrs. 3811-4055.

542 banden 359 15 september 1998-22 september 1998, nrs. 4056-4383.

542 banden 360 28 september 1998-5 oktober 1998, nrs. 4521-4704.

542 banden 361 5 oktober 1998-15 oktober 1998, nrs. 4706-4955.

542 banden 362 15 oktober 1998-20 oktober 1998, nrs. 4956-5130.

542 banden 363 20 oktober 1998-3 november 1998, nrs. 5131-5610.

542 banden 364 3 november 1998-17 november 1998, nrs. 5611-5855.

542 banden 365 19 november 1998-26 november 1998, nrs. 5858-6030.

542 banden 366 26 november 1998-3 december 1998, nrs. 6031-6180.

542 banden 367 3 december 1998-8 december 1998, nrs. 6181-6300.

542 banden 368 8 december 1998-14 december 1998, nrs. 6301-6450.

542 banden 369 14 december 1998-17 december 1998, nrs. 6451-6570.

542 banden 370 17 december 1998-31 december 1998, nrs. 6571-6796 (+ akten

griffier 9 januari 1998-24 november 1998, nrs. 424/g-4330/g).

(37)

542 banden 371 4 januari 1999-19 januari 1999, nrs. 1-230.

542 banden 372 19 januari 1999-29 januari 1999, nrs. 231-500.

542 banden 373 29 januari 1999-4 februari 1999, nrs. 501-620.

542 banden 374 4 februari 1999-9 februari 1999, nrs. 621-757.

542 banden 375 9 februari 1999-15 februari 1999, nrs. 765-900.

542 banden 376 15 februari 1999-19 februari 1999, nrs. 901-1030.

542 banden 377 19 februari 1999-5 maart 1999, nrs. 1031-1270.

542 banden 378 5 maart 1999-16 maart 1999, nrs. 1271-1520.

542 banden 379 16 maart 1999-25 maart 1999, nrs. 1521-1719.

542 banden 380 25 maart 1999-13 april 1999, nrs. 1766-1990.

542 banden 381 13 april 1999-20 april 1999, nrs. 1991-2250.

542 banden 382 20 april 1999-27 april 1999, nrs. 2251-2400.

542 banden 383 27 april 1999-10 mei 1999, nrs. 2401-2560.

542 banden 384 10 mei 1999-18 mei 1999, nrs. 2565-2725.

542 banden 385 18 mei 1999-20 mei 1999, nrs. 2726-2900.

542 banden 386 20 mei 1999-28 mei 1999, nrs. 2901-3050.

542 banden

(38)

387 28 mei 1999-3 juni 1999, nrs. 3052-3170.

542 banden 388 3 juni 1999-15 juni 1999, nrs. 3171-3420.

542 banden 389 15 juni 1999-24 juni 1999, nrs. 3421-3618.

542 banden 390 24 juni 1999-9 juli 1999, nrs. 3661-3870.

542 banden 391 9 juli 1999-2 september 1999, nrs. 3871-4308.

542 banden 392 2 september 1999-7 september 1999, nrs. 4320-4435.

542 banden 393 7 september 1999-16 september 1999, nrs. 4436-4695.

542 banden 394 16 september 1999-21 september 1999, nrs. 4696-4850.

542 banden 395 21 september 1999-5 oktober 1999, nrs. 4851-5110.

542 banden 396 5 oktober 1999-7 oktober 1999, nrs. 5111-5210.

542 banden 397 7 oktober 1999-19 oktober 1999, nrs. 5211-5410.

542 banden 398 19 oktober 1999-26 oktober 1999, nrs. 5411-5555.

542 banden 399 26 oktober 1999-8 november 1999, nrs. 5556-5762.

542 banden 400 9 november 1999-18 november 1999, nrs. 5783-6000.

542 banden 401 18 november 1999-2 december 1999, nrs. 6001-6196.

542 banden 402 3 december 1999-16 december 1999, nrs. 6208-6390.

542 banden

(39)

403 17 december 1999-30 december 1999, nrs. 6432-6649 (+ akten griffier 23 september 1999-8 november 1999, nrs. 4210/99/g- 4541/99/g).

542 banden 404 3 januari 2000-18 januari 2000, nrs. 1-265.

542 banden 405 18 januari 2000-25 januari 2000, nrs. 266-468.

542 banden 406 27 januari 2000-7 februari 2000, nrs. 475-660.

542 banden 407 7 februari 2000-21 februari 2000, nrs. 661-861.

542 banden 408 21 februari 2000-2 maart 2000, nrs. 862-1085.

542 banden 409 2 maart 2000-16 maart 2000, nrs. 1086-1300.

542 banden 410 16 maart 2000-28 maart 2000, nrs. 1301-1525.

542 banden 411 28 maart 2000-7 april 2000, nrs. 1526-1720.

542 banden 412 7 april 2000-18 april 2000, nrs. 1721-1920.

542 banden 413 18 april 2000-8 mei 2000, nrs. 1921-2200.

542 banden 414 8 mei 2000-18 mei 2000, nrs. 2201-2396.

542 banden 415 18 mei 2000-23 mei 2000, nrs. 2402-2520.

542 banden 416 23 mei 2000-15 juni 2000, nrs. 2521-2793.

542 banden 417 15 juni 2000-20 juni 2000, nrs. 2814-2940.

542 banden 418 20 juni 2000-27 juni 2000, nrs. 2941-3140.

542 banden

(40)

419 27 juni 2000-27 juni 2000, nrs. 3141-3250.

542 banden 420 27 juni 2000-3 juli 2000, nrs. 3251-3469.

542 banden 421 4 juli 2000-22 augustus 2000, nrs. 3492-3780.

542 banden 422 22 augustus 2000-12 september 2000, nrs. 3781-4010.

542 banden 423 12 september 2000-19 september 2000, nrs. 4011-4300.

542 banden 424 19 september 2000-25 september 2000, nrs. 4301-4560.

542 banden 425 25 september 2000-5 oktober 2000, nrs. 4561-4737.

542 banden 426 5 oktober 2000-13 oktober 2000, nrs. 4736-4990 (+zittingsblad

4701 van 3 oktober).

542 banden 427 16 oktober 2000-23 oktober 2000, nrs. 5199-5355.

542 banden 428 23 oktober 2000-23 oktober 2000, nrs. 5356-5440.

542 banden 429 23 oktober 2000-3 november 2000, nrs. 5441-5650.

542 banden 430 3 november 2000-16 november 2000, nrs. 5651-5890.

542 banden 431 16 november 2000-21 november 2000, nrs. 5891-6020.

542 banden 432 21 november 2000-5 december 2000, nrs. 6021-6255.

542 banden 433 5 december 2000-18 december 2000, nrs. 6256-6500.

542 banden 434 18 december 2000-28 december 2000, nrs. 6501-6659 (+ akten

griffier 24 januari 2000-29 november 2000, nrs. 286/g-4765/g).

(41)

542 banden 435 2 januari 2001-18 januari 2001, nrs. 1-260.

542 banden 436 19 januari 2001-24 januari 2001, nrs. 261-450.

542 banden 437 25 januari 2001-5 februari 2001, nrs. 476-600.

542 banden 438 5 februari 2001-19 februari 2001, nrs. 601-800.

542 banden 439 20 februari 2001-6 maart 2001, nrs. 803-1050.

542 banden 440 6 maart 2001-19 maart 2001, nrs. 1051-1274.

542 banden 441 19 maart 2001-27 maart 2001, nrs. 1309-1450.

542 banden 442 27 maart 2001-12 april 2001, nrs. 1451-1698.

542 banden 443 17 april 2001-24 april 2001, nrs. 1705-1900.

542 banden 444 24 april 2001-8 mei 2001, nrs. 1901-2127.

542 banden 445 8 mei 2001-22 mei 2001, nrs. 2131-2300.

542 banden 446 22 mei 2001-29 mei 2001, nrs. 2301B-2400B (+2301 van 15 mei

2001).

542 banden 447 29 mei 2001-7 juni 2001, nrs. 2401-2600.

542 banden 448 7 juni 2001-14 juni 2001, nrs. 2601-2797.

542 banden 449 15 juni 2001-21 juni 2001, nrs. 2812-2940.

542 banden 450 21 juni 2001-26 juni 2001, nrs. 2941-3070.

(42)

542 banden 451 26 juni 2001-9 juli 2001, nrs. 3071-3250.

542 banden 452 9 juli 2001-21 augustus 2001, nrs. 3251-3630.

542 banden 453 21 augustus 2001-10 september 2001, nrs. 3631-4238.

542 banden 454 11 september 2001-17 september 2001, nrs. 4243-4400.

542 banden 455 17 september 2001-25 september 2001, nrs. 4401-4600.

542 banden 456 25 september 2001-8 oktober 2001, nrs. 4601-4798.

542 banden 457 8 oktober 2001-18 oktober 2001, nrs. 4806-4992.

542 banden 458 18 oktober 2001-30 oktober 2001, nrs. 5008-5200.

542 banden 459 30 oktober 2001-13 november 2001, nrs. 5201-5373.

542 banden 460 15 november 2001-27 november 2001, nrs. 5411-5598.

542 banden 461 26 november 2001-12 december 2001, nrs. 5621-5771.

542 banden 462 13 december 2001-28 december 2001, nrs. 5827-5973 (+ akten

griffier 16 januari 2001-20 november 2001, nrs. 127/g- 5491/2001/g).

542 banden 463 14 januari 2002-18 januari 2002, nrs. 8-263.

542 banden 464 21 januari 2002-5 februari 2002, nrs. 305-648.

542 banden 465 5 februari 2002-11 februari 2002, nrs. 652-788.

542 banden

(43)

466 11 februari 2002-4 maart 2002, nrs. 805-1150.

542 banden 467 4 maart 2002-19 maart 2002, nrs. 1151-1400.

542 banden 468 19 maart 2002-16 april 2002, nrs. 1401-1600.

542 banden 469 16 april 2002-14 mei 2002, nrs. 1601-1900.

542 banden 470 14 mei 2002-10 juni 2002, nrs. 1901-2393.

542 banden 471 4 juni 2002-24 juni 2002, nrs. 2402-2650.

542 banden 472 24 juni 2002-9 juli 2002, nrs. 2651-2870.

542 banden 473 9 juli 2002-12 augustus 2002, nrs. 2871-3100.

542 banden 474 12 augustus 2002-5 september 2002, nrs. 3101-3463.

542 banden 475 9 september 2002-20 september 2002, nrs. 3520-3898.

542 banden 476 23 september 2002-8 oktober 2002, nrs. 3901-4100.

542 banden 477 8 oktober 2002-31 oktober 2002, nrs. 4101-4498.

542 banden 478 31 oktober 2002-21 november 2002, nrs. 4503-4754.

542 banden 479 25 november 2002-28 november 2002, nrs. 4806-4944.

542 banden 480 29 november 2002-16 december 2002, nrs. 5009-5299.

542 banden 481 17 februari 2002-31 december 2002, nrs. 5309-5447 (+verklaring

neerlegging deskundig verslag 19 november, 22 november en 13 december, nrs. 3511/g, 3598/g en 4153/g).

542 banden

(44)

482 3 januari 2003-23 januari 2003, nrs. 9-300.

542 banden 483 23 januari 2003-13 februari 2003, nrs. 301-586.

542 banden 484 18 februari 2003-27 februari 2003, nrs. 646-782.

542 banden 485 3 maart 2003-11 maart 2003, nrs. 822-999.

542 banden 486 13 maart 2003-25 maart 2003, nrs. 1003-1248.

542 banden 487 27 maart 2003-9 april, nrs. 1305-1473.

542 banden 488 10 april 2003-29 april 2003, nrs. 1514-1800.

542 banden 489 29 april 2003-13 mei 2003, nrs. 1803-2000.

542 banden 490 13 mei 2003-22 mei 2003, nrs. 2001-2187.

542 banden 491 26 mei 2003-12 juni 2003, nrs. 2216-2400.

542 banden 492 12 juni 2003-24 juni 2003, nrs. 2401-2600.

542 banden 493 24 juni 2003-4 juli 2003, nrs.2601-2798.

542 banden 494 4 juli 2003-18 augustus 2003, nrs. 2806-2993.

542 banden 495 18 augustus 2003-8 september 2003, nrs. 3001-3200.

542 banden 496 8 september 2003-11 september 2003, nrs. 3201-3342.

542 banden 497 12 september 2003-23 september 2003, nrs. 3426-3599.

542 banden

(45)

498 23 september 2003-30 september 2003, nrs. 3600-3800.

542 banden 499 30 september 2003-8 oktober 2003, nrs. 3801-3993.

542 banden 500 10 oktober 2003-21 oktober 2003, nrs. 4027-4197.

542 banden 501 21 oktober 2003-4 november 2003, nrs. 4201-4400.

542 banden 502 4 november 2003-18 november 2003, nrs. 4401-4600.

542 banden 503 18 november 2003-21 november 2003, nrs. 4601-4800.

542 banden 504 24 november 2003-4 december 2003, nrs. 4802-4909.

542 banden 505 4 december 2003-16 december 2003, nrs. 5013-5199.

542 banden 506 16 december 2003-30 december 2003, nrs. 5202-5374.

542 banden 507 2 januari 2004-22 januari 2004, nrs. 3-298.

542 banden 508 22 januari 2004-12 februari 2004, nrs. 308-589.

542 banden 509 13 februari 2004-2 maart 2004, nrs. 607-900.

542 banden 510 2 maart 2004-15 maart 2004, nrs. 901-1092.

542 banden 511 15 maart 2004-24 maart 2004, nrs. 1112-1279.

542 banden 512 25 maart 2004-6 april 2004, nrs. 1347-1500.

542 banden 513 6 april 2004-19 april 2004, nrs. 1501-1695.

542 banden 514 19 april 2004-27 april 2004, nrs. 1700-1900.

(46)

542 banden 515 29 april 2004-13 mei 2004, nrs. 1903-2100.

542 banden 516 13 mei 2004-27 mei 2004, nrs. 2101-2298.

542 banden 517 28 mei 2004-3 juni 2004, nrs. 2310-2397.

542 banden 518 3 juni 2004-8 juni 2004, nrs. 2403-2498.

542 banden 519 8 juni 2004-14 juni 2004, nrs. 2502-2600.

542 banden 520 14 juni 2004-18 juni 2004, nrs. 2601-2700.

542 banden 521 18 juni 2004-22 juni 2004, nrs. 2701-2800.

542 banden 522 22 juni 2004-22 juni 2004, nrs. 2801-2851.

542 banden 523 24 juni 2004-29 juni 2004, nrs. 2917-3000.

542 banden 524 29 juni 2004-29 juni 2004, nrs. 3001-3100.

542 banden 525 29 juni 2004-8 juli 2004, nrs. 3101-3200.

542 banden 526 10 juli 2004-13 juli 2004, nrs. 3206-3300.

542 banden 527 13 juli 2004-30 juli 2004, nrs. 3301-3400.

542 banden 528 3 augustus 2004-26 augustus 2004, nrs. 3408-3495.

542 banden 529 27 augustus 2004- 2 september 2004, nrs. 3502-3600.

542 banden 530 2 september 2004-7 september 2004, nrs. 3601-3700.

542 banden

(47)

531 7 september 2004-9 september 2004, nrs. 3701-3798.

542 banden 532 10 september 2004-16 september 2004, nrs. 3809-3897.

542 banden 533 16 september 2004-27 september 2004, nrs. 3904-4200.

542 banden 534 28 september 2004-7 oktober 2004, nrs. 4202-4498.

542 banden 535 8 oktober 2004-22 oktober 2004, nrs. 4531-4800.

542 banden 536 22 oktober 2004-28 oktober 2004, nrs. 4801-4997.

542 banden 537 28 oktober 2004-29 november 2004, nrs. 5022-5400.

542 banden 538 29 november 2004-13 december 2004, nrs. 5415-5699.

542 banden 539 13 december 2004-21 december 2004, nrs. 5700-5950.

542 banden 540 21 december 2004-31 december 2004, nrs. 5951-6106.

542 banden 541 3 januari 2005-18 januari 2005, nrs. 2-250.

542 banden 542 18 januari 2005-31 januari 2005, nrs. 251-500.

542 banden 543 31 januari 2005-8 februari 2005, nrs. 502-750.

542 banden 544 8 februari 2005-21 februari 2005, nrs. 751-991.

542 banden 545 22 februari 2005-4 maart 2005, nrs. 1002-1246.

542 banden 546 7 maart 2005-15 maart 2005, nrs. 1290-1500.

542 banden

(48)

547 15 maart 2005-5 april 2005, nrs. 1501-1750.

542 banden 548 5 april 2005-12 april 2005, nrs. 1751-2000.

542 banden 549 12 april 2005-21 april 2005, nrs. 2001-2249.

542 banden 550 21 april 2005-2 mei 2005, nrs. 2259-2490.

542 banden 551 3 mei 2005-13 mei 2005, nrs. 2513-2748.

542 banden 552 13 mei 2005-26 mei 2005, nrs. 2752-2983.

542 banden 553 26 mei 2005-8 juni 2005, nrs. 3009-3217.

542 banden 554 9 juni 2005-21 juni 2005, nrs. 3258-3500.

542 banden 555 21 juni 2005-28 juni 2005, nrs. 3501-3749.

542 banden 556 28 juni 2005-19 juli 2005, nrs. 3751-3993.

542 banden 557 25 juli 2005-22 augustus 2005, nrs. 4000-4250.

542 banden 558 22 augustus 2005-6 september 2005, nrs. 4253-4485.

542 banden 559 8 september 2005-12 september 2005, nrs. 4541-4750.

542 banden 560 12 september 2005-20 september 2005, nrs. 4751-5000.

542 banden 561 20 september 2005-26 september 2005, nrs. 5001-5245.

542 banden 562 26 september 2005-6 oktober 2005, nrs. 5254-5454.

542 banden 563 6 oktober 2005-18 oktober 2005, nrs. 5507-5750.

(49)

542 banden 564 18 oktober 2005-28 oktober 2005, nrs. 5751-5997.

542 banden 565 3 november 2005-17 november 2005, nrs. 6012-6246.

542 banden 566 17 november 2005-1 december 2005, nrs. 6288-6495.

542 banden 567 2 december 2005-20 december 2005, nrs.6512-6750.

542 banden 568 20 december 2005-29 december 2005, nrs. 6751-6910.

542 banden 569 2 januari 2006-16 januari 2006, nrs. 4-249.

542 banden 570 16 januari 2006-30 januari 2006, nrs. 251-496.

542 banden 571 30 januari 2006-14 februari 2006, nrs. 501-750.

542 banden 572 14 februari 2006-27 februari 2006, nrs.751-998.

542 banden 573 28 februari 2006-16 maart 2006, nrs. 1005-1250.

542 banden 574 16 maart 2006-3 april 2006, nrs. 1254-1499.

542 banden 575 3 april 2006-24 april 2006, nrs. 1505-1730.

542 banden 576 21 april 2006-2 mei 2006, nrs. 1751-1992.

542 banden 577 4 mei 2006-16 mei 2006, nrs. 2003-2250.

542 banden 578 16 mei 2006-1 juni 2006, nrs. 2251-2481.

542 banden 579 2 juni 2006-16 juni 2006, nrs. 2502-2746.

542 banden

(50)

580 16 juni 2006-27 juni 2006, nrs. 2766-3000.

542 banden 581 26 juni 2006-18 juli 2006, nrs. 3012-3247.

542 banden 582 19 juli 2006-22 augustus 2006, nrs. 3265-3500.

542 banden 583 22 augustus 2006-5 september 2006, nrs. 3501-3750.

542 banden 584 5 september 2006-11 september 2006, nrs. 3751-3999.

542 banden 585 11 september 2006-19 september 2006, nrs. 4008-4248.

542 banden 586 21 september 2006-26 september 2006, nrs.4252-4459.

542 banden 587 2 oktober 2006-10 oktober 2006, nrs. 4531-4722.

542 banden 588 12 oktober 2006-24 oktober 2006, nrs. 4753-5000.

542 banden 589 24 oktober 2006-9 november 2006, nrs. 5002-5226.

542 banden 590 10 november 2006-24 november 2006, nrs. 5252-5500.

542 banden 591 24 november 2006-8 december 2006, nrs. 5501-5746.

542 banden 592 8 december 2006-18 december 2006, nrs. 5779-6000.

542 banden 593 19 december 2006-26 december 2006, nrs. 6010-6170.

542 banden

594 - 598 Alfabetische repertoria op de partijen. 1977-1996.

594 - 598 ALFABETISCHE REPERTORIA OP DE PARTIJEN. 1977-1996.

594 1977-1980.

1 deel

(51)

595 1981-1987.

1 deel

596 1988-1994.

1 deel

597 1995-1996.

1 deel

598 1995.

1 deel

599 - 656 Dossiers van rechtspleging, algemene rol. 2005.

599 - 656 DOSSIERS VAN RECHTSPLEGING, ALGEMENE ROL. 2005.

599 Nrs. 1-45. (nr. 3 ontbreekt).

1 pak 600 Nrs. 46-94. (nrs. 57, 60-63 en 70 ontbreken).

1 pak 601 Nrs. 95-148. (nrs. 108 en 110 ontbreken).

1 pak 602 Nrs. 149-190. (nr. 186 ontbreekt).

1 pak 603 Nrs. 191-226. (nrs. 192, 194, 196, 197, 208, 212, 213, 215 en 216

ontbreken).

1 pak 604 Nrs. 227-277. (nrs. 238, 246, 261 en 272 ontbreken).

1 pak 605 Nrs. 279-333. (nrs. 278, 280, 285 en 289 ontbreken).

1 pak 606 Nrs. 334-373. (nrs. 343 en 363 ontbreken).

1 pak 607 Nrs. 374-424. (nr. 384 ontbreekt).

1 pak 608 Nrs. 425-461. (nrs. 435, 436, 438, 439, 440, 450, 452, 453 en 459

ontbreken).

1 pak 609 Nrs. 462-497. (nr. 494 ontbreekt).

1 pak

(52)

610 Nrs. 498-546. (nrs. 499 en 545 ontbreken).

1 pak 611 Nrs. 547-590. (nrs. 548 en 581 ontbreken).

1 pak 612 Nrs. 591-647. (nrs. 641, 643 en 644 ontbreken).

1 pak 613 Nrs. 648-688. (nr. 669 ontbreekt).

1 pak 614 Nrs. 689-733. (nrs. 705, 712, 730 en 731 ontbreken).

1 pak 615 Nrs. 734-780. (nr. 766 ontbreekt).

1 pak 616 Nrs. 781-826. (nrs. 785, 795, 804, 805, 808, 811, 814, 815, 816 en

818 ontbreken).

1 pak 617 Nrs. 827-859. (nrs. 828, 833 en 840 ontbreken).

1 pak 618 Nrs. 860-908. (nrs. 897, 899 en 900 ontbreken).

1 pak 619 Nrs. 909-944. (nrs. 904 en 905 ontbreken).

1 pak 620 Nrs. 945-977. (nrs. 950, 960 en 963 ontbreken).

1 pak 621 Nrs. 978-1025. (nr. 979 ontbreekt).

1 pak 622 Nrs. 1026-1079. (nrs. 1046, 1047, 1048 en 1049 ontbreken).

1 pak 623 Nrs. 1080-1125. (nrs. 1094, 1113, 1114, 1115 en 1118 ontbreken).

1 pak 624 Nrs. 1126-1167. (nr. 1165 ontbreekt).

1 pak 625 Nrs. 1168-1221. (nrs. 1169, 1173, 1188 en 1215 ontbreken).

1 pak

(53)

626 Nrs. 1222-1261. (nrs. 1227, 1228, 1232, 1236, 1237 en 1251 ontbreken).

1 pak 627 Nrs. 1262-1306. (nrs. 1268, 1289, 1291 en 1292 ontbreken).

1 pak 628 Nrs. 1307-1337. (nrs. 1317, 1324 en 1327 ontbreken).

1 pak 629 Nrs. 1339-1380. (nr. 1338 ontbreekt).

1 pak 630 Nrs. 1381-1416. (nrs. 1382, 1388, 1407, 1410 en 1413 ontbreken).

1 pak 631 Nrs. 1417-1464. (nrs. 1444, 1454, 1455 en 1463 ontbreken).

1 pak 632 Nrs. 1464-1491. (nrs. 1469, 1481 en 1490 ontbreken).

1 pak 633 Nrs.1492-1540. (nrs. 1493, 1508, 1525, 1529, 1532, 1534 en 1535

ontbreken).

1 pak 634 Nrs. 1541-1577. (nrs. 1544, 1550 en 1555 ontbreken).

1 pak 635 Nrs. 1578-1621. (nrs. 1602 en 1613 ontbreken).

1 pak 636 Nrs. 1622-1671. (nrs. 1630, 1633, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639,

1644, 1646 en 1653 ontbreken).

1 pak 637 Nrs. 1672-1731. (nr. 1687 ontbreekt).

1 pak 638 Nrs. 1732-1773. (nr. 1760 ontbreekt).

1 pak 639 Nrs. 1774-1812. (nrs. 1798, 1803, 1804 en 1805 ontbreken).

1 pak 640 Nrs. 1818-1863. (nrs. 1846, 1850, 1851 en 1860 ontbreken).

1 pak

(54)

641 Nrs. 1864-1912. (nrs. 1866, 1877 en 1878 ontbreken).

1 pak 642 Nrs. 1913-1958. (nrs. 1942, 1947-1954 ontbreken).

1 pak 643 Nrs. 1959-1995. (nr. 1961 ontbreekt).

1 pak 644 Nrs. 1996-2036. (nrs. 2013, 2023 en 2030 ontbreken).

1 pak 645 Nrs. 2038-2083. (nrs. 2037, 2040, 2043 en 2048 ontbreken).

1 pak 646 Nrs. 2084-2123. (nrs. 2096, 2102, 2107, 2108, 2112, 2114, 2117,

2119 en 2120 ontbreken).

1 pak 647 Nrs. 2125-2166. (nrs. 2124, 2127 en 2131 ontbreken).

1 pak 648 Nrs. 2167-2214. (nrs. 2168, 2173, 2175-2178 en 2181 ontbreken).

1 pak 649 Nrs. 2217-2263. (nrs. 2218, 2224, 2231 en 2233 ontbreken).

1 pak 650 Nrs. 2264-2313. (nrs. 2281, 2284, 2286, 2288, 2290, 2293, 2301,

2303 en 2311 ontbreken).

1 pak 651 Nrs. 2314-2366. (nrs. 2322, 2328, 2333, 2335, 2338, 2346, 2347

en 2362 ontbreken).

1 pak 652 Nrs. 2367-2406. (nrs. 2391 en 2401 ontbreken).

1 pak 653 Nrs. 2407-2447. (nrs. 2409, 2412, 2414-2416, 2423, 2426, 2435,

2436 en 2446 ontbreken).

1 pak 654 Nrs. 2448-2492. (nrs. 2450, 2452, 2454 en 2463 ontbreken).

1 pak 655 Nrs. 2493-2536. (nrs. 2521, 2523, 2527, 2533 en 2534 ontbreken).

1 pak

(55)

656 Nrs. 2538-2557. (nrs. 2550, 2553, 2555 en 2556 ontbreken).

1 pak

657 - 691 Repertoria van de vrederechter. 1980-2002.

657 - 691 REPERTORIA VAN DE VREDERECHTER. 1980-2002.

657 7 augustus 1980-26 maart 1981.

1 deel 658 26 maart 1981-24 november 1981.

1 deel 659 24 november 1981-28 juni 1982.

1 deel 660 28 juni 1982-22 februari 1983.

1 deel 661 22 februari 1983-8 november 1983.

1 deel 662 8 november 1983-13 juni 1984.

1 deel 663 13 juni 1984-18 februari 1985.

1 deel 664 18 februari 1985-15 oktober 1985.

1 deel 665 15 oktober 1985-16 juni 1986.

1 deel 666 16 juni 1986-5 februari 1987.

1 deel 667 5 februari 1987-1 oktober 1987.

1 deel 668 1 oktober 1987-9 juni 1988.

1 deel 669 9 juni 1988-2 februari 1989.

1 deel 670 2 februari 1989-5 oktober 1989.

1 deel 671 5 oktober 1989-22 mei 1990.

(56)

1 deel 672 23 mei 1990-14 februari 1991.

1 deel 673 14 februari 1991-24 oktober 1991.

1 deel 674 24 oktober 1991-7 mei 1992.

1 deel 675 7 mei 1992-19 november 1992.

1 deel 676 19 november 1992-24 mei 1993.

1 deel 677 24 mei 1993-30 november 1993.

1 deel 678 30 november 1993-14 juni 1994.

1 deel 679 14 juni 1994-9 januari 1995.

1 deel 680 9 januari 1995-11 juli 1995.

1 deel 681 11 juli 1995-6 februari 1996.

1 deel 682 6 februari 1996-16 september 1996.

1 deel 683 16 september 1996-19 februari 1997.

1 deel 684 19 februari 1997-16 september 1997.

1 deel 685 16 september 1997-14 april 1998.

1 deel 686 14 april 1998-19 januari 1999.

1 deel 687 19 januari 1999-23 september 1999.

1 deel

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Alle parketten bestaan uit verschillende afdelingen, die een weerspiegeling zijn van de voornaamste taken van het parket: het secretariaat (bemand door

2009 Heren senior 1 VAN HOLSBEKE Seppe (Sint-Michielsgilde) BEL 2 DE TROG Laurent (Sint-Michielsgilde) BEL 3 BREYNE Servaas (Sint-Michielsgilde) BEL Dames senior 1 MUNZ Eva

 Indien uitgravingen of aanvullingen moeten worden uitgevoerd op minder dan 15 meter van de betonblokken van de mastfunderingen, moet aan het Contact Center van Elia

BESCHEIDEN BETREFFENDE DE ADMINISTRATIEVE ZAKEN 205 Statistieken van de politierechtbank. Bescheiden betreffende

Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique.. Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m 2 of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking

Alle parketten bestaan uit verschillende afdelingen, die een weerspiegeling zijn van de voornaamste taken van het parket: het secretariaat (bemand door

Deze dreven kunnen ook nog gezien worden in combinatie met een ruggengraat gevormd door de non-stop route voor langere afstanden (zie mobiliteitsplan): de Demerroute vanuit