FAILLISSEMENTSVERSLAG

Hele tekst

(1)

Nummer : 1

Datum : 29 maart 2012

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Inn Plants B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk en aldaar kantoorhoudende aan de Gouwedreef 8.

Faillissementsnummer : F12/148

Datum faillissement : 28 februari 2012

Curator : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp

Rechter-commissaris : Mr. P. van Essen

Activiteiten onderneming : Handel in (import en export, vooral gericht op Ierland, Italië, Turkije en het Midden-Oosten) van tuinderij-artikelen.

Omzetgegevens : 2011: € 538.179,72 2010: € 1.079.074,31 2009: € 241.825,00 2008: € 364.035,00

Personeel gemiddeld aantal : 1

Verslagperiode : 28 februari 2012 t/m 28 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp:

Mr. A. Prummel:

Insolventieafdeling:

Bestede uren totaal : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp:

Mr. A. Prummel:

Insolventieafdeling:

(2)

1. Inventarisatie

1.1. Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 10 april 2006. Het maatschappelijk kapitaal beloopt

€ 90.000,00; het geplaatst en gestort kapitaal beloopt € 18.000,00.

Enig aandeelhouder is de heer M. Schouten, zulks sedert 24 maart 2010. Voordien waren de aandelen, vanaf datum oprichting, eigendom van New Inn Plants Limited te Ierland.

De heer M. Schouten is sinds 10 april 2006 enig statutair bestuurder van gefailleerde.

De activiteiten van gefailleerde bestaan voornamelijk uit de handel, te weten de im- en export (voornamelijk gericht op Ierland, Italie, Turkije en het Midden-Oosten) van tuinderij- artikelen, zoals bomen en planten. Gefailleerde fungeerde als tussenpersoon tussen de veilinghuizen en de verkopers. Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van

gefailleerde is de heer Schouten.

1.2 Winst en verlies

Het resultaat na belastingen bedroeg volgens de jaarstukken per:

- 31 december 2008: € 23.142,-- winst;

- 31 december 2009: € 76.168,-- verlies;

en volgens de uit de administratie verkregen saldi/eindbalansen per:

- 31 december 2010: € 40.496,-- winst;

- 31 december 2011: € 9.241,24 verlies.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg volgens de jaarstukken per:

- 31 december 2008: € 487.252,--; eigen vermogen: € 25.337,-- positief;

- 31 december 2009: € 398.182,--; eigen vermogen: € 50.830,-- negatief;

en volgens de uit de administratie verkregen saldi/eindbalansen per

- 31 december 2010: € 377.040,58; eigen vermogen: € 50.830,25 negatief;

- 31 december 2011: € 270.409,41; eigen vermogen: € 50.830,25 negatief.

1.4 Lopende procedures

Volgens de directie is daarvan geen sprake (meer). Daarvan is de curator ook niet gebleken. Wel bleken er vóór datum faillietverklaring twee incassoprocedures door twee schuldeisers aanhangig te zijn gemaakt, waarin vóór datum faillietverklaring

(verstek)vonnis is gewezen. De curator is niet gebleken van gronden voor verweer tegen de betreffende vorderingen en heeft de vorderingen geplaatst op de lijst van erkende schuldeisers.

1.5 Verzekeringen

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van een bedrijfsverzekeringpakket ten

aanzien van de bedrijfsinventaris, de elektronica alsmede de bedrijfsaansprakelijkheid van gefailleerde. De curator heeft de verzekeraar aangeschreven met het verzoek om nadere informatie terzake.

1.6 Huur

Het bedrijfspand waarin gefailleerde kantoor hield wordt door gefailleerde gehuurd van een derde. Het bedrijfspand bevindt zich in het bedrijf van deze derde. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris deze huurovereenkomst tegen de rechtens eerstmogelijke datum opgezegd. Met de verhuurder vindt nader overleg plaats over het tijdstip en de wijze van oplevering.

1.7 Oorzaak faillissement

Kort na de faillietverklaring heeft de curator op het bedrijf een bespreking met de statutair bestuurder gevoerd.

(3)

Tijdens deze bespreking heeft de statutair bestuurder aangegeven, dat het faillissement voornamelijk is te wijten aan een grote hoeveelheid buitenlandse debiteuren (voornamelijk uit Ierland en Italië) die in betalingsverzuim bleven alsmede door het niet doorgaan van een grote order in Libië. Gefailleerde heeft vervolgens getracht via een incassobureau de buitenlandse debiteuren buitengerechtelijk alsnog tot betaling te dwingen, maar dat is niet gelukt. De laatste mogelijkheid was om een procedure tegen deze debiteuren te beginnen, maar aangezien deze buitenlandse procedures kostbaar en tijdrovend zijn, heeft

gefailleerde gelet op de liquiditeitskrapte hiervan afgezien. Doordat de geldstroom uitbleef vanwege de niet-betalende debiteuren alsmede het niet doorgaan van een grote order in Libië, raakte gefailleerde op een gegeven moment door haar liquide middelen heen (cashflow), waardoor zij niet meer in staat was om voorraad in te kopen om vervolgens de onderneming draaiende te houden. Naar aanleiding daarvan zijn de bedrijfsactiviteiten volgens de statutair bestuurder feitelijk rond september 2011 gestaakt en heeft hiuj vanaf dat moment intensief getracht nog gelden binnen te krijgen van de buitenlandse debiteuren (o.a. door het inschakelen van een incassobureau en het voeren van een bespreking in Ierland).

Daarnaast gaf de statutair bestuurder aan dat in deze huidige tijd het zeer moeilijk is om nieuwe klanten te werven. De steeds aanhoudende economische crisis heeft namelijk ook haar neerslag op de agrarische markt. Dit heeft als gevolg dat de verkopers steeds vaker rechtstreeks zaken doen met de veilinghuizen in plaats van via een tussenpersoon.

Voorts gaf de statutair bestuurder aan niet over zekerheden te beschikken, zodat hij ook geen financiering kon verkrijgen. Nadat de Rabobank Gouwestreek eenmaal was

overgegaan tot het bevriezen van de bankrekening zag de statutair bestuurder, in combinatie met het vorenstaande, zich uiteindelijk genoodzaakt om over te gaan tot het aanvragen van het faillissement van New Inn Plants B.V..

De curator zal nog een nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van de faillietverklaring was volgens de administratie van gefailleerde een personeelslid in dienst, te weten de statutair bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In 2010 was sprake van 2 werknemers, inclusief de statutair bestuurder (2009: 2).

2.3 Datum ontslagaanzegging

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator, voor zover van een dienstverband sprake is c.q. rechtens vereist, bij brief van 1 maart 2012 de

arbeidsovereenkomst aan de statutair bestuurder tegen de rechtens eerstmogelijke datum opgezegd. Aangezien de statutair bestuurder ook enig aandeelhouder is, kan deze geen beroep doen op de Loongarantieregeling.

2.4 Werkzaamheden

Onderzoek personeel; ontslagaanzegging.

(4)

3. Activa

Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

Daarvan is geen sprake. Het bedrijfspand is gehuurd. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder 1.6.

3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan uit beperkte kantoorinventaris (computers, bureaus/tafels, stoelen, kasten printer en kopieermachine) en een veegmachine.

3.7. Verkoopopbrengst

Nog onbekend. De verhuurder heeft aangegeven interesse te hebben in overname van de bedrijfsmiddelen. De curator zal de inventaris trachten onderhands te verkopen; mocht er geen redelijke bieding daarop komen, dan is de curator voornemens de inventaris via een internetveiling aan te bieden.

3.8. Boedelbijdrage

Niet van toepassing. De opbrengst valt in de boedel; zie het hierna gestelde onder 5.

3.9. Bodemvoorrecht fiscus

Aangezien er geen zekerheidsgerechtigden zijn met betrekking tot de inventaris (zie het hierna gestelde onder 5), is art. 57 lid 3 Fw niet van toepassing.

3.10. Werkzaamheden

- inventarisatie + verkoop bedrijfsmiddelen Voorraden/Onderhanden werk

3.11. Beschrijving

Van onderhanden werk was ten tijde van de faillietverklaring geen sprake.

Aangezien gefailleerde niet meer over voldoende cashflow beschikte om de onderneming draaiende te houden, zijn de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde volgens de statutair bestuurder feitelijk in september 2011 gestaakt.

3.12. Verkoopopbrengst 3.13 Boedelbijdrage 3.14. Werkzaamheden

Niet van toepassing.

(5)

Andere activa 3.15. Beschrijving

Ten tijde van de faillietverklaring bevond zich op het bedrijf van gefailleerde een electro vorkheftruck, bouwjaar 2008. Deze was blijkens de nadien uit de administratie van

gefailleerde verkregen stukken gekocht op afbetaling; de overeenkomst is gesloten op 10 juni 2010, betaling zou plaatsvinden in 24 maandelijkse termijnen. De verkoper heeft de vorkheftruck kort na de faillietverklaring zonder toestemming/medeweten van de curator onder zich genomen met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Na verricht onderzoek naar de huidige waarde van de vorkheftruck en de nog verschuldigde betalingstermijnen heeft de curator geconcludeerd dat het niet in het belang van de boedel is om de

vorkheftruck te revindiceren.

3.16. Verkoopopbrengst

Niet van toepassing; zie hiervoor onder 3.15.

3.17. Werkzaamheden

- onderzoek andere activa

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de administratie van gefailleerde beliep het totaal aan openstaande debiteuren per datum faillietverklaring € 338.446,46. Het betreft hier voornamelijk buitenlandse debiteuren. De curator heeft de debiteuren aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling van de openstaande facturen.

4.2 Opbrengst

Daarvan is nog geen sprake.

4.3. Boedelbijdrage Niet van toepassing 4.4. Werkzaamheden

Verwezen wordt naar het hierboven gestelde onder 4.1.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank heeft bij brief van 19 maart 2012 een vordering ad € 74.275,29 uit hoofde van krediet in rekening-courant in het faillissement ingediend en daarbij aangegeven dat door gefailleerde voor deze vordering geen zekerheden zijn verstrekt.

5.2 Leaseovereenkomsten

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van twee operational leaseovereenkomsten met betrekking tot twee (bedrijfs)auto’s. Tijdens de bespreking met de statutair bestuurder na de faillietverklaring is afgesproken dat de bestuurder ervoor zou zorgdragen dat beide auto’s op de kortst mogelijke termijn aan de leasemaatschappij zouden worden

geretourneerd. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden; de schriftelijke bevestiging van de zijde van de leasemaatschappij is door de curator ontvangen.

(6)

5.3 Beschrijving zekerheden

Daarvan is geen sprake. Zie het hiervoor gestelde sub 5.1.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing; zie het hiervoor gestelde sub 5.1.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Twee crediteuren hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

Eén betreft een electro vorkheftruck; terzake wordt verwezen naar het hiervoor sub 3.15 vermelde. Het andere eigendomsvoorbehoud betreft een huurcontainer; de curator zal dit eigendomsvoorbehoud afwikkelen.

5.6 Reclamerechten

Daarvan is niet gebleken.

5.7 Retentierechten

Daarvan is geen sprake.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten 6.1 Exploitatie

Daarvan is geen sprake. Ten tijde van de faillietverklaring waren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde de facto (sinds september 2011) gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

6.3. Werkzaamheden Niet van toepassing.

Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden

Er hebben zich terzake geen gegadigden gemeld. De curator verwijst in dat kader ook naar het hiervoor vermelde onder 1.7 (oorzaken faillissement).

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit wordt nog onderzocht. De curator is in het bezit gesteld van de administratie van gefailleerde.

7.2 Depot jaarrekeningen

- boekjaar 2010: geen jaarrekening gedeponeerd, terwijl dit conform het bepaalde in art. 2:394 lid 3 BW uiterlijk 31 januari 2012 had dienen te geschieden;

- boekjaar 2009: voorlopige jaarrekening gedeponeerd op 21 februari 2011, mitsdien niet (tijdig) voldaan aan de bepalingen van art. 2:394 BW;

- boekjaar 2008: jaarrekening gedeponeerd op 19 oktober 2009, mitsdien tijdig.

(7)

7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant

Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aangezien gefailleerde is opgericht op 10 april 2006, is een eventuele vordering uit hoofde van volstortingsverplichting aandelen (art. 2:193 BW) verjaard op grond van het arrest van de Hoge Raad d.d. 17 oktober 2003 (art. 3:307 lid 1 BW).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit wordt nog onderzocht. Opgemerkt wordt dat gelet op het feit dat niet is voldaan aan de publicatieverplichting ex art. 2:394 BW (zie hiervoor sub 7.2), op grond van de wet (art.

2:248 lid 2 BW) vaststaat dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld.

Het onderzoek van de curator zal zich dan ook met name richten op de vraag of de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen Dit wordt nog onderzocht.

Werkzaamheden

De curator heeft de administratie van gefailleerde ingenomen en een onderzoek verricht naar de deponering van de jaarrekeningen. De overige punten zal de curator nog

onderzoeken.

8. Crediteuren

Op basis van de aangeleverde crediteurenadministratie zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven.

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen:

- Salaris en kosten curator: PM - Verhuurder: PM

8.2 Preferente vordering van de fiscus

De fiscus heeft tot op heden de navolgende vordering ingediend:

- loonheffingen € 1.883,00 8.3 Preferente vordering van het UWV

Daarvan is geen sprake, zie 2.3.

8.4 Andere preferente crediteuren

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De crediteuren zijn door de curator op 6 maart 2012 aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. Tot op heden hebben 51 crediteuren concurrente vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen beloopt heden € 130.755,89.

(8)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden

Van procedures is niet gebleken. Verwezen wordt naar het gestelde onder 1.4.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

- onderzoek/beëindiging verzekeringen;

- verkoop bedrijfsmiddelen;

- incasso debiteuren;

- onderzoek oorzaken faillissement, boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;

- inventarisatie vorderingen.

10.3 Indiening volgend verslag

De curator streeft ernaar het volgende verslag in te dienen op 28 juni 2012.

Alphen aan den Rijn, 29 maart 2012

M.P. van Eeden-van Harskamp, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :