Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Uitge ve rij Nove ma B.V. 02-05-2018

8

Uitge ve rij Nove ma B.V. 02-05-2018

8

De onde rne ming dre e f e e n uitge ve rij 02-05-2018

8

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

2012 € 6.706.713,00 € 336.106,00

2013 € 5.487.966,00 € -54.731,00

2014 € 3.703.886,00 € -669.939,00 € 1.265.621,00

Ve rsla gnumme r 8

Da tum ve rsla g 02-05-2018

Insolve ntie numme r F.18/15/251

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000001328:F001

Da tum uitspra a k 21-07-2015

R-C mr. H.H. Kielman

Cura tor mr. R.G. Holtz

(2)

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

42 02-05-2018

8

€ 20.786,61 02-05-2018

8

va n 3-2-2018 t/m 30-4-2018

02-05-2018 8

Verslagperiode Bestede uren

8 11,70 uur

totaal 11,70 uur

Ure n ve rsla gpe riode 8:

mr. R.G. Holtz: 6:12 ure n mr. K.M. Fe lt: 0:30 ure n

mr. J.H. Ma ste nbroe k: 3:36 ure n F. Ma a tje s: 1:24 ure n

Ure n tota a l:

mr. R.G. Holtz: 206:30 ure n

mr. J.H. Ma ste nbroe k: 112:06 ure n mr. T.J.J. Bode w e s: 1:54 ure n mr. K.M. Fe lt: 62:06 ure n mr. C.S.G. de La nge : 5:00 ure n J.A. de Vrie s: 7:12 ure n

F. Ma a tje s: 184:18 ure n Tota a l: 579:06 ure n

02-05-2018 8

(3)

Directie en organisatie

Lopende procedures

Verzekeringen

Huur

Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Be stuurde r, e nig a a nde e lhoude r va n Nove ma is W e slim B.V. Be stuurde r e nig a a nde e lhoude r

va n W e slim B.V. is Je lte Hut.

02-05-2018 8

N.v.t. 02-05-2018

8

De ve rze ke ringe n lie pe n via de huisba nkie r, ABN Amro 02-05-2018 8

Vie r be drijfspa nde n in Groote ga st, Groote broe k, He lmond e n Va lke nsw a a rd.

Va lke nsw a a rd

w a s re e ds opge ze gd, Groote ga st e n He lmond zijn inmidde ls me t toe ste mming RC ook

opge ze gd. De huurove re e nkomst va n Groote broe k is ove rge nome n door de doorsta rte r.

02-05-2018 8

In de a fge lope n ja re n zijn de omze tte n, door e e n kra ppe ma rkt in de a dve rte ntie bra nche ,

te rugge lope n. De koste n ble ve n w e l hoog, me t na me voor pe rsone e l e n huisve sting.

Onde rzocht moe t nog w orde n w a t de e ffe cte n zijn ge w e e st va n he t a fstote n va n tite ls.

Komt na de r a a n de orde in de te ge n be stuurde rs a a nha ngig ge ma a kte proce dure (zie ve rde r

onde r 9)

02-05-2018 8

(4)

Aantal ten tijde van faillissement

Aantal in jaar voor faillissement

Ontslagaanzegging

Werkzaamheden personeel

Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Pe rsone e lsle de n 42

02-05-2018 8

Pe rsone e lsle de n 42

02-05-2018 8

Datum Aantal Toelichting

22-7-2015 42 Me t toe ste mming r-c

totaal 42

Afge rond 02-05-2018

8

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Pa rke e rpla a ts € 13.225,00

totaal € 13.225,00 € 0,00

Fa illie t w a s e ige na a r va n de pa rke e rpla a ts bij he t pa nd in Groote ga st. 02-05-2018 8

(5)

Werkzaamheden onroerende zaken

Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bodemvoorrecht fiscus

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voorraden / onderhanden werk

Be zie n za l w orde n of de e ige na a r va n he t be drijfspa nd inte re sse he e ft in de pa rke e rpla a ts.

Volge ns de ze zou e r e e n fout ge ma a kt zijn door de nota ris bij de be schrijving va n e e n e n

a nde r.

In ve rsla gpe riode 2 he e ft de cura tor me t ge noe mde e ige na a r e e n be spre king ge voe rd. De

e ige na a r he e ft (n.a .v. e e n in zijn opdra cht ge ma a kte ta xa tie ) e e n bie ding uitge bra cht, die voor

de cura tor nie t ge noe gza a m w a s.

In ve rsla gpe riode 3 is hie rove r ve e l ge corre sponde e rd. Ook he e ft de cura tor ze lf e e n tw e e de

ta xa tie la te n uitvoe re n. Omda t dit nog nie t he e ft ge re sulte e rd in ove re e nste mming ove r e e n

koopprijs, sta a t e r e e n be spre king me t de e ige na a r ge pla nd voor 11 fe brua ri a s.

In ve rsla gpe riode 4 he e ft de cura tor ove re e nste mming be re ikt me t de e ige na a r va n he t

be drijfspa nd. De pa rke e rpla a ts is (me t toe ste mming RC) ve rkocht voor € 13.225,00 e xcl. BTW .

De le ve ring va n de pa rke e rpla a ts he e ft pla a tsge vonde n op 23 juni 2016. De opbre ngst va n €

13.225,00 (va n vrij va n BTW ) is op 27 juni 2016 be ta a ld a a n de fa illisse me ntsre ke ning.

02-05-2018 8

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inve nta ris € 15.974,00

totaal € 15.974,00 € 0,00

Ja 02-05-2018

8

Afge rond 02-05-2018

8

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Onde rha nde n w e rk € 95.000,00

totaal € 95.000,00 € 0,00

(6)

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Andere activa

Toelichting andere activa

Werkzaamheden andere activa

Debiteuren

Toelichting debiteuren

Fa illie t ge e ft he t bla d "He t onde rne me rsbe la ng" uit. Voor de kome nde e ditie s w a s a l he t nodige

w e rk ge da a n e n w a re n a dve rte ntie s ve rkocht. Dit onde rha nde n w e rk is in he t ka de r va n de

inmidde ls ge re a lise e rde doorsta rt ve rkocht.

Er zijn nog e nke le w e rkza a mhe de n a fge ma a kt te n la ste va n de boe de l/e e n ve rkre ge n

boe de lkre die t. Da t is na de r ve ra ntw oord onde r punt 6 e n he e ft sa me nha ng me t punt 4.

02-05-2018 8

Onde rha nde n w e rk is ve rkocht, zie ook onde r 3.5 e n 6. 02-05-2018 8

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Rolle nd ma te rie e l (ve rpa nd a a n de ba nk) € 19.026,00 € 1.902,60

totaal € 19.026,00 € 1.902,60

Afge zie n va n de boe de lbijdra ge is de ze opbre ngst toe ge kome n a a n de pa ndhoude r, de ABN-AMRO. De boe de lbijdra ge is op 11 de ce mbe r 2015 volda a n.

02-05-2018 8

Afge rond 02-05-2018

8

4. Debiteuren

Beschrijving O mvang O pbrengst Boedelbijdr.

De bite ure n € 372.000,00

totaal € 372.000,00 € 0,00 € 0,00

(7)

Toelichting debiteuren

Werkzaamheden debiteuren

De a a n de ba nk ve rpa nde de bite ure n zulle n door de doorsta rte r w orde n ge ïnd, in sa me nspra a k me t de boe de l, w a a rbij zow e l boe de l a ls doorsta rte r e e n boe de lbijdra ge

ontva nge n va n 5%. He t la a t zich a a nzie n da t a ldus e e n opbre ngst ge re a lise e rd ka n w orde n

w a a rme e de ba nk (vrijw e l) ge he e l volda a n ka n w orde n.

Om de de bite ure n "goe d te houde n" he e ft de ba nk e e n boe de lkre die t be schikba a r ge ste ld,

w a a rme e de lope nde uitga ve n a fge ma a kt kunne n w orde n. Dit za l tot e ffe ct moe te n he bbe n da t op de de bite ure n e e n hoge r be dra g ge ïnd ka n w orde n, w a a ruit da n he t boe de lkre die t w e e r ka n w orde n be ta a ld.

In ve rsla gpe riode 3 (pe r 9 nove mbe r 2015) he e ft de cura tor de inning va n de de bite ure n

ove rge nome n va n de doorsta rte r. De cura tor he e ft zich in de a fge lope n pe riode inte nsie f be zig ge houde n me t de inca sso. De nog ope nsta a nde vorde ring va n de ba nk be dra a gt ca . € 6.100,-.

In ve rsla gpe riode 4 he e ft de cura tor de inning va n de de bite ure n voortge ze t.

Voorts he e ft de

cura tor toe ste mming ge vra a gd a a n de re chte r-commissa ris (e n ge kre ge n) om de de bite ure n in re chte te be tre kke n. De nog ope nsta a nde vorde ring va n de ba nk be dra a gt ca . € 2.000,-. De ope nsta a nde de bite ure nposte n be dra a gt nog ca . € 19.800,-.

In ve rsla gpe riode 5 zijn de nodige de bite ure n in re chte be trokke n. In e e n e nke l ge va l he e ft da t a l tot e e n (ve rste k)vonnis ge le id. In de kome nde pe riode za l de inning va n de de bite ure n e n he t voe re n va n de proce dure s doorga a n. De vorde ring va n de ba nk is inmidde ls volle dig volda a n. De ope nsta a nde de bite ure nposte n

be dra a gt nog ca . € 16.600,-.

Ve rde r he e ft de cura tor in ve rsla gpe riode 5 ge corre sponde e rd me t de (voorma lig) a dvoca a t va n fa illie t, TRIP Advoca te n. Vóór fa illisse me nt is e e n voorschot be ta a ld door fa illie t. De cura tor he e ft zich op he t sta ndpunt ge ste ld da t de ure n die TRIP ná fa illisse me nt (te n be hoe ve va n de be stuurde r) he e ft ve rricht, (in ie de r ge va l) nie t te n la ste va n da t voorschot ge bra cht konde n w orde n. Aa nva nke lijk he e ft TRIP zich op he t sta ndpunt ge ste ld da t da t w e l kon e n da t e r ge e n re cht w a s op re stitutie , ma a r inmidde ls is he t be dra g da t op da tum fa illisse me nt nog nie t w a s ge bruikt, ge re stitue e rd. Dit ga a t om e e n be dra g va n € 8.810,01. De ze kw e stie is da a rme e a fge rond.

In de kome nde pe riode (8) za l w a a r nodig de de urw a a rde r w orde n

inge scha ke ld voor he t tre ffe n va n e xe cutie ma a tre ge le n na a r a a nle iding va n de (ve rste k)vonnisse n. Voorts w a s e r me t e e n a a nta l de bite ure n e e n re ge ling ge troffe n, die e chte r nie t is na ge kome n. De cura tor za l ook de ze de bite ure n in re chte be tre kke n.

Ee n ove rzicht va n de opbre ngst za l w orde n opge ste ld na da t de de bite ure ninning is a fge rond

02-05-2018 8

(8)

Werkzaamheden debiteuren

Vordering van bank(en)

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

Seperatistenpositie

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Reclamerechten

Boedelbijdragen

De de bite ure ninning is vrijw e l a fge rond. Er ligge n nog e e n pa a r vonnisse n bij de de urw a a rde r

te r ve rde re e xe cutie (zie ook onde r 9)

02-05-2018 8

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

De vorde ring va n de ba nk is inmidde ls volle dig volda a n, zie ook onde r 4 (de bite ure n).

02-05-2018 8

Auto's: zijn ove rge nome n door doorsta rte r. 02-05-2018

8

Pa ndre chte n, me t na me op rolle nd ma te rie e l, inve nta ris e n de bite ure n 02-05-2018 8

Zie m.n. 4 e n 3.12 02-05-2018

8

N.v.t. 02-05-2018

8

N.v.t. 02-05-2018

8

N.v.t. 02-05-2018

8

(9)

Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

Exploitatie / zekerheden

Financiële verslaglegging

Werkzaamheden voortzetten onderneming

Beschrijving

Verantwoording

N.v.t. 02-05-2018

8

Afge rond 02-05-2018

8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De boe de l za l tot 1 se pte mbe r 2015 e nke le w e rkza a mhe de n a fronde n, be sta a nde uit de

uitga ve va n e e n a a nta l e ditie s va n "He t Onde rne me rsbe la ng". Da a rtoe is door de ba nk e e n

boe de lkre die t be schikba a r ge ste ld. De opbre ngst va n de (boe de l)de bite ure n is a a nge w e nd om

dit kre die t a f te losse n.

02-05-2018 8

Volgt nog. 02-05-2018

8

Afge rond 02-05-2018

8

Doorstarten onderneming

Pe r 10 a ugustus is e e n doorsta rt ge re a lise e rd. De dire cte ur va n fa illie t, de he e r Hut, ze t de

onde rne ming voort. Onge ve e r de he lft va n he t pe rsone e l is in die nst ge kome n bij de

doorsta rte r.

02-05-2018 8

N.v.t. 02-05-2018

8

(10)

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

Boekhoudplicht

Depot jaarrekeningen

Goedkeuringsverklaring accountant

Stortingsverplichting aandelen

Onbehoorlijk bestuur

Paulianeus handelen

Zie 3.6, 3.10 e n 3.1. He t tw e e de ge de e lte va n de koopsom (€ 25.000,-) is op 10 nove mbe r

2015 volda a n.

02-05-2018 8

Zie onde r "a nde re a ctiva "

02-05-2018 8

Afge rond 02-05-2018

8

7. Rechtmatigheid

N.n.b. 02-05-2018

8

De ja a rre ke ning 2011 is nie t tijdig ge de pone e rd. De ja a rre ke ninge n 2012 e n 2013 w e l.

02-05-2018 8

nie t a a n de orde 02-05-2018

8

nie t a a n de orde 02-05-2018

8

Onbe hoorlijk be stuur zie onde r 9

02-05-2018 8

(11)

Paulianeus handelen

Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

Pa ulia ne us ha nde le n zie onde r 9

02-05-2018 8

De cura tor he e ft de be schikking ge kre ge n ove r dive rse (koop)ove re e nkomste n a a nde le n die

na de r be stude e rd zulle n moe te n w orde n.

In ve rsla gpe riode 4 he e ft e r e e n be spre king pla a tsge vonde n me t Hut e n Brouw e r. In

ve rsla gpe riode 5 za l de cura tor e e n be sluit ne me n ove r e ve ntue le ve rde re a ctie s.

Op ba sis va n de va n Hut e n Brouw e r ontva nge n informa tie is de conclusie va n de cura tor da t

e r a a nle iding is om me t na me de a a nde le ntra nsa ctie s in de ja re n voor fa illisse me nt na de r te

onde rzoe ke n. Dit onde rzoe k za l in ve rsla gpe riode 6 pla a tsvinde n.

In ve rsla gpe riode 6 he e ft de cura tor zijn onde rzoe k a fge rond. In ve rsla gpe riode 7 za l be slist

w orde n of na de re a ctie s noodza ke lijk zijn. Dive rse w e rkza a mhe de n in he t ka de r va n dit onde rzoe k. In de kome nde ve rsla gpe riode zulle n conclusie s w orde n ge trokke n.

De cura tor ve rw ijst na a r he t PvA voor me e r informa tie .

02-05-2018 8

Zie bove n 02-05-2018

8

(12)

Boedelvorderingen

Pref. vord. van de fiscus

Pref. vord. UWV

Andere pref. crediteuren

Aantal concurrente crediteuren

Bedrag concurrente crediteuren

Verwachte wijze van afwikkeling

Werkzaamheden crediteuren

Naam wederpartijen

8. Crediteuren

Ve rhuurde rs: € 27.771,70 UW V: € 180.019,19 UW V: € 187.985,04

02-05-2018 8

€ 192.613,00 02-05-2018

8

€ 81.729,31 02-05-2018

8

119 02-05-2018

8

€ 879.595,39 02-05-2018

8

N.n.b. 02-05-2018

8

Afge rond 02-05-2018

8

9. Procedures

De bite ure n:

- Subsidie Advie s Ce ntrum Emme n - AV Die nstve rle ning

02-05-2018 8

(13)

Aard procedures

Stand procedures

- Bla nke spoor - Ve rta a lbure a u Boot - KPN

- Hut, Brouw e r, W e slim B.V., W imi Be he e r B.V.

Nove ma is in 2013 e e n ove re e nkomst me t KPN a a nge ga a n voor he t le ve re n va n

te le communica tie die nste n (te le fonie e n inte rne t). Op 3 oktobe r 2014 he e ft KPN de die nste n

die Nove ma a fna m a busie ve lijk buite n ge bruik ge ste ld. Nove ma w a s de ge he le da g nie t

be re ikba a r e n he e ft da a rdoor scha de ge le de n. KPN is door de cura tor be na de rd voor he t

tre ffe n va n e e n re ge ling. Dit is nie t moge lijk ge ble ke n, w a a rna me t toe ste mming va n de R-C

e e n proce dure a a nha ngig is ge ma a kt te ge n KPN. De cura tor vorde rt be ta ling va n e e n be dra g

va n € 16.183,50 a a n scha de . Inmidde ls is e r e e n compa ritie va n pa rtije n ge pla nd op 23

nove mbe r 2016.

KPN: Compa ritie ge w e e st op 23 nove mbe r 2016 in De n Ha a g. Sta a t voor vonnis 8 fe brua ri

2017.

Subsidie Advie s Ce ntrum Emme n: Sta a t voor conclusie va n re plie k a a n de zijde va n cura tor

op 14 fe brua ri 2017.

KPN: Sta a t voor vonnis 31 me i 2017

Subsidie Advie s Ce ntrum Emme n: Vonnis d.d. 11 a pril 2017 w a a rin Subsidie Advie s Ce ntrum

is ve roorde e ld tot be ta ling va n € 1.566,95,- (hoofdsom), ve rme e rde rd me t w e tte lijke re nte + € 235,04 BGK e n de proce skoste n, tota a l: € 2.673,93.

Be ta lingsre ge ling ge troffe n op 13 a pril 2017: be ta ling in 3 te rmijne n, 1e te rmijn va n € 891,31 is be ta a ld. De tw e e de te rmijn ha d op 1 me i be ta a ld moe te n zijn. De be ta ling he e ft e chte r nog nie t pla a tsge vonde n. De cura tor za l de be tre ffe nde de bite ur hie rove r a a nschrijve n.

KPN: op 14 juni 2017 vonnis ge w e ze n door de re chtba nk De n Ha a g. De vorde ring va n de

cura tor is a fge w e ze n. De cura tor za l (na ove rle g me t r-c) te ge n dit vonnis ge e n be roe p

inste lle n.

Hut c.s.: be stuurde rsa a nspra ke lijkhe id o.g.v. a rt. 2: 248 BW subs.

a a nspra ke lijkhe id op de voe t va n a rt. 2:207 BW me e r subs. uit hoofde pa ulia nbe pa linge n

02-05-2018 8

Na a st de hie r bove n ge noe mde lope nde proce dure s is e r nog e e n a a nta l proce dure s w a a rin

inmidde ls e e n ve rste kvonnis is ge w e ze n ma a r e r e xe cutie ma a tre ge le n ga a nde zijn da n w e l

02-05-2018 8

(14)

nog ge troffe n moe te n w orde n:

AV Die nstve rle ning:

Ve rste kvonnis d.d. 8 a ugustus 2016: AV Die nstve rle ning ve roorde e ld tot be ta ling va n € 8043,- (hoofdsom), ve rme e rde rd me t w e tte lijke re nte + € 777,15 a a n BGK e n proce skoste n.

Op 28 de ce mbe r 2016 de rde nbe sla g onde r de ING ge le gd. Of be sla g doe l he e ft ge troffe n is

nog nie t be ke nd. Voor he t re sta nt is e e n be ta lingsre ge ling a fge sproke n va n € 500 pe r ma a nd

(te be ginne n e ind ja nua ri 2017).

He nk Le na e rts Advoca te npra ktijk:

Ve rste kvonnis d.d. 21 de ce mbe r 2016 w a a rin Le na e rts is ve roorde e ld tot be ta ling va n €

961,95 (hoofdsom) ve rme e rde rd me t w e tte lijke re nte + € 144,29 BGK e n proce skoste n.

Op 6 ja nua ri 2017 he e ft Le na e rts toe ge ze gd da t de volle dige vorde ring za l w orde n volda a n

e ind ja nua ri 2017. Op 31 ja nua ri 2017 nog nie t volda a n.

Bla nke spoor (Pe rfle xi):

Ve rste kvonnis d.d. 11 ja nua ri 2017 w a a rin Bla nke spoor is ve roorde e ld tot be ta ling va n €

1.936,- (hoofdsom), ve rme e rde rd me t w e tte lijke re nte + € 290,40 BGK e n proce skoste n. Op 12 ja nua ri 2017 a a nge schre ve n te be ta le n. Be ta ling is tot op he de n uitge ble ve n.

Ve rta a lbure a u Boot BV:

Ve rste kvonnis d.d. 27 juli 2016 w a a rin Ve rta a lbure a u Boot B.V. is ve roorde e ld tot be ta ling va n 1.210,- (hoofdsom) ve rme e rde rd me t w e tte lijke re nte + € 181,50 a a n BGK e n proce skoste n. Be te ke ning vonnis op 23 nove mbe r 2016.

Op 28 nove mbe r 2016 opdra cht ge ge ve n tot e xe cutie ma a tre ge le n. Nog ge e n ve rha a lsmoge lijkhe de n ge vonde n.

Ove rige de bite ure n:

De bite ure n Domme lda e l Accounta nts e n IndiEco BV (ITB Boxme e r) he bbe n uite inde lijk zonde r proce dure de ope nsta a nde be dra ge n volda a n op re spe ctie ve lijk 10 e n 18 nove mbe r 2016.

AV Die nstve rle ning:

He t be sla g va n de ce mbe r he e ft ge e n doe l ge troffe n. Be gin fe brua ri w ordt be ta lingsre ge ling

nie t na ge kome n. De de urw a a rde r blijft op de za a k a tte nt e n za l zo nodig na de re sta ppe n

onde rne me n.

Bla nke spoor:

De inca sso ligt bij de de urw a a rde r me t opdra cht om e xe cutie ma a tre ge le n te tre ffe n.

Ve rta a lbure a u Boot:

De inca sso ligt bij de de urw a a rde r me t opdra cht om e xe cutie ma a tre ge le n te tre ffe n.

He nk Le na e rts Advoca te npra ktijk:

De ope nsta a nde be dra ge n zijn volda a n op 13 fe brua ri 2017 (tota a l: € 1.644,89)

(15)

Werkzaamheden procedures

AV Die nstve rle ning: ligt bij de urw a a rde r te r inca sso. Er is ba nkbe sla g ge le gd, ma a r ge e n doe l ge troffe n. Be ta lingsre ge ling a fge sproke n. De urw a a rde r houdt dit in de ga te n.

Bla nke spoor: ligt bij de urw a a rde r te r inca sso. Er is ba nkbe sla g ge le gd, ma a r ge e n doe l

ge troffe n. Be ta lingsre ge ling a fge sproke n. De urw a a rde r houdt dit in de ga te n.

Ve rta a lbure a u Boot: de vorde ring is volda a n.

Aa nta l inca sso's moe te n nog a fge rond w orde n.

Hut c.s.: za a k sta a t voor a ntw oord ge da a gde n op 29 nove mbe r 2017 Za a k sta a t nog ste e ds voor a ntw oord; e r vindt ove rle g pla a ts me t pa rtije n ove r e e n

moge lijke re ge ling

Ve rsla g 08:

AV Die nstve rle ning:

Op 22 fe brua ri 2018 is door de de urw a a rde r opnie uw e e n poging

be sla gle gging roe re nde za ke n ge da a n. He t ble e k da t e nig a a nde e lhoude r e n be stuurde r va n AV Die nstve rle ning is ove rle de n op 6 oktobe r 2017, w a a rove r w ij op 23 ma a rt 2018 door de de urw a a rde r w e rde n ge ïnforme e rd. De

vorde ring is de rha lve oninba a r ge w orde n.

Bla nke spoor:

De ge troffe n be ta lingsre ge ling is he la a s nie t na ge kome n. De urw a a rde r he e ft uite inde lijk be sla g kunne n le gge n op he t inkome n va n de bite ur. Er zijn e chte r me e rde re loonbe sla ge n ge le gd, w a a rdoor de inhouding moe t w orde n

ve rde e ld onde r de dive rse be sla gle gge rs. De ve rde ling w ordt ge da a n door de e e rst be sla gle gge nde de urw a a rde r. Ve rw a chting is da t de voldoe ning ze e r la ng za l dure n.

Proce dure Hut (c.s.): Ove rle g he e ft nie t ge le id tot e e n re ge ling. Hut c.s.

he bbe n ge a ntw oord e n de za a k sta a t nu voor re plie k op de rol va n 23 me i 2018

He t ve rrichte n va n proce dure w e rkza a mhe de n e n he t inne n va n de door de bite ure n

ve rschuldigde be dra ge n.

Ve rde r ove rle g me t a dvoca te n Brouw e r e n Hut, be stude ring conclusie va n re plie k

02-05-2018 8

(16)

Plan van aanpak

Termijn afwikkeling faillissement

Indiening volgend verslag

Werkzaamheden overig

10. Overig

- Afronding de bite ure n;

- Be slissing inza ke re chtma tighe id.

- voe re n proce dure te ge n be stuurde rs/a a nde e lhoude rs

02-05-2018 8

la nge re te rmijn ook i.v.m. a a nha ngig ge ma a kte proce dure 02-05-2018 8

2-8-2018 02-05-2018

8

Zie bove n 02-05-2018

8

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :