Hoogkarspel : F14/14/277. : mr. A.H.J. Dunselman. onroerend goed :2013: ,-- : n.v.t. : NL05KASA

Hele tekst

(1)

84810

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 16 september 2016

Gegevens onderneming : Lassche Schouten Beheer B.V., Melisse 12 te (1616 TV) Hoogkarspel

Nummer faillissement : F14/14/277

Datum uitspraak : 23 september 2014

Curator : mr. A.H.J. Dunselman

Rechter-commissaris : voorheen mr. M.S. Lamboo, thans mr. M. Wouters

Activiteiten onderneming

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal

: Beheermaatschappij en het houden en verhuren van onroerend goed

:2013: € 52.211,-- : n.v.t.

Saldo einde verslagperiode : € 11.146,96

Kasbankrekening : NL05KASA0223258539

Verslagperiode : 7 (26 februari 2016 - 16 september 2016)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Lassche Schouten Beheer B.V. is opgericht bij notariele akte van 6 mei 1998. De aandelen van de vennootschap worden in gelijke

verhouding gehouden door de heer R.T. Lassche en mevrouw G.E.A. Lassche- Schouten die tevens alleen/zelfstandig bevoegd bestuurders van de vennootschap : I [4 *WIWI

(2)

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

zijn. Lassche Schouten Beheer B.V. heeft een 100% deelneming in het geplaatste aandelenkapitaal van de besloten vennootschap Maron Metals B.V. en een 100%

deelnenning in het geplaatste aandelenkapitaal van Blue Wing Engineering B.V.

Lassche Schouten Beheer B.V. alsmede Maron Metals B.V. en Blue Wing Engineering B.V. zijn op eigen aangifte op 23 september 2014 in staat van faillissement

verklaard.

1.2 Winst en verlies 2012:

2013:

1.3 Balanstotaal

€ 73.087,-- winst (winst- en verliesrekening)

€ 28.961,-- winst (winst- en verliesrekening)

1.4 Lopende procedures Niet bekend.

1.5 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn geInventariseerd en zullen indien deze niet meer benodigd zijn worden beeindigd.

1.6 Huur N.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Lassche Schouten Beheer B.V. is op 23 september 2014 uitgesproken op eigen aangifte.

Blijkens de notulen van de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders van Lassche Schouten Beheer B.V. van 12 september 2014 is ter vergadering geconstateerd dat de vennootschap niet langer in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te

(3)

3 Faillissementsverslag rechtspersoon

voldoen en in een toestand verkeerd waarin zij heeft opgehouden te betalen.

In de visie van de bestuurder van Lassche Schouten Beheer B.V. ligt de oorzaak van het faillissement in het feit, dat ProAcc Consultancy B.V. op onjuiste wijze de cijfers van de vennootschap, en de daarmee verbonden vennootschappen Maron Metals B.V. en Blue Wing Engineering B.V., zou hebben verwerkt. Als gevolg van deze onjuiste verwerking, zouden door de bestuurders van de vennootschappen

(investerings-)beslissingen zijn genomen, die bij juiste weergave van de cijfers niet zouden zijn genomen. De cijfers zouden met name onjuist zijn voor wat betreft het weergegeven bedrag ter zake van onderhanden werk.

Een andere oorzaak van het faillissement ziet de bestuurder van Lassche Schouten Beheer B.V. in het feit, dat de huisbankier onvoldoende begeleiding bij de

financieringen van de onderneming zou hebben gegeven.

Deze omstandigheden hebben, samengevat, geleid tot een besluit om over te gaan tot eigen aangifte van het faillissement van Lassche Schouten Beheer B.V., aldus de bestuurder.

Naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement zal nader onderzoek worden gedaan.

Verslagperiode 2

Er wordt onderzoek gedaan naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement, waarbij de door de bestuurders aangegeven oorzaken mede onderwerp van onderzoek zijn.

SCHENKEVEL.Di

Verslagperiode 3

Het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement is gaande.

(4)

4

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 4

Het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement is gaande.

Verslagperiode 5

Het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement is gaande.

Verslagperiode 6

Het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement is gaande.

Verslagperiode 7

Ondergetekende heeft zich op het standpunt gesteg dat het administratiekantoor toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de aan haar opgedragen werkzaamheden, in het bijzonder het samenstellen van de jaarrekening 2013, het opstellen van een inbrengbeschrijving alsmede de waardering van de

onderhandenwerk positie. Het administratiekantoor is op grond van artikel 6:74 BW aansprakelijk gesteld voor de hierdoor geleden schade van Lassche Schouten Beheer B. V. Het administratiekantoor heeft elke aansprakelijkheid van de hand gewezen.

In de komende verslagperiode worden de mogelijkheden voor een eventuele minnelijke regeling onderzocht. Id/en een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt te zijn, zal ondergetekende zich beraden op eventuele vervolgstappen, waaronder het opstarten van een gerechtelijke procedure.

2.

2.1

Personeel

Aantal ten tijde van faill. : geen.

2.2 Aantal in jaar voor faill. : geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t.

3. Activa

_ - SCHENKEVELD aduocaten

(5)

5

Faillissementsverslag rechtspersoon

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Lassche Schouten Beheer B.V. is eigenaar van de bedrijfsgebouwen en terreinen gelegen aan De Veken 222 C en 224 te Opmeer. Op 16 juli 2014 heeft Lassche Schouten Beheer B.V. voornoennd registergoed gelegen aan en nabij De Veken 224, in eigendom verkregen.

Rabobank Westfriesland-Oost ("Rabobank WFO" of de "bank"), zie hierna onder 5.1, stelt een eerst hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 310.000,--, te vermeerderen met rente en kosten, te hebben op het registergoed gelegen aan De Veken 222C te Opmeer. Daarnaast stelt Rabobank WFO een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 1.500.000,--, te vermeerderen met rente en kosten, te hebben op het registergoed gelegen aan De Veken 224 te Opmeer.

De curator zal de betreffende aanspraken nader onderzoeken.

3.2 Verkoopopbrengst Verslagperiode 2

Het bedrijfspand aan De Veken 222c te Opmeer is verkocht voor een bedrag van

€ 165.000,-- k.k. De levering dient nog plaats te vinden.

Met betrekking tot het bedrijfspand aan De Veken 224 te Opmeer zijn verkooponderhandelingen gaande.

Verslagperiode 3

Het bedrijfspand aan De Veken 222c te Opmeer is op 29 januari 2015 geleverd aan de besloten vennootschap C.A. van Beek Beheer B.V.

Met betrekking tot het bedrijfspand aan De Veken 224 te Opmeer is een

koopovereenkomst gesloten op 29 januari 2015 met de besloten vennootschap Tolsma Beheer B.V. De verkoop vond plaats onder voorwaarde van financiering,

(6)

6

Faillissementsverslag rechtspersoon

welke voorwaarde uiterlijk kan worden ingeroepen op 31 juli 2015. De koopprijs beloopt een bedrag van € 737.500,--.

Tussen een aanverwante vennootschap van koper en ondergetekende is met ingang van 1 april 2015 tot 3 augustus 201 5 een huurovereenkomst gesloten voor het betreffende bedrijfspand aan De Veken 224 te Opmeer voor een huurprijs van

€ 3.675,-- per maand. De verhuur vindt plaats voor rekening en risico van de hypotheekhouder, Rabobank West-Friesland.

Verslagperiode 4

Begin juli 201 5 heeft de koper van het bedrijfspand aan De Veken 224 te Opmeer aangegeven, dat hij de leveringsdatum van het onroerend goed graag verzet wenste te hebben naar 1 april 201 6 in plaats van per 1 februari 2016. Daarbij stelde de koper voor het financieringsvoorbehoud te laten vervallen alsmede de

huurovereenkomst betreffende het pand, dat is gesloten tot 3 augustus 2015, te verlengen tot 1 april 2016 onder verhoging van de huur met ingang van 1 augustus 201 5 naar € 4.000,-- per maand.

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris en van de hypotheekhouder is de aanvaarding van het voorstel aan de koper bevestigd en is een aangepaste koopovereenkomst op papier gezet.

De koper heeft daarop aangegeven, dat hij terugkwam op zijn voorstel en toch een financieringsvoorbehoud wilde opnemen. Zowel de hypotheekhouder als

ondergetekende zijn hiermee niet akkoord gegaan. De koper laat zich thans juridisch adviseren.

Verslagperiode 5

Nadat op 18 augustus 201 5 de koopovereenkomst betreffende het bedrijfspand aan De Veken 224 te Opmeer was getekend, heeft de levering van het betreffende onroerend qoed plaatsqevonden op 30 oktober 2015.

(7)

7

Faillissementsverslag rechtspersoon

De huur betreffende de periode 3 augustus 201 5 tot en met 30 oktober 201 5 van in totaal € 11.762,91 exclusief BT1A/ is voldaan op de faillissementsrekening en dient nog te worden doorbetaald aan Rabobank West-Friesland.

Verslagperiode 6

Met Rabobank West-Friesland is tot afrekening overgegaan wat betreft de

ontvangen huur na aftrek van een boedelvergoeding van € 1.815,— inclusief RM.

3.3 Hoogte hypotheek Verslagperiode 2

Rabobank West-Friesland Oost (hierna: Rabobank WFO) heeft met betrekking tot het bedrijfspand De Veken 222c te Opmeer een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 310.000,--.

Rabobank WFO heeft met betrekking tot het bedrijfspand De Veken 224 te Opmeer een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 1.500.000,--.

3.4 Boedelbijdrage Verslagperiode 2

In verband met verkoop van het bedrijfspand gelegen aan De Veken 222c te Opmeer heeft Rabobank WFO een boedelbijdrage voldaan van € 1.000,-- exclusief btw (€ 1.210,-- inclusief btw).

De overeengekomen te betalen boedelbijdrage door Rabobank WFO bij verkoop van het bedrijfspand aan De Veken 224 te Opmeer beloopt een bedrag van € 2.500,-- exclusief btw.

Verslagperiode 3

Voor de werkzaamheden in verband met tot stand brengen van een

huurovereenkomst betreffende het bedrijfspand aan De Veken 224 tot 3 augustus 201c is een hneriPlblidrAgP rnPt Rabobank West-Friesland overePngekomen van SCHENKEVELD.,cluoca ,

(8)

13.1 CI 0

Faillissementsverslag rechtspersoon

8

750,-- exclusief btw.

In verband met de bewerkelijkheid van de zaak betreffende de verkoop van het bedrijfspand gelegen aan De Veken 222c te Opmeer heeft Rabobank West-Friesland zich bereid verklaard om de overeengekomen boedelvergoeding van € 1.000,-- exclusief btw te verhogen tot 2.000,-- exclusief btw. Rabobank West-Friesland heeft de overeengekomen boedelbijdrage inmiddels voldaan. Uit controle is gebleken, dat door Rabobank West-Friesland ten onrechte eenmaal teveel een bedrag van E 1.000,-- + btw ter zake van boedelvergoeding is voldaan. Rabobank West-Friesland is verzocht aan te geven op welk rekeningnummer zij het teveel betaalde bedrag wenst terug te ontvangen op grond van onverschuldigde betaling.

Verslagperiode 4

Met de hypotheekhouder is een boedelbijdrage overeengekomen van 1.500,-- exclusief btw ten behoeve van de facturering en incasso van overeengekomen huurtermijnen over de periode vanaf 3 augustus 201 5 tot 1 april 2016. De

boedelvergoeding is recent gefactureerd aan Rabobank West-Friesland en zal naar verwachting binnen afzienbare termijn op de faillissementsrekening zijn voldaan.

Verslagperiode 5

De in vorige verslagperiode genoemde overeengekomen boedelbijdrage van 1.500,-- exclusief BTW ten behoeve van de facturering en incasso van

overeengekomen huurtermijnen over de periode vanaf 3 augustus 2015 tot 1 april 201 6 is nog niet voldaan. Het betreffende bedrag (1.815,-- inclusief BTW zal worden verrekend met de nog at te dragen huurpenningen over genoemde huurperiode ad 11.762,91 exclusief BTW, zodat aan de bank zal worden overgemaakt een bedrag van € 9.947,91.

De overeengekomen boedelbijdrage met de hypotheekhouder in verband met verkoop en levering van het onroerend goed aan De Veken 224 te Opmeer ad

€ 2.500,-- exclusief BTW (E 3.025,-- inclusief BTW) is inmiddels op de

(9)

C4W1111111;

9

Faillissementsverslag rechtspersoon

faillissementsrekening bijgeschreven.

Verslagperiode 6

Zoals reeds onder 3.2 aangegeven, is afgerekend met Rabobank West—Friesland ter zake van huurpenningen respectievelijk verschuldigde boedelbijdrage.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

Blikens een Akte van lnbreng d.d. 16 juli 2014 is de onderneming van Maron Metals B.V., waaronder blijkens de betreffende akte kerma* eveneens begrepen diende te worden de onderneming van Lassche Schouten Beheer B.V., ingebracht in de besloten vennootschap Maron Metals B.V., met uitzondering van de onroerende goederen van Lassche Schouten Beheer B.V. Aldus zijn per datum faillissement geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.6 Verkoopopbrengst

3.7 Boedelbijdrage

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving

3.10 Verkoopopbrengst

3.11 Boedelbijdrage

Andere activa

3.12 Beschrijving Verhuur

(10)

- 10 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

Lassche Schouten Beheer B.V. verhuurt het onroerend goed gelegen aan De Veken 222 C aan Blue Wing Engineering B.V., althans dat valt af te leiden uit de

jaarstukken van Lassche Schouten Beheer B.V. Een huurovereenkomst op schrift is niet aangetroffen. Uit de administratie van Lassche Schouten Beheer B.V. blikt dat in 2013 een bedrag van € 39.000,-- aan huur ter zake van de verhuur van De Veken 222C is genoten. Huurinkomsten voor de verhuur van het pand gelegen aan De Veken 224 aan Maron Metals B.V. zijn niet in de administratie aangetroffen.

Verhuur in het kader van doorstart

De ondernemingen van Maron Metals B.V. en Blue Wing Engineering B.V. zijn in het kader van een activatransactie voortgezet. De !Koper huurt het onroerend goed gelegen aan De Veken 222 C en 224 tot en met 31 december 2014 voor EUR 2.350,— ex BTW per maand.

Verslagperiode 2 Boedelbij[drage

In verband met bemoeienissen van de curator bij verhuur van het bedrijfspand aan De Veken 224 te Opmeer is door Rabobank WFO een boedelbijdrage voldaan van

€ 750,-- exclusief btw (€ 907,50 inclusief btw).

Verslagperiode 3 Boedelbijd rage

In verband met bemoeienissen van de curator bij verhuur van het bedrijfspand aan De Veken 224 te Opmeer betreffende de periode 1 april 201 5 tot 1 augustus 201 5 is door Rabobank WFO een boedelbijdrage voldaan van € 750,-- exclusief btw (€ 907,50 inclusief btw)

3.13 Verkoopopbrengst

Verhuur in het kader van doorstart

De verhuur tot en met 31 december 2014 is in rekening gebracht en aan de boedel betaald. Omdat Rabobank WFO een hypotheekrecht stelt te hebben op het

:1-4114Z

1114 VIII

(11)

Faillissementsverslag rechtspersoon

betreffende onroerend goed en de lasten ter zake in verband met risico's draagt (zoals de verzekeringslasten), wordt de verhuuropbrengst volledig aan de bank betaald.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

5. Bank / Financiers

5.1 Vordering van de bank(en)

Rabobank WFO was de huisbankier van Lassche Schouten Beheer B.V., Blue Wing Engineering B.V., Maron Metals B.V., de heer R.T. Lassche en mevrouw G.E.A.

Lassche-Schouten.

Per 25 september 2014 heeft Rabobank WFO volgens haar opgave van faillieten uit hoofde van verleende kredietfaciliteiten te vorderen:

1. Lening d.d. 8 april 2011, oorspronkelijk groot € 48.000,--;

- restant hoofdsom € 19.200,--

2. Een geldlening d.d. 8 oktober 2008, oorspronkelijk groot € 160.000,-- - restant hoofdsom € 87.525,--

3. Een geldlening d.d. 17 april 2014, oorspronkelijk groot € 73.500,-- - restant hoofdsom € 13.657,--

4. Een geldlening d.d. 23 december 2009, oorspronkelijk groot € 150.000,-- - restant hoofdsom € 10.000,--

5. Een geldlening d.d. 8 april 2011, oorspronkelijk groot € 12.000,-- - restant hoofdsom € 4.800,--

6. Een geldlening d.d. 8 april 2012, oorspronkelijk groot € 120.000,--

SCHENKEVELD .;aduocaten

(12)

- 12 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

- restant hoofdsom € 89.940,--

7. Een geldlening d.d. 8 april 2011, oorspronkelijk groot € 225.000,-- - restant hoofdsom € 165.870,--

8. Een geldlening d.d. 8 oktober 2008, oorspronkelijk groot € 450.000,-- - restant hoofdsom € 364.500,--

9. Een geldlening d.d. 8 oktober 2008, oorspronkelijk groot € 250.000,-- - restant hoofdsom € 250.000,--

10. Een geldlening d.d. 8 oktober 2008, oorspronkelijk groot € 340.000,-- - restant hoofdsom € 308.650,--

11. Een rekening-courantkrediet verleend op 13 augustus 2014, tot een maximum van € 155.000,--.

- debetsaldo € 151.696,18

12. Een geldlening d.d. 9 oktober 1998, oorspronkelijk groot € 158.967,38 - restant hoofdsom € 158.967,38

13. Een geldlening d.d. 2 april 2005, oorspronkelijk groot € 10.000,-- - restant hoofdsom € 10.000,--

14. Een geldlening d.d. 28 mei 1999, oorspronkelijk groot € 9.075,60 - restant hoofdsom € 9.075,60

15. Een geldlening d.d. 30 november 2005, oorspronkelijk groot € 35.000,-- - restant hoofdsom € 35.000,--

16. Een krediet op betaalrekening tot een bedrag van maximaal € 3.000,-- - debetsaldo € 2.412,98

17. Rente en kosten p.m.

Volgens de Rabobank is aldus in totaal door gefailleerden te voldoen een bedrag van € 1.681.294,14, te vermeerderen met rente en kosten.

Voorts is door Lassche Schouten Beheer B.V. een overeenkomst Financiele Derivaten gesloten. De marktwaarde van de onderliggende transactie zou per 25 september 2014€ 286.148,-- negatief bedragen. De bank heeft aangegeven tot beeindiging van de betreffende transactie over te qaan.

L CH EN KE ELD

(13)

4CHENKEVELD

- 1 3 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

Voor de hiervoor onder de nummers 1, 5, 6, 7 en 11 vermelde verplichtingen geldt volgens Rabobank WFO hoofdelijke aansprakelijkheid van Lassche Schouten Beheer B.V., Blue Wing Engineering B.V. en Maron Metals B.V.

Voor de hiervoor onder de nummers 2, 3, 4, 8, 9, 10 en 11 vermelde verplichtingen geldt volgens Rabobank WFO hoofdelijke aansprakelijkheid van Lassche Schouten Beheer B.V., Blue Wing Engineering B.V., Maron Metals B.V., de heer R.T. Lassche en mevrouw G.E.A. Lassche-Schouten.

Voor de hiervoor onder nummers 12, 13, 14, 15 en 16 vermelde verplichtingen geldt volgens Rabobank WFO hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer R.T.

Lassche en mevrouw G.E.A. Lassche-Schouten.

5.2 Leasecontracten N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank WFO heeft aanspraak gemaakt op de navolgende zekerheden:

- voor de hiervoor in 5.1 genoemde nummers 1, 2 en 6 vermelde verplichtingen is een garantie door de Staat (Ministerie van Economische Zaken) verstrekt;

- hoofdelijke aansprakelijk van de hiervoor in 5.1 genoemde partijen;

- een eerste hypothecaire inschrijving tot € 310.000,-- op het registergoed De Veken 222c te Opmeer;

- een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 1.500.000,--, op het registergoed De Veker 224 te Opmeer;

- een eerste, tweede en derde hypothecaire inschrijving tot een bedrag van

€ 347.441 ,--, op het registergoed Melisse 12 te Hoogkarspel;

- verpanding van inventaris, voorraden en vorderingen;

- verpandinq van rechten/vorderinqen uit een verzekeringspolis;

(14)

- 14 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

- een borgstelling van € 300.000,--, verleend door de heer R.T. Lassche;

- een borgstelling van € 435.000,--, verleend door de R.T. Lassche;

- een borgstelling van € 300.000,--, verleend door mevrouw G.E.A. Lassche- Schouten;

- een borgstelling van € 435.000,--, verleend door mevrouw G.E.A. Lassche- Schouten.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank WFO is - voor zover bekend - enige zekerheidsrechthouder.

Bedongen boedelbijdragen Verslagperiode 2

De bij Rabobank WFO bedongen boedelbijdrage exclusief btw betreffen de volgende:

- boedelbijdrage in verband met verkoop van bedrijfspand gelegen aan De Veken 222c te Opmeer € 1.000,--

- boedelbijdrage in verband met verkoop van bedrijfspand gelegen aan De Veken 224 te Opmeer € 2.500,--

- boedelbijdrage in verband met verhuur van bedrijfspand gelegen aan De Veken

224 te Opmeer € 750,--

Verslagperiode 3

In aansluiting op de overeengekomen boedelbijdragen zijn de navolgende boedelbijdragen van Rabobank West-Friesland bedongen (exclusief btw):

- boedelbijdrage in verband met bewerkelijkheid verkoop bedrijfspand gelegen aan De Veken 222c te Opmeer € 1.000,--

- boedelbijdrage in verband met verhuur van bedrijfspand gelegen aan De Veken 224 te Opmeer betreffende de periode 1 april 201 5 tot 1 augustus 2015 € 750,--

5.5 Eigendomsvoorbehoud Verslaqperiode 4

(15)

M E I 14 1 4

- 15 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

In aansluiting op de overeengekomen boedelbijdrage, zoals verwoord in voorgaande perioden, is de navolgende boedelbijdrage van Rabobank West- Friesland bedongen (exclusief btw):

- boedelbijdrage in verband met verhuur van het bedrijfspand gelegen aan De Veken 224 te Opmeer betreffende de periode van 3 augustus 201 5 tot 1 april 2016 ad € 1.500,--.

5.1 Reclamerechten

5.2 Retentierechten N.v.t.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

De dagelijkse administratie werd verzorgd door de onderneming zelf. De digitaal verwerkte administratie is door de onderneming aan ondergetekende ter

beschikking gesteld.

De onderneming werd tot circa medio voorjaar 2014 geadviseerd door accountant de heer E. Stap van ProAcc Consultancy B.V. ProAcc Consultancy B.V. verzorgde onder meer de salarisadministratie en de jaarstukken van de onderneming.

Daarnaast heeft ProAcc Consultancy B.V. ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van de financiering in 2014 tussentijdse cijfers opgesteld.

De curator onderzoekt of aan de boekhoudplicht is voldaan.

Verslagperiode 2

Het onderzoek is nog gaande.

Verslagperiode 6

(16)

- 16 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

Onderzoek naar de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan, is onderwerp van onderzoek.

Verslagperiode 7

Het onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht hangt samen met de aanspraken jegens het administratiekantoor; zoals hiervoor onder 1.1 en 1.7is beschreven. Het onderzoek is nog gaande.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2012 is vastgesteld op 19 december 201 3 en gedeponeerd op 10 juli 2014.

De jaarrekening over boekjaar 2011 is vastgesteld op 20 november 2012 en gedeponeerd op 21 november 2012.

De jaarrekening over 2010 is vastgesteld op 31 oktober 2011 en gedeponeerd op 1 november 2011.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Dit aspect dient nog te worden onderzocht.

Verslagperiode 2

Lassche Schouten Beheer B.V. is opgericht bij akte van 26 mei 1998. Nog afgezien van de eventuele verjaring van de vordering tot volstorting van geplaatst

aandelenkapitaal is er geen aanwijzing dat deze niet is volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslagperiode 6 SCHENIKEVELD

(17)

4T41111-11447-111171

Faillissementsverslag rechtspersoon

- 17 -

Dit aspect dient nog te worden onderzocht.

Verslagperiode 7

Verder onderzoek en vaststelling van eventueel onbehoorlijk bestuur is voor de boedel van we/fig betekenis, nu de bestuurder respectievelijk de middellijk bestuurders eveneens in staat van faillissement verkeren.

7.6 Paulianeus handelen Verslagperiode 6

Dit aspect dient nog te worden onderzocht.

Verslagperiode 7

Onderzoek naar paulianeus handelen is niet langer voortgezet.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Verslagperiode 2

Ontvangen huuropbrengst betreffende De Veken 224 te Opmeer ad € 6.595,25 is doorbetaald aan Rabobank WFO.

Verslagperiode 3

Ontvangen huuropbrengst De Veken 224 te Opmeer ad € 11.025,-- is doorbetaald aan Rabobank WFO.

Verslagperiode 4

Afgelopen verslagperiode zijn de navolgende boedelvorderingen voldaan:

- terugbetaling van € 1.210,-- in verband met onverschuldigde betaling;

- honorarium curator € 7.237,31

afdracht van ontvangen huuropbrengst De Veken 224 te Opmeer ad € 1.873,90 aan Rabobank WFO.

(18)

- 18 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

Overigens zijn geen verdere boedelvorderingen aan ondergetekende kenbaar gemaakt.

Verslagperiode 6

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt aanspraak op een ten laste van de boedel te betalen bedrag, waarvan de gehoudenheid door ondergetekende is betwist.

Verslagperiode 7

Ten opzichte van voorgaande verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus Fiscale eenheid

Met ingang van 1 januari 2014 bestaat voor wat betreft de heffing van

omzetbelasting een fiscale een held bestaat tussen V.O.F. Maron Metals, thans Maron Metals B.V., Blue Wing Engineering B.V. en Lassche Schouten Beheer B.V.

Verslagperiode 2

De belastingdienst heeft vorderingen ingediend tot een bedrag van € 66.614,--.

Verslagperiode 3

Tot op heden heeft de belastingdienst vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 55.956,-- in het faillissement van Lassche Schouten Beheer B.V.

Verslagperiode 7

De belastingdienst heeft ten opzichte van het in de derde verslagperiode genoemde bedrag geen aanvullende vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV N.v.t.

SCHENKEVELD. ,,,iocaten . .

(19)

Faillissementsverslag rechtspersoon

- 19 -

8.4 Andere pref. Crediteuren

De Rabobank West-Friesland-Oost heeft als separatist een vordering ingediend van

€ 1.465.838,18.

Verslagperiode 2

Naast de inmiddels ingediende vordering door Rabobank WFO is door een andere crediteur een preferente vordering ingediend tot een bedrag van € 106,82.

Verslagperiode 6

Ten opzichte van voorgaande verslagperioden hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Rabobank West-Friesland-Oost zal worden verzocht om haar

vordering te actualiseren, nu deze zal zijn verminderd in verband met verkoop van onroerend goed.

Verslagperiode 7

Rabobank WFO heeft in verband met uitwinning van haar zekerheden een

resterende concurrente vordering ingediend tot een bedrag van € 528.158,70. Er is nog een andere preferente crediteur tot een bedrag van € 106,82.

8.5 Aantal concurrente crediteuren Verslagperiode 6

Tot op heden heeft een crediteur een concurrente vordering ingediend.

Verslagperiode 7

Tot op heden hebben twee crediteuren een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Verslagperiode 6

Er is voor een totaalbedrag van € 1.943,18 aan concurrente vorderingen ingediend.

(20)

- 20 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 7

In verband met het uitwinnen van haar bekende zekerheden, heeft Rabobank Westfriesland-Oost opgave gedaan van haar actuele vorderingen tot een

totaalbedrag van C 7.461838,78, waarvoor zy in het faillissement als concurrent crediteur kan opkomen tot een bedrag van € 528.758,70. Het totaalbedrag aan concurrent ingediende vorderingen beloopt hierdoor een bedrag van C 530.701,88.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) N.v.t.

9.2 Aard procedure N.v.t.

9.3 Stand procedure N.v.t.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak Verslagperiode 6

In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden nog te worden verricht:

- onderzoek naar oprichting van en inbreng in Maron Metals B.V.;

- onderzoek naar achtergronden en oorzaken faillissement;

- nader onderzoek boekhoudplicht;

- onderzoek paulianeuze handelingen;

_ :u iii usyiimj

(21)

Faillissementsverslag rechtspersoon

- onderzoek behoorlijkheid van bestuur.

Verslagperiode

7

In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden nog te warden verricht:

onderzoek kredietverlening en zekerheden Rabobank WFO;

nader onderzoek boekhoua'plicht;

afwikkeling aanspraken op administratiekantoor,

10.2 lndiening volgend verslag: 16 maart 201 7

Alkmaar, 16 september 2016

mr. A.H.J. Dunselman, ,

rotor

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :