2015 onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend Niet bekend.

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Verslagnummer: 4

Datum verslag: 3 december 2018 Curator: mr. G. te Biesebeek R.C. mr. S.J.O. de Vries

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Naam onderneming MOBILE MEDIA & INTERNET CONSULTANCY B.V.

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOBILE MEDIA & INTERNET CONSULTANCY B.V. (KvK- nr. 59083794) h.o.d.n. Meesters in Marketing, Meesters in Creatief, Meesters in Online, Meesters in Creatie, Meesters in Seo, Meesters in Sea, IVC Rotterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres 5705 BZ Helmond aan de Lage Dijk 20C, Locatie E (Postbus 655, 5700 AR Helmond).

Activiteiten onderneming Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel houdt de onderneming zich bezig advisering op het gebied van informatietechnologie en het exploiteren van een reclamebureau.

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en

verlies

Balanstotaal

€ € €

€ € €

Jaar Omzet Winst en

verlies

Balanstotaal

2015 € onbekend € onbekend € onbekend 2016 € onbekend € onbekend € onbekend Personeel gemiddeld aantal Niet bekend.

Boedelsaldo € 3.988,69

Verslag 2:

€ 11.308,74

Verslag 3:

€ 1.974,60

Verslag 4

€ 1.976,87

Verslagperiode Verslag 2:

27 mei 2017 – 31 oktober 2017

Verslag 3:

1 november 2017 – 30 april 2018

Verslag 4:

1 mei 2018 – 30 november 2018 Bestede uren in verslagperiode 10 uur 30 minuten

(2)

Verslag 2:

17,45 uur

Verslag 3:

6,34 uur

Verslag 4:

1,92 uur

Bestede uren Totaal 10 uur 30 minuten

Verslag 2:

28,24 uur

Verslag 3:

34,59 uur

Verslag 4:

36,50 uur 1 Inventarisatie

Directie en organisatie Enig bestuurder en enig aandeelhouder is de heer T.A.

Wesenhagen.

Lopende procedures Voor zover bekend niet van toepassing.

Verzekeringen Er is nog niet van lopende verzekeringen gebleken. De curator zal eventueel lopende verzekeringen daar waar opportuun beëindigen.

Huur Voor zover bekend niet van toepassing.

Oorzaak faillissement Over de oorzaak van het faillissement is de curator weinig bekend. Het is de curator nog niet gelukt om in contact te komen met de bestuurder, die woonachtig zou zijn op de Caymaneilanden. De bestuurder heeft tot op heden niet gereageerd op telefonische oproepen en e-mailberichten van de curator. Ook een contactverzoek via de advocaat van de bestuurder bleef zonder succes. Op het in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

geregistreerde vestigingsadres werden tijdens een bezoek van de curator geen activa en/of werknemers/bestuurder van gefailleerde aangetroffen

Duidelijk is wel dat het faillissement is aangevraagd door een crediteur van gefailleerde. Gefailleerde heeft tegen de faillietverklaring verzet ingesteld bij de rechtbank

Amsterdam. De advocaat van gefailleerde heeft zich echter op 29 mei 2017 (de laatste dag van deze verslagperiode) aan de zaak onttrokken. Wat de gevolgen daarvan zijn voor het ingestelde verzet is nog is nog niet bekend. De curator zal zijn werkzaamheden beperken tot het noodzakelijke totdat duidelijk is wat de uitkomst is van het ingestelde verzet.

(3)

Werkzaamheden Contactpogingen bestuurder en overleg advocaat gefailleerde.

Verslag 2:

Ondanks pogingen daartoe heeft de curator nog geen nader contact kunnen krijgen met de bestuurder, die in het

buitenland verblijft. Op uitnodigingen van de curator reageert hij niet.

Verslag 3:

Omdat de curator geen contact kan krijgen met de bestuurder heeft de rechtbank op verzoek van de curator diens inbewaringstelling bevolen.

Verslag 4:

Tot op heden is de bestuurder nog niet aangetroffen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissementsdatum

Niet bekend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet bekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden -

3 Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Werkzaamheden Onderzoek kadaster.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving Niet bekend

3.6 Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing.

3.7 Boedelbijdrage (Nog) niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus komt bodemvoorrecht toe.

Werkzaamheden Geen

Voorraden / onderhanden werk

3.9 Beschrijving Niet bekend.

3.10 Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage (Nog) niet van toepassing.

Werkzaamheden Geen

Andere activa

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Banksaldo € 3.988,69 Geen

(4)

aandelen € 1.500,- ex. b.t.w. Geen

Toelichting andere activa Op door gefailleerde aangehouden bankrekeningen is een saldo aangetroffen van in totaal € 3.988,69. Dit saldo is door de betrokken bank overgemaakt naar de

boedelrekening.

Verslag 2:

Uit onderzoek bleek dat gefailleerde 7 aandelen bezat in het kapitaal van Vadestin B.V. die na verkegen machtiging tegen een boedelbijdrage van € 1.500,- ex. B.t.w. verkocht zijn. De levering hiervan dient nog plaats te vinden.

Verkoopopbrengst Saldo bank: € 3.988,69

Verslag 2:

Boedelbijdrage van € 1.500,- ex. B.t.w.

werkzaamheden Correspondentie bank.

Verslag 2:

Uit de postblokkade bleek dat de gefailleerde mogelijk huurrechten had ten aanzien van een bedrijfspand te Rotterdam. Voorts bleek uit de postblokkade en uit de ontvangen administratie dat de gefailleerde mogelijk aanspraken geldend kon doen maken ten aanzien van de inventaris van een oogclinic in Rotterdam, terwijl uit de gegevens verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel bleek dat de gefailleerde onder de naam IVC Rotterdam aan het rechtsverkeer deelnam.

Uit ingesteld onderzoek bleek dat de verhuurder van het bedrijfspand te Rotterdam de gefailleerde mede als huurder in rechte betrokken had, zulks om te komen tot een

beëindiging van deze huurovereenkomst. De rechter stelde evenwel bij verstek vast dat de gefailleerde niet als huurder te kwalificeren is.

Uit overleg met de leverancier van de inventaris (bestaande uit oogmetingsapparatuur) bleek dat deze inventaris niet betaald was en onder eigendomsvoorbehoud aan de gefailleerde was geleverd.

Voorts bleek uit onderzoek dat deze apparatuur en de bedrijfsruimte door een oogarts gebruikt werd, zodat de curator geen boedelaanspraken jegens de inventaris en het gehuurde geldend kon maken. De curator heeft overleg gevoerd met de verhuurder en de leverancier van de apparatuur.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Niet bekend.

4.2 Opbrengst tot heden (Nog) niet van toepassing.

(5)

Verslag 2:

€ 5.500,-

4.3 Boedelbijdrage (Nog) niet van toepassing.

Werkzaamheden Geen.

Verslag 2:

Een debiteur van IVC Rotterdam heeft € 5.500,- op de rekening van de gefailleerde voldaan.

5 Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van de bank(en)

Er zijn geen vorderingen door banken ingediend.

5.2 Leasecontracten (Nog) niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden Voor zover bekend niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie Zie “separatistenpositie”.

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.

Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.

6 Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 Beschrijving Niet van toepassing.

6.4 Verantwoording Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst Niet van toepassing.

6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Werkzaamheden Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht De administratie van gefailleerde is, ondanks verzoeken aan de bestuurder van gefailleerde om deze aan te leveren, nog niet door de curator ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen Er zijn door gefailleerde geen jaarrekeningen gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

Verslag 2:

Nu niet aan de administratie- en boekhoudverplichting is voldaan heeft de bestuurder de vennootschap onbehoorlijk bestuurd, hetgeen vermoed wordt een belangrijke oorzaak

(6)

van het faillissement te zijn. De bestuurder houdt zich onbereikbaar voor de curator en woont in het buitenland.

Uit niets is gebleken dat de bestuurder verhaal biedt, zodat het vooralsnog niet opportuun wordt geacht om de

bestuurder ter zake wanbeleid in rechte te betrekken.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

Werkzaamheden Controleren deponering van jaarrekeningen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator + P.M.

8.2 Pref. Vord. van de fiscus De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van in totaal € 134.260,- (LH, BTW en Vpb).

Verslag 2:

De fiscus heeft in totaal voor € 172.565,- ter verificatie ingediend. Het merendeel van deze vordering vloeit voort uit ambtshalve opgelegde aanslagen.

8.3 Pref. Vord. van het UWV Het UWV heeft geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. Crediteuren Niet van toepassing.

Verslag 2:

Aanvrager van het faillissement: € 1.332,61.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 67,25.

Verslag 2:

€ 201.216,96, waarvan een groot deel ad. € 167.077,73 is ingediend door de leverancier van de inventaris die in Rotterdam werd aangetroffen.

Verslag 4:

€ 134.355,82 8.7 Verwachte wijze van

afwikkeling

Nog niet bekend.

Verslag 2:

Een uitkering aan de concurrente crediteuren lijkt niet mogelijk; vooralsnog ligt een oneigenlijke opheffing ex.

Artikel 137a Fw in de rede.

Verslag 3:

Vermoedelijk dient het faillissement uiteindelijk wegens gebrek aan baten te worden afgewikkeld.

Werkzaamheden De bekende crediteuren zijn aangeschreven.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) - 9.2 Aard procedure - 9.3 Stand procedure -

(7)

werkzaamheden - 10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Verslag 2:

Curator streeft er naar om het faillissement uiterlijk mei 2018 voor opheffing voor te dragen.

Verslag 3:

Nu de inbewaringstelling van de bestuurder bevolen is, is nog niet bekend wanneer het faillissement voor opheffing gereed is.

10.2 Plan van aanpak De curator blijft proberen om in contact te komen met de bestuurder. Afhankelijk van het welslagen daarvan worden de vervolgstappen bepaald.

Verslag 2:

a. De levering van de aandelen

b. De curator zal in overleg treden met de Rechter- commissaris voor wat betreft de geschonden inlichtingenplicht aan de zijde van de bestuurder.

Verslag 3:

De verdere afwikkeling is afhankelijk van de vraag of de bestuurder uiteindelijk wel of niet in bewaring gesteld kan worden.

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo 3 juni 2019

werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris.

Helmond, 3 december 2018

mr. G. te Biesebeek, curator

Disclaimer:

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :