OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

BEVERWIJK

Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend

(2)

Nummer : 1

Datum : 21 november 2012

Gegevens ondernemingen : 1). SUZUKI BEVERWIJK B.V.

2). AUTOBEDRIJF MEIJER EN DE VOS B.V.

Beide gevestigd te (1945 SX) Beverwijk aan de Jan de Windtstraat 2.

Faillissementsnummers : 1). 565/2012 2). 566/2012 Datum uitspraken : 30 oktober 2012

Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen

Rechter-commissaris : Mr. ir. W.S.J. Thijs Activiteiten onderneming : Autobedrijf

Omzetgegevens : Zie 1.2

Personeel gemiddeld aantal : 10

Verslagperiode : 30 oktober tot 21 november 2012 Saldo einde verslagperiode : € 3.768,56

Bestede uren verslagperiode : 55 uur en 25 minuten Bestede uren totaal : 55 uur en 25 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

Suzuki Beverwijk B.V. is opgericht op 23 december 1999. Autobedrijf Meijer & De Vos B.V. is opgericht op 15 april 1983. Sinds 2 januari 2007 is MEVOS B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van deze vennootschappen. Enig aandeelhouder van MEVOS B.V. is Stichting Administratiekantoor Mevos. Enig bestuurder van MEVOS B.V. is WDV Beheer B.V., van wie de heer W.M. de Vos enig aandeelhouder en bestuurder is. Bestuurders van Stichting Administratiekantoor Mevos zijn de heer W.M. de Vos en de heer E.J.H. Wilmink.

De heren Meijer & De Vos waren voormalige werknemers van het voorheen op de locatie gevestigde Autobedrijf Stormvogels Beverwijk B.V. Vanwege een voorgenomen sluiting van de vestiging Beverwijk hebben de heren Meijer en De Vos van hun voormalige werkgever de mogelijkheid gekregen de vestiging over te

(3)

1.2 Winst en verlies

De cijfers van Suzuki Beverwijk B.V. en Autobedrijf Meijer & De Vos B.V. zijn geconsolideerd opgesteld.

(X 1.000)

omzet resultaat eigen vermogen

2009 4.067 29 18

2010 3.137 39 57

2011 5.258 -/- 15 254

2012 3.264 -/- 188 66

1.3 Balanstotaal (geconsolideerd)

2009: € 880.850,- 2010: € 1.157.004,- 2011: € 1.201.775,- 2012: € 473.021,- 1.4 Lopende procedures

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder lopen er geen gerechtelijke procedures.

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling. De overige gebruikelijke zakelijke verzekeringen zullen worden opgezegd.

1.6 Huur

a. Bedrijfsruimte

Er wordt bedrijfsruimte gehuurd aan de Jan de Windtstraat 2 te Beverwijk. De bedrijfsruimte bestaat uit een tweetal showrooms, een werkplaats en diverse kantoorruimten. De huur bedroeg oorspronkelijk € 7.600,- per maand inclusief btw.

Nadien heeft in overleg met de verhuurder vanwege de slechte financiële situatie een huurverlaging plaatsgevonden. De huur is schriftelijk opgezegd.

b. Overige bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder worden er geen overige bedrijfsmiddelen gehuurd.

1.7 Oorzaken faillissement

Directe oorzaak van het faillissement is de opzegging van het krediet door Alcredis, financier van Nimag B.V. Nimag is de importeur van Suzuki.

(4)

Die krediet opzegging zou hebben plaatsgevonden op 25 oktober 2012, waarna de importeur op vrijdag 26 oktober 2012 alle haar in eigendom toebehorende auto’s in de ochtend zou hebben opgehaald. In de aanloop naar die kredietopzegging zou in de weken daaraan voorafgaand een vijfentwintigtal auto’s via de autoveiling zijn verkocht. Deze auto’s waren verpand aan Alcredis en maakten onderdeel uit van het bedrijfskrediet. Met de opbrengst is Alcredis afgelost. Alcredis en Nimag zijn verzocht stukken ter zake van deze financiering c.q. eigendom te overleggen, doch van hen is nog niets vernomen.

Volgens de bestuurder is vanwege een sterk teruggelopen omzet in de zomer van 2012 getracht een drietal werknemers te ontslaan. Dit is voor twee van de drie werknemers gelukt. Het derde verzoek is afgewezen. Ook is na overleg met de verhuurder de huur drastisch verlaagd.

Hoewel aan de kostenkant flink was gesneden, bleven de autoverkopen te laag om van een gezonde bedrijfsvoering te kunnen spreken. Voor een gezonde bedrijfsvoering waren circa tien autoverkopen per week noodzakelijk, er werden evenwel slechts 2 auto’s per week verkocht.

Na de verkoop van de voorraad gebruikte auto’s en het ophalen van de nieuwe auto’s resteerde niet anders dan het eigen faillissement aan te vragen. Naar verwachting zal één dezer dagen tevens het faillissement worden aangevraagd van de medeaansprakelijke moedervennootschap MEVOS B.V.

De gestelde oorzaken, alsmede de rol daarin van Alcredis en Nimag zijn in onderzoek.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 10 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : 12

2.3 Datum ontslagaanzegging :

Bij schrijven van 30 oktober 2012 zijn de arbeidsovereenkomsten met machtiging van de rechter-commissaris en de mededeling dat beroep bij de Rechtbank mogelijk is opgezegd, een en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn. Het UWV is van dit ontslag in kennis gesteld.

In verband met de overname van de loonverplichtingen heeft op 7 november 2012 in Beverwijk een collectieve intake door het UWV plaatsgevonden.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, ontslag en informeren van het personeel, organiseren en bijwonen collectieve intake werknemers door het UWV, diverse correspondentie en overleg met betrokkenen.

(5)

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : Niet van toepassing. De onroerende zaak werd gehuurd.

3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement.

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving :

Aangetroffen is een nagenoeg complete werkplaatsinrichting, alsmede diverse inventaris, onder meer bestaande uit kantoormeubilair en computer hardware. De inventaris is door het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (NTAB) getaxeerd.

3.6 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend.

3.7 Boedelbijdrage :

Ten aanzien van de inventaris is een boedelbijdrage vermoedelijk niet aan de orde, aangezien het bodemvoorrecht van de fiscus hier geldt. Zie verder 3.8.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, waaronder het laten taxeren van de inventaris, diverse besprekingen met potentiële overnamekandidaten, alsmede divers overleg en correspondentie met gerechtigden en overige betrokkenen.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De vordering van de fiscus is bevoorrecht boven het stil pandrecht van Rabobank IJmond Noord op de inventaris. In verband daarmee zal door de curator op grond van artikel 57 lid 3 FW het bodemvoorrecht namens de fiscus worden uitgeoefend.

De totale vordering van de fiscus is thans nog niet bekend, doch zou volgens voorlopige inschattingen bestaan uit achterstallige omzetbelasting en loonheffing.

(6)

Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving :

Aangetroffen is een omvangrijke voorraad auto-onderdelen, voornamelijk bestaande uit onderdelen ten behoeve van de merken Suzuki en Nissan. De voorraad is door het NTAB getaxeerd.

Tevens is nog aanwezig een kleine voorraad nieuwe (1) en gebruikte (4) auto’s.

Ook deze zijn getaxeerd.

3.10 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend.

3.11 Boedelbijdrage : Nog niet bekend.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, waaronder het laten taxeren van de voorraad, alsmede divers overleg en correspondentie met gerechtigden en overige betrokkenen.

Andere activa 3.12 Beschrijving

Domeinnaam www.suzukibeverwijk.nl.

3.13 Verkoopopbrengst Nog niet bekend.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : € 35.736,-

4.2 Opbrengst : € 3.768,56

4.3 Boedelbijdrage : Nog niet bekend.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, alsmede een eerste aanschrijving van de debiteuren.

(7)

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank : Rabobank IJmond Noord:

Suzuki Beverwijk B.V. € 45.218,87

Autobedrijf Meijer & De vos B.V. € 2.879,74 (credit) 5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen leaseovereenkomsten gesloten.

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank IJmond Noord heeft bij geregistreerde pandakte d.d. 18 februari 2011 een eerste pandrecht verkregen op:

- Alle huidige en toekomstige inventaris;

- Alle huidige en toekomstige voorraden met uitzondering van de voorraad gebruikte auto’s;

- Alle ten tijde van registratie van deze pandakte bestaande rechten/vorderingen van de pandgever op derden;

Deze verpanding is aangegaan met Suzuki Beverwijk B.V., Autobedrijf Meijer & De Vos B.V., alsmede het nog niet gefailleerde MEVOS B.V. Naar verwachting zal van deze vennootschap ook een dezer dager het faillissement worden uitgesproken.

Met betrekking tot de verpanding van vorderingen op derden, en dan met name de gestelde volmacht tot verpanding, is aanvullende informatie aan de Rabobank gevraagd. Deze aanvullende informatie is bij het opstellen van dit verslag nog niet ontvangen.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank IJmond Noord als pandhouder.

Alcredis, zijnde de financiersmaatschappij van Suzuki. Van Alcredis is nog geen informatie met betrekking tot haar vermeende zekerheden ontvangen.

5.5 Boedelbijdragen

Met betrekking tot de verkoop van de voorraad is een boedelbijdrage van 20%

overeengekomen. Voor het overige - indien van toepassing - geldt een boedelbijdrage van 10%.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Enkele leveranciers hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

Deze voorbehouden zullen worden beoordeeld en zo nodig worden afgehandeld.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen rechten tot reclame ingeroepen.

(8)

5.8 Retentierecht

Er worden – voor zover bekend – geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, waaronder diverse correspondentie en telefonisch contact banken en leveranciers.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

Er is met diverse partijen gesproken over een mogelijke voortzetting van de onderneming. Die besprekingen hebben niet geleid tot een aanbod tot overname.

Daaraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag, waaronder het feit dat Suzuki geen nieuwe dealerovereenkomsten aangaat, het bedrijfspand voor de huidige markt van autoverkopen en reparaties te groot is en geen van partijen voldoende geld kon vrijmaken om tot een succesvolle doorstart te komen.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, waaronder diverse gesprekken met geïnteresseerden.

Doorstart:

6.3 Beschrijving Zie 6.1.

6.4 Verantwoording Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst

Nog niet bekend.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement,

(9)

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen Suzuki Beverwijk B.V.

2006: 1 oktober 2007 2007: 31 oktober 2008 2008: 22 september 2009 2009: 10 augustus 2010 2010: Niet gedeponeerd 2011: Niet gedeponeerd

Autobedrijf Meijer & De Vos B.V.

2006: 1 oktober 2007 2007: 31 oktober 2008 2008: 22 september 2009 2009: 10 augustus 2010 2010: Niet gedeponeerd 2011: Niet gedeponeerd

De jaarrekeningen over 2010 zijn niet (tijdig) gedeponeerd. Onderzocht wordt nog in hoeverre dit dient te leiden tot een aansprakelijkstelling op grond van artikel 2:248 j° 2:394 BW.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen

Nu de vennootschappen in respectievelijk 1999 en 1983 zijn opgericht, zal hier in verband met het bepaalde in artikel 3:307 BW geen nader onderzoek naar worden verricht. Een eventuele vordering tot volstorting is inmiddels ruimschoots verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

(10)

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : circa € 160.000,-*

8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : circa 50*

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : circa € 290.000,-*

Volgens opgave van de bestuurder.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :

Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder lopen er geen gerechtelijke procedures.

9.2 Aard procedure Niet van toepassing.

9.3 Stand procedure Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen.

(11)

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

• Afronden administratief onderzoek;

• Onderzoek eventuele pauliana’s en aansprakelijkheden;

• Inning debiteuren;

• Verkoop voorraad auto’s;

• Verkoop voorraad onderdelen;

• Verkoop inventaris;

• Oplevering bedrijfspand aan verhuurder;

• Eindafrekening met pandhouder;

• Afwikkelen faillissementen.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 21 februari 2013 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 21 november 2012 mr. W.Ph. Steenhuisen

curator

(12)

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 26 november 2012

in het faillissementen van:

faillissementsnummers F.565 en 566/2012

datum uitspraak 30-10-2012

rechter-commissaris curator

betrekking hebbend op verslag nr. 1

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen

kas -

bank - -

giro - - -

2. opbrengsten verkopen

opbrengsten verkopen -

kosten ivm verkoop - - - -

3. debiteuren

prae-faillissement debiteuren 3.768,56 3.768,56

boedeldebiteuren - - - -

4. overige baten

notaris - - -

restitutie -

rente -

5. totaal - 3.768,56 3.768,56 -

B.

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN /

BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal

Terug te

ontvangen BTW

salaris curator - - - - courtage/kosten veiling

verschotten - -

gas / water / electra - - - - verzekeringen - - - - fiscus - - -

UWV - - -

6. totaal - - - -

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A - 3.768,56 3.768,56 totaal B - - -

Suzuki Beverwijk B.V. en Autobedrijf Meijer & De Vos B.V.

mr. ir. W.S.J. Thijs mr. W.Ph. Steenhuisen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :