SC HENK EVEL D. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 1 juli Opmerkingen vooraf:

Hele tekst

(1)

Gegevens onderneming : Afbouw Groep Beheer B.V.

: Afbouw Groep Groningen B.V.

Nummer faillissement : F 14 / 11 / 5 F 14 / 11 /6 Datum uitspraak : 26 januari 2010

Curator : mr. Dunselman

Rechter-commissaris : mr. J. Blokland

Activiteiten onderneming : stucadoorsbedrijf Omzetgegevens : € 5.200.000,-- (2009) Personeel gemiddeld aantal : 30

Saldo einde verslagperiode : AGB: € 119.531,97 (per 1 juli 2015) AGG: € 35.691,55 (per 1 juli 2015) Rekeningnummer Kasbank : NL93KASA 0223039772 (AGB)

NL71KASA 0223039780 (AGG) Verslagperiode : 15 (6 november 2014 - 1 juli 2015)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

By beschikking van 31 januari 2072 van de rechtbank Alkmaar zijn mr. JD. Meerburg respectievelijk mr. WA. Entzinger ontslagen als curator en is in hun plaats benoemd mr.

A.Hj. Dunselman.

SC

(2)

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

In 2010/s door de rechter-commissaris toestemming gegeven voor geconsolideerde afwikkeling van bovengenoemde faillissementen. De verslaglegging wordt geconsolideerd gedaan.

Dit verslag is een vervolg op eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als inlet van toepassing' werden aangemerkt, dan wel reeds zlln afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Andere activa 3.12

Verslagperiode 75

Belastingteruggave boedelperiode Afbouw Groep Beheer B. V.

Op aangifte van ondergetekende ter zake van omzetbelasting over het tijdvak 26 januari 2070 tot en met 24 september 2014 heeft de belastingdienst een beschikking gegeven tot teruggave van omzetbelasting ex artikel 77 WOB tot een bedrag van € 8.397,--. Het betreffende bedrag is op de faillissementsrekening bllgeschreven op 15 juni 2015.

Belastingteruggave boedelperiode Afbouw Groep Groningen &V.

Op aangifte van ondergetekende ter zake van omzetbelasting over het tijdvak 26 januari 2010 tot en met 7 oktober 2011 heeft de belastingdienst een beschikking gegeven tot teruggave van omzetbelasting ex artikel 77 WOB tot een bedrag van € 15.952,--. Het betreffende bedrag is op de faillissementsrekening bllgeschreven op 15 juni 2015.

4. Debiteuren

4.2 Opbrengst

Verslagperiode 15

Afgelopen verslagperiode hebben verschillende teruggaven plaatsgevonden van de belastingdienst.

(3)

Teruggave Afbouw Groep Beheer B. V.:

- ornzetbelasting december 2009 - omzetbelasting januari 2070

C 6.747,-- C 7.01-5,--

Totaal C 73.462,--

Teruggave Afbouw Groep Groningen B. V.;

- omzetbelasting december 2009 C 405,--

- omzetbelasting januari 2070 C 406,--

- loonheffing per/ode 1 C 45.066,80

Totaal C 45.877,80

De pandhouder, Rabobank Stad en Midden Groningen, heeft aanspraak gemaakt op afdracht aan haar van de ontvangen bedragen.

Van de ontvangen is aan de pandhouder nog te warden afgedragen de teruggave ad C 45.066,80 verminderd met een boedelbijdrage ad C 9.073,36, inclusief btw, hetgeen een afdracht betekent van C 36.053,44. Er vindt nog een onderzoek plaats naar eventuele aanspraken van de boedel op de belastingteruggave.

By de belastingdienst zijn nog verscheidene verzoeken tot teruggave in behandeling.

4.3. Boedelbijdrage Verslagperiode 75

Met de pandhouder is overeengekomen, dat zij aan de boedel een boedelbijdrage voldoet over daadwerkelijk terugontvangen belastingteruggave van 2096 inclusief btw. Over het bedrag van C 45.066,80 is een boedelbijdrage ten gunste van de boedel gekomen van C 9.073,36 inclusief btw.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

(4)

Faillissementsverslag rechtspersoon

4

7.2 Goedk. Verkl. Accountant Verslagperiode 10

Bij de jaarreningen 2006 tot en met 2008 van de Afbouw-vennootschappen is door een accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. In de visie van ondergetekende is goedkeurende verklaring bij de respectievelijke jaren ten onrechte gegeven en is de betreffende accountant door ondergetekende aangesproken.

Verslagperiode 11

De betreffende accountant heeft via zijn advocaat laten weten alle aansprakelijkheid van de hand te wijzen. Er zal door ondergetekende een gerechtelijke procedure worden opgestart tegen de betreffende accountant.

Verslagperiode 12

De procedure tegen de accountant, zoals in voorgaande verslagperiode aangehaald, is nog niet opgestart. Indien niet alsnog op korte termijn een minnelijke regeling kan worden bereikt, zal de procedure naar verwachting in komende verslagperiode worden opgestart.

Verslagperiode 13

Er zijn gesprekken gaan met (de advocaat van) de accountant in het kader van een onderzoek naar een minnelijke regeling.

Verslagperiode 14

Er zijn gesprekken gaan met (de advocaat van) de accountant in het kader van een onderzoek naar een minnelijke regeling.

Verslagperiode 75

Met de accountant is een vaststellingsovereenkomst gesloten tot afdoening van

aanspraken van ondergetekende, zoals beschreven in voorgaande verslagperioden. In het kader van vaststellingsovereenkomst heeft de accountant een bedrag voldaan aan de boedel van de Afbouw-vennootschappen van C 25.000,--.

(5)

aduocaten

Faillissementsverslag rechtspersoon

5

Op grond van in een eerder stadium gemaakte afspraken met Rabobank Stad en Midden Groningen zal 50% van het in het kader van voornoemde vaststellingsovereenkomst genoemde bedrag worden voldaan aan genoemde Rabobank.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslagperiode

Met de aandeelhouder respectievelijk bestuurder van de Afbouw-vennootschappen is een vaststellingsovereenkomst gesloten op 29 juni 2015 ter afdoening van de aanspraken van ondergetekende. In het kader van de vaststellingsovereenkomst hebben de aandeelhouder respectievelijk bestuurder gezamenlijk een bedrag van C 75.000,-- aan de Afbouw-

vennootschappen voldaan door overmaking van het betreffende bedrag op een door ondergetekende aangewezen faillissementsrekening.

Op grond van in een eerder stadium gemaakte afspraken met Rabobank Stad en Midden Groningen zal 509 van het in het kader van voornoemde vaststellingsovereenkomst genoemde bedrag worden voldaan aan genoemde Rabobank.

7.6 Paulianeus handelen Zie onder 7.5.

8. Crediteuren Verslagperiode 15

8.1 Boedelvorderingen

Beheer € 36.790,19

AGG C130.649,64

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Beheer C 70.867,00

AGG C129.923,81

(6)

6 Faillissementsverslag rechtspersoon

8.3 Pref. vord. van het UWV

Beheer €23.473,02

AGG €81.998,07

8.4 Andere pref. Crediteuren

AGG € 854,29

8.5 Aantal concurrente crediteuren Beheer: negen

AGG: zestig

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Beheer € 12.412,58

AGG €1.867.764,27

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Verslagperiode 15

Nog niet bekend

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

Verslagperiode 15

Het faillissement zal over enige tijd naar verwachting eindigen door opheffing bij gebrek aan baten.

10.2 Plan van aanpak Verslagperiode 15

De navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:

- Ontvangst van belastingteruggaven en afrekening met de pandhouder, Rabobank Rad en Midden Groningen;

(7)

Al maar, 1 juli 2015

A.M. Dunselman, ator

belastingteruggaven.

10.3 Indiening volgend verslag:

1 januari 2016

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :