Natuurhistorisch jaarverslag 2020 Natuurhistorisch jaarverslag 2020

62  Download (0)

Hele tekst

(1)

afdeling

afdeling

(2)

Colofon:

Eindredactie : Jan-Pieter de Krijger

Samenstelling : Egbert Baars en Jan-Pieter de Krijger

Bijdragen van : Clemens Appelman, Egbert Baars, Marjan van den Braak, Ria Deen, Ab van Dorp,

Harry Fabritius, Douwe Greydanus, Henny van der Groep, Anneloes ter Horst, Roel Kemmers, Jan-Pieter de Krijger, Martijn de Krijger, Ben Pronk, Ad Roobeek, Ruud Timmer,

Eric de Vroome & Fred Weel Voorkant : GEWONEOEVERLIBEL, foto: Ruud Timmer Opmaak : Egbert Baars

Uitgave van : KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland

Datum : 8 maart 2021

Nummer : 2021-027HN/01RAP

Website : hoorn.knnv.nl

e-mail : secretaris@hoorn.knnv.nl © 2021 KNNV afd. Hoorn/West-Friesland

Overname van delen van de tekst/foto’s is toegestaan onder bronvermelding.

(3)

Index verslag

1 Inleiding 5

2 Vogels

2.1 Gegevensbronnen 7

2.2 Welke soorten kwamen er langs in 2020? 8

2.3 Verslag Huiszwaluwen 1991-2020 12

2.4 Broedvogelinventarisatie “De Hulk”, “De Kogen” en “De Zeevang” 15 2.5 Inventarisatieverslag van de broedvogels 1982-2020 in de “Mijzenpolder” 21

2.6 Midwintertelling 2020 23

2.7 Zeevang 2000-2020 samengevat in één rapport 27

3 Geleedpotigen

3.1 Insecten – Dagvlinders 2020 31

3.2 Insecten – Nachtvlinders 2020 33

3.3 Insecten – Libellen en juffers 2020 37

3.4 Insecten – Overige 2020 38

3.5 Geleedpotigen – Overige 2020 42

4 Planten

4.1 Jaarverslag Plantenwerkgroep 2020 43

5 Vissen

5.1 Vissen waarnemingen 2020 47

6 Zoogdieren

6.1 Resultaat Uilenballenpluizen 2020 49

6.2 Zoogdieren waarnemingen 2020 50

6.3 Vleermuisonderzoek Blokker/Zwaag/Hoorn 2017-2020 51

7 Overigen

7.1 Overige waarnemingen 2020 57

7.2 Het weer van 2020 in Hensbroek 59

7.3 Organisatie KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland 62

(4)
(5)

1 Inleiding

D

it is het digitale Natuurhistorisch Jaarverslag van de KNNV afdeling Hoorn/West- Friesland. 2020 was een bijzonder jaar vanwege de COVID-19 pandemie. Hierdoor hebben de werkgroepen weinig kunnen doen. Er zijn wel een beperkt aantal individuele meldingen doorgegeven. Met behulp van de in 2020 verzameld gegevens zijn we er in geslaagd om een jaarverslag te maken.

Net als vorige jaren een verslag met heel veel vogelwaarnemingen, naast de vogels is er dit jaar ook veel aandacht geschonken aan de Twee- en Vliesvleugelingen. De andere groepen zijn met veel belangstelling bekeken.

Dit verslag is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 1; Inleiding, Hoofdstuk 2; Vogels, hoofdstuk 3; Geleedpotigen, hoofdstuk 4; Planten, hoofdstuk 5; Vissen, hoofdstuk 6; Zoogdieren, hoofdstuk 7; Overigen.

Ik hoop dat je het met aandacht leest. Als je denkt dat je het jaarverslag van 2021 kunt verrijken met jouw eigen waarnemingen, dan ontvangen wij die graag van je.

Jan-Pieter de Krijger / Egbert Baars

Waarnemingsgebied KNNV afd. Hoorn/West-Friesland

(6)
(7)

2 Vogels

2.1 Gegevensbronnen

D

e KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland heeft al meer dan twintig jaar een vogelwerkgroep. Om een beeld te geven waar alle gepresenteerde vogelgegevens vandaan komen is het noodzakelijk om alle activiteiten van deze werkgroep in kaart te brengen. De werkgroep bestaat uit ongeveer vijfentwintig, min of meer, actieve vogelaars. De gegevens zijn voor een groot deel afkomstig van de werkgroepleden.

Losse waarnemingen

Dit zijn veldwaarnemingen van individuele leden die niet geplaatst kunnen worden in het kader van een telactiviteit. Dit type waarnemingen is heel gevarieerd en betreft meestal bijzondere waarnemingen. Tot deze groep waarnemingen behoort ook informatie uit publicaties (dagbladen, vogeltijdschriften) en via-via waarnemingen.

Broedvogelinventarisaties

Dit zijn inventarisaties die gecoördineerd worden door Sovon en waar leden van onze werkgroep aan deelnemen. In veel gevallen zijn deze natuurgebieden in eigendom van Staatsbosbeheer. In alle gevallen betreffen dit monitoringsgebieden waardoor de inventarisaties in deze gebieden reeds een lange reeks van jaren worden uitgevoerd. Het is van groot belang dat deze inventarisaties (blijvend) worden voortgezet.

l Oosterkoog Betty Lurvink / Auke Brouwer

l De Hulk / Bedijkte Waal / Rietkoog / Floriskoog Peter de Lange

l Schardammerkoog Ben Pronk

l Mijzenpolder Harry Fabritius

l MUS Lutjebroek Ad Roobeek

Een andere projectmatige vorm van broedvogelinventarisatie wordt gevormd door:

l Huiszwaluwenonderzoek Vogelwerkgroep

Gebiedstellingen

Dit zijn tellingen van de aantallen per soort in een bepaald gebied. Dit kan een slaapplaats zijn of een Important Bird Area (IBA) of gewoon een leuk gebied. De gebiedstelling kan ook in het kader van een bepaalde soort(en) of item worden uitgevoerd zoals:

l Maandelijkse IBA-telling Zeevang (wintermaanden) Vogelwerkgroep

l Midwintertelling idem

N.B. Niet van elke genoemde activiteit wordt verslag gedaan in dit rapport.

(8)

2.2 Welke soorten kwamen er langs in 2020?

I

n 2020 zijn er, net als in 2019, 166 echte soorten gezien. Daarnaast zijn er 1 hybride gemeld, 3 kweek- vormen en 11 exoten.

Het jaar begon rustig met een aantal soorten die vanuit de tuin goed te doen zijn. Voor de GROENE SPECHT, de RANSUIL en KOLGANS moeten de meeste mensen toch wel een rondje om.

De meeste meldingen dit jaar kwamen binnen op 4 januari, 41 soorten!

Daar zaten echte wintergasten bij zoals KOPERWIEK, KRAMSVOGEL, TOENDRARIETGANS, MIDDELSTE ZAAGBEK en NONNETJE maar ook soorten die steeds vaker overwinteren dan wegtrekken. Denk dan aan ROODBORSTTAPUIT en GRASPIEPER. Dan zijn er nog soorten als GEOORDEFUUT, HAVIK, WATERPIEPER en WATERRAL die leuk en bijzonder zijn om te zien.

Nog een soort die je in de winter niet echt verwacht is de CETTISZANGER die

op 8 januari werd waargenomen. De HOUTSNIP van de 8ste en SMELLEKEN van 10 januari zijn juist weer echte wintersoorten. Soorten die graag gevonden worden zijn de KEEP van 18 januari en de ROODKEELDUIKER die op ook op deze dag werd gezien.

De LEPELAAR die op 3 februari werd gemeld zal niet ver weg zijn geweest of heeft de terugweg erg vroeg aanvaard. De TJIFTJAF van de dag er na zal een overwinteraar zijn geweest. Een ROERDOMP mogen zien is altijd een feest en de eerste werd waargenomen op 7 februari. Andere mooie waarnemingen zijn de ROODHALSFUUT van 9 februari, het BOKJE van de 17de en de KERKUIL die op 18 maart werden gezien. Eind maart kwamen de eerste zwaluwen weer terug. De BOERENZWALUW werd gezien op 26 maart en de HUISZWALUW 3 dagen later. De OEVERZWALUW liet zich zien op 7 april. De VISAREND, die deze dag ook gezien werd, is een van de cadeautjes waar je op hoopt als je buiten bent. Hij zal niet in de weg zijn gezeten door de eerste VISDIEF die ook op 7 april werd gezien.

De BEFLIJSTER van 9 april zal op weg zijn geweest naar het noorden om daar te broeden evenals de TEMMINCKS STRANDLOPER die op 19 april werd gezien. De GIERZWALUW van 21 april luidde het voorjaar voor veel mensen goed in.

Veel trekvogels kwamen langs, op weg naar hun broedgebied. ZWARTERUITER op de 22ste, een BOSRUITER de dag erna en de DWERGMEEUW op 26 april. De SNOR van 23 april, de BRAAMSLUIPER (24 april), de GRASMUS (27 april) en PAAP (27 april), de BONTEVLIEGENVANGER

(9 mei) keren juist terug in hun broedgebieden. En als de kleine broedvogels er zijn dan volgt de KOEKOEK vlak daarna, op 9 mei.

Tabel 1: Hybrides, kweekvormen en niet op de NL lijst

soort eerste datum

Hybride Kleine Canadese gans x Brandgans 25-06-2020

aantal soorten 1

soort eerste datum

Kip 05-01-2020

Soepeend 16-01-2020

Soepgans 16-01-2020

aantal soorten 3

soort eerste datum

Nijlgans 04-01-2020

Grote Canadese gans 05-01-2020

Zwarte zwaan 12-01-2020

Fazant 16-01-2020

Kleine Canadese gans 16-01-2020

Indische gans 19-01-2020

Mandarijneend 20-01-2020

Muskuseend 24-01-2020

Jufferkraanvogel 07-03-2020

Halsbandparkiet 19-05-2020

Zwarthalszwaan 23-07-2020

aantal soorten 11

Hybrides

Kweekvormen

Niet op de Nederlandse lijst

(9)

De BOSRIETZANGER van 4 juni, BAARDMAN van 7 juli zijn goede soorten om waar te nemen.

Steltlopers als BONTE STRANDLOPER (20 juli) en GROENPOOTRUITER (21 juli) zijn klaar met broeden en laten zich dan ook in onze omgeving zien. De waarneming, op 4 augustus, van de GESTREEPTE STRANDLOPER is een verrassing omdat dit een Amerikaanse soort is.

De KRAANVOGEL van 6 augustus nam blijkbaar een andere route naar het zuiden want zij worden meestal gezien in het oosten van het land. Aan onze kant van het land blijft het een bijzonderheid. De PURPERREIGER die op 7 augustus werd gezien is waarschijnlijk een jong exemplaar geweest die wat aan het rondtrekken was.

VELDUILEN zijn uilen die tot de verbeelding spreken omdat ze overdag jagen maar je moet nog steeds geluk hebben. Op 21 augustus was het zo ver.

Dat Hoorn een strand krijgt om de dijk te versterken geeft ook de natuur kansen. Daar maakte de REUZENSTERN graag gebruik van. De eerste werden gezien op 27 augustus en ze bleven een aantal dagen hangen. Een mooie grote stern op een onaf strand.

De ROTGANS van 3 oktober was de weg ook een beetje kwijt. De meeste vind je op Wieringen.

Een op 7 oktober waargenomen BLADKONING geeft aan dat de trek naar het zuiden weer begonnen is en de GROTEGELEKWIKSTAART van 17 oktober laat ook zien dat deze soorten buiten het broedseizoen zich over het land verspreiden.

De klapper van 2020 was toch wel de BLAUWSTAART die op 8 november werd gevangen.

Een soort die bij velen nog steeds op het verlanglijstje zal staan. Aan deze soort werd uitgebreid aandacht besteed in Het Hoornblad.

De laatste nieuwe soort van 2020 werd op 15 november gezien en was een GROTELIJSTER.

Jan-Pieter de Krijger

HALSBANDPARKIET, foto: Martijn de Krijger

(10)

soort eerste datum soort eerste datum

Ekster 01-01-2020 Torenvalk 04-01-2020

Groene specht 01-01-2020 Vink 04-01-2020

Heggenmus 01-01-2020 Waterpieper 04-01-2020

Huismus 01-01-2020 Waterral 04-01-2020

IJsvogel 01-01-2020 Watersnip 04-01-2020

Kauw 01-01-2020 Wilde eend 04-01-2020

Kokmeeuw 01-01-2020 Winterkoning 04-01-2020

Kolgans 01-01-2020 Wintertaling 04-01-2020

Koolmees 01-01-2020 Zilvermeeuw 04-01-2020

Merel 01-01-2020 Kievit 05-01-2020

Pimpelmees 01-01-2020 Ringmus 05-01-2020

Ransuil 01-01-2020 Zwarte kraai 05-01-2020

Roodborst 01-01-2020 Boomkruiper 08-01-2020

Turkse tortel 01-01-2020 Cetti's zanger 08-01-2020

Zanglijster 01-01-2020 Houtsnip 08-01-2020

Grote zilverreiger 02-01-2020 Staartmees 08-01-2020

Vuurgoudhaan 03-01-2020 Rietgors 10-01-2020

Waterhoen 03-01-2020 Slechtvalk 10-01-2020

Aalscholver 04-01-2020 Smelleken 10-01-2020

Bergeend 04-01-2020 Witgat 10-01-2020

Blauwe reiger 04-01-2020 Brandgans 16-01-2020

Brilduiker 04-01-2020 Groenling 16-01-2020

Buizerd 04-01-2020 Holenduif 16-01-2020

Dodaars 04-01-2020 Veldleeuwerik 16-01-2020

Fuut 04-01-2020 Witte kwikstaart 16-01-2020

Gaai 04-01-2020 Steenuil 17-01-2020

Geoorde fuut 04-01-2020 Wulp 17-01-2020

Goudhaan 04-01-2020 Geelpootmeeuw 18-01-2020

Graspieper 04-01-2020 Grote mantelmeeuw 18-01-2020

Grauwe gans 04-01-2020 Keep 18-01-2020

Grote bonte specht 04-01-2020 Kuifduiker 18-01-2020

Grote zaagbek 04-01-2020 Oeverpieper 18-01-2020

Havik 04-01-2020 Pijlstaart 18-01-2020

Houtduif 04-01-2020 Roodkeelduiker 18-01-2020

Knobbelzwaan 04-01-2020 Scholekster 18-01-2020

Koperwiek 04-01-2020 Topper 18-01-2020

Krakeend 04-01-2020 Goudplevier 19-01-2020

Kramsvogel 04-01-2020 Kleine zwaan 19-01-2020

Kuifeend 04-01-2020 Roodhalsgans 19-01-2020

Meerkoet 04-01-2020 Sijs 19-01-2020

Middelste zaagbek 04-01-2020 Pontische meeuw 20-01-2020

Nonnetje 04-01-2020 Kleine mantelmeeuw 02-02-2020

Putter 04-01-2020 Lepelaar 03-02-2020

Roodborsttapuit 04-01-2020 Tjiftjaf 04-02-2020

Slobeend 04-01-2020 Kluut 06-02-2020

Smient 04-01-2020 Roerdomp 07-02-2020

Sperwer 04-01-2020 Roodhalsfuut 09-02-2020

Spreeuw 04-01-2020 Grutto 14-02-2020

Stormmeeuw 04-01-2020 Blauwe kiekendief 15-02-2020

Tafeleend 04-01-2020 Bokje 17-02-2020

Toendrarietgans 04-01-2020 Kemphaan 17-02-2020

Tabel 2: Soorten

(11)

soort eerste datum soort eerste datum

Bruine kiekendief 21-02-2020 Zilverplevier 06-05-2020

Zwartkopmeeuw 28-02-2020 Bonte vliegenvanger 09-05-2020

Tureluur 03-03-2020 Boomvalk 09-05-2020

Kneu 11-03-2020 Koekoek 09-05-2020

Kerkuil 18-03-2020 Casarca 02-06-2020

Zwarte roodstaart 23-03-2020 Spotvogel 02-06-2020

Oeverloper 25-03-2020 Wielewaal 02-06-2020

Boerenzwaluw 26-03-2020 Bosrietzanger 04-06-2020

Bontbekplevier 26-03-2020 Zwarte mees 25-06-2020

Gele kwikstaart 26-03-2020 Baardman 07-07-2020

Huiszwaluw 26-03-2020 Kleine zilverreiger 11-07-2020

Zwartkop 03-04-2020 Bonte strandloper 20-07-2020

Kleine karekiet 05-04-2020 Groenpootruiter 21-07-2020

Oeverzwaluw 07-04-2020 Gestreepte strandloper 04-08-2020

Visarend 07-04-2020 Patrijs 04-08-2020

Visdief 07-04-2020 Kraanvogel 06-08-2020

Fitis 08-04-2020 Purperreiger 07-08-2020

Tuinfluiter 08-04-2020 Lachstern 10-08-2020

Beflijster 09-04-2020 Regenwulp 12-08-2020

Rietzanger 09-04-2020 Velduil 21-08-2020

Ooievaar 10-04-2020 Grauwe vliegenvanger 27-08-2020

Tapuit 14-04-2020 Reuzenstern 27-08-2020

Kleine plevier 19-04-2020 Zwarte wouw 08-09-2020

Temmincks strandloper 19-04-2020 Sneeuwgors 27-09-2020

Gierzwaluw 21-04-2020 Rotgans 03-10-2020

Zwarte ruiter 22-04-2020 Zwarte stern 03-10-2020

Bosruiter 23-04-2020 Bladkoning 07-10-2020

Snor 23-04-2020 Grote gele kwikstaart 17-10-2020

Braamsluiper 24-04-2020 Grote barmsijs 04-11-2020

Dwergmeeuw 26-04-2020 Wilde zwaan 07-11-2020

Grasmus 27-04-2020 Blauwstaart 08-11-2020

Paap 27-04-2020 Grote lijster 15-11-2020

aantal soorten 166

Tabel 3: Soorten

VISDIEF, foto: Ruud Timmer

(12)

2.3 Verslag Huiszwaluwproject 1991-2020 Oostelijk West-Friesland en de Zeevang

D

it jaar hebben wij voor de 30ste keer de Huiszwaluwnesten in de Zeevang en West- Friesland geteld. Zonder de hulp van de tellers(sters) was dit niet mogelijk geweest.

We willen hen hierbij dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage.

De gegevens van 1995 tot en met 2020

Aan de linkerzijde is de voor- dan wel achteruitgang van het aantal nesten t.o.v. het voorgaande jaar weergegeven.

+ = meer huiszwaluwnesten, - = minder huiszwaluwnesten, o = hetzelfde aantal huiszwaluwnesten

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aartswoud 7 3 0 0 0 17 12 12 5 7 9 11 9 9

Abbekerk 2 3 8 2 3 3 9 9 15 19 24 17 24 28

Andijk 180 275 89 67 83 79 90 95 81 101 137 138 115 77

Avenhorn 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baarsdorpermeer 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beets 0 0 4 11 6 11 5 8 19 18 18 78 90 88

Benningbroek 0 0 0 4 7 4 32 32 6 8 7 5 4 9

Berkhout 14 14 6 22 34 38 42 65 64 54 73 78 88 97

Bobeldijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bovenkarspel 23 39 37 37 56 34 27 24 25 27 29 22 28 17

De Goorn 16 35 46 45 56 45 36 56 46 39 51 45 51 47

De Weere 13 22 30 30 25 21 11 7 16 20 30 36 37 56

Enkhuizen 144 235 64 78 88 92 43 43 44 55 31 76 45 45

Gouwe 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grootebroek 15 19 18 9 7 31 15 23 16 13 21 26 17 14

Grosth. / Scharwoude 14 25 16 11 8 6 3 7 10 11 11 11 15 9

Hauwert 22 14 20 32 22 26 22 21 33 29 13 4 5 6

Hem 29 15 13 13 14 13 7 5 8 12 3 12 15 21

Hensbroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hobrede 0 0 0 0 1 5 5 5 6 7 5 4 3 7

Hoogkarspel / Lutjebroek 4 25 3 19 31 29 30 33 34 37 38 31 20 29

Hoogwoud 26 6 12 21 10 9 6 10 8 22 42 12 15 13

Hoorn 29 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwadijk 37 20 4 21 34 42 38 23 26 32 24 25 25 16

Lambertschaag 8 14 5 13 10 20 14 20 18 19 18 17 21 11

Medemblik 50 48 30 33 35 55 81 84 52 21 22 6 6 6

Middelie 3 23 41 79 75 74 78 67 56 49 50 63 83 75

Midwoud 0 0 0 0 0 0 4 7 12 23 34 31 13 30

Nibbixwoud 10 6 22 35 34 29 32 23 28 37 30 34 44 40

Obdam 27 7 8 31 47 50 52 49 45 34 32 27 31 25

Onderdijk 25 33 31 34 31 33 35 37 36 50 73 60 65 79

Oosterblokker 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 8 3 3

Oosterdijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0

Oosterleek 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Oosthuizen 20 37 19 2 7 20 11 25 4 38 72 82 94 63

Oostwoud 4 11 3 8 9 1 1 4 9 5 4 3 3

Opmeer / Spanbroek 35 32 26 22 16 15 14 29 20 26 43 42 48 56

Opperdoes 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 10 11 13

Oudendijk 0 4 33 32 24 13 14 3 4 3 9 32 32 30

Schardam 17 31 6 0 0 0 0 0 0 22 20 24 30 20

Schellinkhout 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0

Sijbekarspel 4 13 19 47 53 34 6 32 30 33 32 28 38 33

Spierdijk 11 3 0 0 1 3 7 11 12 33 27 19 26 49

Twisk 13 2 0 0 0 13 13 14 15 22 30 26 41

Ursem 12 5 0 0 14 20 13 3 3 21 14 16 55 24

Venhuizen 0 93 60 59 66 65 60 57 53 27 28 28 25 25

Wadway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Warder 20 30 32 66 63 69 56 57 57 40 47 36 49 62

Wervershoof 55 23 30 33 29 29 39 56 67 77 93 66 96 79

Westerblokker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8 0 0

Westwoud / Oudijk 3 0 0 0 18 8 31 41 25 30 49 30 63 45

Wijdenes 35 74 12 24 54 48 62 97 83 70 100 78 63 51

Wogmeer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wognum 6 2 5 2 17 19 31 36 46 48 10 30 11 12

Zandwerven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 10

Zuidermeer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zwaag 19 4 3 27 20 25 18 22 26 29 45 29 45 44

Zwaagdijk-Oost 29 6 13 21 19 27 28 34 39 39 33 19 13 22

Zwaagdijk-West 5 11 5 25 22 25 15 26 31 26 34 6 15 22

totaal 1004 1302 786 1014 1148 1195 1148 1308 1227 1344 1559 1499 1625 1561 Plaats

(13)

Het was door de huidige omstandigheden; onder andere COVID-19 en de gezondheid van enkelen niet zo gemakkelijk om alle gebieden te tellen. Het is dan ook van groot belang dat de coördinator bij verhindering hiervan snel in kennis wordt gesteld, zodat een ander het kan overnemen.

Terugkijkend op het resultaat van het seizoen 2020 zien we op plaatsen waar vorig jaar predatie heeft plaatsgevonden of schilderwerk is uitgevoerd deze insectenjagers niet zijn ruggekeerd. Mogelijk hebben ze een andere locatie uitgekozen, gezien de toe- en afname in bepaalde plaatsen. Dat kun je goed zien in het overzicht.

Nieuwbouw blijft aantrekkelijk vanwege braakliggend terrein voor de deur waar genoeg nestmateriaal wel heel dichtbij te vinden was.

Het afwisselende weer (droogte en hitte) speelde ook parten. De door uitdroging uiteen gevallen Huiszwaluwnesten werden niet meer opgeknapt. De HUISMUS maakte daar dankbaar gebruik van.

We laten topjaar 2019 gelaten achter ons en tekenen nu 64 bezette nesten minder op. Het is evengoed nog een respectabel aantal, waar wij tevreden mee kunnen zijn. De afname heeft altijd een oorzaak. Onderweg ondervinden de HUISZWALUWEN vele tegenslagen, zoals woestijnstorm, slecht weer, uitputting, hongerige roofvogels en de mens met zijn jacht (netten, lijmstokken, afschieten).

Hopelijk gaat het goed met ze en hebben ze in 2021 weer de kracht hebben om terug keren naar hun broedgebied.

Sovon

De gegevens van dit jaar zijn wederom aan Sovon (Stichting Vogelonderzoek Nederland) doorgegeven, ten behoeve van het landelijke kolonievogelonderzoek.

Dit onderzoek vindt in een aantal gebieden over een groot aantal jaren plaats. Dit is naar de mening van Sovon de beste manier om een goede indruk te krijgen over hoe het met deze vogels gaat.

Wij beschikken nu over gegevens van de afgelopen dertig jaar. Met deze mooie reeks van een groot gebied is Sovon uitermate tevreden.

Douwe Greydanus / Egbert Baars Kaart met Huiszwaluw-nesten

(14)

In de onderstaande tabel is de toe- en afname in ons gebied weergegeven.

In de bovenstaande grafiek zijn de totalen over de jaren 1992 tot en met 2020 weergegeven, tevens zijn de nesten die in het binnenland en langs de kust zijn geteld zichtbaar gemaakt.

In de onderstaande figuur is het percentage nesten in het binnenland en langs de kust weergegeven.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Abbekerk (toename 4) Hauwert (toename 1) Obdam (afname 6) Ursem (afname 31)

Andijk (afname 38) Hem (toename 6) Onderdijk (toename 14) Warder (toename 13)

Beets (afname 2) Hobrede (toename 4) Oosthuizen (afname 31) Wervershoof (afname 17)

Benningbroek (toename 5) Hoogkarspel / Lutjebroek (toename 9) Opmeer / Spanbroek (toename 8) Westwoud / Oudijk (afname 18)

Berkhout (toename 9) Hoogwoud (afname 2) Opperdoes (toename 2) Wijdenes (afname 12)

Bovenkarspel (afname 11) Kwadijk (afname 9) Oudendijk (afname 2) Wognum (toename 1)

De Goorn (afname 4) Lambertschaag (afname 10) Schardam (afname 10) Zwaag (afname 1)

De Weere (toename 19) Middelie (afname 8) Sijbekarspel (afname 5) Zwaagdijk-Oost (toename 9) Grootebroek (afname 3) Midwoud (toename 17) Spierdijk (toename 23) Zwaagdijk-West (toename 7) Grosth. / Scharwoude (afname 6) Nibbixwoud (afname 4) Twisk (toename 15)

0 50 100 150 200 250 300

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Andijk Oosthuizen

(15)

2.4 Inventarisatieverslag van de broedvogels van

“De Hulk”,“De Kogen” en (reservaat) “De Zeevang”

Hieronder wordt per gebied een overzicht van de telgegevens weergegeven. De gebieden zijn veelal vanaf 1985 jaarlijks geïnventariseerd.

Overzichtskaart reservaatgebied Kogen en Hulk

(16)

De Hulk

8 ha grasland en 2 ha water. Teller: Peter de Lange.

DE HULK

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuut 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 5 4 2

Knobbelzwaan 1 1

Grauwe gans 2 8 8 2 4 4 26 8 14 1 9 9 9 11 19

Soepgans 8 15 35 35 25 15 15 6 16 4 8 6 1 1 1 1

Kolgans 3 2

Brandgans 10 20 18 15 5 42 30 24 8 14 9 2 3 1

Kleine Canadese gans 4 8 16 30 45 60 60 50 45 50 48 30 36 55 126 72 26 14 14 7 23

Nijlgans 2 2 1 2 2 1 1 3 1 3 2 2

Bergeend 1 1 1 1 1 1 1 4

Slobeend 1 3 2 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Zomertaling 1 1 1 1 1

Wintertaling 1 1 1 1

Krakeend 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 5 9 7

Wilde eend 4 4 5 2 3 5 5 6

Soepeend 1

Tafeleend 1 3 1 1 1

Kuifeend 1 2 4 4 4 2 3 4 6 3 1

Scholekster 1 2 2 1 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 1 3 2

Kluut 5 10 9 9 9 7 5 11 2 1 2

Kleine plevier 3 1 2 1 1 1 1

Kievit 18 16 20 18 23 23 30 21 20 22 27 21 24 15 16 12 10 10 10 9 7 10 11 11

Grutto 2 2 12 15 20 20 18 16 16 20 11 6 8 8 6 3 3 2 2 1 1 4 3 4

Tureluur 8 13 11 18 20 20 14 14 15 16 12 10 11 10 11 9 8 7 2 4 2 3 5 4

Visdief 8 16 50 20 44 4 50 35 20 16 1 1

Kokmeeuw 3 8 111 180 200 350 450 550 500 485 200 26 27

Zwartkopmeeuw 3 2 4

Meerkoet 2 2 2 1 1 4 5 8

Waterhoen 2 1 2 2 2 1 2 3 2

Gele kwikstaart 2 1

Kleine karekiet 1 1 1 2

Bosrietzanger 1

Rietzanger 2 1 1 2

Roodborsttapuut 1 1 1 1

Rietgors 1 1 1 1 1

BEDIJKTE WAAL

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dodaars 1

Knobbelzwaan 1 1 1 1

Nijlgans 1 1 1

Grauwe gans 10 8 6 12 3 5 6 9 6 5

Soepgans 1 2 1

Brandgans 2

Bergeend 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Zomertaling 1 1

Krakeend 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1

Slobeend 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 4

Kuifeend 2 3 8 3 2 4

Tafeleend 1 2 1 1 1 2

Wilde eend 2 2 3 3 4 4 6

Soepeend 1

Meerkoet 1 2 1 3 5 4 4 4 4 4

Waterhoen 1 1 2 1 1 1

Scholekster 1 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2

Kievit 2 3 5 5 3 3 4 5 4 3 5 5 7 8 6 5 5 7 5 5 6 4 1

Watersnip 1

Grutto 2 2 1 4 3 3 4 2 4 7 2 5 4 4 7 5 5 2 3 2 2 2 1

Tureluur 2 3 4 2 3 3 3 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 7 2 2

Veldleeuwerik 1

Graspieper 1

Gele kwikstaart 2 1 1 1 1 1 1

Witte kwikstaart 1

Rietzanger 1 1

Kleine karekiet 1 1 1 2 2 1

Rietgors 1 1 1 1 1

Tabel 2: Vastgestelde territoria Bedijkte Waal

Bedijkte Waal

2 ha nat grasland en 2 ha water. Teller: Peter de Lange.

Tabel 1: Vastgestelde territoria De Hulk

(17)

Rietkoog

23 ha grasland. Teller: Peter de Lange.

RIETKOOG

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuut 2 2 2 1 4 1 3

Knobbelzwaan 1 1 1 1 1 1 1 1

Grauwe gans 6 6 8 4 15 12 25 13 4 7 10 8 9

Soepgans 12 2 9 6 10 7 4 3 1 2 1

Canadese gans 1 1 1 1 8 2 1 1 3 1

Brandgans 5 8 2 4 1

Nijlgans 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2

Bergeend 1 1 1 1 2 2 3 2 1

Wilde eend 4 3 1 5 4 3

Soepeend 1 2 1

Slobeend 6 6 4 6 8 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1

Wintertaling 1

Zomertaling 1

Krakeend 1 1 1 2 4 3 4 6 2 3 3 3 4 3 1 1 2 4 1 1

Kuifeend 1 3 1 1 2 1

Smient 1

Fazant 1 1 1

Koekoek 1

Meerkoet 3 1 1 6 3 4

Waterhoen 1 1 1

Scholekster 9 10 9 10 12 11 7 4 8 8 4 5 3 5 4 6 5 6 6 5 5 5 2 4

Kievit 41 31 37 38 32 15 12 18 16 30 31 22 21 24 27 28 26 26 32 21 27 21 14 12

Kleine plevier 2 1

Grutto 36 47 45 62 64 40 32 34 38 52 45 48 43 45 49 40 42 36 21 21 21 16 4 5

Tureluur 26 22 19 33 31 19 15 15 16 22 17 15 19 18 17 16 13 17 15 13 11 11 4 5

Veldleeuwerik 7 5

Graspieper 6 2

Visdief 4 1

Gele kwikstaart 1 1 1 1 2 1

Winterkoning 1 1 1 1

Rietzanger 1 2 1 2 1

Kleine karekiet 1 1 1 1

Bosrietzanger 1 1

Blauwborst 1

Witte kwikstaart 2 2 2

Rietgors 1 1 2 3 2

Tabel 3: Vastgestelde territoria Rietkoog

BLAUWBORST, foto: Ruud Timmer

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :