FAI LLISS EM ENTSVERS LAG Nummer: 6 Datum: 14 augustus 201 5

Hele tekst

(1)

83848

FAI LLISS EM ENTSVERS LAG Nummer: 6 Datum: 14 augustus 201 5

Gegevens onderneming : Van Weezenbeek Specialties B.V.

Nummer faillissement F 14/14/17 Datum uitspraak : 22 januari 2014

Curator : mr. A.HJ. Dunselman

Rechter-commissaris : mr. M. Wouters

Activiteiten onderneming : Groothandel in chemische grondstoffen en chemicalien voor industriele toepassing; im- en export van en groothandel in kleurenconcentraten ten behoeve van asfalt- en betonindustrie (bron: handelsregister) Omzetgegevens : 2012: € 1.427.911,--

2013: € 1.414.646,-- 2014: € 114.012,-- Personeel gemiddeld aantal : 2

Saldo einde verslagperiode : € 274.152,46

Verslagperiode : 6 (20 april 2015 - 14 augustus 2015)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Dit verslag is een vervolg op eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als inlet van toepassing' werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

(2)

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

1. Inventarisatie

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Van Weezenbeek Specialties B.V. is op 22 januari 2014 uitgesproken op verzoek van de besloten vennootschap Ventraco Beheer B.V., met een steunvordering van de heer Eijkenboom, althans van een aan hem gelieerde besloten vennootschap AYK Holding B.V. Ventraco Beheer B.V. heeft aanspraak gemaakt op terugbetaling van een geleend bedrag vermeerderd met rente, terwijI de heer Eijkenboom, althans een gelieerde vennootschap aanspraak maakt op betaling van een vordering in verband met management fee. Tegen de aanvraag is verweer gevoerd. Volgens de heren Van Weezenbeek ligt aan de niet- betaling van de respectievelijke vorderingen afspraken ten grondslag. In hun visie is sprake van een verschil van inzicht tussen aandeelhouders over het te voeren beleid in de onderneming. Verder zou sprake zijn van onrechtmatige concurrentie door in elk geval Ventraco Beheer B.V. waarbij bovendien inbreuk is gemaakt op

octrooirechten van Van Weezenbeek Specialties B.V. De gestelde onrechtmatige concurrentie respectievelijk inbreuk op octrooirechten zijn door Ventraco Beheer B.V. betwist.

Naar de achtergronden van het faillissement zal nader onderzoek worden ingesteld.

Verslagperiode 2

Uit onderzoek is gebleken, dat de aandeelhouders van Van Weezenbeek Specialties B.V. elkaar over en weer verwijten maken op tal van onderwerpen. Onderzoek in de administratie heeft geleid tot een groot aantal vragen van ondergetekende aan een tweetal aandeelhouders. Ondanks herhaald verzoek zijn de vragen (via hun

advocaat) nog niet beantwoord. lnmiddels is door ondergetekende een termijn gesteld voor het beantwoorden van de gestelde vragen. Bij niet-beantwoording van de vragen zal na het verstrijken van de termijn ondergetekende zich beraden op een vervolg.

(3)

3

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 3

Uit de concept-jaarrekening 2012 volgt, dat ten opzichte van het jaar 2011 de omzet en het bruto-omzetresultaat is gedaald, terwijI de kosten zijn gestegen. In de concept-jaarrekening 2012 wordt door de accountant op basis van haar

constateringen een gerede twijfel geuit over de continuIteitsveronderstelling van de entiteit.

In de visie van een tweetal aandeelhouders van curanda wordt de oorzaak van de ontwikkelingen neergelegd bij een derde aandeelhouder van curanda in verband met onrechtmatige concurrentie. [en tweetal andere aandeelhouders van curanda menen dat de oorzaak van het faillissement gezocht moet worden in onvoldoende kostenbeheersing.

Vooralsnog is niet duidelijk of, en zo ja, welke van genoemde factoren mede een oorzaak hebben gegeven voor het faillissement, en zo ja, in welke mate.

Verslagperiode 4

Door de vennootschap, die activa van Van Weezenbeek Specialties B.V. uit het faillissement heeft gekocht, heeft een kortgedingprocedure opgestart tegen een van de aandeelhouders van Van Weezenbeek Specialties B.V., Ventraco Chemie B.V. in verband met schending van een octrooi voor een werkwijze voor het verjongen van een bitumen bevattende samenstelling. Ventraco Chemie B.V. heeft op haar beurt in reconventie een vordering ingesteld waarbij de betreffende vennootschap wordt verboden onder meer inbreuk te maken op merken van Ventraco Chemie B.V.

Bij kortgedingvonnis van 5 september 2014 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag is Ventraco Chemie B.V. onder meer verboden om indirect inbreuk te maken in Nederland op een in het vonnis genoemd octrooi, terwijI de reconventionele vordering zoals hiervoor beschreven is toegewezen.

Voornoemd kortgedingvonnis biedt onvoldoende aanknopingspunten om te

":3

Ii

(4)

4

Faillissementsverslag rechtspersoon

concluderen dat voor de uitspraak van het faillissement (zodanig) sprake is van onrechtmatige concurrentie dat, zoal deze bestond, deze heeft bijgedragen aan de oorzaak van het faillissement. Ondanks verzoek daartoe is ook geen aanvullende informatie aan ondergetekende verstrekt om tot een andere conclusie te komen.

3. Activa Andere activa

3.12 Deelneming Verslagperiode 5

Kwastengel Verkooporganisatie B.V.

Het bedrag op de derdenrekening van het kantoor van de curator ad € 2.633,92 is inmiddels overgemaakt op de faillissementsrekening.

Werkzaamheden advocaat voor datum faillissement

De raadsman van de vennootschap stelt in het jaar voorafgaande aan het faillissement werkzaamheden voor de vennootschap te hebben verricht. Uit een uitspraak van de Raad van Discipline van 17 februari 2015, aangevraagd door twee van de aandeelhouders in de vennootschap tegen de betreffende advocaat, kan echter worden afgeleid dat de raadsman de werkzaamheden niet voor de

vennootschap heeft verricht, maar voor de andere twee aandeelhouders ( - indirect - de gebroeders van Weezenbeek). Vanwege tegengestelde belangen heeft de raadsman van de Raad van Discipline een tuchtrechtelijke maatregel gekregen van een enkele waarschuwing. Tegen deze beslissing heeft de raadsman geen beroep heeft ingesteld. De curator onderzoekt in hoeverre de door de raadsman verrichte werkzaamheden zijn verricht voor de vennootschap dan wel enkele van de

aandeelhouders. In het laatste geval dienen de werkzaamheden van de raadsman gecrediteerd te worden en dient het door de vennootschap daarvoor betaalde bedrag op de boedelrekening te worden bijgeschreven.

(5)

5

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 6

Werkzaamheden advocaat voor datum faillissement

Van de betreffende raadsman is op verzoek om informatie over de juistheid van facturering aan Van Weezenbeek Specialties B.V. niet gereageerd. Daarop is namens ondergetekende een gerechtelijke procedure opgestart om tot terugbetaling te komen van het gefactureerde bedrag. lk verwijs hiervoor naar het gestelde onder paragraaf 9 van dit verslag.

5. Bank / Financiers

5.1 Bank

Van Weezenbeek Specialties B.V. hield bij Rabobank Alkmaar e.o. een rekening- courant aan alsmede een spaarrekening. Het saldo op de rekening-courant beliep per 30 januari 2014 een bedrag van € 44.088,40. Het saldo op de spaarrekening beliep per 28 januari 2014 een bedrag van € 20.115,56. Beide bedragen zijn overgemaakt op de faillissementsrekening. Nadien zijn er nog bijschrijvingen op de Raborekening ontvangen van € 61.475,92. In verband met betalingen door

debiteuren op aan Van Weezenbeek International B.V. verkochte vorderingen, is van dit bedrag inmiddels een bedrag overgemaakt van € 59.114,84 op de rekening van Van Weezenbeek International B.V.

Langlopende leningen

In de administratie zijn de volgende langlopende leningen opgenomen:

- lening S.J. van Weezenbeek - lening K.D. van Weezenbeek - lening Ventraco Beheer B.V.

€ 83.000,--

€ 83.000,--

€ 187.000,--

Rekening-courantposities

Blijkens de administratie zijn de navolgende rekening-courantposities te onderscheiden:

- K.D. van Weezenbeek Holding B.V. € 5.926,--

(6)

6

Faillissementsverslag rechtspersoon

Uit mededeling van de heren Van Weezenbeek volgt, dat over langere periode geen management fee zou zijn gefactureerd, waardoor de respectievelijke holdings administratief geen vorderingen zouden hebben op Van Weezenbeek Specialties B.V.

De heer Eijkenboom heeft te kennen gegeven, dat hij over langere tijd geen management fee heeft ontvangen, doch dat hij deze wel heeft gefactureerd tot datum einde managementovereenkomst per 1 januari 2014. Volgens de heer Eijkenboom is ten onrechte de vordering niet in de administratie opgenomen. De heer Eijkenboom heeft zijn vordering uit hoofde van niet-betaalde

managementvergoeding ingediend in het faillissement.

Er zal onderzoek worden gedaan naar het verloop van de langlopende leningen respectievelijk de rekening-courantposities alsmede de wijze van administrering daarvan.

Verslagperiode 2

Onder verwijzing naar het voorgaande verslag zijn aan betrokken partijen

verzoeken om informatie gedaan omtrent het verloop van de langlopende leningen respectievelijk de rekening-courantposities alsmede de wijze van administrering daarvan. Tot op heden is inhoudelijk geen informatie verstrekt. lk beraad mij op een vervolg.

Verslagperiode 3

De rekening-courantposities met de aandeelhouders van curanda'respectievelijk aanverwante vennootschappen van aandeelhouders is onderwerp van onderzoek.

Verslagperiode 6

Ten opzichte van voorgaande verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

(7)

7

Faillissementsverslag rechtspersoon

5.3 Beschrijving zekerheden

In de concept-jaarrekening 2012 is vermeld, dat aan de aandeelhouders in verband met verstrekte leningen zekerheden zijn verstrekt, bestaande uit een pandrecht op voorraden respectievelijk materiele vaste activa respectievelijk banktegoeden respectievelijk vorderingen op debiteuren.

Volgens de heren Van Weezenbeek en de heer J.B. Venema (Ventraco Beheer B.V.) is echter nimmer een pandakte opgesteld.

7. Rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslagperiode 5

Zie het hierna volgende bij paulianeus handelen (paragraaf 7.6). De curator heeft een procedure opgestart. Zie hierna ook onder 9.3.

Verslagperiode 6

ik verwijs hiervoor naar het gestelde onder 9.3 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen Verslagperiode 2

Naar aanleiding van ingesteld onderzoek zijn vragen gesteld aan bestuurders van Van Weezenbeek met betrekking tot in elk geval de navolgende onderwerpen:

- de huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte van Van Weezenbeek Specialties B.V., in het bijzonder ten aanzien van de hoogte van de bedongen huurprijs;

- betaalde managementvergoedingen;

- het aangaan van kortlopende leningen met aanverwante vennootschappen tegen excessief hoge rentepercentages;

- betaling van facturen op naam van Van Weezenbeek Specialties B.V., die in feite bedoeld zijn voor individuele aandeelhouders.

(8)

8

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 3

Naar aanleiding van onderzoek heeft ondergetekende zich op het standpunt gesteld, dat sprake is van betaling van managementvergoedingen aan een tweetal aandeelhouders zonder dat daaraan een aandeelhoudersbesluit ten grondslag ligt, alsmede dat ten onrechte excessief hoge rente is berekend over kortlopende leningen, hetgeen in de visie van ondergetekende (onder meer) een onrechtmatige daad van (enkele) bestuurders van curanda oplevert, althans een onbehoorlijke taakvervulling. De aanspraken van ondergetekende in deze worden betwist. Indien geen minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort, zal zeer waarschijnlijk een gerechtelijke procedure worden opgestart.

Verslagperiode 4

In verband met de bevindingen van ondergetekende, zoals verwoord in voorgaande verslagperiode, zijn de besloten vennootschappen S.J. van Weezenbeek Holding B.V.

respectievelijk K.D. van Weezenbeek Holding B.V. en de heren S.j. van Weezenbeek respectievelijk K.D. van Weezenbeek gedagvaard op 14 oktober 2014. lk verwijs overigens naar het gestelde onder 9 van dit verslag.

Verslagperiode 6 Zie hierna onder 9.3.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Verslagperiode 6

Afgelopen verslagperioden zijn enige kosten voldaan van een Duits

advocatenkantoor respectievelijk een onderzoeksbureau respectievelijk een deurwaarder in verband met in opdracht van ondergetekende uitgevoerde werkzaamhe den tot een totaalbedrag van € 255,-- inclusief btw.

Tot op heden zijn er voor een totaalbedrag van € 3.746,83 aan boedelvorderingen ingediend

(9)

9

Faillissementsverslag rechtspersoon

0

8.2 Pref. vord. van de fiscus Verslagperiode 6

Door de belastingdienst zijn preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van C .668,--.

8.3 Pref. vord. van het UWV Verslagperiode 6

Door het UWV zijn preferente vorderingen ingediend tot een bedrag ad C 7.965,63.

8.4 Andere pref. crediteuren Verslagperiode 6

Door andere preferente crediteuren zijn vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van C 8.745,39.

8.5 Aantal concurrente crediteuren Verslagperiode 6

Zeven crediteuren hebben een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Verslagperiode 5

De ingediende concurrente vorderingen be/open een bedrag van C 626.485,39 + p.m., waarvan tot een bedrag van C 35.700,-- betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) Verslagperiode 4

De opgestarte gerechtelijke procedure is gericht tegen de volgende personen:

(10)

- 10 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

- S.J. van Weezenbeek Holding B.V.;

- K.D. van Weezenbeek Holding B.V.;

- S.J. van Weezenbeek;

- K.D. van Weezenbeek.

Verslagperiode 6

Bij dagvaarding van 7 mei 2075 zijn de volgende personen gedagvaard:

- Maatschap caste/fns Kaandorp Hoekstra;

- Th.g. Kaandorp Advocaat B.V.;

- E. Hoekstra Advocaat B.V.

9.2 Aard procedure Verslagperiode 4

De vordering is ingesteld op de volgende gronden:

- Een vordering op grond van onbehoorlijke taakvervulling ex artikel 2:9 (artikel 2:11 BW);

- Op grond van artikel 6:162 BW onrechtmatige daad;

- Op grond voor een onverschuldigde betaling.

Ondergetekende stelt zich op het standpunt dat gedaagde partijen oplopende geldleningen hebben gesloten met de gefailleerde vennootschap tegen excessief hoge rente, terwijI geen of niet noemenswaardige risico was verbonden aan de betreffende geldleningen. Ter zake van rente op de kortlopende leningen is aan gedaagde partijen € 81.865,68 voldaan.

Daarnaast is management fee betaald aan de hiervoor genoemde vennootschappen van elk € 57.440,-- zonder dat daaraan een besluit van aandeelhouders ten

grondslag heeft gelegen en bovendien de aandeelhouders op moment van

toekenning van de managementvergoedingen in elk geval een aandeelhouder van de vier aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap in geschil was met de overige aandeelhouders, en niet is gekend in de beslissing. De betaalde bedragen

0

Ii

(11)

AS

Faillissementsverslag rechtspersoon

zijn in de visie van ondergetekende onverschuldigd betaald.

Verslagperiode 6

De procedure tegen Maatschap Castelijns Kaandorp Hoekstra ziet op terugvordering van een totaal bedrag van € 28.704,64 op grond van onverschuldigde betaling.

Daarnaast zijn nog kosten en rente gevorderd alsmede een proceskostenveroordeling.

9.3 Stand procedure Verslagperiode 4

Ter zitting van 7 januari 201 5 hebben de gedaagde partijen het verleende verstek gezuiverd en om een aanhouding verzocht voor het indienen van een conclusie van antwoord.

Verslagperiode 5

In de hierboven onder 7.6 vermelde procedure tegen de besloten vennootschappen S.J. van Weezenbeek Holding B.V. respectievelijk K.D. van Weezenbeek Holding B.V.

en de heren S.J. van Weezenbeek respectievelijk K.D. van Weezenbeek, heeft zich namens gedaagden een advocaat gemeld die als reactie op de dagvaarding een incidentele conclusie tot vrijwaring heeft ingediend bij de rechtbank. De curator heeft daar tegen bij antwoord in incident bezwaar gemaakt. De procedure staat thans op 29 april 201 5 voor vonnis in incident.

Verslagperiode 6

Procedure tegen 5J. Van Weezenbeek Holding B.V. c.s.

Op 6 mei 2015 heeft de rechtbank Noord-Holland bij vonnis in incident de vordering in het incident afgewezen en 51. van Weezenbeek Holding B.V. c.s.

veroordeeld in de kosten van het incident ad € 384,-- (het betreffende bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening voldaan). Na verwijzing naar de rol door de rechtbank is op 7 7 juni 2015 namens 5J. van Weezenbeek Holding 8.V. c.s. een conclusie van antwoord tevens voorwaardelijke eis in reconventie genomen. In de

(12)

- 1 2 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

voorwaardelijke reconventie wordt onder meer een verklaring voor recht gevraagd met de strekking dat de door de betreffende (rechts -)personen ontvangen

(bestuurders -)vergoeding mag worden behouden.

• tussenvonnis van 1 full 2075 is door de rechtbank Noord-Holland een comparitie van partijen gelast, waarbij partijen zijn verzocht op 29 full 2075 verhinderdata op te geven.

Er dient nog een datum te worden bepaald waarop de comparitie na antwoord zal plaatsvinden.

Procedure tegen Maatschap Castelijns Kaandorp Hoekstra

In antwoord op de dagvaarding van 1 mei 2015/s namens Maatschap Castelijns Kaandorp Hoekstra c.s., na zuivering van verleend verstek, in de gelegenheid een conclusie van antwoord te nemen ter zitting van 26 augustus 2075.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling fail!.

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak Verslagperiode 6

De navolgende werkzaamheden dienen in elk geval nog te worden verricht:

- afwikkeling gerechtelijke procedure tegen de voormalig raadsman van curanda;

- afwikkeling gerechteliike procedure tegen een tweetal

bestuurders/aandeelhouders van curanda in verband met uitbetaalde

management fee respectievelijk een vordering in verband met betaalde rente op kortlopende leningen.

(13)

Faillissementsverslag rechtspersoon

10.3 lndiening volgend verslag:

14 februari 2016

Alkmaar, 14 augustus 2015

! ur r

. Alfons Dunselman,

\

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :