Businessplan v.v. Pernis Hoe belangrijk is de voetbalsport in en voor Pernis?

Hele tekst

(1)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 1

Businessplan v.v. Pernis

Hoe belangrijk is de voetbalsport in en voor

Pernis?

(2)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 2

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1

1.1 Inleiding 1.2 De vereniging 1.3 Visie

1.4 Situatie

1.5 Bedreigingen & Kansen 1.6 Samenvatting / Conclusie

Hoofdstuk 2

2.1 Missie & Strategische punten 2.2 Plan

2.3 Doelstelling Hoofdstuk 3

3.1 Renovatie Fase 1 3.1.1. Begroting Fase 1 3.2 Renovatie Fase 2

3.2.1 Begroting Fase 2 3.3 Renovatie Fase 3

3.3.1. Begroting Fase 3 Hoofdstuk 4

4.1 Marketing Commissie 4.2 Marketing plan Hoofdstuk 5

5.1 Financiële Commissie

5.2 Financiële situatie vereniging 5.3 Financiële begroting

(3)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 3

Hoofdstuk 1 1.1 Inleiding

Pernis is een dorp tussen de havens van de gemeente Rotterdam in de Nederlandse provincie Zuid- Holland op het eiland IJsselmonde. Het dorp telt 4737 inwoners (1 januari 2008) en heeft een oppervlakte van 1,6 km².

Pernis is vanaf 3 maart 2010 een deelgemeente. Enerzijds komt dit door de kleine omvang van de wijk, anderzijds doordat Pernis haar wijze van besturen behield toen zij in 1934 geannexeerd werd door de gemeente Rotterdam. Grootste verschil met de andere deelraden is dat de deelraad van Pernis nog steeds monistisch is. De bestuurders van Pernis zijn tegelijk leden van de deelraad, in tegenstelling tot de andere deelraden die dualistisch zijn. Pernis heeft zijn dorpse karakter zeer goed weten te behouden.

De sportparticipatie binnen het dorp Pernis ligt onder het gemiddelde van de gemeente Rotterdam.

In Pernis sporten 49% van de inwoners, waar het gemiddelde in Rotterdam momenteel ligt rond 58%

en het target voor de komende jaren van de gemeente Rotterdam ligt op 64% met doorgroei naar een gemiddelde van 70%. Bij de ontwikkeling en doorgroei van de sportparticipatie behoren ook goede middelen en accommodaties.

Binnen de gemeenschap van Pernis waren lang twee voetbal verenigingen prominent aanwezig, P.v.v. Excelsior P en v.v. DOTO. Deze verenigingen hebben elkaar in 2011 gevonden en zijn onder de naam v.v. Pernis de toekomst ingegaan.

De prominente rol van deze vereniging binnen de gemeenschap van v.v. Pernis wordt steeds duidelijker. Wat er ontbreekt is een complex anno 2012 omdat het huidige complex “de Madroel”

sterk verouderd is en te klein is geworden voor deze vereniging.

In dit businessplan staat beschreven wat de ideeën en plannen zijn van v.v. Pernis om een nieuw complex te realiseren om zodoende te prominente rol van deze vereniging binnen het dorp te kunnen waarborgen en te continueren.

1.2 De Vereniging

V.V. Pernis is een nieuwe vereniging die in het jaar 2011 is voortgekomen uit de verenigingen P.v.v.

Excelsior P. en v.v. DOTO.

Zonder mensen is er geen vereniging. Vanuit deze stelling wordt de relatie mens - vereniging centraal gesteld en zijn alle activiteiten erop gericht deze relatie te optimaliseren.

(4)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 4

Er zijn vier groepen mensen te benoemen die een relatie hebben met de vereniging V.V. Pernis namelijk:

• Sportbeoefenaars 520 leden

• Leden / Vrijwilligers 235 leden

• Toeschouwers/bezoekers. Niet te registeren

• Sponsoren 150 sponsoren

Door deze mensen te binden aan de vereniging verschaft V.V. Pernis zichzelf bestaansrecht. Er moet voortdurend gewerkt worden aan de randvoorwaarden voor de relatie van de vier genoemde groepen met V.V. Pernis.

1.3 Visie

V.V. Pernis is een amateurvoetbalvereniging die zelfstandig en financieel gezond wil zijn. V.V. Pernis wil naast het bieden van prestatief voetbal voor de selectieteams ook recreatief voetbal aanbieden aan alle inwoners van het dorp Pernis en omgeving, zowel aan mannen als vrouwen, jongens en meisjes.

De vereniging v.v. Pernis realiseert zich welke sociale positie het bekleedt in de gemeenschap en nog meer kan gaan bekleden in de toekomst, deze positie zal v.v. Pernis actief uitdragen en uit blijven dragen.

Door deze sociale positie binnen de gemeenschap dienen alle voorwaarden voor de inwoners van v.v.

Pernis op een goed en acceptabel niveau te zijn. De vereniging v.v. Pernis zal hier alles aan doen wat in haar mogelijkheden ligt al is het ook afhankelijk van instanties zoals bijvoorbeeld de Deelraad van Pernis en de gemeente Rotterdam.

1.4 Situatie

v.v. Pernis is momenteel gehuisvest op sportpark “de Madroel”, het complex van voormalig P.v.v.

Excelsior P. Binnen de gemeenschap zijn er nog twee andere locaties voor het beoefenen van de voetbalsport dit zijn:

Bestaand complex - Sport park “de Loswal” voormalige thuisbasis van v.v. DOTO Te realiseren complex – voormalig volkstuinen complex “Robbenoord”

(5)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 5

Complex nummer 1 – Sportpark de Madroel

Dit is het huidige sportcomplex van v.v. Pernis. Dit sportcomplex is sterk verouderd, gedateerd met veel achterstallig onderhoud (lees opstallen) en voldoet hierdoor niet meer aan de normen die een voetbalvereniging zijn leden dient te bieden. Dit sportcomplex is ook veel te klein, gezien de huidige omvang van de vereniging v.v. Pernis. Op de grond van dit sportcomplex staat woningbouw gepland, waardoor dit sportcomplex voor de toekomst geen optie zal zijn voor v.v. Pernis.

Complex nummer 2 – Volkstuinen Complex Robbenoord.

Dit terrein is jaren geleden opgenomen in het bestemmingsplan als nieuwe locatie voor de voetbalsport. Dit complex moet compleet worden ingericht voor de voetbalsport met hierbij ook

1

2

3

(6)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 6

nieuwe opstallen en parkeer gelegenheden. De haalbaarheid van dit complex is jaren geleden onderzocht, de kosten voor het realiseren van dit complex is destijds beraamd op €7.000.000,00. In de huidige situatie met de recessie en waar de gemeente Rotterdam vele miljoenen moet

bezuinigingen wordt de haalbaarheid van dit complex onmogelijk en is geen reële optie meer.

Complex nummer 3 – Sportpark de Loswal

Het voormalige sportcomplex van v.v. DOTO. Dit is volgens v.v. Pernis het terrein dat het meest geschikte voor de toekomst voor de voetbalsport in Pernis. Op dit terrein kunnen de huidige opstallen gerenoveerd en uitgebouwd worden. Op dit sportcomplex kan er door een aantal

“eenvoudige” aanpassingen, met behulp van de deelraad van Pernis en de gemeente Rotterdam, extra ruimte worden gecreëerd waardoor op dit terrein een sporthal en een extra half voetbalveld kan worden gerealiseerd. De kosten voor deze renovatie liggen rond de €800.000,00. Op dit sportcomplex is er ook nog ruimte om andere sportverenigingen te herbergen, te noemen o.a.

Turnlust (turnvereniging) vandaar dat ook de optie voor een sporthal staat ingetekend.

1.5 Bedreigingen en Kansen Bedreigingen

• Geen hulp / medewerking van de Deelraad Pernis

• Geen hulp / medewerking van de Gemeente Rotterdam

• Geen hulp / medewerking van Waterschap Hollandse Delta

• Het niet verkrijgen van een bouwvergunning voor de renovatie op sportcomplex de Loswal

• Te weinig middelen ingezameld voor de realisatie / renovatie voor het complex

• Te weinig vrijwilligers voor de zelfwerkzaamheid.

• Verpaupering en/of verval van de 2 bestaande sportcomplexen.

• Teruglopend ledenaantal door middel van slechte/gedateerde accommodatie leidt uiteindelijk tot ledenverlies en zeker bij de jeugd.

• Geen mogelijkheden tot groei.

• Slechte onderbouwing van de financiering.

• Door geen goede accommodatie kan de eigentijdse uitstraling en continuïteit van de vereniging niet worden gewaarborgd.

(7)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 7

Kansen

• Groei van de vereniging in het bijzonder bij de jeugd door goede opleiding (TJC) en financiële middelen (jeugdsponsorplan) Goed voor de groei van de sportparticipatie in Pernis.

• Aanstelling van vrijwilligerscoördinatoren om het vrijwilligersbestand in stand te houden.

• Een goede accommodatie waarborgt een solide eigentijdse vereniging.

• Het huidige ledenaantal komt overeen met de zienswijze van de KNVB voor verenigingen met overlevingskansen.

• De roem van weleer is als een goed merk: Mensen blijven er in geloven.

• Veel activiteiten die niet direct op het voetbal betrekking hebben maar het wij-gevoel versterken: Familie week, jeugdkampen, klaverjassen, evenementen voor het hele dorp.

• Een goede organisatie staat borg voor de continuïteit van de vereniging.

• Open voor andere verenigingen om zich bij de grootste club aan te sluiten

• Energiezuiniger complex door betere ketels, betere isolatie,energie(terug)winnende voorzieningen toe te passen.

• Groter complex met mogelijkheden voor evt. sporthal.

• Bij bouwen van geheel nieuwe kantine mogelijkheden voor sporthal, sport-BSO, integratie met andere sporten.

• Groter terrein met meer parkeermogelijkheden, evt. openbare parkeerplaatsen.

• Meerdere activiteiten zijn mogelijk.

• Veel nieuwswaarde over de club vv Pernis.

• Aanwas van leden door moderne uitstraling van de club.

• Juist niet afhaken van leden omdat we beter gehuisvest worden.

1.6 Samenvatting / Conclusie

vv Pernis een voetbalvereniging in het dorp Pernis met een grote sociale positie binnen de gemeenschap, die momenteel bestaat uit 755 leden, 150 sponsorrelaties, ouders, vrijwilligers en supporters. Dit betekent dat er thans meer dan 1000 mensen , dit is 21% van de inwoners van Pernis, gemoeid zijn en onderdak geboden moet worden bij deze mooie, bloeiende en unieke

voetbalvereniging in Pernis maar momenteel letterlijk aan de zijlijn wordt gezet.

De vereniging vv Pernis is momenteel gehuisvest op sportpark de Madroel, dit onderkomen is veel te klein voor de vereniging in de huidige omvang. Dit sportcomplex is sterk verouderd en heeft veel achterstallig onderhoud (aan de opstallen) en niet meer voldoet aan de eisen en normen van dit moment.

(8)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 8

In het bestemmingsplan van Pernis staat voor de voetbalsport een accommodatie ingepland op het voormalig volkstuinen complex Robbenoord. De realisatie van dit complex kost €7.000.000,00 en is in deze tijden in de visie van vv Pernis niet realistisch en haalbaar.

vv Pernis heeft de wens uitgesproken om te verhuizen naar het voormalige complex van vv DOTO aan de Deijffelbroekseweg. Dit complex dient alleen te worden gerenoveerd daar er hier al veel faciliteiten aanwezig zijn. De kosten voor de renovatie van dit complex is €800.000,00.

In deze tijd moeten er reëel worden gedacht en gekeken naar de meest ideale en kostenbesparende optie voor een sportcomplex. Door de kiezen voor het renoveren van het complex aan de

Deijffelbroekseweg kan er €6.200.000,00 worden bespaard. vv Pernis of sterker gezegd het dorp Pernis heeft hier wel de steun en hulp nodig van de Deelraad in Pernis, Gemeente Rotterdam (OBR) en Waterschap Hollandse delta voor de realisatie van deze renovatie.

De vereniging vv Pernis kan alleen voortbestaan op een gemoderniseerd complex om zo haar leden peil op een goed niveau te houden maar ook om haar bezoekers goed te herbergen en kwijt te kunnen op haar complex. Op het huidige complex kan dit absoluut niet en staat het een groei in de weg, vv Pernis is eerder bang voor een afname van het leden aantal door de slechte faciliteiten op sportpark de Madroel.

Indien er leden verloren gaan zal dit een impact gaan hebben op de sportparticipatie in het dorp Pernis. Momenteel is de sportparticipatie in Pernis 49%, dit ligt onder het gemiddelde van

Rotterdam en het verschil zal dan de komende jaren alleen maar toenemen. Dit staat haaks op de plannen en ideeën van de deelraad Pernis en de gemeente Rotterdam om de sportparticipatie omhoog te brengen.

De volgende conclusie kan worden getrokken uit de bovenstaande informatie, het voortbestaan van vv Pernis wordt in een kort tijdbestek duidelijk. Wil vv Pernis de komende jaren overleven en haar grote sociale plaats en betrokkenheid behouden binnen het dorp Pernis, dan heeft het alle steun en hulp nodig van de deelraad Pernis en de gemeente Rotterdam om zo de huidige 21% van het inwoners aantal van Pernis de voetbalsport te kunnen blijven aanbieden en te huisvesten.

De steun die vv Pernis nodig heeft zal niet alleen bestaan uit financiële steun maar ook door toezeggingen dat de renovatie aan het complex op de loswal uitgevoerd kan worden want, Wat is Pernis zonder de voetbalsport en wat is de voetbalsport zonder Pernis?

(9)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 9

Hoofdstuk 2

2.1 Missie & Strategische punten

Missie: kort en krachtig geformuleerde droompositie van de voetbalsport in Pernis

Vv Pernis is een voetbalvereniging met een grote (sociale) invloed in het dorp Pernis. Bij vv Pernis kunnen alle leden, verenigingen, sponsoren, supporters en inwoners van Pernis elkaar kunnen vinden voor

• Sporten in de vorm van Recreatief voetbal

• Sporten in de vorm van Prestatief voetbal

• Het leggen en onderhouden van sociale contacten

In het voetbaljaargang 2011 / 2012 zijn er 755 mensen betrokken bij vv Pernis, of dit nou in een actieve (sporten en bewegen) of passieve (vrijwilligerswerk) vorm. Dit betekent dat er wekelijks 1000 mensen op het sportcomplex van vv Pernis te vinden zijn met mensen die gerelateerd zijn aan het dorp Pernis.

vv Pernis stimuleert en draagt actief bij aan de gezondheid van kinderen en ouderen binnen de gemeenschap van Pernis. vv Pernis heeft hierbij oog voor het sociale aspect en het uitdragen van normen en waarden richting haar leden, ouders, sponsoren, supporters en inwoners van Pernis. vv Pernis is een voorbeeld hoe sport actief kan bijdragen aan de participatie van mensen in de

maatschappij.

Om voorgaande missie te realiseren heeft vv Pernis drie strategische speerpunten benoemd.

• Gezonde vereniging: De bijdrage van vv Pernis binnen de gemeenschap van Pernis kan wordt pas effectief zijn als de vereniging gezond is. Hoe groter en gezonder de vereniging des te groter de capaciteit en het absorptievermogen is en wordt om kinderen en ouderen die aan de onderkant van de maatschappij staan in staat te stellen om onderdeel uit te maken van het verenigingsleven en te laten sporten.

• Nieuw sportcomplex in Pernis: Om een gezonde vereniging te blijven is een sportcomplex anno 2012 noodzakelijk. De kurk waarop de vereniging vv Pernis drijft zijn haar leden, sponsoren, supporters en vrijwilligers. Door een accommodatie te bieden die voldoet aan de normen anno 2012 is vv Pernis in staat om haar leden te behouden en om zelfs het leden aantal uit te breiden en te vergroten. Op het nieuwe complex is de wens om ook ruimte te creëren voor andere (sport)verenigingen binnen Pernis om zo nogmaals de grote sociale positie binnen de gemeenschap Pernis te onderstrepen en uit te dragen.

• Ontwikkelen van programma aanbod. vv Pernis kent momenteel alleen een

clublidmaatschap. Met een nieuw complex gezien van alle gemakken en het betrekken van andere vereniging bij en/of op het nieuwe sportcomplex, kan vv Pernis een groter scala aan sporten en andere vormen van participatie aanbieden en ontwikkelen.

(10)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 10

2.2 Plan

Vv Pernis heeft voor de verhuizing en Renovatie op het sportcomplex aan de Deijffelbroekseweg de volgende plannen;

1) Aanleggen van één kunstgrasveld 2) Aanbouwen van zes kleedkamers 3) Aanbouwen van opstallen 4) Aanleggen van extra half veld

Om dit te realiseren heeft vv Pernis dit opgesplitst in 3 fases. vv Pernis heeft dit gedaan omdat ze ervan uitgaat dat alle kosten voor de realisatie van de renovatie uit eigen middelen gefinancierd dient te worden maar hoopt alsnog op steun vanuit de deelraad Pernis en gemeente Rotterdam om zo een goede en stabiele vereniging te blijven.

Doelstelling 2.3

Een duidelijk doelstelling kan vv Pernis nog niet formuleren daar er nog teveel dingen onzeker zijn en verder uitgewerkt dienen te worden.

vv Pernis heeft zich wel het doel gesteld om op korte termijn van start te gaan om zeker fase 1 in de komende 6 maanden te realiseren en fase 2 het volgende jaar te realiseren, indien mogelijk dan wil men fase 2 ook te komende maanden realiseren want nu wordt het complex niet bewoond maar wel vanaf het seizoen 2012 / 2013. Er lopen dan dagelijkse veel mensen op het complex en vooral veel kinderen dus vv Pernis wil als het intrek heeft genomen aan de Deijffelbroekseweg er geen

“bouwput” van maken. vv Pernis is echter wel realistisch en is zich ervan bewust dat alles afhangt van de financiële steun en hulp die het de komende periode kan ontvangen van een ieder.

Fase 3 zal moeten worden besproken met de deelraad van Pernis en zal verder uitgewerkt moeten worden maar deze fase heeft de op dit moment de minste prioriteit.

(11)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 11

Hoofdstuk 3

3.1 Renovatie Fase 1

De renovatie Fase 1 aan het complex aan de Deijffelbroekseweg bevat het volgende 1) Aanleggen van een kunstgras veld

2) Aanbouwen van 6 kleedkamers 3) Aanleggen van parkeer geledenheden Compleet overzicht - Fase 1

(12)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 12

Overzicht Fase 1 – Opstallen

3.1.1 Begroting Fase 1

Aanleggen kunstgrasveld €300.000,--

(zie bijlage nummer 1 – Offerte Oranjewout) De offerte van Oranjewout is gebaseerd op de volgende werkzaamheden, aanleggen van een kunstgrasveld (7776 m2) op het complex aan de Deijffelbroekseweg. De offerte is inclusief voorbereidende werkzaamheden, grondwerk, drainage, onderbouw, sporttechnische laag en verhardingen.

vv Pernis heeft twee sponsoren bereid gevonden om het grondwerk kosteloos voor hun rekening te nemen. Door de steun van deze twee sponsoren kan het totaal bedrag van de offerte kan worden teruggebracht met €50.000,--. De kosten voor het nieuwe kunstgrasveld bedragen hierdoor

€250.000,--

(13)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 13

Parkeergelegenheden

- Klaarmaken van de grond - Verplaatsen Hekwerk - Aanleggen weg - Aanleggen plaatsen

Aanbouw L vorm – kleedkamers & kantoorruimte - Kosten bouw gereedmaken grond

- Kosten aanbouw kleedkamers & kantoorruimte - Kosten voorzieningen dakopbouw

- Kosten voorzieningen

3.2 Renovatie Fase 2

De renovatie Fase 2 aan het complex aan de Deijffelbroekseweg bevat het volgende

1) Opbouw van bestuurskamer, sponsorruimte & kantoorruimte, 2e etage 2) Aanbouw Serre

Fase 2 – Opbouw bestuurstruimte, sponsorhome & Kantoorruimte

(14)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 14

3.2.1 Begroting Fase 2

Opbouw bestuursruimte, sponsorhome & kantoorruimte

- Kosten opbouw bestuursruimte, sponsorhome & kantoorruimte - Kosten aanleggen dakterras

- Kosten voorzieningen

Aanbouw Serre voorzijde

- Aanpassen huidige kozijnen - Plaatsen Serre

- Plaatsen voorzieningen

3.3 Renovatie Fase 3

De renovatie Fase 3 aan het complex aan de Deijffelbroekseweg bevat het volgende

1) Aanleggen half kunstgrasveld Fase 3 aanleggen half kunstgrasveld

(15)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 15

3.3.1 Begroting Fase 3

Aanleggen half kunstgrasveld

- Kosten gereedmaken van de grond - Kosten afvoeren van de grond - Kosten kunstgrasveld

- Kosten voorzieningen

(16)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 16

Hoofdstuk 4

4.1 Marketing Commissie

Voor de renovatie van het complex aan de Deijffelbroekseweg is een speciale commissie in het leven geroepen. In deze commissie zitten diverse mensen met allen een verschillende achtergrond, de mensen in de commissie zijn

- Bas Ruizeveld de Winter Voorzitter - Dolf Brader vice Voorzitter - Gert van Meijeren Directeur CTS

- Jacco van der Kamp Terminal Manager North Sea Group - Martin van der Tak Hypotheek adviseur Dekker Hypotheken - Anne Willem Rowaan Projectdeskundige

- Bastiaan Ketting Bouwkundige

Door de diversiteit aan mensen kan deze commissie op verschillende vlakken uit de voeten en heeft veel expertise in huis. De commissie heeft de volgende taken meegekregen;

- In kaart brengen van Renovatie - Opzetten van het proces - Uitvoeren geven aan het proces - Controle op het proces

- Marketing strategie bepalen - Marketing strategie uitvoeren

- Werven van gelden door middel van het uitvoeren van de marketing strategie

4.2 Marketing plan

Om inkomsten/gelden te werven heeft de commissie een plan opgesteld die ervoor moeten zorg dragen dat vv Pernis extra inkomsten/gelden genereert voor de renovatie aan het complex aan de Deijffelbroekseweg

De marketing commissie heeft de volgende ideeën geopperd om gelden te genereren voor de renovatie van het complex aan de Deijffelbroekseweg;

- Uitschrijven van Obligaties - Verkoop van (bouw)stenen

- Verkoop van Kleedkamers (voor 10 jaar) - Verkoop van vierkante meters kunstgrasveld - Heropening van de leverancierscontracten

(17)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 17

- Extra reclame inkomsten genereren

- Specifiek de petrochemische industrie met Business Plan benaderen in het kader van “Hallo buurman weet u wel wie naast u woont”

- Zelfwerkzaamheid door de leden

- Giften/extra sponsorbijdrage vragen van huidige en nieuwe sponsoren - vv Pernis dinner cruise (sponsoren en leden)

- Afscheidsfeest Madroel met veiling - Openingsfeest vv Pernis, nieuw complex - vv Pernis (hei)Paalfeest

- Wall of Fame tegel want

- vv Pernis fotomuur met als doel een figuur de creëren die betrekking heeft op Pernis of vv Pernis, inleg €5 per foto.

- Loten verkoop voor grote loting tijdens Familiefestival Pernis 17 t/m19 mei o Familiefestival naast KIKA in teken stellen van de Renovatieplannen - 2x per maand op zaterdag muziek

- Bierproef avond met bekende Nederlander - Organiseren activiteiten omtrent het EK voetbal - Klaverjasavond(en)

- Andere acties vanuit de vereniging

De marketing commissie heeft een zevental willekeurige acties uit de bovenstaande lijst gehaald waarmee het (extra) gelden zal proberen te genereren om voor de renovatie, deze acties zijn;

1) Eigen inleg van de vereniging

2) Giften/extra sponsorbijdrage vragen van huidige en nieuwe sponsoren 3) Zelfwerkzaamheid door de leden

4) Verkoop van vierkante meters kunstgrasveld 5) Heropening van de leverancierscontracten

6) Huur “omni” vereniging (oa. Buitenschoolse opvang)

7) Specifiek de petrochemische industrie met Business Plan benaderen in het kader van “Hallo buurman weet u wel wie naast u woont”

De acties die door de marketing commissie zijn bepaald moeten resulteren in een bedrag wat ligt tussen de €400.000,-- en €500.000,-- waardoor de renovatie van het complex reëel en gegrond is waarbij de vereniging niet in de problemen gebracht zal worden.

(18)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 18

Toelichten op de actiepunten Inleg eigen vermogen vereniging

vv Pernis is een florerende vereniging met een sterk eigen vermogen. De vereniging heeft een groot aantal trouwe sponsoren en herbergt momenteel 755 leden. Het eigen vermogen van de vereniging groeit hierdoor gestaagd en kan hierdoor een startkapitaal neerleggen voor de renovatie van het complex aan de Deijffelbroekseweg. vv Pernis kiest er wel voor om niet het gehele eigen vermogen in te leggen om zo financiële middelen achter de hand te houden.

De marketing groep adviseert de vereniging/het bestuur om €75.000,-- in te leggen als startkapitaal.

Giften/extra sponsorbijdrage vragen van huidige en nieuwe sponsoren

Zoals hierboven al vermeld beschikt vv Pernis over een grote en trouwe groep sponsoren. vv Pernis zal voor de renovatie een beroep gaan doen op haar trouwe sponsoren en vragen om een eenmalige

“gift”/ sponsorbijdrage voor de renovatie van het complex.

De marketing commissie stuurt aan op een bedrag wat uitkomt op €150.000,--, dit bedrag in

inclusief de €50.000,-- voor de grondwerkzaamheden die verricht zullen worden door twee van haar sponsoren. Alle toezeggingen van sponsoren zullen moeten worden geregistreerd en worden geïnd.

Zelfwerkzaamheid door de leden

Binnen de vereniging van vv Pernis is veel kennis en ervaring aanwezig omtrent bouw en renovatie werkzaamheden. De marketing commissie zal in samenspraak met het bestuur van vv Pernis een werkgroep in het leven gaan roepen waardoor het kosten kan besparen bij de renovatie.

De werkgroep denkt dat de leden de volgende werkzaamheden zelf kunnen uitvoeren;

- overbrengen en installatie hekwerk kunstgrasveld - overbrengen lichtinstallatie kunstgrasveld

- treffen van voorbereidende voorzieningen, hierbij de denk aan elektra, loodgieters werkzaamheden en nog andere

- aanbrengen van nieuwe elektra (bekabeling, meterkasten en andere)

- aanbrengen nieuwe loodsgieters werkzaamheden (water af en toevoer, CV ketels en andere) - Schilderwerkzaamheden

- aanpassingen aan huidige kantine aan de Deijffelbroekseweg - aanschaf van materialen tegen kostprijs

De besparing waar de marketinggroep op heeft ingezet is een bedrag van €50.000,--

(19)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 19

Verkoop van vierkante meters kunstgrasveld

Om de renovatie van het complex te kunnen waarmaken kan de vereniging vv Pernis niet alleen terugvallen op haar (trouwe) sponsoren, ook haar leden en andere die de vv Pernis een warm hart toedraagt zal worden gevraagd haar bijdrage te leveren.

Voor deze groep moet een betaalbare oplossing worden gevonden, de commissie heeft daarom de actie “Financier kunstgras per vierkante meter hierdoor wordt vv Pernis alleen maar beter”. Het is de bedoeling dat een ieder een betaalbaar stuk kunstgras kan financieren.

De totale grote van het kunstgras is 7776 vierkante meter. Dit is een enorme oppervlakte de commissie heeft zich als doel gesteld om 5000 vierkante meter te verkopen a €30,-- per vierkante meter, dit zou een bedrag van €150.000,-- moeten gaan opleveren.

De commissie gaat ervan uit gezien de betaalbaarheid per vierkante meter dat het totaal bedrag uit zal komen tussen de €100.000 en €150.000,--.

In de kantine zal een bord met als afbeelding een voetbalveld worden opgehangen, op dit bord worden alle deelnemers aan de actie vermeld. Het idee is om naast dit bord een “standenbord” op te hangen wat aangeeft hoeveel geld er is opgehaald, dit zal maandelijks worden bijgewerkt.

Heropening van de leverancierscontracten

Eerder in dit businessplan heeft kunnen lezen dat vv Pernis een florerende vereniging is wat enorm leeft in de gemeenschap Pernis maar ook daarbuiten.

De huidige leveranciers van vv Pernis merken dit ook in hun omzetten, maar niet alleen de huidige leveranciers van vv Pernis ondervinden dit maar ook hun “concurrenten”. Er zijn al meerdere leveranciers dit momenteel niet actief zijn bij vv Pernis toenadering gezocht met de vraag of huidige contracten herzien kunnen worden.

Deze bedrijven zijn ook bereid om sponsorbijdrage te leveren indien zij zaken kunnen gaan doen met de vv Pernis. De marketing commissie zal op korte termijn deze gesprekken gaan aanvangen om deze open sollicitatie van de leveranciers met beide handen aan te pakken.

Op basis van de bedragen die zijn neergelegd bij vv Pernis gaat de commissie ervan uit dat wanneer het haar leverancierscontracten gaat heropenen een extra bedrag van €50.000,-- wordt genegeerd.

(20)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 20

Huur “omni” vereniging (oa. Buitenschoolse opvang)

vv Pernis is onlangs benaderd door een partij wat haar buitenschoolse opvang zou willen gaan huisvesten op het sportcomplex aan de Deijffelbroekseweg.

Deze organisatie heeft haar financiële verplichtingen bij vv Pernis neergelegd. Deze organisatie heeft vv Pernis een indicatie gegeven €15.000,-- aan huur voor de huisvesting, alle andere bijkomende dingen zijn hier nog niet in meegenomen.

Door het betrekken van een buitenschoolse opvang bij de vv Pernis ontstaan er ook andere

mogelijkheden om dit verder uit te bouwen en extra inkomsten te generen. In eerste instantie gaat echter de prioriteit uit naar het opzetten van deze constructie, beiden partijen hebben we de intentie uitgesproken om eruit te komen.

Gezien de ontwikkelingen kan er rekening worden gehouden met een bedrag van €15.000,--

Specifiek de petrochemische industrie met Business Plan benaderen in het kader van “Hallo buurman weet u wel wie naast u woont”

(21)

Businessplan v.v. Pernis

Versie 3 Page 21

Hoofdstuk 5

5.1 Financiële Commissie

Om de gezonde positie van vv Pernis te waarborgen is er binnen de vereniging vv Pernis een financiële commissie in het leven geroepen. De commissie heeft de taak om controle uit te voeren op het financiële beleid en voor tijdig alarmeren indien de vereniging in de problemen dreigt te komen.

Deze commissie bestaat uit

- Bas Ruizeveld de Winter Voorzitter - Dolf Brader vice Voorzitter - Dick van der Steen Penningmeester

- Martin la Riviere Directeur CV Decorshop - Rob van Bodegraven Leraar Wiskunde

5.2 Financiële situatie vereniging 5. 3 Financiële begroting

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :