Afsprakennota voor ondersteuning: CAW Antwerpen - Kwadraat.

Hele tekst

(1)

Afsprakennota voor ondersteuning:

CAW Antwerpen - Kwadraat.

Deze afsprakennota legt de afspraken vast over de inhoud en de uitvoering voor:

1. Contactgegevens

De contactpersonen voor de uitvoering van de afsprakennota zijn:

1.1. Contactgegevens voor de ondersteuningsverstrekker

● Bedrijfseenheid en afdeling/dienst: Maatschappelijke Veiligheid, Sociale Interventie

● Adres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

● e-mailadres: ines.vanleugenhaeghe@antwerpen.be

1.2. Contactgegevens voor de ontvanger

● Ontvanger: CAW Antwerpen

● Naam contactpersoon: An-Rose Vandewinckele

● Adres: Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen

● Rekeningnummer: BE03 4097 5828 2184

● Ondernemingsnummer: 0455.608.604

● e-mailadres: an-rose.vandewinckele@cawantwerpen.be

Wijzigingen van deze gegevens moeten door de ontvanger onmiddellijk worden meegedeeld aan de ondersteuningsverstrekker. De ondersteuningsverstrekker is niet verantwoordelijk voor vergissingen of fouten, wanneer de ontvanger dit niet correct opgeeft of nalaat wijzigingen door te geven.

Alle formele correspondentie over deze afsprakennota verloopt digitaal via de bovenstaande e-mailadressen.

2. Doel van de ondersteuning

De ondersteuning wordt gegeven om volgend doel te bereiken:

Met het stedelijk programma risicojongeren wil de stad jongeren die in beeld komen door overlast of criminaliteit een begeleiding aanbieden die gericht is op competentie- en

netwerkversterking zodat zij opnieuw kunnen aansluiten bij onderwijs, arbeid en/of vrije tijd.

Dienst onderwijs zet in op succesvolle leerloopbanen en wil de gekwalificeerde uitstroom in Antwerpen verhogen. Vanuit een regiefunctie versterkt de stad het leren van kinderen en jongeren opdat zij toegang vinden tot het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Het

(2)

urgentieplan ‘verhogen gekwalificeerde uitstroom’ is daarbij richtinggevend en focust op die thema’s en inhouden waarvan wetenschappelijk onderbouwd is dat ze de leerwinst bij jongeren verhogen en zo ook de gekwalificeerde uitstroom positief beïnvloeden.

3. Ingangsdatum

De afsprakennota gaat in op 1 januari 2021.

4. Einddatum

De afsprakennota eindigt op 31 december 2021.

De afsprakennota eindigt automatisch bij het einde van de periode waarvoor ze werd afgesloten. Ze is niet stilzwijgend verlengbaar. Een verlenging is enkel mogelijk mits schriftelijk akkoord van de ondersteuningsverstrekker en na positieve evaluatie.

5. Waarvoor de ondersteuning gegeven wordt

De ondersteuningsverstrekker verleent ondersteuning voor het volgende:

Kwadraat biedt aan risicojongeren (tussen 9 en 25 jaar) en/of risicogezinnen, woonachtig of schoolgaand te Stad Antwerpen, ondersteuning met als doelstelling het welzijn van de jongeren en/of gezinnen te versterken, jongeren te ondersteunen in het behalen van een diploma en het stimuleren van actief burgerschap. Dit ter preventie van jeugdcriminaliteit en ter preventie van ongekwalificeerde schooluitval.

6. Criteria of voorwaarden

De ondersteunde acties, prestaties of projecten moeten beantwoorden aan de volgende criteria of voorwaarden:

Projectresultaat 1: Het aanbod van Kwadraat is afgestemd op het aanbod binnen de jeugdhulp en speelt in op actuele problematieken waarmee jongeren geconfronteerd worden. Problemen, noden en suggesties zijn gesignaleerd aan het beleid.

Kwadraat gebruikt diverse methodieken binnen haar deelwerkingen begeleiding, vorming en coaching. Aan de hand van wat werkt/niet werkt, nieuwe problematieken waarmee jongeren worden geconfronteerd of het veranderende jeugdhulplandschap, schaaft men deze

methodieken bij of formuleert men voorstellen om te experimenteren met nieuwe methodieken.

Kwadraat organiseert ieder kwartaal een stadsbreed overleg met alle stedelijke regisseurs, betrokken op Kwadraat, waar een overzicht wordt bezorgd van de verschillende

(3)

deelwerkingen en nieuwe signalen en noden worden gedeeld en in samenspraak beslissingen worden genomen. Kwadraat voorziet in de verslaggeving van dit overleg.

Kwadraat organiseert ieder kwartaal een operationeel overleg met de projectverantwoordelijke van het Centraal Meldpunt (CMP) en bezorgt de stedelijke regisseurs een overzicht van de gemaakte afspraken. Kwadraat vervult haar signaalfunctie door bij vermoedens van een meer structureel probleem op school (bv. wanneer vele en/of gelijkaardige hulpvragen uit eenzelfde school komen), dit aan CMP of TV/Onderwijs te signaleren.

Kwadraat heeft oog voor onderliggende problematieken bij jongeren of binnen de gezinscontext van de jongeren. Indien jongeren of hun gezin meer ondersteuning nodig hebben dan aanvankelijk werd ingeschat wordt doorverwezen naar een andere module van Kwadraat, wordt het dossier terug doorgegeven naar het CMP of wordt rechtstreeks

doorverwezen naar intensieve gespecialiseerde hulpverlening. Het CMP wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Projectresultaat 2: Via de module VORMING - ROTS EN WATER zijn jongeren versterkt in het omgaan met persoonlijke grenzen van zichzelf en anderen volgens de

methodieken van het Rots- en Waterprogramma (minimaal 90 jongeren tussen 12 en 25 jaar).

Wat is het Rots- en Waterprogramma?

Het Rots- en Waterprogramma is een psychofysieke training waarin fysieke activiteiten afgewisseld worden met korte groepsgesprekken die gericht zijn op zelfreflectie. Door middel van de training leren jongeren vaardigheden die hen helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en in het bestendigen van aansluiting op school of op de arbeidsmarkt. Jongeren leren hierbij heel wat mentale en sociale vaardigheden. De fysieke manier van werken boeit de jongeren en geeft hen kracht om deze doelstelling te bereiken.

Doel:

Het Rots- en Waterprogramma staat jongeren bij in het ontdekken van hun eigen kwaliteiten en deze op een positieve manier om te zetten. Jongeren leren hun kracht te beheersen, te vergroten en te richten. Ook leren jongeren omgaan met persoonlijke grenzen van zichzelf en anderen.

Aanmeldingsprocedure en verloop:

● schoolgaande en leerplichtige jongeren worden via het Centraal Meldpunt (CMP) aangemeld voor een vorming Rots en Water (waar nodig wordt ondersteuning

geboden aan aanmelders uit het jeugdwerk of andere partners bij het invullen van de aanmeldingsfiche van het CMP);

● het traject start met een individueel kennismakingsgesprek, waarbij men aandacht heeft voor de context van de jongere en de reden van aanmelding;

● vervolgens start een groepstraining van 16 uur. Afhankelijk van de leeftijd, gaat de vorming door op verschillende momenten;

(4)

● iedere jongere die een vorming succesvol aflegt, wordt samen met zijn ouders uitgenodigd voor een individueel afrondingsgesprek. Indien aangewezen wordt er doorverwezen naar een andere Kwadraat-module of naar intensievere hulpverlening.

Open Sessies Rots en Water:

● naast de 10 reeksen met gesloten groepen, organiseert Kwadraat één keer per jaar Open Sessies Rots en Water;

● dit is een uiterst laagdrempelige manier voor +18 jarigen om de principes van Rots en Water te leren kennen. De Open Sessies zijn vrijblijvend en zonder inschrijving. Op deze manier wil Kwadraat zowel jongvolwassenen bereiken die aan slag willen rond deze thema’s, als de methodiek laten ervaren door jeugdwerkers, sportcoaches, leerkrachten enzovoort;

● de deelnemers leren tijdens deze sessies met stress om te gaan, steviger in hun schoenen te staan, inzicht te krijgen in hun aandeel tijdens conflicten en op een krachtige en beheerste manier op te komen voor zichzelf.

In 2021 zullen er in totaal 10 reeksen doorgaan voor verschillende leeftijdsgroepen. De groepen worden samengesteld op basis van de vraag en de accenten die gelegd worden tijdens de training.

Projectresultaat 3: Via de module VORMING - IN YOUR FACE zijn jongeren versterkt in hun seksuele en relationele weerbaarheid (minimaal 15 individuele trajecten voor meisjes tussen 14 en 18 jaar oud en 15 vormingen voor klasgroepen uit de 1e en 2e graad van het secundair onderwijs).

De In Your Face training is een weerbaarheidstraining die draait rond het thema seksualiteit en relaties.

De intensieve training op Kwadraat is opgebouwd uit verschillende actieve en reflectieve groepsoefeningen die afgewisseld worden met groepsgesprekken en psycho-educatie. Dit traject is er specifiek voor meisjes tussen 14 en 18 jaar waarbij er zorgen zijn rond hun relationele en seksuele weerbaarheid. De meisjes worden zowel voor online als voor face-to- face situaties getraind. De training richt zich naast meisjes met een verhoogd risico op slachtofferschap ook tot meisjes waarbij (seksuele) relaties (nog) niet aan de orde zijn. Ze leren om (gevaarlijke) signalen te zien, te voelen en om hun grenzen aan te geven. In Your Face kan dus preventief ingezet worden, maar heeft ook een licht curatief karakter.

De training op school versterkt jongeren preventief in hun seksuele weerbaarheid. Op basis van de expertise die Kwadraat heeft uit andere trainingen, biedt In Your Face aan klasgroepen lichaamsgerichte oefeningen en reflectie-oefeningen. Zo worden jongeren zelfbewuster, lichaamsbewuster en emotioneel bewuster, kunnen zij signalen en grenzen meer opmerken en bewuster handelen.

(5)

Doel?

Via deze training verhogen jongeren hun seksuele weerbaarheid, verwerven ze meer zelfinzicht in hoe ze omgaan met seksualiteit en relaties en zijn ze zich bewuster van hun eigen grenzen en hoe ze die effectief kunnen aangeven. In Your Face wil taboes rond seksualiteit en relaties doorbreken door visies en ervaringen in verschillende situaties

bespreekbaar te maken. Er wordt hierbij specifieke aandacht geschonken aan sociale media.

Aanmeldingsprocedure en verloop (training op Kwadraat):

● meisjes die voor de training in aanmerking komen, kunnen aangemeld worden via de website van Kwadraat. Een vormingswerker neemt dan contact op om een

kennismakingsgesprek te plannen met de verwijzer en de jongere;

● in het kennismakingsgesprek krijgen de jongere en de aanmelder meer info over de training. Daarna worden doelen geformuleerd en ondertekent de jongere een engagementsverklaring;

● de training bestaat uit 4 trainingsdagen met oplopende doelstellingen. De eerste dag dient om elkaar te leren kennen en een open en veilige sfeer in de groep te creëren.

Daarna ligt de focus op het leren voelen hoe je lichaam stress ervaart, op zelfreflectie op het eigen gedrag en op de eigen normen en waarden. De voorlaatste dag worden ervaringen gedeeld en een kader aangeleerd om de ernst van een situatie in te

schatten. De training eindigt met het versterken van de strategieën van de deelnemers om hun grenzen aan te geven en om te reageren wanneer hun grenzen toch

overschreden worden;

● na de training volgt nog een eindgesprek met de verwijzer en de jongere. Dit eindgesprek is een terugblik op de doelstellingen en het verloop van de training. Er wordt stilgestaan bij hoe de jongere de training ervaren heeft, wat ze eruit meeneemt en er is ruimte voor feedback.

Aanmeldingsprocedure en verloop (training op school):

● Scholen kunnen rechtstreeks contact opnemen met Kwadraat. Ook stedelijke partners kunnen vragen van scholen doorgeven. Na afstemming met Onderwijs Netwerk Antwerpen selecteren Kwadraat en de stedelijke contactpersonen jaarlijks een aantal scholen.

Projectresultaat 4: via de module COACHING - BUDDY COACHING zijn jongeren

gemotiveerd en ondersteund om hun schools traject positief verder te zetten (minimaal 50 jongeren uit het secundair onderwijs).

Wat is een Buddy Coach?

Deze module is een zeer laagdrempelige en preventieve vorm van hulpverlening voor jongeren met de juiste competenties om te slagen, maar waarvan de doorverwijzer eerste signalen opvangt waaruit blijkt dat een jongere extra ondersteuning kan gebruiken. De buddy coach is geen professionele hulpverlener, maar een jongvolwassen vrijwillige coach die de rol opneemt van steunfiguur. Iemand die weet hoe het is om op te groeien in een stedelijke omgeving. Ze gaan op een individuele en vertrouwelijke basis aan de slag met jongeren om

(6)

hun schoolloopbaan tot een goed einde te brengen. De buddy coaches betekenen door hun engagement een wezenlijk verschil.

Er worden 2 verschillende werkvormen onderscheiden:

- regulier aanbod: waarbij 35 jongeren een traject opstarten in november en 10 in februari

- zomeraanbod: waarbij 5 jongeren een traject opstarten in juni.

Doel?

De buddy coaches zijn als voorbeeldfiguur een bron van positieve steun. Zij motiveren en inspireren jongeren om zo het zelfbeeld van jongeren positief te beïnvloeden. Dit helpt jongeren om hun schoolloopbaan op het juiste spoor te krijgen én te houden. Buddycoaches zetten hiervoor in op netwerkversterking en de persoonlijke groei van jongeren. Concreet gaan ze met volgende vragen aan de slag: zit ik in de juiste richting, is dit iets waar ik later werk in wil en zal vinden, heb ik een goede balans tussen vrijetijdsbesteding en werken voor school, hanteer ik een juiste structuur waarin schooltaken ook een plaats hebben, geraak ik dagelijks op tijd op school.

Aanmeldingsprocedure en verloop regulier aanbod?

● hulpverleners kunnen jongeren rechtstreeks aanmelden via de website. Een

medewerker van het buddy coach project zal contact opnemen met de aanmelder om deze eerste signalen te bespreken en samen een vraagverhelderingsproces te doorlopen. Als blijkt dat de vraag niet past binnen het aanbod van de buddy coaches, wordt er gekeken naar een geschikt alternatief aanbod;

● een jongere wordt na een gerichte matching gekoppeld aan een buddy coach. Er wordt hierbij rekening gehouden met de capaciteiten, voorkeuren en vragen van zowel de jongere als de buddy coach;

● bij aanvang wordt een coachingsmoment gepland waarop coaches en jongeren worden uitgenodigd. Dit staat in het teken van kennismaken en het opstellen van een challenge plan, waarin doelstellingen worden geformuleerd;

● bij aanvang van het traject maakt de buddy coach kennis met de ouders;

● na de kennismaking spreken de jongere en de coach gedurende de rest van het schooljaar af. Doorheen de begeleiding wordt de aanmelder op regelmatige basis op de hoogte gebracht van het verloop van het traject, dit met respect voor de

vertrouwelijke aard van de coaching;

● er wordt frequent geëvalueerd met de jongere, de buddy coach en Kwadraat hoe de coaching verloopt en/of deze nog zinvol is;

● op het einde van het schooljaar loopt het traject af. Tijdens het eindgesprek met de jongere, de buddy coach, de verwijzer en Kwadraat, wordt besproken hoe het traject is verlopen. In onderling overleg kan er eventueel nazorg geboden worden;

● buddy coaches die de opleiding en het vrijwillige coachtraject hebben beëindigd, ontvangen een officiële certificering op basis van de ‘Elders Verworven Competenties’

(EVC).

(7)

Aanmeldingsprocedure en verloop zomeraanbod?

● hulpverleners kunnen jongeren rechtstreeks aanmelden via de website. Een

medewerker van het buddy coach project zal contact opnemen met de aanmelder om de aanmelding te bespreken en samen een vraagverhelderingsproces te doorlopen.

Als blijkt dat de vraag niet past binnen het zomeraanbod van de buddy coaches, wordt er gekeken naar een geschikt alternatief aanbod;

● we richten ons op jongeren die in de zomervakantie nood hebben aan extra

ondersteuning. Jongeren moeten soms een (on)verwacht zwak rapport en bijkomend attest verwerken, moeten op zoek naar een nieuwe richting of school. Wij gaan hen trachten door deze periode te loodsen, zodat ze in september met goede moed een nieuwe start kunnen maken;

● er zal een intakegesprek ingepland worden met de jongere, de verwijzer en Kwadraat;

● een kerngroep vrijwilligers zullen samen met medewerkers van Kwadraat het zomeraanbod vormgeven;

● in de maanden juli en augustus zullen een aantal coachmomenten voorzien worden.

Waarbij we eerst gaan inzetten op kennismaking en het opbouwen van vertrouwen tussen de jongeren en de vrijwilligers. Daarna zullen we de focus verleggen naar de specifieke individuele vragen die jongeren hebben.

Aanvullend:

● er wordt een tweedaagse vorming aangeboden aan de buddy-coaches;

● doorheen het reguliere traject worden 3 coachmomenten voorzien waarvoor de coaches en jongeren worden uitgenodigd;

● in de werving van buddy coaches zoekt Kwadraat naar kandidaten met voeling met de grootstedelijke context, een hoge mate van betrokkenheid en de attitude om een positieve voorbeeldfunctie te vervullen als steunfiguur, waarbij de jongere terecht kan voor raad en steun;

● Kwadraat bezorgt de stedelijke regisseur en het CMP een overzicht van het

werkingsgebied waar buddy coaches actief zijn en bezorgt het CMP een overzicht van leerlingen die buiten het CMP werden aangemeld;

● Kwadraat bekijkt in overleg met relevante partners hoe het project buddy coaches sterker en complementair met gelijkaardige initiatieven kan worden ingebed (bv. de dienst Jeugdinterventie, 1gezin1plan,…);

● het zomeraanbod is nieuw en zal in het voorjaar concreet uitgewerkt worden.

Projectresultaat 5: Via de module COACHING – JONGERENCOACHING (JOCO) gaan jongeren, die een verhoogd risico lopen op ongekwalificeerde uitstroom, opnieuw een positieve relatie aan met hun school (minimaal 150 jongeren uit het secundair

onderwijs) en verwerven de jongerencoaches noodzakelijke professionele attitudes en vaardigheden.

Wat is een Jongerencoach?

De jongerencoaches combineren hun werk als coach met een opleiding in het sociaal-

agogische domein. Het zijn doorgaans jonge medewerkers die zelf uit kansengroepen komen.

Door hun traject als jongerencoach bouwen zij stapsgewijs een professionele werkattitude en

(8)

vaardigheden op.

Jongerencoaches zijn, door hun eigen ervaringen, een positief rolmodel en steunfiguur voor de jongeren. Zij bieden een laagdrempelige en aanklampende ondersteuning bij

schoolgerelateerde vragen.

Als vertrouwenspersoon pikken zij vaak ook hulpvragen en noden op die het aanbod van jongerencoaching overstijgen. In dergelijke situaties vallen ze terug op hun netwerk en zorgen ze voor een gerichte doorverwijzing waarbij men inzet op een warme overdracht. Het schoolse luik kunnen ze in bepaalde situaties blijven opvolgen, in overeemstemming met de betrokken partijen.

Doel?

Leerlingen uit secundaire scholen die een risico lopen op schooluitval, krijgen hulp, advies en ondersteuning, waardoor zij terug meer greep krijgen op hun situatie. Zij worden hierbij gemotiveerd om (terug) naar school te gaan, ondersteund zodat ze zich goed voelen op school én gestimuleerd om op een positieve wijze in relatie te gaan met zijn/haar (schoolse) omgeving.

Aanmeldingsprocedure en verloop?

Territoriale begeleidingen starten op vraag van de jongere of iemand uit zijn (school)context:

● hiertoe bezoeken de jongerencoaches wekelijks de partnerscholen en hun buurt (6 wijken: Kiel, Hoboken, Antwerpen Noord, Deurne, Linkeroever, Borgerhout), waardoor ze rechtstreeks aanspreekbaar zijn voor jongeren, ouders en hulpverleners;

● er wordt per werkingsgebied minimaal één jongerencoach verbonden met meerdere secundaire scholen;

● er wordt samengewerkt met JACO’s, cultuurcentra, sportverenigingen en andere;

● deze trajecten duren zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.

Vraaggestuurde begeleidingen starten via een aanmelding door het CMP. Deze begeleidingen krijgen prioriteit.

● deze trajecten duren 3 maanden en worden meteen opgestart;

● het traject start met een kennismakingsgesprek met de jongere, diens ouders, de jongerencoach en de verwijzer;

● op het einde wordt een verslag opgemaakt over het verloop van de coaching, de al dan niet behaalde doelstellingen en een eventueel vervolgtraject. Dit wordt aan alle betrokken partijen bezorgd.

Aanvullend:

● er is afstemming met de verschillende JACO (Jeugdwerk, Arbeid, Competenties en Onderwijs)-coördinatoren ter realisatie van formele samenwerkingsakkoorden, waarin het engagement van de JOCO’s wordt vastgelegd binnen de bestaande JACO

structuur. De inzet is maximale participatie aan het JACO concept, met behoud van de kernopdracht;

● Kwadraat garandeert een professionele omkadering, ondersteuning en opleiding van de JOCO’s;

(9)

● alle JOCO’s nemen deel aan het wijkoverleg georganiseerd door Onderwijsnetwerk Antwerpen;

● Kwadraat neemt deel aan relevante activiteiten georganiseerd door Onderwijsnetwerk Antwerpen in het kader van uitvalpreventie.

Projectresultaat 6: Via de module BEGELEIDING - INDIVIDUELE BEGELEIDING behalen jongeren, die objectief waarneembaar risicogedrag stellen of tijdelijk problemen

ervaren of één of meerdere levensdoemeinen, zelf vooropgestelde doelstellingen en vinden nieuwe perspectieven waar ze verder naartoe willen werken (minimum 60 jongeren tussen 9 en 25 jaar).

Wat is een Individuele begeleiding?

Individuele begeleiding is een intensieve vorm van ondersteuning, gedurende een periode van 6 maanden, geënt op methodieken uit de jeugdhulpverlening. De begeleiders zijn geschoolde professionals, ervaren in het werken met grootstedelijke jongeren en hun gezinnen.

Binnen een individuele begeleiding wordt er aandacht besteed aan de ruimere context zoals het gezin, de school en de vrije tijd.

De begeleiders gaan aanklampend en op maat van de jongere te werk.

Doel?

Voorkomen dat langdurige, meer intensieve hulp nodig is door de krachten die in de jongere, het gezin of hun context aanwezig zijn, te versterken en competentieverhogend te werken, zodat gezinnen zo snel mogelijk op eigen kracht verder kunnen.

Door naast de jongere te staan, vanuit een vertrouwensrelatie, worden jongeren ondersteund om binnen een veilig kader doelen te formuleren waar hij/zij aan wil werken. De jongeren worden gemotiveerd en geënthousiasmeerd in het behalen van deze zelf vooropgestelde doelstellingen en het vinden van nieuwe perspectieven.

Aanmeldingsprocedure en verloop?

● jongeren kunnen bij objectief waarneembaar risicogedrag of indien zij zich tijdelijk in een moeilijke periode bevinden, worden aangemeld bij het CMP. Het CMP fungeert als uniek toegangsloket, waartoe andere aanmelders zich in eerste plaats rechtstreeks moeten wenden. Na een dossierweging van het CMP kunnen de jongeren worden aangemeld bij Kwadraat;

● na een kennismakingsgesprek met de jongere, de ouders, de aanmelder en de

individuele begeleider, start de kennismakingsfase van 4 weken. In deze fase wordt er, naast een aantal te maken afspraken, tijd genomen om elkaar beter te leren kennen aan de hand van gesprekken, activiteiten, oefeningen,...;

● vervolgens wordt het traject doorlopen via de actieplanfase, de begeleidingsfase, de adviesfase en afgerond met een afrondingsfase van 4 weken;

● de individueel begeleider focust zich op de jongeren en helpt hen waar nodig terug aansluiting te vinden bij onderwijs, arbeid, vrije tijd of zorg.

● in overleg met het CMP kan er mogelijks een verlenging van het traject worden aangevraagd of worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening.

(10)

Aanvullend:

● aanmelders uit het brede jeugd- en hulpverleningslandschap worden gestimuleerd om jongeren met het juiste profiel aan te melden. Er wordt waar nodig ondersteuning geboden bij het invullen van de aanmeldingsfiche van het CMP.

Projectresultaat 7: Via de hoog intensieve module BEGELEIDING - IB+ zijn jongeren, die worden opgevolgd door KOMPAS+ vanwege hun delictgedrag en

multiprobleemsituatie, opnieuw eigenaar van hun traject en hebben de kracht en competenties om te werken aan zelf vooropgestelde doelstellingen en nieuwe perspectieven (minimum 30 risicojongeren tussen 12 en 25 jaar).

Wat is een IB+?

IB+ is een intensieve vorm van ondersteuning als aanvulling op andere

hulpverleningstrajecten. De IB+begeleider is zo lang als nodig het aanspreekpunt voor de jongere en zijn of haar netwerk. De begeleider werkt hierbij op maat, aanklampend en krachtgericht, verbindend/bemiddelend ten aanzien van professionele partners waarin de jongere mogelijks geen vertrouwen meer heeft en werkt mee aan de afgesproken doelen voor de jongere, in het plan van aanpak van KOMPAS+.

Doel?

De krachten en competenties van de jongere en diens omgeving worden verhoogd, zodat nieuwe perspectieven zichtbaar worden. De jongere neemt opnieuw eigenaarschap over diens traject.

Aanmeldingsprocedure en verloop?

● de IB+ begeleiding werd opgenomen in het plan van aanpak;

● de jongere wordt aangemeld bij opstart van KOMPAS+ of tijdens het traject van KOMPAS+ via de casusregisseur van de jongere;

● na een kennismakingsgesprek met de jongere, diens ouders, de casusregisseur en de individuele begeleider, start het traject;

● er wordt geen einddatum vastgelegd, de begeleiding duurt zo lang als een KOMPAS+

traject vraagt;

● ook na het begeleidingstraject neemt de begeleider maandelijks contact op met de jongere en blijft beschikbaar voor lichte ondersteuning. Voor deze nazorg wordt een termijn afgesproken bij afronding van de begeleiding, maar op maat van de jongere;

● de begeleider is het aanspreekpunt voor de jongere en zijn of haar netwerk gedurende het hele begeleidingstraject;

● de begeleiding is op maat van de jongere, maar kan intensief worden ingevuld met een gemiddelde van 4 contacturen per jongere/per week;

● in het plan van aanpak op het KOMPAS+ overleg worden de taken verdeeld tussen verschillende diensten. Vanuit IB+ wordt erg ingezet op deze samenwerking, met de casusregisseur wordt op regelmatige basis contact gehouden;

● de individuele begeleider focust zich op de jongere, maar heeft oog voor de context.

Bijkomstige noden die naar boven komen tijdens het traject, worden in samenspraak met de jongere doorgegeven aan de casusregisseur.

(11)

Aanvullend:

● de individuele begeleider zoekt steunfiguren binnen het netwerk van de jongeren en tracht hen te motiveren om deze rol intensiever op te nemen;

● binnen IB+ vertrekt men vanuit de kennis en expertise die men binnen de reguliere individuele begeleidingen heeft opgedaan, maar denkt men out-of-the-box en probeert men in het belang van de jongere en in nauwe afstemming met de casusregisseur en de KOMPAS+ casemanager, proefondervindelijk nieuwe methodieken uit;

● de IB+ begeleiders zitten minimaal 1 keer per maand samen met de KOMPAS+

casemanager voor intervisie.

7. Bedrag van de ondersteuning

De ondersteuningsverstrekker kent ondersteuning toe aan de ontvanger, volgens de bepalingen van deze afsprakennota, voor een bedrag van 1.482.644 €.

8. Betalingstermijnen

De ondersteuningsverstrekker stort een twaalfde van het bedrag, namelijk 123.553,66 €, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en na ondertekening ter kennisname van de afsprakennota door de ontvanger.

Na elke maand stort de ondersteuningsverstrekker het volgende twaalfde van het bedrag, namelijk 123.553,66. De laatste maand stort de ondersteuningsverstrekker het restbedrag van 123.553,74 €.

9. Financieel verslag

De ontvanger stelt volgende stukken ter beschikking van de ondersteuningsverstrekker:

● Bankattest over het rekeningnummer van de ontvanger

● De begroting van het projectjaar van de ontvanger

● Een financiële afrekening volgens de financiële richtlijnen van de ondersteuningsverstrekker

De financiële afrekening moet uiterlijk ingediend worden op 31 maart 2022.

De ontvanger verbindt zich ertoe om de ontwikkelingen van het project en de behaalde resultaten te rapporteren aan de ondersteuningsverstrekker. Als de verwachte

projectresultaten zoals vooropgesteld in art. 4 ten gevolge van de maatregelen ikv de Covid19 pandemie niet of onvoldoende behaald kunnen worden, dient de ontvanger dit onmiddellijk te signaleren aan de ondersteuningsverstrekker zodat in onderling overleg de impact op het project besproken kan worden.

(12)

10. Rapporteren

De projectresultaten worden gemeten aan de hand van de indicator(en) in bijlage.

11. Andere rapportage en evaluatiemomenten

De ontvanger moet met volgende termijnen rekening houden:

De ondersteuningsverstrekker evalueert de aanwending van de ondersteuning in functie van het vastgelegde doel vermeld in artikel 2. De evaluatie van de projectresultaten gebeurt aan de hand van de indicatoren. Er wordt op de volgende manier gerapporteerd aan de

ondersteuningsverstrekker:

● Op 10 april 2021

De ontvanger rapporteert over de stand van zaken mbt het project en over de behaalde kwartaalcijfers van de periode 1 januari tot en met 31 maart 2021.

● In april 2021

De ontvanger rapporteert in een tussentijds overleg met de ondersteuningsverstrekker over onder andere de voortgang van de projectresultaten, duiding bij de kwartaalcijfers, ervaren knelpunten, signalen uit de samenleving, eventuele goede praktijken, eventuele bijsturing van de projecten.

● In augustus 2021

In functie van het urgentieplan Gekwalificeerde Uitstroom wordt er tussentijds geëvalueerd.

Samen met de stedelijke vertegenwoordiger wordt tegen die tijd een traject gelopen om vanaf schooljaar 2021-2022 de effecten en meerwaarde van de projectresultaten op de

onderwijsloopbaan van de jongeren te kunnen meten en evalueren. In navolging daarvan kunnen bijkomende indicatoren opgesteld worden vanaf 1/09/2021.

● op 10 oktober 2021

De ontvanger rapporteert over de stand van zaken mbt het project en over de behaalde kwartaalcijfers van de periode 1 juli tot en met 30 september 2021.

● op 31 januari 2022

Een eindverslag met onder andere een omschrijving van het verloop van het project, de kwartaalcijfers van de hele periode, duiding bij de kwartaalcijfers, ervaren knelpunten, signalen uit de samenleving, eventuele goede praktijken, …

12. Opzeg

De ondersteuningsverstrekker heeft het recht de samenwerking stop te zetten indien de ontvanger zijn verbintenissen niet naleeft of een samenwerking niet langer mogelijk is. De onmogelijkheid tot verdere samenwerking moet blijken uit een duidelijke motivering en indien mogelijk nadat partijen daarover in dialoog zijn gegaan.

(13)

In geval van stopzetting van de samenwerking, moet de ontvanger het niet (correct) gebruikte of niet- verantwoorde gedeelte van de reeds uitbetaalde ondersteuning terugstorten.

De ondersteuningsverstrekker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van de stopzetting van de samenwerking.

13. Toepasselijke bepalingen

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de

aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing op deze afsprakennota, evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels.

Het Kaderbesluit Basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

14. Bevoegde Rechtbank

In geval van gerechtelijke betwisting over de uitvoering van de afsprakennota zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

De eventuele ongeldigheid van een bepaling uit de afsprakennota, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van de afsprakennota.

15. Ondertekening

Ter kennisname

An-Rose Vandewinckele Directeur CAW Antwerpen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :