FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 13 maart 2013

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

Datum: 13 maart 2013

Gegevens onderneming : v.o.f. Les Jumeaux, gevestigd te (2121 GP) Bennebroek,

Bennebroekerlaan 19B Faillissementsnummer : F15/12/582

Datum uitspraak : 6 november 2012

Curator : mr. P. Ingwersen

R-C : mr. A.J. Wolfs

Dossiernummer curator : 92485 Activiteiten onderneming : Restaurant

Omzetgegevens : 2009: € 725.314,-- 2010: € 649.668,-- 2011: € 529.718,-- Personeel gemiddeld aantal : 9

Verslagperiode : 17 december 2012 t/m 28 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode : 52 uur en 18 minuten

Bestede uren Totaal : 107 uur en 36 minuten

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Seunke Advocaten:

www.potjonker.nl 1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie:

Zie vorige verslag.

1.2 Winst en verlies:

Zie vorige verslag.

1.3 Balanstotaal:

Zie vorige verslag.

1.4 Lopende procedures:

Zie vorige verslag.

1.5 Verzekeringen:

Zie vorige verslag.

1.6 Huur:

Zie vorige verslag.

De verhuurder, Van den Eijkel Restaurant Services B.V., verkeert als vennoot van VOF Les Jumeaux tevens in staat van faillissement met benoeming van mr. P. Ingwersen tot curator. Het pand maakt qua financiering deel uit van een compte jointfinanciering die de Van den Eijkel-groep heeft met ING Bank N.V. De afgelopen verslagperiode is er dienaangaande contact geweest tussen de curator, de heer Van den Eijkel

(2)

benevens ING Bank N.V. Duidelijk is dat het pand niet opnieuw verhuurd kan worden zonder instemming van alle betrokkenen.

1.7 Oorzaak faillissement:

Voor de oorzaak wordt verwezen naar het vorige verslag. De heer Bruijns wijt het faillissement van Les Jumeaux aan de moeilijke economische omstandigheden. De curator heeft geconstateerd dat de heer Bruijns de uitvoerende vennoot was inzake het restaurant. Van den Eijkel Restaurant Services B.V. functioneerde als geldschieter en verhuurster. Van den Eijkel Restaurant Services B.V. bemoeide zich niet met de dagelijkse gang van zaken in het restaurant. De curator zet zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voort.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.:

13, waaronder veel oproepkrachten.

2.2 Aantal in jaar voor faill.:

Idem.

2.3 Datum ontslagaanzeggingen:

9 november 2012 en 13 november 2012

De ontslagaanzeggingen zijn (alle) geëffectueerd. Het personeel is inmiddels volledig uit dienst. De aanspraken van werknemers worden door UWV verwerkt. De curator heeft dienaangaande geen onregelmatigheden geconstateerd.

Werkzaamheden:

Correspondentie, overleg personeel, afwikkeling loongarantieregeling, contact en afstemming UWV.

3. Activa

Aan dit verslag is een tussentijds financieel verslag gehecht.

Onroerende zaken

Niet aan de orde. Deze spelen in het faillissement van Van den Eijkel Restaurant Services B.V.

Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving:

Het gaat hier om de inventaris c.q. roerende zaken (niet voorraden) die door de curator zijn aangetroffen in het restaurant. De curator heeft het NTAB opdracht gegeven om de roerende zaken/inventaris te taxeren. Het NTAB heeft daaromtrent inmiddels aan de curator een rapport uitgebracht.

De curator heeft inmiddels de bedrijfsauto verkocht voor € 2.500,--. De opbrengst daarvan is gestort op de derdenrekening van het kantoor van de curator.

3.6 Verkoopopbrengst:

€ 2.500,-- + PM

(3)

Tot dusverre heeft de curator verder geen enkel actief verkocht, de curator verwijst naar het gestelde onder punt 6.

3.7 Boedelbijdrage:

ING Bank N.V. claimt pandrecht op de bedrijfsinventaris. Zij heeft haar aanspraken dienaangaande tot dusverre evenwel nog niet kunnen staven, ondanks diverse toezeggingen op dat punt.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus:

De curator oefent ten behoeve van de boedel mede de rechten uit en behartigt de belangen van de bevoorrechte schuldeisers die in rang boven de pandhouders en beperkt gerechtigden gaan. De curator erkent het bodemrecht van de fiscus. De opbrengst van zaken zal via de boedel lopen.

Werkzaamheden:

Inventarisatie, correspondentie, telefoongesprekken, bezoeken aan restaurant, contact NTAB, contact pandhouder ING Bank N.V., Belastingdienst, verkoopactiviteiten, alles ook in het kader van het hierna gemelde onder punt 6.

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving onderhanden werk:

Niet aan de orde: zie vorige verslag.

Voorraad:

Grotendeels geretourneerd op basis van eigendomsvoorbehoud. Zie 5.6.

3.10 Verkoopopbrengst:

P.M.

Boedelbijdrage:

Tot dusverre niet aan de orde.

Werkzaamheden:

Inventarisatie, bezoek aan locatie, inschakelen taxatiebureau, contact met pandhoudster, verkoopactiviteiten, correspondentie, telefoongesprekken, etc.

Andere activa 3.12 Beschrijving:

Immateriële activa, zoals handelsnaam, telefoonnummers, faxnummers en domeinnaam.

De curator is inmiddels in gesprek met een mogelijke gegadigde. De curator heeft contact gekregen met een horeca-makelaar. Deze werkt op basis van no cure no pay.

3.11 Verkoopopbrengst:

P.M.

Werkzaamheden:

Zie punt 6.

(4)

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren:

De curator heeft de debiteurenportefeuille in onderzoek. Deze is overigens hoogst marginaal. Vrijwel alle klanten betaalden na afloop van het restaurantbezoek contant of per pin.

ING Bank N.V. claimt pandrecht op de debiteurenportefeuille.

Bewijsstukken ontbreken tot dusverre.

Curanda heeft uit hoofde van rekening-courant een vordering op M.P.

Bruijns (failliet) ad + € 200.000,--.

4.2 Opbrengst:

nihil.

4.3 Boedelbijdrage:

ING Bank N.V. heeft een boedelbijdrage toegezegd voor zover zij haar pandrecht op de debiteuren kan bewijzen. Dat is tot dusverre niet gebeurd. Omdat de debiteurenportefeuille niets voorstelt en ING Bank tot dusverre heeft verzuimd bewijsstukken aan te leveren, heeft de curator niet de termijn van art. 58 Fw. gesteld.

Werkzaamheden:

In kaart brengen debiteurenportefeuille, contacten met mogelijke pandhoudster ING Bank N.V., correspondentie en telefoongesprekken.

5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en):

De vordering van ING Bank N.V. bedraagt € 99.609,58.

5.2 Leasecontracten:

Met betrekking tot keukenapparatuur bestonden huurkoop c.q.

leasecontracten. De curator heeft in overleg met de betrokken leveranciers, na onderzoek, eigendommen aan betrokken leveranciers teruggegeven.

5.3 Beschrijving zekerheden:

ING Bank N.V. claimt pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende de gehele bedrijfsuitrusting inclusief machines en transportmiddelen, tegoeden, vorderingen en voorraden met inbegrip van goodwill.

De curator heeft bewijsstukken met betrekking tot de pretense rechten van ING Bank N.V. tot dusverre niet ontvangen. Ondanks diverse verzoeken.

5.4 Separatistenpositie:

ING Bank N.V. pretendeert separatist te zijn. De curator heeft dit nog niet kunnen vaststellen.

5.5 Boedelbijdrage:

ING Bank N.V. heeft een en andermaal aangegeven bereid te zijn een boedelbijdrage te voldoen.

(5)

5.6 Eigendomsvoorbehoud:

De curator heeft de afgelopen periode veel tijd moeten besteden aan het teruggeven van eigendommen aan leveranciers. Met name het allergrootste deel van de wijnvoorraad viel onder eigendomsvoorbehouden van verschillende leveranciers. Ook het linnengoed is teruggegeven.

Verder zijn machines en keukenapparatuur geretourneerd op basis van bewijsbaar eigendom leveranciers. De curator heeft twee ophaaldagen georganiseerd.

5.7 Reclamerechten:

Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten:

Tot dusverre niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Afstemming positie ING Bank N.V., onderhandelingen over uitwinning van de activa, het onderhouden van contacten met leveranciers, het in kaart brengen van eigendomsvoorbehoud, onderzoek naar de rechtsgeldigheid van claims, correspondentie, ophaaldagen organiseren, telefoonge- sprekken, etc.

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

De curator heeft de onderneming niet voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 Beschrijving:

De curator heeft getracht derden te interesseren in een mogelijke doorstart. Bij de curator heeft zich tevens een horecamakelaar gemeld die op basis van no cure no pay de nodige werkzaamheden heeft verricht. Er hebben zich gegadigden gemeld. Op dit moment is de curator in gesprek met één serieuze gegadigde op basis van (beperkte) exclusiviteit. Wordt vervolgd.

6.4 Verantwoording:

Tot dusverre niet van toepassing.

6.5 Opbrengst:

P.M.

6.6 Boedelbijdrage:

Tot dusverre niet van toepassing. Zie ook het gestelde met betrekking tot ING Bank N.V. ING Bank N.V. heeft tot dusverre haar pretense rechten niet kunnen aantonen.

(6)

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht:

De administratie is bijgewerkt. De curator heeft deze in onderzoek. De boekhouding bevindt zich op het kantoor aan de Bennebroekerlaan 19B te Bennebroek.

7.2 Depot jaarrekeningen:

Niet aan de orde.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant:

De accountant gaf een samenstellingsverklaring af.

7.4 Stortingsverpl. aandelen:

Niet aan de orde.

7.5 Onbehoorlijk bestuur:

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen:

In onderzoek.

Werkzaamheden:

Verband met de hierboven genoemde onderdelen.

8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen:

€ 47,-- +P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus:

€ 69.181,--

8.3 Pref. vord. van het UWV:

P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren:

€ 17.781,-- + P.M.

8.5 Bedrag concurrente crediteuren:

€ 193.212,53

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:

Nog niet bekend.

Werkzaamheden:

Verband houdend met de hierboven vermelde onderdelen, overleg met Fiscus, UWV en crediteuren, telefoongesprekken, conferenties, het afwikkelen ter zake van claims van eigendomsvoorbehoud, etc.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill.:

OP dit moment niet te voorspellen.

(7)

9.2 Plan van aanpak:

De meeste bovenvermelde onderdelen moeten worden afgewerkt. Het belangrijkste is het realiseren van een mogelijke doorstart op locatie. Dat is ook van belang voor het faillissement van Van den Eijkel Restaurant Serivces B.V.; het pand te Bennebroek valt immers in dat faillissement.

Gestreeft wordt naar een packagedeal waarbij zowel activa van Les Jumeaux worden overgenomen benevens een huurverhouding tot stand kan worden gebracht in overleg met Van den Eijkel en ING Bank N.V. De curator hoopt bij een volgend verslag meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

9.3 Indiening volgend verslag:

1 juni 2013

Afbeelding

Updating...

Referenties

  1. www.potjonker.nl
Gerelateerde onderwerpen :