l l Stichting MVO Nederland .! Financieel Jaarverslag 2016 Stichting MVO Nederland 1 Financieel Jaarverslag 2016 Datum : 29 juni 2017 u u

39  Download (0)

Full text

(1)

l l

I J

'I Stichting MVO Nederland

'.! Financieel Jaarverslag 2016

:I I :I

11

Stichting MVO Nederland

11

Financieel Jaarverslag 2016

Datum : 29 juni 2017

I[

I f

lI

I J I

r,

.Ji'I

u u

j

I

(2)

I

lnhoudsopgave

11

11

VERSLAG DIRECTIE EN RAAD VAN TOEZICHT 3

I Directieverslag 4

Raad van Toezicht 7

JAARREKENING 2016 9

I Ba/ans per 31 december 2016 10

Stoat van Baten en Lasten over 2016 11

Gronds/ag e n voor de waardering en resultaatbepaling 12

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2016 17

Toelichting op de balans per 31 december 2016 18

Financiele instrument en 25

Niet uit de batons blijkende verplichtingen 25

I Toelichting op de Stoat van Baten en Lasten over 2016 27

Wet normering bezo/diging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 32

OVERIGE GEGEVENS 33

(Concept) Controleverklaring van de onafhanke/ijke accountant 34

BIJLAGEN 37

Bijlage 1 Nevenfuncties /eden RvT en dir ecteur-bestuurder 38

Bij/age 2: Programmaraad 40

:I :

L '

l

.n

j

u

2 Financieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016 Ter identit,c tie

RSM Ne\ ¢1-land s

I

I

II

(3)

r

l :I I I :I

I

I

VERSLAG DIRECTIE EN RAAD VAN TOEZICHT

:I

..

,

j

I

3 Financieel Jaarverslag St ichtin g MVO Nederland 2016 Ter lde) fic/4tie

J

RSM Ni J ands

I

(4)

:I

;I Directieverslag

l

lnleiding

Hierbij bieden wij u het financiele jaarverslag over 2016 van de Stichting MVO Nederland aan.

I Stichting MVO Nederland, gevestigd te Utrecht, is opgericht in 2004 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

I

l

MVO Nederland heeft ten doeI het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (hierna: MVO) door:

Het bevorderen van kennis- en info rmatieoverdracht omtrent MVO, zowel in nationale als internationale context,

Het bevorderen en faciliteren van de onderlinge dialoog over MVO tussen ondernemingen, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers,

Het inspireren, verbinden en versterken van bedrijven, sectoren en ketens om steeds verdergaande stappen te zetten op het terrein van MVO, in de nationale en internationale context, opdat het aantal ondernemingen dat zich bewust wordt van en overgaat tot MVO, t oeneemt en MVO voor het hele Nederlandse bedrijfsleven een vanzelfsprekende zaak wordt.

De missie van MVO Nederland is het verduurzamen van het Nederlandse bedrijf sleven . Als motto gebruiken we daarvoor vaak 'Nederland wereldvoorbeeld voor klimaatneutraal, afvalloos en inclusief ondernemen.' Om die doelstelling te bereiken, ontwikkelen we tal van activiteiten, vaak samen met partners.

MVO Nederland ste lt haar jaarrekening op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 (RJ 640 voor organisaties zonder winststreven) op. De begroting is een belangrijk stuu r in strument voor de beheersing van de activiteiten van de Stichting. In het kader van RJ 640 dienen significante verschillen tussen begroting en werkelijke bestedingen in dit financiele jaarverslag toegelicht te warden.

Turbulent jaar

In 2016 is hard gewerkt aan het versnellen van bedrijven op het gebied van MVO. Hierbij lag onze focus op de onderwerpen klimaat, circulaire economie, int ernation aal MVO en op de food & agri sector. Er werd met partners samengewerkt aan onder andere circulair bouwen, een convenant groene eiwitten, de groene netten coalitie, twee expediti es voor MVO-managers en vele andere trajecten. Ook werden de online communities - gericht op het verbinden van uitd agingen en oplossingen - voor duurzame vraagstukken verder uitgebreid en geprofessionaliseerd.

Het was ook het afr ondings jaar van ons vierjarige IMVO-pro gramma . Het programma is daarom uitgebreid extern geevalueerd en posit ief beoordeeld. Tegelijkertijd zorgde de afloop van het

programma ook voor grate onzekerheid in de organisatie. Ten eerste hadden we in 2016 te maken met een lagere omzet voor dit programma, maar ook was er lang onduidelijkheid over een eventueel vervolg. Momenteel weten we dater een nieuw vierjarig IMVO-pro gram ma zal komen vanaf 2017, waarin we de successen van het eerste programma voortzetten en de verbeterpunten meenemen.

4 Financi eel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016 Ter ldenlLl ,)le

LI

RSM Net'fw'rl nds

I

I

I

j

(5)

I I

I

In 2016 kreeg MVO Nederland ook te maken met enkele grote interne veranderingen. De belangrijkste hiervan was de directiewisselingin juni. Willem Lageweg nam na tien jaar afscheid van MVO Nederland. Zijn waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van MVO Nederland werd groots gevierd tijdens zijn afscheidssymposium. Vanaf juli nam zijn opvolgster, Maria van der Heijden, het stokje van hem over als nieuwe directeur-bestuurder. Een aantal maanden eerder, in februari, werd de directie uitgebreid met Lobke Vlaming. Zij werd benoemd tot operationeel directeur. Naast de wisseling van de directie, nam ook de nieuwe voorzitter Peter Blom, het stokje over van Simon van

11

Oriel. Marry de Gaay Fortman nam afscheid als bestuurslid.

In 2015 sloten we het jaar af met een verlies van€ 243.000, waardoor de continu'iteitsreserve

I gehalveerd werd. In 2016 moesten we een aantal ingrijpende maatregelen nemen om de financiele positie van MVO Nederland weer gezond te krijgen. Er is hard gewerkt aan een meer zakelijke aanpak, verbetering van de interne samenwerking, administratie en controlemechanismen, en een I reductie van onze organisatiekosten. Daarnaast waren we genoodzaakt arbeidscontracten te

beeindigen. Deze maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen: we sluiten het jaar af met een mooi positief resultaat. Hierdoor kunnen we€ 206.000 toevoegen aan onze continu'iteitsreserve en

I versterken we de structurele financiele positie van de organisatie.

I

I

Bedrijfsresultaten

De omzet over 2016 is€ 7,6 miljoen (2015: € 7,3 miljoen), een stijging van 4% t.o.v. 2015. Het aandeel van privaat gefinancierde activiteiten blijft nagenoeg gelijk (30,5% in 2016 versus 31,3% in 2015). De private omzet is vooral afkomstig van partnercontr ibuties, het netwerk beton, het netwerk zorg en Ambitie 2020. Bij de publiek gefinancierde activiteiten namen het IMVO- programma, de I IM VO-voucher s, het MVO informatiepunt, NL Circulair! en Natuurlijk Kapitaal het grootste deeI voor

hun rekening. Het resultaat is uitgekomen op€ 206.025 positief. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door een sterke daling van de overheadkosten ten opzichte van de begroting. Er is fors bezuinigd op de personeels- en organisatiekosten. Ook is maximaal gestuurd op het voorkomen van onderbesteding, waardoor er dit jaar bijna geen sprake is van werk dat van 2016 naar 2017 doorschuift. De stijging van de omzet is bovendien positief, maar met een klein effect op het resultaat doordat een groot deeI van de extra omzet is uitgevoerd met inhuur van externen.

Het eigen vermogen van MVO Nederland bedraagt per 31 december 2016 € 406.881, bestaande uit

J

een continu'iteitsreserve van€ 391.731 en een wettelijke reserve van€ 15.150 voor

ontwikkelingskosten die is ontstaan als gevolg van de activering van invest eringen in partnergroei.

Medio 2017 wordt de nieuwe streefbedrag voor het eigen vermogen bepaald op basis van de veranderde situatie. Er wordt in 2017 opnieuw gestreefd naar een positief resultaat (van€ 230.000).

Organisatie

Als gevolg van de financiele situatie en het aflopen van enkele projecten zijn gedurende 2016 diver se contracten beeindigd. Op 31 december 2016 waren er 60 medewerkers (49,6 fte) in vaste of tijdelijke dienst bij MVO Nederland (ten opzichte van 1 januari 2016: 73 medewerkers, 61,5 fte). In 2016 hebben 21 medewerkers de organisatie verlat en (waarvan vijf medewerkers per 31-12-2016) en zijn er drie medewerkers bij gekomen. loch is de gemiddelde daling ten opzichte van 2015 veel minder groot (van 71,5 naar 66,5 medewerkers en van 57,5 naar 55,9 ft e), doordat de helft van de

u

contracten pas zijn beeindigd in de tweede helft van het jaar, en met name in het vierde kwartaal. De 5 Financieel Jaar verslag Stichting MVO Nederland 2016

Ter idenli'fi

J

RSM Ne

;I

I

(6)

gerealiseerde personeelskosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting, omdat in de begroting al rekening werd gehouden met een noodzakelijke krimp. De overige organisatie- en bureaukosten zijn fors lager dan in 2015 en lager dan in de begroting voorzien. Dit komt met name door grate bezuinigingen op diverse overheaduitgaven.

In 2016 is voor het eerst gewerkt met een tweehoofdige directie en een nieuwe

programmastructuur. Hierin is een verdeling gemaakt tussen business development en acquisitie aan de ene kant en operationele sturing aan de andere kant. Het is gebleken dat expliciete

verantwoordelijkheid voor het acquireren van omzet aan de ene kant en sturing op de operationele kant van projecten aan de andere kant van grate waarde is voor de effectiviteit van de organisatie en daarmee de resultaten die in 2016 zijn behaald. Tegelijkertijd werkt de nieuwe structuur nog niet op alle fronten goed. In 2017 zullen verdere aanpassingen volgen om dit nog effectiever te laten werken. Ook zal in 2017 aandacht zijn voor het ontwikkelen van een nieuwe meerjarenstrategie en wordt er ruimte gemaakt voor uitgaven die in 2016 als gevolg van de bezuinigingen zijn beperkt, zoals opleiding van personeel, advies en onderzoek.

Vooruitblik

In 2017 verwachten we een omzet van€ 6,5 miljoen. Dit is een daling t.o.v. 2016 van bijna 15%. De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit bijdragen van partners en netwerkleden en het nieuwe IMVO-programma. Daarnaast warden er diverse projecten uitgevoerd op het gebied van circulaire economie, klimaat en de sector food & agri. De inkomsten en de kosten zijn met elkaar in

verhouding, waardoor we veel minder financiele risico's lopen dan voorgaande jaren. Het streven is om aan het eind van 2017 € 230.000 euro toe te voegen aan onze continu'iteitsreserve om zo de stabiliteit van de organisatie verder te versterken. In 2017 zal veel aandacht gaan naar het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor de lange termijn.

Bijgestelde begroting 2017 (vastgesteld dd. 4 mei 2017)

Publieke inkomsten € 4.104.919

Private inkomsten € 2.385.984

Brutolonen en salarissen € 3.420.133

Bedrijfskosten € 648.715

Out-of-pocketkosten € 2.191.395

Resultaat voor bestemming 230,660

Maria van der Heijden Directeur-bestuurder 29juni2017

6 Financieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016

,, I\

Ter identi sijtie RSM Ne\/\'erlands

'

(7)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van MVO Nederland bestond in 2016 uit 7 personen. In 2016 heeft er een wisseling plaatsgevonden van de voorzitter. Eind 2016 nam Peter Blom het stokje over van Simon van Driel, die gedurende de afgelopen zeven jaar voorzitter was. Daarnaast heeft Marry de Gaay Fortman in juni afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht.

l

De Raad van Toezicht bestond in 2016 uit :

Simon van Driel (voorzitter sinds 2009 tot september 2016) Peter Blom (voorzitter vanaf september 2016)

Lizzy Doorewaard (lid sinds mei 2011) Titia Siertsema (lid sinds juni 2013)

Marry de Gaay Fortman (lid sinds 2013 tot juli 2016) Carla Moonen (lid sinds maart 2014)

Talitha Muusse (lid sinds juni 2014)

De hoofd- en nevenactiviteiten van de leden van de raad van toezicht zijn opgenomen in bijlage 1.

De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 zes keer. Onder andere over de volgende onderwerpen:

• Het jaarverslag en de jaarrekening over 2015.

• Het Jaarplan voor 2016 en het meerjarenplan 2016 - 2018.

}

Partnerbeleid.

• Samenwerking met andere (MVO) organisaties.

• De directiewisseling bij MVO Nederland.

• De samenstelling van de raad van toezicht, specifiek met het oog op de beeindiging van de

I zittingstermijn van de voorzitter.

• De voortgang van de jaarresultaten in 2016.

• De financiele situatie van MVO Nederland.

• De aangescherpte strategie voor MVO Nederland voor 2017 e.v.

j

De auditcommissie vergaderde in 2016 vier keer. Dat zijn tw ee extra vergaderingen geweest in het kader van het verscherpt toe zi cht waar de Raad van Toezicht in april 2016 toe besloot. De belangrijkste vergaderonderwerpen betroffen het jaarverslag en de jaarrekening over 2015 en de begroting voor 2017. In de extra vergaderingen zijn de tu ssentijdse cijfers, de aanpak van de

debiteurenstand, en de liquidit eit spr ognose besproken. De auditcommissie werd in 2016 gevormd l door Lizzy Doorewaard en Titia Siertsema. Talitha Mu use werd hier in het licht van het verscherpt

toezicht tijdelijk aan to egevoegd.

De benoemings- en remunerat iecommissie adviseert de Raad van Toezicht over de benoeming van de leden van de Directie, over de profi elschets van de voorzitter van de Directie en over de

remunerati e van de leden van Directie. Daarnaa st adviseert de commissie de Raad van Toezicht over de benoeming van de !eden van de Raad van Toezicht. In 2016 is een keuze gemaakt voor een

]

7 Financieel Jaarversla g Stichting MVO Nederland 2016 Ter ide

RSM N

I

I

j

j

(8)

(

nieuwe directeur-bestuurder en een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. De commissie werd in 2016 gevormd door Simon van Oriel, Lizzy Doorewaard en Marry de Gaay Fortman.

Gegeven de situatie waarmee 2016 begon, zijn wij zeer tevreden met de in 2016 bereikte resultaten, zowel inhoudelijk als financieel. Voor 2017 ligt de focus op een heldere strategie van waaruit gewerkt wordt en voortzetting van de positieve bedrijfsresultaten.

)

Peter Blom

I

Voorzitter Raad van Toezicht 29juni2017

J

J

I I I

I

l

I

J

l:

J

j

8 Financieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016 Ter idenlif\ca}le

J

RSM Nettieii nds

(9)

I l l l I

;I

}

JAARREKENING 2016

)

i

l

I

I

: l

u

9 Financieel Jaarversla g Stichtin g MVO Nederland 2016

Tecideob e

.I

RSMN ' ( '

(10)

t

Balans per 31 december 2016

l

St icht ing MVO Neder land (na resultaa tbestemming)

r

Totaal Vaste Activa 109.837 37.136

I

: J 5. Liquide middelen 1.718.520 1.590.728

Totaal Vlottende Activa 3.010.468 3.253.079

' ,

u

I

I

,I

Totaal Kortlopende Schulden 2.713.424 3.089.359

I

TOT AAL PASSIVA 3.120.305 3.290.215

I

! j

10 Fin ancieel Jaar verslag Stichting MVO Nederland 2016

I

I

I

ACTIVA

31 december 2016

31 december 2015

Vaste Activa

1. Immateriele vaste activa 15.150 37.136

2. Materiele vaste activa 94.687

Vlottende Activa

3. Debiteuren 536.252 685.237

4. Vorderingen en overlopende activa 755.696 977.114

TOT AAL ACTIVA

PASSIVA

3.120.305 3.290.215

6. Reserves en fondsen

Wettelijke reserve 15.150 37.136

Continurteitsreserve 391.731 163.720

Bestemmingsreserve

406.881 200.856

Totaal Reserves en Fondsen

Kortlopende Schulden

7. Bestedingsverplichting 34.431 281.795

8. Crediteuren 369.501 429.073

9. Overlopende passiva en overige schulden 2.309.492 2.378.491

(11)

·1

l

Staat van Baten en Lasten over 2016

1

Stichting MVO Nederland

J

I }

I l

i

j

J

11 Financieel Jaarverslag Sticht ing MVO Nederland 2016

J

31 december 2016 MVONL

Begroting 2016 MVONL

3 I december 2015 MVONL

€ € €

BATEN

I 0. Projectsubsidies 11. Bestede projectsubs.

voorgaande jaren

5.034.091 247.364

4.564.256 5.047.052

-44.876 12. Inkomsten uit

partnerbijdragen 724.521 706.500 647.446

13. Inkomsten uit overige

activiteiten 1.601.767 2.005.908 1.637.488

Totaal baten 7.607.743 7.276.664 7.287.110

LASTEN

14. Projectkosten 2.740.755 2.324.615 2.543.454

15. Communicatiekosten 121.796 103.000 146.221

16. Personeelskosten 4.028.474 4.148.489 4.183.507

17. Afschrijvingen 21.986 20.000 18.568

18. Organisatiekosten 450.926 630.875 648.224

Totaal lasten 7.363.937 7.226.979 7.539.974

243.806 49.684 -252.864

19. Financiele baten en lasten -37.781

-

10.277

Saldo resultaat voor resultaat

bestemming 206.025 49.684 -242.587

Dotatie continu'iteitsreserve -206.025 49.684 -242.587

Saldo resultaat na resultaat

bestemming

(12)

:I

1

; ·1

I

I

d J

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode per kalenderjaar.

Voornaamste activiteiten

Stichting MVO Nederland, gevestigd te Utrecht, is opgericht in 2004 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken . De Stichting heeft ten doel het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (hierna: MVO) door:

Het bevorderen van kennis- en informatieoverdracht omtrent MVO, zowel in nationale als internationale context ,

Het bevorderen en faciliteren van de onderlinge dialoog over MVO tussen ondernemingen, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers,

Het inspireren, verbinden en versterken van bedrijven, sectoren en ketens om steeds verdergaande stappen te zetten op het terrein van MVO, in de nationale en internationale context, opdat het aantal ondernemingen dat zich bewust wordt van en overgaat tot MVO, toeneemt en MVO voor het hele Nederlandse bedrijfsleven een vanzelfsprekende zaak wordt.

Stichting MVO Nederland is een Algemeen Nut Beogende lnstelling (ANBI).

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winststreven. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op verkrijgingsprijs.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector MVO Nederland heeft de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging

topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) gehanteerd bij het opmaken van deze jaarrekening.

Model

De Staat van Baten en Lasten is opgesteld volgens het categoriale model, waarbij enerzijds inzicht wordt gegeven in de baten en lasten uit hoofde van de doelstellingen en anderzijds in de kosten van de eigen organisatie.

Continu'iteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continu'i'teitsveronderstelling.

Consolidatie

Stichting MVO Nederland was in 2016 bestuurlijk verbonden met de Stichting Samenleving & Bedrijf.

In 2016 hebben er geen activiteiten in de stichting plaatsgevonden. Het batig saldo van 35K is in 2014 overgeboekt naar de rekening van Stichting MVO Nederland. Op grond hiervan is Stichting

Samenleving & Bedrijf niet meegeconsolideerd in de jaarrekening 2016 van Stichting MVO Nederland.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatsbepaling zijn gebaseerd op verkrijgingprijs.

Voor zover niet ander s vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de verkrijgingprijs.

d

12 Financieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016

Ted dej cAlle RSM Nett¾rlands

j

J

(13)

l :I

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar

1

kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

' 1

lndien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder

I worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de geleverde diensten zijn n overgedragen aan de koper.

l

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schatting en en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijk en van deze schatt ingen . De schattingen en onderliggende

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiele instrumenten

De stichting maakt geen gebruik van financiele instrum enten (deriv at en) en/of houdt geen handelsport efeuille aan. Financiele instrumenten omvatten debiteuren, overige vorderingen, geldmiddelen, crediteuren en overige te betalen post en. Na de eerste opname worden financiele instrument en op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

lmmateriele vaste activa

Ontwikkelingskosten worden geactiveerd voor zover deze betrekking hebben op commercieel haalbaar geachte projecten. De ontwikkeling van een immaterieel vast actief wordt commercieel haalbaar geacht als het technisch uitvoerbaar is om het actief te voltooien, de onderneming de intentie heeft om het actief te voltooien en het vervolgens te gebruiken of te verkopen is (inclusief het beschikbaar zijn van adequate t echnische, financi ele en andere middelen om dit te

bewerkst elligen), de onderneming het vermogen heeft om het actief te gebruiken of te verkopen, het waarschijnlijk toekomstige economische voordelen zal genereren en de uitgaven gedurende de ontwikkeling betrouwbaar zijn vast te stellen. Ontwikkelingskosten worden gewaardeerd t egen

ver vaardigingprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

lJ

13 Financieel Jaar verslag Stichting MVO Nederland 2016

Ter ideni iftl atie RSM N<Ml rlands

I

1

(14)

;I

Zij omvatten voornamelijk de salariskosten van het betrokken personeel; de geactiveerde kosten

I.'

worden na beeindiging van de ontwikkelingsfase afgeschreven over de verwachte gebruiksduur, weIke 3 jaar bedraagt. De afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode.

De kosten voor onderzoek en de overige kosten voor ontwikkeling worden ten laste van het resultaat

I

gebracht in de periode waarin deze zijn gemaakt.

Voor het nog niet afgeschreven deeI van de geactiveerde ontwikkelingskosten wordt een wettelijke reserve gevormd.

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, ontvangen bijdragen en vergoedingen van derden en indien van toepassing bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs van de netto-investeringen, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Debiteuren en overige vorderingen

}

Debiteuren en overige vorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen de reele waarde.

Voor oninbare debiteuren wordt een voorziening getroffen, die in mindering wordt gebracht op het openstaande debiteurensaldo. De debiteuren en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rent emet hode, verminderd met bijzondere waarde verminderingsverliezen (in de praktijk gelijk aan de nominale waarde).

Eigen vermogen

Financiele instrumenten, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht, na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.

Financiele instrument en, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiele verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiele instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

Wettelijke reserve

In 2014 is een wettelijke reserve ontwikkelingskosten gevormd als gevolg van een investering in partneracquisitie die over een periode van drie jaar vrijvalt ten gunste van de continu'iteitsreserve.

Continu'iteitsreserve

De continu'iteitsreserve is gevormd om de continu'iteit van de Stichting te waarborgen en te kunnen

l

voldoen in geval van onvoorziene uitgaven in het kader van de bedrijfsuitoefening.

Bestemm ingsreserve

Wanneer het bestuur van Stichting MVO Nederland een deel van de reserves heeft afgezonderd voor een speciaal doel, is sprake van een bestemmingsreserve. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld, alsmede het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht.

.I

14 Finan cieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016 T e, ldenHfi

l j

RSM Nelh ds

d

J

(15)

I

I

L

;I

Opbrengstverantwoording

Diensten

Baten uit het verlenen van diensten worden in de st aat van baten en lasten verwerkt wanneer het r bedrag van de baten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen

vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de

r dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

lndien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaaid, worden de baten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de baten.

Projectsubsidies

Projectsubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en de stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden

systematisch als baten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als waarin de kosten zijn gemaakt.

I l

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

!

t

betrekking hebben.

I L

Afschrijvingen

lmmateriele en materiele vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur.

Personeelsbeloningen/ pensioenen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Nederlandse pensioenregelingen

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfond s verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voidaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaald e premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een

overlopende act iefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of ' van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een

voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom I van midd elen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan warden

geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciet e of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt

gewaardeerd tegen de best e schatting van de contante waarde van de bedragendie noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

J

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering

opgenomen als de stichting de beschikking smacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat

J

15 Financieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland2016

Ter identifi RSM Net

l

II :I

j

(16)

verhouding tussen de belaste prestaties en de totale inkomsten.

r

1

het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden

I

vastgesteld.

Financiele baten en lasten

Rente baten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt.

11

Belastingen

11

BTW

Vanaf 2009 is MVO Nederland naast niet-ondernemersactiviteiten ook belaste

ondernemersactiviteiten gaan verrichten. Per 1 januari 2009 heeft de Belastingdienst de Stichting

J dan ook als ondernemer aangemerkt in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Naast de verplichting om btw in rekening te brengen over deze belaste prestaties, heeft MVO Nederland ook het recht op aftrek van voorbelasting van btw op kosten die aan de belaste prestaties toe te rekenen zijn. Btw op kosten die deels toe te rekenen zijn aan belaste prestaties en deels aan

I\

niet-ondernemersactiviteiten komen deels voor aftrek in aanmerking. Basis voor deze aftrek is de Exploitatie

I Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar. Baten worden in het jaar verantwoord waarin deze zijn gerealiseerd. Kosten worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bepaling reele waarde

De reele waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geinformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.

I

J

II

I

I

I

LI

16 Financieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016

1

Ter iden\ifi<i(atie RSM NwJ;e/ rlands

'

(17)

r1

I

l

I

I I

I

I '

I TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2016

:I

11

II

11 11

l l.

LI :J

1 7 Financi ee l Jaarv erslag St icht ing MVO Nederl and 201 6 Ter idenl i fis4atie

'.l

RSM N J/erlands

(18)

I

I

'1

Toelichting op de balans per 31 december 2016 I

1. lmmateriele vaste activa

r Het verloop van de immateriele vaste activa is als volgt weer te geven:

r

I

I l

:I

I

I

I J

*) In 2015 is er een afschrijving geweest op basis van het degressieve stelsel (percentage op boekwaarde) i.p.v. van het lineaire stelsel (percentage van de investering) De te weinig opgenomen afschrijving van€ 1.709 wordt alsnog opgenomen in de afschrijving van 2016.

Afschrijving huidig jaar € 20.277 + correctie afschrijving 2015 € 1.709 = € 21.986.

Deze immateriele vaste activa komt voort uit het Businessplan Netwerken en Partner s. Het betreft de productkosten met betrekking tot de ontwikkeling van software om de website en het CRM-systeem aan elkaar te koppelen, zodat het aanmelden voor nieuwe partners online laagdr empelig wordt en direct in het CRM-systeem wordt opgenomen. Daarnaast zijn er producten in de vorm van webinars I en e-learnings ontwikkeld, welke MVO Nederland de mogelijkheid biedt om alle bestaande en

potentiele partners en netwerk leden een aantal keren per jaar te bereiken. Deze

productontwikkelingen moeten onder andere zorgen voor een impuls voor de partnergroei en versteviging van het relatiebeheer. Er wordt een afschrijvingstermijn van 3 jaar gehanteerd. Dit is in overeenstemming met de doelstellingen vanuit het Business Plan Partners en Netwerken, dat uit

I

gaat van een groei voor de komende 3 jaar (t/m 2017).

J

J

18 Financieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016

I

I

! I

l

Stand per I januari 20 I6:

Aanschafprijs 60.832

C umulatieve afschrijvingen

en waardeverminderingen 23.696

Boekwaarde 37.136

Mutaties in de boekwaarde Investeringen

Afschrijvingen *) 21.986

Saldo 21.986

Stand per 3 I deeember 2016:

Aanschafprijs 60.832

C umulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen 45.682

Boekwaarde 15.150

Afschrijvingspercentage 33%

(19)

2. Materiele vaste activa

Het verloop van de materiele vaste activa is als volgt weer te geven:

Stand per I januari 2016:

Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen

Boekwaarde

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen 94.687

Afschrijvingen 2016

Saldo 94.687

Stand per 31 december 2016:

Aanschafprijs 94.687

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen

Boekwaarde 94.687

Afschrijvingspercentage 20%

In 2016 is er ge'investeerd aan het nieuwe kantoorpand aan de Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht.

De totale investering bedroeg bijna € 400K inclusief btw-kosten (56% van de voorheffing op

inkoopfacturen). De kosten bestaan uit de aannemerssom, elektra, vloeren, meubels en inhuur derden.

Een groat deel van de kosten hebben we kunnen financieren uit het incentive budget van de verhuurder Bouwinvest en door middel van bijdragen van de onderhuurders aan de verbouwing en inrichting. Het resterende netto-investeringsbedrag is€ 94.687. Er wordt een afschrijvingstermijn van 5 jaar gehanteerd a 20% van de netto-investering. In verband met ingebruikname in 2017 zal pas vanaf 2017 warden afgeschreven.

3. Debiteuren

31 december 2016

31 december 2015

Debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren

19 Financieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016 Ter ideJ_._fificcUiie RSM NW4 nds

,\

\

I '

'

558.765 745.751

-22.513 -60.514

536.252 685.237

(20)

I

'l

4. Vorderingen en overlopende activa

;l

11

I r

r

I I

I

11

I

I

I

I

I

I

I

I

l

I

Overige vorderingen en overlopende activa 957

l

755.696 977.114

*) = De grootste posten in nog te factureren bedragen overig betreffen: Maatwerk Waterbedrijven {€

2,8K}, Betonakkoord {€ SK), UNDP SIB Kenia{€ 4,6K) en Feeding the Cities{€ 2,8K).

**) Dit betreft de nog te ontvangen uitkering van de ziekteverzuimverzekeraar.

J

u

20 Finan cieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016

Tee ide,nt oA•.;e

RSM Nc;ith i dands

Nog te factureren IDH 2.964

Nog te factureren BoPlnc 20.000

Nog te factureren Bouwinvest 23.706

Nog te factureren Desko 5.000

Nog te factureren Duurzaam Door 9.016

Nog te factureren Marktconsultaties Rijk 11.858

Nog te factureren IMVO Bangladesh Fashion University 8.971

Nog te factureren CSR Kajjansi 6.963

Nog te factureren Circulair Inkopen Utrecht 8. 145

Nog te factureren Nieuwjaarsevenement 42.977 52.840

Nog te factureren RVO Nederland/ RACE 64.370 115.680

Nog te factureren bedragen overig *) 17.987 46.331

Nog te factureren Betonakkoord I&M 20.370

Nog te factureren Zorg Expeditie Noord 90.070

Nog te factureren Netwerk Zorg 9.625

Nog te factureren Ambitie 2020 15.000

Nog te factureren MVO Country scan Suriname 29.245

Nog te factureren CSR Country Scan Colombia 21.110

Nog te ontvangen De Amersfoortse **) 101.881

Nog te ontvangen IMVO-programma 205.935

Nog te ontvangen Nieuwjaarsevenement 30.000

Nog te ontvangen Natuurlijk Kapitaal 22.232

Nog te ontvangen Betonakkoord 10.266

Nog te ontvangen Kenia 12.420

Nog te ontvangen CSR Turkije 12.453

Nog te ontvangen CSR Peru 8.665

Nog te ontvangen MVO Impact meting 37.534

Nog te ontvangen Start Foundation 208.000

Nog te ontvangen SZW 90.000

Nog te ontvangen AWYN 15.000

Aegon depotrekening 15.024

Vooruitbetaalde pensioenpremie 30.008 35.664

Vooruitbetaalde kosten 77.162 177.514

Nog te ontvangen rente 6.736 13.131

(21)

5. Liquide middelen

31 december 2016 31 december 2015

Kas 54 27

Rekening courant banken l.669.389 l.502.141

Bankgarantie 49.077 88.560

Stand per 31 december 1.718.520 1.590.728

Ten behoeve van de aangegane huurverplichting inzake het kantoorpand aan de Nieuwekade 9 te Utrecht, was een bankgarantie van€ 88.560 afgegeven. Deze is in november 2016 door de verhuurder van de Nieuwekade retour gestuurd en daarmee komen te vervallen. Voor het

kantoorpand aan de Arthur van Schendelstraat 500 is een bankgarantie afgegeven voor € 49.077.

6. Reserves en fondsen

Het verloop van de reserves kan als volgt warden weergegeven:

Stand per 1 januari 2016 Mutaties (resultaatbestemming):

Vrijval/vorming wettelijk reserve*) Overige/restant resultaatbestemming

Stand per 31 december 2016 391.731 15.150 406.881

*) = In 2014 is een wettelijke reserve ontwikkelingskosten gevormd als gevolg van een investering in partneracquisitie die over een periode van drie jaar vrijvalt ten gunste van de continu'iteitsreserve.

7. Bestedingsverplichting

Projectsubsidies

Stand per I januari 20 I6 281.795 236.919

Mutaties 2016:

Reeds bestede projectsubsidies -247.364 44.876

Stand per 31 december 2016 34.431 281.795

21 Financieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016

"

T er ide,\,tii:fcatie RSM 'Wlerlands Continurteits-

reserve Bestemmings- reserve

Wettelijk- reserve

Totaal

EUR EUR EUR EUR

163.720 37.136 200.856

21.986 -21.986

206.025 206.025

(22)

Nog te besteden projectsubsidies

De aan de bestedingsverplichting toegevoegde bedragen betreffen het saldo van geoormerkte ontvangen subsidies en de uitgaven voor deze projecten over 2016. Het saldo komt ten gunste often laste van de projecten in 2017.

Financieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016

Projectcode Nog te besteden 2016

Realisatie inkomsten Realisatie personeelskosten

Realisatie out of pocketkosten

Nog te besteden 2017

MVO Impact meting OVPR.039 1.829

-

168 909 -

IMVO-programma IMVO.000 209.387 1.678.517 1.188.040 699.864

-

IMVO Vouchers OVPR.029 58.419 871.968 69.861 868.774 8.248

Kenia OVPR.036 19.207 114.447 17.162 116.492 -

Expertmissie textiel/!eer Albani\! OVPR.060 1.599 9.838 - 8.885

-

CSR Tool China OVPR.048 2.766 17.646 5.450 6.215 -

CSR Indonesia OVPR.057 431 15.850 11.963 10.613 -

CSR Kajjansi OVPR.075 - 31.163 9.750 22.658 1.245

De Nonnaa!ste Zaak NETW003 14.955 - 424 14.818

-

RACE OVPR.046 -22.988 425.665 331.135 71.542 -

Green deal circulair inkopen II OVPR.070 - 26.263 28.105 405 -2.247

Nederlandse Klimaatcoalitie 2016 OVPR.063 - 162.063 96.761 65.963 -661

Green Deal Circulaire Economie OVPR.042 -9.125 3.599 12.858 673

CoP Ciculair bouwen OVPR.072

-

34.225 25.545 3.808 3.432

Van Kiem tot Kracht OVPR.049 -8 039 109.173 43.112 58.054

-

Expeditie Zero Waste(d) OVPR.082 - - 2.680 - -2.680

(23)

Challenges EZ Nieuwjaarsevenement 2016 PART.012.001 10.606 - 10.606 -

-

NJE 2016 PART.007/008/012 15.848

-

15.848

- -

NJE2017 PART.015

-

164.526 61.398 102.478 22.814

Netwerk Beton NETW.005 -13.100 54.445 12.980 28.365

VNO-NCW ondersteuning bij IMVO-convenanten OVPR.064

-

40.000 35.588 132 4.280

TOTAAL 281.795 3.756.388 2.009.434 2.080.648 34.431

Financieel Jaarver5lag Stichting MVO Nederland 2016

(24)

8. Crediteuren

31 december 2016 31 december 2015

I

Crediteuren 369.501 429.073

rl

I 9. Overlopende passiva en overige schulden

' I

I

I

I I .I

'.I .I I

l

I

I l I

2.309.492 2.378.491

*) = Het bedrag aan vooruit ontvangen projectsubsidie is opgebouwd uit: MVO lnformatiepunt (€ 225K) en IMVO Vouchers(€ 250K).

**) Dit bedrag bestaat voor € 547K uit de btw-suppletieaangifte (2013 t/m 2015) inclusief boete en rente.

24 Financieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016

J

J

Vooruit ontvangen projectsubsidie *) 475.000 655.000

Vooruit gefactureerde inkomsten Netwerk GBN 7.500 13.500

Vooruit gefactureerde Expeditie MVO Managers 54.089

Vooruit ontvangen 50% Uganda CSR Country Scan 12.261

Borgsommen 5.000 4.775

Nog te betalen afrekening BoP 525 9.713

Nog te betalen afrekening IDH 10.782

Nog te betalen afrekening ASC 889 10.792

Aegon depotrekening 15.024

Nog te ontvangen facturen Nieuwjaarsevenement 91.951 93.564

Nog te ontvangen facturen verhuizing 20.046

Nog te ontvangen facturen Expeditie MVO Managers 62.931

Nog te ontvangen facturen Duurzaam Door 7.000

Nog te ontvangen facturen Netwerk Beton 12.373

Nog te ontvangen facturen IMVO-programma 16.769

Nog te ontvangen facturen Nederlandse Klimaatcoalitie 6.050

Nog te ontvangen facturen IMVO Vouchers 389.134 388.464

Nog te ontvangen facturen Rabobank 9.583 67.083

Overige nog te ontvangen facturen 19.474 90.323

RSM-jaarrekening controle 13.500 12.550

Beleidsexperiment Expeditie sociale innovatie 14.993 14.993

Rekening-courant Samenleving & Bedrijf 48.814 49.564

Reservering vakantiegeld en vakantiedagen 261.623 257.874

Loonheffingen en sociale lasten 115.070 195.357

Omzetbelasting **) 692.452 419.389

Overige schulden en overlopende passiva 23.791 18.418

(25)

l

Financiele instrumenten

Algemeen Kredietrisico

I De stichting loopt kredietrisico over debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen. Het risico wordt echter laag ingeschat doordat het een veelheid aan, veelal publieke, opdrachtgevers betreft.

De (overtollige) liquide middelen zijn bij een gerenommeerde bank ondergebracht.

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van afgeleide financiele instrumenten (derivaten). Op basis van overige financiele instrumenten (o.a. vorderingen, schulden en liquide middelen) wordt de stichting blootgesteld aan kredietrisico, renterisico en

liquiditeitsrisico.

I } Renterisico

De stichting heeft geen externe financiering. Het renterisico wordt daarom laag ingeschat.

I

I

Liquiditeitsrisico

De stichting bewaakt haar eigen liquiditeitspositie en ziet erop toe dater steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

I J

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichting I

Stichting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft de huurverplichting met Ogon Nederland B.V. te Amsterdam in 2016 afgekocht. De stichting is een nieuwe overeenkomst aangegaan met verhuurder Bouwinvest Dutch International Office Fund N.V. Voor de duur van vijf jaar, ingaande op 1 januari 2017, derhalve eindigende op 31 december 2021. Het gaat hierbij om een totaal gehuurde oppervlakte van 825m2 werkruimte op de le etage van de Arthur van Schendelstraat 500, alsmede de huur van 30m2 archiefruimte en 8 parkeerplaatsen. Aanvullend op de hierboven vermelde overeenkomst is ook een overeenkomst inzake bijkomende leveringen en diensten aangegaan.

Dezelfde verplichtingen dienen in acht genomen te warden met betrekking tot opzegging als de hierboven vermelde huurovereenkomst. De verplichting van de huur, exclusief de bijkomende leveringen en diensten, bedraagt € 147.325 te vermeerderen met 7,5% btw-compensatie.

Gedeeltelijke doorbelasting aan de onderhuurders vindt plaats.

I

l

u u

25 Financieel JaarverslagStichting MVO Nederland 2016 J

I

I

I 'I

I

(26)

u

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2016

:l

BATEN

! I

2016 Begroting 2016 2015

11

10. Projectsubsidies

I

5.034.091 4.564.256 5.047.052

De subsidieproject en hebben alien een incident eel karakter waarbij de looptijd varieert van ca. 1 maand tot 4 jaar. Hierdoo r varieert de omzet per opdrachtgever over de jaren. Een dee l van de subsidieproject en hebben een doorloop naar 2017. De goedkeuring voor deze projecten zal plaats vinden bij afsluiting.

I j

11. Bestede projectsubsidies voorgaande jaren

Mutatie bestedingsverplichting 247.364 -44.876

247.364 -44.876

M

12. lnkomsten uit partnerbi jdrage

Partnerbijdrage*) 724.521 706.500 647.446

*)::: Het aantal partners daalde in 2016 van 2250 ultimo 2015 naar 2115 ultimo 2016. De desondanks toegenomen omzet is het gevolg van focus op vooral grote partners.

J

26 Financ ieel Jaarv erslag Sticht ing MVO Nederland 2016 Ter identi

RSM Net

.I

Ministerie van EZ projectsubsidie*) 950.438 800.000 926.676

Min isterie van I&M projectsubsidie**) 332.072 75.000 666.427

Ministerie van BZ/OS projectsubsidie***) 184.680 55.000 130.560

Ministerie van Buitenlandse Zaken - IMVO-

vouchers****) 504.330 488.157 111.536

Ministerie van Buitenlandse Zaken- IMVO -

programma 1.645.300 1.616.916 2.264.534

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1.030.415 1.039.245 586.302

Overige ontvangen projectsubsidies 386.856 489.938 361.017

(27)

I

: j

*)=De omzet in 2016 is lager dan begroot, omdat er minder opdracht en zijn gea cquir eerd en uitgevoerd dan vooraf voorzien.

}

**) = De overige inkomsten 2016 bestaat uit de volgende posten: Ambi2020 € 125K, NJE € 184K en Exped iti e MVO Managers€ 112K. De omzet in 2016 is lager dan begroot, omdat met name voor het Netwerk Zorg geldt dat de ver wachtt e inkomsten niet zijn gehaald als gevolg van het niet doorgaan van een aant al grote activit eit en. Het verschil met 2015 komt door een expeditie Zorg van€ 333K die in 2015 in de overige inkomsten zat.

I

LASTEN

14. Projectkosten

Out of pocket-kosten *) 2.7 40.755 2.324.615 2.543.454 2.740.755 2.324.615 2.543.454

*) = In 2016 waren de grootste out-of-pocket-kosten: IMVO Programma(€ 715K), IM VO Vouchers(€

393K), Partners (€ 207K), Betonakkoord (€ 197K), RACE (€ 182K), Kenia (€ 116k) en Nieuwjaarsevenement (€ 105K).

15. Communicatie kosten

Eve nementen

Kosten voor onderhoud en

40.707 46.500 32.040

ontwikkeling websites 39.592 40.000 55.756

Diverse communi catiekoste n *) 41.497 16.500 58.425

121.796 103.000 146.221

*) In de begrot in g werd uitgegaan van een bezuiniging op de overige communicatiekosten. Oat is ten dele gelukt.

J

27 Fin ancieel Jaarverslag St ichting MVO Nederland 2016

u l

J

13. lnkomsten uit overige activitei ten

2016

Begroting 2016

2015

Workshop/Trainingen*) 164.550 280.000 161.061

Netwerken 989.316 900.208 845.496

Overige inkomsten**) 447.90 I 825.700 630.931

1.601.767 2.005.908 1.637.488

(28)

I l

16. Personeelskosten

I

I

Toe/ichting bruto/onen en salarissen

I J

Brutolonen en salarissen 2.919.378 3.070.675 3.057.596

*) De personeel skosten zijn enerzijds lager doordat er nog meer contracten zijn beeindigd dan in de begroting al rekening mee was gehouden. Daarnaast zit hier een forse (nog te ontvangen) uitkering van de ziekteverzuimverzekeraar in (84K) als gevolg van de grote hoeveelheid langdurig zieken.

Toelichting sociale fasten en pensioen/asten

Premie ZVW, WAO en WW 525.672 531.314 479.038

Overige personeelsverzekeringen *) 33.232 40.000 46.877

Pensioenlasten 331.372 320.000 312.734

890.276 891.314 838.649

I

*)= De personeelsverzekeringen zijn goedkoper geworden.

Toelichting overige personeelskosten

l

Overige personeelskosten 32.628 36.500 36.578

218.820 186.500 287.262

*) Ten opzichte van 2015 is fors bezuinigd op de overige personeelskosten. In de begroting was een I aantal posten te laag ingeschat .

J

28 Financieel Jaar verslag Stichting MVO Nederland 2016

.J

I

2016

Begroting 2016

2015

Brutolonen en salarissen 2.919.378 3.070.675 3.057.596

Sociale lasten en pensioenlasten 890.276 891.314 838.649

Overige personeelskosten*) 218.820 186.500 287.262

4.028.474 4.148.489 4.183.507

Jnhuur personeel 18.829 7.165

Wervingskosten 25.000 10.000 12.500

Detachering directie 67.083

Yakopleidingen 20.862 35.000 42.567

Vergoedingen personeel 151.501 135.000 121.369

Te ontvangen vergoedingen personeel -30.000 -30.000

(29)

I

Medewerkers MVO Nederland

I

I I

Afschrijvingen op immat eriele en materiele vaste activa

17. lmmateriele en materiele vaste activa

2016 Begroting 2016 2015

€ € €

Afschrijvingen immateriele vaste activa 21.986 20.000 18.568

Afschrijvingen materiele vaste activa

{

18. Overige organisatiekosten

I r

I

450.926 630.875 648.224

*)Eris fors bezuinigd op de organi satiekost en ten opzichte van de begroting 2016. Daarnaast is in 2016 besloten tot doorbelasting van overheadkosten in geval van langdurige inhuur (-74k).

J

29 Finan cieel Jaarverslag Sticht ing MVO Nederland 2016

I

j

I

1 januari 2016 30 43 25,8 35,7

31 december 2016 14 46 11,5 38,2

Ge midde ld 2016 22 44,5 19 36,9

2016 Begroting 2016

€ € 2015

Huisvestingskosten 156.707 174.088 146.272

Bestuurs- / RvT-kosten 15.559 20.000 18.717

Kosten voor software, hardware & service JCT 164.280 204.000 186.141

Advies- en accountantskosten 51.105 76.324 106.185

Kantoorkosten 41.992 88.200 89.442

Niet aftrekbaar gedeelte voorbelasting 75.240 68.263 74.475

Reservering dubieuze debiteuren 20.407 26.992

Doorbelasting overheadkosten -74.364

(30)

r

l

19. Financiele baten en lasten

I

1

I

2016 Begroting 2016 2015

€ €

I

I *) De rentelasten zijn fors hoger, vanwege boete en rentekosten op de btw-suppletieaangifte van de jaren 2013 t/m 2015.

;I

Maria van der Heijden

11

Directeur-bestuurder 29juni2017

I i

u

LI

u

30 Financieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016

I

:l

u

Rentelasten en soortgelijke kosten *) 40.926

-

2.855

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -3.145 -13.132

37.781

-

-10.277

(31)

6:

=

- - -

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

In 2016 werden de volgende vergoedingen verstrekt aan de directie en de Raad van Toezicht van MVO Nederland:

Functie Voorzitters- clausule van toe passing

Naam l ngangsdatum

in het jaar:

Einddat um in het jaar:

Omvang dienstverb and

Beloning / Vacatie 2015

Beloning / Vacatie 2016

Belastbar e vaste en variabele onkost env er- goedingen

Voorzieningen beloning betaalbaar op termij n

Uitkeringen wegens beeindiging van dienstverband het

Moti vati e ov erschr ijdi ng van de norm

Oirecteur- Bestuurder

N Willem

Lageweg

1-1-2016 31-07-2016 40 uur € 111.851.- € 96.215,- Nvt Nvt Nvt Nvt

Oirecteur- Bestuurder

N Maria van der

Heijden

1-6-2016 31-05-2017 40 uur Nvt € 77.025,- Nvt Nvt Nvt Nvt

Operationeel

Oirecteur * N Lobke Vlaming 1-3-2016 31-12-2016 36 uur Nvt € 88.501,- Nvt Nvt Nvt Nvt

Voorzitt er Raad van Toezicht

J Simon van Oriel 1-1-2016 19-09-2016 Nvt € 3.631 € 2.865,- Nvt Nvt Nvt Nvt

Lid Raad van Toezicht

N Simon van Orie l 19-09-2016 31-12-2016 Nvt Nvt € 733,- Nvt Nvt Nvt Nvt

Voorzitt er Raad van Toezicht

J Pete r Blom 19-09-2016 31-12-2016 Nvt Nvt € 0,- Nvt Nvt Nvt Nvt

Lid Raad van Toezicht

N Peter Blom 27-07-2016 19-09-2016 Nvt Nvt € 0,- Nvt Nvt Nvt Nvt

Lid Raad van Toezicht

N Lizzy

Ooorewaard

1-1-2016 31-12-2016 Nvt € 3.631,- € 3.887,- Nvt Nvt Nvt Nvt

Lid Raad van Toezicht

N Titia Siert sema 1-1-2016 31-12-2016 Nvt € 1.837,- € 3.119,- Nvt Nvt Nvt Nvt

Lid Raad van Toezicht

N Marry de Gaay

Fortman

1-1-2016 01-07-2016 Nvt € 1. 292,- € 0,- Nvt Nvt Nvt Nvt

Lid Raad van Toezicht

N Talitha Muusse 1-1-2016 31-12-2016 Nvt € 1.837,- € 3.375,- Nvt Nvt Nvt Nvt

Lid Raad van Toezicht

N Carla Moonen 1-1-2016 31-12-2016 Nvt € 662,- € 1.580,- Nvt Nvt Nvt Nvt

:::0 --l

(f) Cl)

s:: z

Cl)

• Hetvermelde salans van L. Vlammgrs opgenomen over het gehele Jaar. In de perrode voor 1 maart 2016 was L. Vlam1n g al in d 1enst van de St1chtmg maar n1et als t opfunctron arrs. Op basis van de analyseover het gehele jaar wordt het bezoldig ing smaximum niet overschreden.

OJ 31

:::i Cl) 0..

(/)

Financ ieel Jaarvers lag Sti cht ing MVO Neder lan d 20 1 6

(32)

I I

!

l

r

I

I f

:I :I

:I OVERIGE GEGEVENS

If I[

If

I

I

I

li

L

;J

u

11

32 Financieel Jaarverslag Stichting MVO Nederland 2016

Figure

Updating...

References

Related subjects :