worden in dit verslag niet meer vermeld. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 31 mei : Heddes Vastgoed B.V. Gegevens onderneming : F14/11/61

Hele tekst

(1)

pqr-

,

M141

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 31 mei 201 6

Gegevens onderneming : Heddes Vastgoed B.V.

Nummer faillissennent : F14/11/61 Datum uitspraak : 16 februari 2011

Curator : mr. A.H.J. Dunselman

Rechter-commissaris : mr. M. Wouters

Activiteiten onderneming

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode

: Projectontwikkelingsmaatschappij en beheer van onroerend goed alsmede project- en woning- inrichting (meubileren, stofferen etc.) (bron: uittreksel Kamer van Koophandel)

: 2009 € 10073525,-

2010

: 0 (bron: uittreksel Kamer van Koophandel) : Totaal: € 2.237.156,04

*Saldo Kasbank: € 156.552,24 Saldo ING rekening: € 2.080.603,80

Rekeningnummer Kasbank : NL9OKASA 022261 5354

Verslagperiode : 13 (12 november 201 5 - 31mei 2016)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Dit verslag is een vervolg op eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als `niet van toepassing' werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld.

(2)

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend,

1. Inventarisatie

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Heddes Vastgoed B.V. is door de Rechtbank te Alkmaar op eigen aangifte uitgesproken op 16 februari 2011. In de notulen van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de besloten vennootschap van Heddes Bouwgroep B.V.

van 15 februari 2011 wordt aangaande de directe aanleiding voor de eigen

faillissementsaangifte aangegeven, dat de huisbankier niet bereid was gebleken het krediet te continueren.

"Tot het uiterste is getracht om met behulp van een externe financier en met medewerking van de crediteuren door middel van achterstelling van hun vordering de huisbankier en vervolgens de Rabobank te bewegen het concern te herfinancieren. Dat is niet gelukt. Daar de vennootschappen voorzien dat zif haar lopende verplichtingen, waaronder het safaris van het personeel niet meer kunnen beta/en, is een faillissement van Heddes Bouwgroep B.V. en haar dochtervennootschappen onafwendbaar."

Naar de oorzaak van het faillissement van Heddes Vastgoed B.V. en haar aanverwante vennootschappen zal onderzoek word en gedaan.

Verslagperiode 10

Uit onderzoek naar de achtergronden van het faillissement van de aan het Heddes-concern verbonden vennootschappen is het volgende gebleken.

1. Het Heddes-concern richtte haar activiteiten op het gebied van utiliteitsbouw, woningbouw, beheer/onderhoud en projectontwikkeling.

2. In de loop der jaren is het concern gegroeid en heeft zich onder meer toegelegd op het aannemen van grotere, risicovolle projecten. Deze grotere, risicovolle projecten hebben geleid tot hoge omzetten, maar met dramatische resultaten.

3. [en project in het bijzonder, te weten de ontwikkeling van een hotel te Lijnden, heeft een grote impact gehad op de solvabiliteit van het Heddes-concern. In de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening van het

(3)

Faillissementsverslag rechtspersoon

jaarverslag 2009 van Heddes Holding B.V. is ter zake van de continuiteit het navolgende opgemerkt:

`Heddes Holding c.s. heeft in 2009 een verlies geleden van € 25.000.000,-- bij de verkoop van het hotel te Lijnden. Dit verlies is bij het opmaken van de jaarrekening 2008 in aanmerking genomen bij de waardering van het hotel. De impact van dit verlies op het eigen vermogen van Heddes Bouwgroep en daarmee op het eigen vermogen van Heddes Holding B.V. is van dien aard dat er een onzekerheid met betrekking tot de continuIteit van de groep bestaat. Voortzetting van de activiteiten is alleen mogelijk na herfinanciering en met ondersteuning van financiers en

borginstellingen. Die ondersteuning wordt tot op de dag van vandaag verleend Daarnaast wordt momenteel concrete voorgang geboekt met betrekking tot de herfinanciering. Belangrijk hierbij is dat Heddes Bouwgroep B.V. een gezond rendement over 201 0 heeft behaald en dat de liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming zich verbeteren. Daarnaast beschikt Heddes Bouwgroep B.V. over een kwalitatief goede orderportefeuille. Alles resumerend acht de directie een

ongestoorde voortzetting van de bedrijfsactiviteiten realistisch. Op grond hiervan zijn de cijfers opgesteld op basis van continuIteitsveronderstelling'.

4. Uit de balansen 2009 komt een algemeen beeld naar voren van een groep van vennootschappen waarbij door geleden verliezen een negatieve vermogenspositie ontstaan is, welke nog gedeeltelijk door herwaarderingen ultimo 2009 positief gecompenseerd wordt.

5. Het Heddes-concern werd vanaf 1997 gefinancierd door HBU. HBU is in 2009 overgenomen door Deutsche Bank Nederland N.V.

6. In december 2009 hebben een achttal tot het Heddes-concern behorende

vennootschappen een kredietovereenkomst gesloten met HBU voor een bedrag van

€ 11.500.000,--, bestaande uit een rekening-courantkrediet van € 6.500.000,-- en een obligokrediet van € 5.000.000,--. Het rekening-courantkrediet van

€ 6.500.000,-- bestaat uit een basiskrediet van € 5.000.000,-- en een stand-by krediet van € 1.500.000,--. Blijkens de kredietovereenkomst d.d. 15 december 2009 zou het stand-by krediet een bepaalde termijn kennen tot 31 december 2009, doch deze is in de overeenkomst handmatig verlengd tot 31 maart 2010.

7. Het obligokrediet van € 5.000.000,-- hangt samen met een ten gunste van gemeente Hoorn verstrekte bankgarantie van € 5.000.000,-- in verband met aanspraken van de gemeente Hoorn op Heddes Bouw B.V. als gevolg van een zogenaamde ingestorte toneeltoren in gemeente Hoorn, ter zake waarvan de gemeente Hoorn met Heddes Bouw B.V. een overeenkomst van aanneming had npcloten

(4)

8. De tot het Heddes-concern behorende vennootschappen hadden een grote voorraad vastgoedposities. Door onvoldoende verkoop van vastgoedposities

ontstonden liquiditeitsproblemen. Deze onvoldoende verkoop van vastgoedposities vond plaats in een periode van de kredietcrisis en terugloop in de vastgoedmarkt.

9. Vanaf maart 2010 zijn gesprekken gevoerd tussen de Heddes-vennootschappen en haar bankier omtrent invulling van de financieringsbehoefte van de Heddes-

vennootschappen. De bank (Deutsche Bank Nederland N.V.) bleek niet bereid in te gaan op de door de Heddes-vennootschappen gewenste financiering. Van de zijde van Heddes-vennootschappen is getracht om de onderneming te verkopen en de crediteuren te saneren. In een laatste fase voor de eigen aangifte is getracht bij een andere bankier de financiering onder te brengen. Dit bleek niet te lukken.

10. Nadat op 11 februari 2011 met onmiddellijke ingang de financiering door Deutsche Bank Nederland N.V. was opgezegd en de Heddes-vennootschappen waren

gesommeerd tot algehele aflossing uiterlijk op 25 februari 2011, is in een aandeelhoudersvergadering van 15 februari 2011 een besluit genomen om het eigen faillissement aan te vragen. Op 16 februari 2011 is het eigen faillissement van Heddes Bouwgroep B.V. en een vijftal aanverwante vennootschappen

uitgesproken.

11. In elk geval in 201 0 lijkt onvoldoende focus te zijn geweest bij het bestuur van de Heddes-vennootschappen op liquiditeit genererende activiteiten. Er had meer aandacht moeten zijn voor verkoop van vastgoedprojecten en oplossing van probleemgevallen. Hierdoor zou op korte termijn meer liquiditeit kunnen zijn gegenereerd om crediteuren te voldoen en zou de behoefte aan financiering door de bank zijn verminderd. Uit stukken blijkt wel dat voornemens bestonden tot de betreffende activiteiten, doch aan de uitvoering heeft het geschort.

Deutsche Bank Nederland NN. had op een zeker moment onvoldoende vertrouwen in 'de ondernemer' van Heddes, well< vertrouwen onder meer is beschadigd door het achterblijven van verkopen van vastgoedprojecten ondanks gemaakte afspraken daar omtrent, alsmede door herhaalde wijzigingen van gewenste

financieringsbehoefte door de bank at dan niet op basis van adviezen van externe deskundigen.

Aan de zijde van de heer C. van lwaarden worden de bevindingen van ondergetekende in het oorzakenonderzoek niet gedeeld.

3. Activa Onroerende zaken

(5)

Faillissementsverslag rechtspersoon

Rotterdam

In de afgelopen verslagperiode heeft er een tussentijdse kapitaalsuitkering aan de vennoten van OWC Hillegersberg v.o.f. plaatsgevonden. Aan Heddes Vastgoed is een bedrag van € 97.500,00 uitgekeerd en werd inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen.

De bezwaarschrift procedure bij de Belastingdienst is afgerond. De Belastingdienst heeft de bezwaren van OWC Hillegersberg V.O.F. gegrond verklaard..Dit heeft geresulteerd in een teruggave door de Belastingdienst aan OWC Hillegersberg V.O.F. van een bedrag van

€124.692. Thans vindt er overleg plaatsen met de eigenaren die nog een 5% depot aanhouden om vrijgave daarvan te bewerkstelligen nu Woningborg de gebreken aan de algemene ruimten heeft afgerond. Vervolgens kan OWC Hillegersberg V.O.F. worden afgewikkeld.

Verslagperiode 12 Hoorn

De notaris heeft geconstateerd dat het betreffende perceel waarop het recht van opstal rust, per abuis in 2007 niet is betrokken in een splitsing van de eigendom in

appartementsrechten. Indien het perceel wet in deze splitsing zou zijn betrokken, zou het opstalrecht nu toekomen aan de Vereniging van Eigenaars De Avonturier. Teneinde de rechtstoestand op dit punt te herstellen, hebben de curator en de Vereniging van Eigenaars een akte van rectificatie ondertekend, welke op 12 oktober 2015 is gepasseerd bij de notaris. De met de Vereniging van Eigenaars overeengekomen koopprijs ad € 250,- exclusief btw wordt in dit verband door partijen beschouwd als boedelbijdrage voor de verrichte werkzaamheden. Deze boedelbijdrage is inmiddels ontvangen op de

faillissementsrekening.

Rotterdam

Het overleg met twee eigenaren die nog een 5% depot aanhouden is nog niet afgerond. Er wordt naar gestreefd om dit overleg in de komende verslagperiode af te ronden waarna OWC Hillegersberg V.O.F. kan worden afgewikkeld.

(6)

Faillissementsverslag rechtspersoon

-6

Verslagperiode 13 Rotterdam

Het overleg met twee eigenaren die nog een 5% depot aanhouden is nog niet afgerond. In de afgelopen verslagperiode is een gedeelte van den van de depots aan OWC Hillegersberg V.O.F. uitgekeerd. Er wordt naar gestreefd om dit overleg zo spoedig mogelijk af te ronden zodat OWC Hillegersberg V. ac kan worden afgewikkeld.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Lening Deelneming Verslagperiode 8

Alvorens de vennootschap onder firma OWC Straatweg Hillegersberg V.O.F. kan worden afgewikkeld, dienen nog een appartement en een tweetal parkeerplaatsen te worden verkocht respectievelijk een restant !ening op een tweetal debiteuren, waarvoor een

afbetalingsregeling voor de duur van vierentwintig maanden is overeengekomen, te worden geincasseerd.

Verslagperiode 10

De situatie zoals in voorgaande verslagperioden is vermeld, is nog steeds actueel.

Verslagperiode 11

De afwikkeling van de vennootschap onder firma OWC Straatweg Hillegersberg V.O.F. is nog niet afgerond. Al het OG is inmiddels verkocht en de betalingsregeling met de twee debiteuren is afgewikkeld zoals beschreven onder 3.2. Twee appartementseigenaren houden nog een depot aan bij de notaris. Zodra overeenstemming is over vrijgave van deze depots kan de vennootschap onder firma worden afgewikkeld.

Verslagperiode 1 2

Zie toelichting onder 3.1.

(7)

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 13 Zie toelichting onder 3.1.

8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen

Er zijn nog geen boedelvorderingen ken baar gemaakt.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van een bedrag van

€ 60.915,--.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Er zijn nog geen vorderingen door UWV ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Er zijn door andere preferente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 6.386,10.

8.5 Aantal concurrente crediteuren 59.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.286.914,01 + p.m. aan concurrente vorderingen plus een bedrag aan voorlopig betwiste concurrente vorderingen van € 175.365,92 + p.m.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

Niet bekend.

(8)

Alkmaar, 31 mei 2016

.H.J. Dunselman, C rator

10.2 Plan van aanpak

Verslagperiode 74

In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden te worden verricht:

afwikkeling van de deelneming in:

vennootschap onder firma Ontwikkelingscombinatie Straatweg Hillegersberg V.O.F. ;

- beoordeling ingediende (betwiste) vorderingen.

10.3 lndiening volgend verslag:

30 november 2016

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :