Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

WDO B.V., ook gehandeld hebbend onder de naam Van Beurden Gerechtsdeurwaarder, gevestigd en kantoorhoudende te (4811 TG) Breda aan de Fellenoordstraat nr. 3, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20103644.

Insolventienummer: C/02/16/13 Datum faillietverklaring: 5 januari 2016

Activiteiten onderneming

het (doen) uitoefenen van een gerechtsdeurwaarderspraktijk, het exploiteren van incassobureaus, alsmede het uitoefenen van de functies van bewindvoerder en curator.

Omzetgegevens 2013: € 56.747,-- 2014: € 32.216,--

2015: opgevraagd, doch nog niet ontvangen.

Personeel gemiddeld aantal 2

Saldo einde verslagperiode

€ 97,36

Verslagperiode

5 januari 2016 t/m 25 januari 2016

26 januari 2016 t/m 20 april 2016

21 april 2016 t/m 6 juli 2016 Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000002166:F001 05-01-2016

mr. TJ van Gessel

Curator: Mr. H.J. Alberts

Insolventienummer: F.02/16/13

(2)

Bestede uren in verslagperiode mr. H.J. Alberts: 7,1

mw. mr. B.E.H. Bekkers: 2,3

mr. H.J. Alberts: 14,2 uur mr. B.E.H. Bekkers: 5,7 uur

mr. H.J. Alberts: 5,3 uur

Bestede uren totaal 9,4 uur

29,3 uur

34,6 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van WDO B.V. is Ster Bedrijven Holding B.V., van welke vennootschap mevrouw W.G.M. van Beurden de bestuurder is.

1.2 Winst en verlies 2013: - € 103.427,-- 2014: - € 4.889,--

2015: opgevraagd, doch nog niet verkregen.

1.3 Balanstotaal 2013: € 63.802,-- 2014: € 56.465,--

2015: opgevraagd, doch nog niet verkregen.

1.4 Lopende procedures

Er zou sprake zijn van een lopende procedure tegen een voormalig werkneemster mevrouw C.C.F. Knubben bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector kanton, locatie Breda, naar aanleiding van een op 13 november 2015 uitgebrachte dagvaarding. Een en ander wordt JHwQYHQWDULVHHUG

De lopende procedure is niet overgenomen. Afgerond.

(3)

1.5 Verzekeringen

:RUGHQJHwQYHQWDULVHHUGHQZDDUQRGLJRSJH]HJG

Afgerond.

1.6 Huur

Er zou sprake zijn van een huurovereenkomst tussen WDO B.V. en de verhuurder, Stichting WonenBreburg, vestiging Breda met betrekking tot het pand Fellenoordstraat 3, 4811 TG Breda. Inmiddels is aan uw rechtbank toestemming verzocht om tot opzegging van die huurovereenkomst te mogen overgaan.

Afgerond.

1.7 Oorzaak faillissement

In de eerste bespreking met de directie werd door haar aangegeven dat de oorzaak van het faillissement zou zijn terug te voeren op een in het verleden gespeeld hebbende kwestie met betrekking tot AGC, waarover tot aan de Hoge Raad is geprocedeerd. Het was blijkbaar de bedoeling dat WDO B.V. met AGC zou fuseren omstreeks 2010, maar die fusie is afgeketst, waardoor WDO B.V. aanzienlijke schade zou hebben geleden en feitelijk in 2011 het gerechtsdeurwaarderskantoor weer van de grond af aan moest worden opgebouwd.

De juridische procedures zijn niet succesvol geweest en het gerechtsdeurwaarderskantoor draaide vervolgens marginaal, zodat ervoor gekozen is in oktober 2015 de activiteiten van het gerechtsdeurwaarderskantoor zoals dat werd uitgeoefend binnen WDO B.V. over te hevelen naar een andere vennootschap van mevrouw Van Beurden, De Gerechtsdeurwaarster B.V.

Daarbij zijn uitsluitend de activa mee overgenomen en niet de passiva; deze bleven in curanda achter.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2

2.3 Datum ontslagaanzegging n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Volgens opgave directie zijn er thans geen personeelsleden meer in dienst.

(4)

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving n.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving nog niet bekend

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst zie hierna

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage -

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus -

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden zie hierna

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving zie hierna

(5)

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst zie hierna

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage -

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden zie hierna

3.15 Andere activa: Beschrijving zie hierna

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst zie hierna

3.17 Andere activa: Werkzaamheden zie hierna

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren ca. € 2.000,--

4.2 Opbrengst

€ 0,00

4.3 Boedelbijdrage niet bekend

4.4 Werkzaamheden

Op dit moment wordt onderzocht of en in hoeverre de debiteuren zijn verpand aan ABN AMRO Bank N.V.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

(6)

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave directie gefailleerde: n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden - verpanding bedrijfsinventaris;

- verpanding van vorderingen op derden;

- borgtocht € 45.378,-- van mevrouw W.G.M. van Beurden;

- hoofdelijke mede-aansprakelijkheid Ster Bedrijven Holding B.V.

5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen

nog niet bekend

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Volgens opgave directie gefailleerde: n.v.t.

5.7 Retentierechten

Volgens opgave directie gefailleerde: n.v.t.

5.8 Reclamerechten

Volgens opgave directie gefailleerde: n.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Onderzoek zekerheden ABN AMRO Bank N.V.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden n.v.t.

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving n.v.t.

(7)

6.5 Doorstart: Verantwoording n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden n.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht in onderzoek

7.2 Depot jaarrekeningen

- Jaarrekening 2013 gedeponeerd 27 februari 2014;

- Jaarrekening 2014 gedeponeerd 18 december 2015.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De vennootschap is opgericht op 9 oktober 2001.

7.5 Onbehoorlijk bestuur in onderzoek

(8)

7.6 Paulianeus handelen in onderzoek

De directie van gefailleerde heeft aangegeven dat er op 1 oktober 2015 een overeenkomst zou zijn gesloten tussen WDO B.V., destijds genaamd Van Beurden Gerechtsdeurwaarder B.V. en De Gerechtsdeurwaarster B.V., van wie de bestuurder is mevrouw W.G.M. van Beurden, ZDDUELMKHWGRRU:'2%9JHs[SORLWHHUGHJHUHFKWVGHXUZDDUGHUVNDQWRRUDOWKDQVGHDFWLYD

zijn verkocht, welke activa bestaan uit de onderhanden werken-portefeuille van WDO B.V., telefoonnummers, domeinnaam en handelsnaam, inventariszaken, lopende bankrekeningen bij de Rabobank en vorderingen op afnemers. De koopsom bedraagt € 22.500,--, waarvan is afgesproken dat deze in kwartaaltermijnen van € 1.500,--, ingaande 1 februari 2016 wordt betaald, met een rentevergoeding van 6% per jaar. De curator onderzoekt de onderhavige transactie.

De eerste kwartaaltermijn van € 1.500,-- is door de boedel ontvangen.

7.7 Werkzaamheden uitvoeren onderzoeken

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 14.376,--

€ 17.531,--

€ 17.531,--

8.3 Pref. vord. van het UWV nog niet bekend

8.4 Andere pref. crediteuren nog niet bekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren 6

7

8

(9)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 169.470,90

€ 181.131,03

€ 181.643,33

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden inventarisatie crediteuren

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) mevrouw C.C.F. Knubben

9.2 Aard procedures

Civiel, incasso en schadevergoeding

9.3 Stand procedures in onderzoek

9.4 Werkzaamheden

Inventarisatie lopende procedures.

De betreffende procedure is niet overgenomen. Afgerond.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement nog niet bekend

10.2 Plan van aanpak

10.3 Indiening volgend verslag

(10)

21 juli 2016

7 oktober 2016

10.4 Werkzaamheden

- onderzoek zekerheden ABN AMRO Bank N.V.;

- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken;

- inventarisatie crediteuren;

- inventarisatie lopende procedures;

- onderzoek administratie.

- onderzoek zekerheden ABN AMRO Bank N.V.;

- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken;

- inventarisatie crediteuren;

- onderzoek administratie.

- onderzoek zekerheden ABN AMRO Bank N.V.;

- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken;

- inventarisatie crediteuren;

- onderzoek administratie;

- onderzoek activa/passiva transactie.

Pagina 10 van

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :