college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2022

Hele tekst

(1)

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 26 augustus 2022

Besluit GOEDGEKEURD

B-punt Stadsbeheer

Samenstelling

de heer Bart De Wever, burgemeester

de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Jinnih Beels, schepen; mevrouw Annick De Ridder, schepen;

mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Karim Bachar, schepen; de heer Peter Wouters, schepen;

mevrouw Elisabeth van Doesburg, schepen; mevrouw Erica Caluwaerts, schepen; de heer Tom Meeuws, schepen

de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur

188 2022_CBS_07049

Organisatie en logistieke ondersteuning - Bal van de Bevrijding op 02 september 2022 op de Groenplaats - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

• 2021_DCAN_00433 - Bestek GAC_2021_01724 - Organisatie Bal van de Bevrijding - Gunning - Goedkeuring

• 2018_CBS_02138 - Toelating en ondersteuning evenementen - Opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen. Wijziging - Goedkeuring

• 2019_GR_00715 - Logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 - Gebruiksreglement - Goedkeuring

Aanleiding en context

Het district Antwerpen viert elk jaar de herdenking van de bevrijding van Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog op de Groenplaats. Het is de voorbije jaren een traditie geworden om een gratis volksbal te organiseren. Dit evenement wordt georganiseerd door het evenementenbureau JADA events in opdracht van het district Antwerpen.

Het districtscollege wil de herdenking van de bevrijding van Antwerpen ook dit jaar vieren op de Groenplaats.

Het basisconcept van het evenement wordt grotendeels behouden en zal plaatsvinden op vrijdagavond 2 september 2022 tussen 18.00 uur en 23.30 uur. De opbouw start op 1 september 2022 om 08.00 uur en de afbraak zal afgerond zijn op 3 september om 12.00 uur.

Op dit bal kan iedereen dansen op muziek van toen. De Groenplaats wordt volledig aangekleed in de sfeer van de bevrijding.

Programma

18.00 uur Opening van het bal met samenzangmoment 18.00 uur Start doorlopende randanimatie, foodtrucks,...

(2)

19.00 uur Dansinitiatie swing / lindy hop / jive 20.00 uur Optreden De Corsari's

21.30 uur Start Discobar Minerva 22.00 uur Sluiting standen randanimatie 23.30 uur Einde

Tussen de optredens is er doorlopend animatie met het Make-Up & Beautysalon voor een jaren 40 make-over die nadien kan vastgelegd worden in de Photobooth of op een karikatuur tekening.

Juridische grond

Op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) keurde het college het gewijzigde evenementenkader goed.

Op 14 december 2020 (jaarnummer 751) keurde de gemeenteraad het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen en manifestaties 2021-2025 goed.

Op 26 maart 2018 (jaarnummer 188) keurde gemeenteraad de wijziging van het retributiereglement inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties goed.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 715) keurde de gemeenteraad het gebruiksreglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 716) keurde de gemeenteraad het retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 14 december 2020 (jaarnummer 751) keurde de gemeenteraad het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen en manifestaties 2021-2025 goed.

Op 5 juli 2021 (jaarnummer 433) keurde het districtscollege Antwerpen de gunning voor de organisatie van Bal van de Bevrijding goed.

Argumentatie

Het evenement kreeg een gunstige opportuniteitsbeoordeling en is één van de traditionele activiteiten op de jaarlijkse kalender. Het heeft een open karakter en richt zich tot alle Antwerpenaren en bezoekers van Antwerpen.

Dit evenement wordt volgens het evenementenkader ingedeeld in categorie 1, evenement in eigen organisatie.

Voor de horeca-activiteiten is de organisator gebonden aan het horecaprotocol dat van toepassing is:

https://heropstarthoreca.be/.. Er zijn gunstige adviezen van alle betrokken (stad)diensten.

Financiële gevolgen Nee

Strategisch kader

Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:

• 7 - Bruisende stad

• 2BRS03 - Evenementen

• 2BRS0301 - Reguliere taken

(3)

• 2BRS030101 - Ondersteuning evenementen derden

Adviezen

OS - Business en Innovatie

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: Mits de horeca en handelszaken in de omgeving op de hoogte worden gebracht van dit event en de mogelijke implicaties voor hen. Toegang en zicht naar de handel en horecazaken steeds vrijwaren.

OS - Taxi's

Advies: Gunstig advies SB - Ambulante Handel

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: De organisator dient rekening te houden met de standplaats ambulante handel op de Groenplaats. In bijlage een foto van deze standplaatsen. Geen hinder voor de 2 standplaatsen ambulante handel op de Groenplaats.

OS - Toerisme

Advies: Gunstig advies

Motivering: De organisatie moet erop toezien dat de zone rondom de Groenplaats (tramsporen) vrij blijft zodat de toeristische rondritten en het tramverkeer geen hinder ondervinden en het evenement veilig voor alle deelnemers kan verlopen.

MV - Bevolkingszorg

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: Er is geen medische inzet vereist. U dient wel te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de bijlagen van FOD Volksgezondheid.

Ook de maatregelen, genomen door hogere overheden, die de verspreiding van het coronavirus tegengaan, zoals beschreven in de geldende Ministeriële Besluiten,

omzendbrieven, politieverordeningen en protocols, zijn van toepassing. De organisator ziet er op toe dat deze nageleefd worden tijdens de duur van het evenement (van opbouw tot afbouw) zoals de maatregelen op dat moment gelden.

SW - Milieuvergunningen

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: Voorwaarden om de kans op gehoorschade bij bezoekers te vermijden:

Het gemiddelde geluidsniveau mag 95 dB(A) LAeq,15min niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau, gemeten als 102 dB(A) LAmax,slow wordt overschreden is hieraan niet voldaan;

Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats. De meetplaats bevindt zich tussen 1,5 en 3 meter boven de vloer. De meetplaats bevindt zich ter hoogte van de mengtafel voor zover de mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers bevindt. Indien de mengtafel zich op een andere plaats bevindt, situeert de meetplaats zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers;

Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis van Vlarem titel II.Dit houdt in dat:

1° De meet- en registratieapparatuur voldoet aan de eisen gesteld voor klasse 2-

(4)

meetinstrumenten in de NBN-normen (NBN EN 60651 1996 of recenter).

2° De meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat die niet kan worden gemanipuleerd door derden. Dit geldt ook voor de meetmicrofoon.

3° De meetmicrofoon van de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat hij niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan bezoekers worden blootgesteld.

4° De meet- en registratieapparatuur moet zo uitgerust zijn dat gedurende de volledige activiteit kan gemeten worden.

Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon.

De meetplaats is toegankelijk voor de toezichthoudende overheid. De meet- en registratieapparatuur kan steeds gecontroleerd worden door de toezichthoudende overheid.

Let wel: de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de toegestane norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten inzake meet- en registratieapparatuur zoals hiervoor vermeld.

Voorwaarden om geluidshinder bij omwonenden te beperken:

Het maximale geluidsniveau dat wordt waargenomen aan de rand van de eventzone mag niet hoger zijn dan 75 dB(A) en 85 dB(C);

Het aandeel van zware bastonen gemeten 2 meter voor de luidsprekers dient zodanig beperkt dat de waarde “LCeq – LAeq” steeds kleiner blijft dan 10 dB.

De organisator/initiatiefnemer zorgt ervoor dat tijdens de muziekactiviteit steeds een verantwoordelijke, die in staat is het geproduceerde geluid te wijzigen op aanduiding van de toezichthoudende ambtenaren van handhaving en toezicht/milieu of politie, steeds telefonisch bereikbaar is. De gegevens betreffende deze verantwoordelijke, zoals naam en gsm-nummer, worden vooraf bezorgd aan de toezichthouders

(MI@stad.antwerpen.be) en aan de lokale politie leefmilieu (leefmilieu@politie.antwerpen.be);

De organisator/initiatiefnemer dient zich strikt te houden aan de onderrichtingen van de toezichthouders zoals bepaald in artikel 16.3.1 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid. In geval van geluidsoverlast kunnen deze steeds strengere normen opleggen;

Het is raadzaam om bij voorbaat, door middel van een kort bericht in de brievenbussen, de omwonenden op de hoogte te stellen van de geplande activiteiten, met vermelding van datum, tijdsduur en eventuele hinder (bereikbaarheid van garages, geluidsoverlast) evenals de vermelding van de naam en het telefoonnummer van de verantwoordelijke inrichter(s).

Brandweer - Preventie

Advies: Gunstig onder voorwaarden Motivering: gunstig met geschreven advies District Antwerpen

Advies: Gunstig advies

Politiezone Antwerpen/Openbare Orde/Evenementen Advies: Gunstig advies

(5)

SB - Logistiek - Bijzondere opdrachten en feestmateriaal Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: Standaardvoorwaarden SB - EFMF - Evenementen

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: Mits naleving van het evenementenkader en de politiecodex.

Besluit

Artikel 1

Het college keurt de effectieve organisatie van het Bal van de Bevrijding zoals hierboven beschreven, op vrijdag 2 september 2022 op de Groenplaats goed. Het evenementenbureau Jada Events dat het evenement organiseert in opdracht van het district Antwerpen, dient hierbij de voorwaarden die in de adviezen worden vermeld na te leven.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst Taak SB/BO

F

om de gevraagde logistieke ondersteuning te bieden volgens DUM dossiers 10333, 12060, 11866 en 11964

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :