Nummer: 3 Datum: 17 oktober 2013

Hele tekst

(1)

PAG.1

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3 Datum: 17 oktober 2013

De vetgedrukte tekst betreffen de mutaties met het vorige verslag

Gegevens onderneming: Snelbouw Service B.V.

Faillissementsnummer: C/15/13/48 F

Datum uitspraak: 29 januari 2013

Curator: Mr. M. Helmstrijd

R-C: Mr. A.J. Wolfs

Activiteiten onderneming: AANNEMERSBEDRIJF OP HET GEBIED VAN BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

Omzetgegevens: 2010: 88.541; 2011: 464.882 VOLGENS DE

JAARSTUKKEN VAN CURANDA.

2013: ZIE 1.2.

Personeel gemiddeld aantal: 1

Saldo einde verslagperiode: € 254,16

Verslagperiode: 22 JUNI 2013 T/M 17 OKTOBER 2013

Bestede uren in verslag periode: 4 UUR EN 24 MINUTEN

Bestede uren Totaal: 25 UUR EN 48 MINUTEN

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie :

De enig aandeelhouder en bestuurder van Snelbouw Service B.V. is Moos Beheer B.V. De enig bestuurder en aandeelhouder van Moos Beheer B.V. is de heer F.C. Moos.

Snelbouw Service B.V. is opgericht op 15 december 1978.

De heer Moos is al geruime tijd actief in de vastgoedmarkt en aannemerij. Hij is (middellijk) (mede)bestuurder en (mede)aandeelhouder van de gefailleerde vennootschappen Millenium Bouwservices B.V. en Amsterdams Timmerbedrijf F.C. Moos, die respectievelijk failliet zijn verklaard op 27 mei 2003 en 25 mei 2004. De activiteiten van deze vennootschappen waren gelijk of vergelijkbaar met die van curanda.

1.2 Winst en verlies :

De bestuurder heeft de administratie nog niet aangeleverd.

Het jaar 2012 zou bij de accountant liggen. De bestuurder is gevraagd om de jaarstukken e.d. aan te leveren.

2010: -4802 2011: -37.200

(2)

PAG.2

Over 2013 zijn slechts enkele kengetallen bekend. De bestuurder is verzocht de administratie 2013 af te geven. De beschikbare administratie is verstrekt. Er zijn nagenoeg geen mutaties in 2013.

1.3 Balanstotaal :

2010: 117.203 2011: 85.609 2013: zie 1.2.

1.4 Lopende procedures : Niet gebleken.

1.5 Verzekeringen :

De bekende bedrijfsverzekeringen zijn allen beëindigd. In 2012 is in verband met een diefstal van gereedschappen een uitkering door Univé verzekeringen gedaan aan Moos beheer B.V. Voor faillissement waren de verzekerings-penningen toegezegd aan een crediteur. Het bestuur is gevraagd waarom de penningen zijn uitgekeerd aan Moos Beheer B.V.

Het betrof in deze een verzekering voor Moos Beheer en voor zaken van Moos Beheer. Geen onderzoek meer.

1.6 Huur :

Snelbouw Service B.V. huurt het pand aan de Einsteinstraat 42 te Purmerend van Moos Beheer B.V. De huur is op 31 januari 2013 opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van drie maanden of zoveel eerder als wordt overeengekomen. Er zijn geen lopende activiteiten. De huur is beëindigd. Geen werkzaamheden meer.

1.7 Oorzaak faillissement :

De bouwsector kampt met een terugloop van het aantal opdrachten. De heer Moos had curanda ingeschreven bij Werkspot om meer opdrachten binnen te halen, maar dit mocht niet baten. De heer Moos werkte vooral met ZZP-ers om de personeelskosten zo laag mogelijk te houden.

Komende verslagperiode zal nader onderzoek plaatsvinden naar de oorzaken van het faillissement. De heer Moos is betrokken bij meerdere faillissementen van aannemersbedrijven. Op dit moment wordt vanuit Moos Beheer B.V. onder de naam Moos Bouwgroep een aannemersbedrijf geëxploiteerd. De heer Moos is gevraagd om een toelichting. Op dit moment ontbreekt het nog aan een goed inzicht in de administratie. Zie punt 7.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 1 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 1

2.3 Datum ontslagaanzegging : 31 januari 2013

Werkzaamheden :

De enige werknemer is na toestemming van de rechter- commissaris ontslagen. Het UWV is geïnformeerd. Geen werkzaamheden meer.

(3)

PAG.3

3. Activa Onroerende zaken

3.1 Beschrijving : Geen

3.2 Verkoopopbrengst :

3.3 Hoogte hypotheek :

3.4 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden :

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving :

Snelbouw Service B.V. had voor faillissementsdatum drie auto’s op naam staan:

- 3-VNF-41 teruggenomen door de leasemaatschappij - 9-VPB-55 teruggenomen door de leasemaatschappij - 31-VR-KF verkocht in juni 2012

- Uit de administratie volgt dat curanda nog 2 kentekens op haar naam had staan, te weten een ter zake een oude MB bedrijfswagen en een aanhanger. De bedrijfsbus zou gelijk met de 31-VR-KF zijn verkocht. De aanhanger is na faillissement van kentekenhouder gewijzigd. Het bestuur is verzocht om een toelichting. Zie hierna.

De heer Moos is gevraagd om een inventarislijst aan te leveren. Ook is de heer Moos gevraagd om uitleg hoe de activiteiten van Moos Beheer ten opzichte van Snelbouw Service B.V. van elkaar verschillen. Tot op heden is hier niet op gereageerd. De op de locatie aangetroffen activa zouden allen toebehoren aan Moos Beheer B.V. Het betreft dan kantoorinventaris en bedrijfsinventaris bestaande uit diverse machines, trappen, stellingen en handgereed- schappen voor de bouw. De heer Moos heeft herhaalde malen toegezegd een toelichting te geven, maar heeft de bespreking met de curator steeds uitgesteld. Recent is een laatste verzoek neergelegd bij het bestuur voor inlichtingen.

Bij gebreke van afdoende reactie overweegt de curator het bestuur te (laten) horen door de Rechtbank. De heer Moos is op 15 juli jl. op kantoor geweest. Hij heeft deels de vragen kunnen beantwoorden. Een duidelijke verklaring voor de overboeking van de aanhanger is er bijvoorbeeld niet. De heer Moos heeft te kennen gegeven dat hij nu wegens psychische klachten niet in staat is om op alle punten een helder antwoord te geven. Ook zijn Moos

(4)

PAG.4

Beheer BV staat onder druk. Met zijn huisbankier lopen afspraken over de uitwinning van zijn zekerheden (bedrijfs onroerend goed). Moos is voorgesteld om een bijdrage te voldoen ter compensatie van o.m. de verdwenen aanhanger. Hoewel hij van oordeel is nergens toe gehouden te zijn bleek hij bereid een boedelbijdrage ad

€ 4.500,00 te voldoen. De betalingstermijn is inmiddels verlopen en de heer Moos heeft hier ook geen verklaring voor gegeven. Het contact met de heer Moos gaat zeer moeizaam vanwege zijn persoonlijke omstandigheden.

Komende verslagperiode zal worden bekeken welke stappen er kunnen worden genomen.

3.6 Verkoopopbrengst : ***

3.7 Boedelbijdrage : ***

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja

Werkzaamheden :

Aan de hand van het onderzoek naar de eigendommen van curanda zal bepaald kunnen worden of een verkoop aan de orde is van het actief. De visie is niet gewijzigd.

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Zie 3.5. Op de locatie zijn geen noemenswaardige voorraden aangetroffen.

3.10 Verkoopopbrengst :

3.11 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden : Zie hiervoor onder 3.5.

Andere activa

3.12 Beschrijving : Idem.

3.13 Verkoopopbrengst :

Werkzaamheden :

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Uit de administratie van gefailleerde lijkt de omvang van de debiteuren € 40.000,- te bedragen.

4.2 Opbrengst : ***

4.3 Boedelbijdrage :

De ABN heeft zich gemeld als pandhouder op bedrijfsinventaris en debiteuren. Aan de bank is voorgesteld om overeenkomstig de separatistenregeling tegen 10% over het geïnde de incasso ter hand te nemen met een minimale vergoeding van € 1.500,-. Bij nadere bestudering is besloten de debiteurenincasso niet ter hand te nemen. De vorderingen zijn gedateerd (meer dan 1 a 2 jaar oud). De

(5)

PAG.5

werkzaamheden staan niet in verhouding tot het te verwachten rendement. Zeker niet nu de bank als pandhouder aanspraak maakt op 90% van de opbrengst.

Werkzaamheden :

Opvragen debiteurendossiers, incasso debiteuren. De bank heeft ingestemd met de incasso door de boedel overeenkomstig de separatistenregeling. Geen werkzaamheden meer.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) :

ABN Amro Bank heeft een vordering ingediend ad

€ 21.332,47 uit hoofde van verleend krediet in rekening courant.

Friesland Bank heeft nog geen vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten : Er zijn geen lopende leasecontracten meer. Zie 3.5.

5.3 Beschrijving zekerheden :

De ABN Amro Bank heeft de volgende zekerheden:

- Hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer F.C. Moos - Verpanding van de bedrijfsinventaris

- Verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden - Verpanding van alle vorderingen op derden

De heer Moos heeft aangegeven de schuld aan de ABN zelf zal inlossen. In dat geval wijzigen de afspraken met de bank omtrent de boedelbijdragen.

5.4 Separatistenpositie : Ja.

5.5 Boedelbijdragen : Zie punt 4.3

5.6 Eigendomsvoorbehoud :

Er zijn drie crediteuren die een beroep hebben gedaan op eigendomsvoorbehoud. Een termijn is gegeven om relevante stukken aan te leveren waaruit het eigendoms- voorbehoud blijkt. Geen van de crediteuren heeft stukken ingediend waardoor er van uit wordt gaan dat het beroep op eigendomsvoorbehoud niet langer wordt gehandhaafd.

5.7 Reclamerechten : -

5.8 Retentierechten : -

Werkzaamheden :

In kaart brengen positie Friesland Bank. Overleg met ABN omtrent verkoop van verpande zaken en incasso debiteuren. Zie 4.3. Geen werkzaamheden meer.

(6)

PAG.6

6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden : N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging :

Werkzaamheden :

Doorstart

6.3 Beschrijving : N.v.t.

6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst

6.6 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden :

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht :

In onderzoek. De heer Moos liet zijn administratie verzorgen door een extern accountantskantoor. De cijfers 2012 waren ten tijde van het faillissement niet op de bedrijfslocatie.

Deze zou zich bevinden bij de accountant. Tot op heden zijn de dossiers niet afgegeven. De administratie 2012 is opgehaald bij de accountant. De data 2012 is slechts gedeeltelijk door de accountant digitaal verwerkt. Uit de administratie volgt dat de crediteurenpositie met name in 2012 is ontstaan. In het 3e kwartaal 2012 is de druk op curanda toegenomen, hetgeen eerst in 2013 tot haar faillissement leidt. De administratie geeft wel inzicht in de rechten en verplichtingen van de vennootschap, maar vele mutaties zijn nog niet verwerkt of roepen vragen op. Deze vragen zijn voorgelegd aan het bestuur. Inmiddels heeft een bespreking met het bestuur plaatsgevonden en zijn alle zaken door het bestuur toegelicht. Dit heeft geresulteerd in de regeling als voornoemd onder punt 3.5.

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : ***

7.4 Stortingsverpl. aandelen :

Aangezien de vennootschap meer dan 5 jaar geleden is opgericht, is een eventuele vordering tot volstorting verjaard. Geen onderzoek meer.

7.5 Onbehoorlijk bestuur :

In onderzoek. Het onderzoek naar de administratie is afgerond. Het bestuur is gevraagd om een toelichting op diverse mutaties. Geen werkzaamheden meer. Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen :

In onderzoek. Idem, in het bijzonder de verkopen van voertuigen en de aanhanger krijgen bijzondere aandacht.

Idem.

(7)

PAG.7

Werkzaamheden : Geen werkzaamheden meer, behoudens de incasso van de boedelbijdrage ad € 4.500,-

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : Nog niet ingediend 8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 40.238,00 8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog niet ingediend

8.4 Andere pref. crediteuren : € 11.239,34 achterstallig loon

€ 52,64 HHRS 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 32

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 198.004,33 8.7 Betwiste crediteuren : Geen

8.8 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend

Werkzaamheden : Gebruikelijke werkzaamheden (zie bijgevoegde crediteurenoverzichten)

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en): : Geen

9.2 Aard procedure :

9.3 Stand procedure :

Werkzaamheden :

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak : Incasso boedelbijdrage.

10.3 Indiening volgend verslag : 3 maanden na dato.

M. Helmstrijd, curator

Bijlagen:

11.1 lijst voorlopig erkende preferente crediteuren 11.2 lijst voorlopig erkende concurrente crediteuren 11.3 overzicht Kasbank d.d. 17 oktober 2013

11.4 tussentijds financieel verslag d.d. 17 oktober 2013

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :