Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming Packtech International B.V.,

statutair gevestigd te Buren, vestigingsadres te (4004 JD) Tiel aan De Kellenseweg 17, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30282959

Activiteiten onderneming

ontwerpen, produceren en verkopen van verpakkingsmachines

Omzetgegevens ---

Personeel gemiddeld aantal 10

Saldo einde verslagperiode

€ 24.294,18

Verslagperiode

21 februari 2017 t/m 23 mei 2017

Bestede uren in verslagperiode 2 uur

Bestede uren totaal 86 uur en 12 minuten

Toelichting Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000012002:F001 16-08-2016

mr. JSW Lucassen

Curator: Mr. A.J. Stokkers

(2)

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Packtech International B.V. (hierna: ³Packtech´  is de besloten vennootschap Van Zoelen Groep B.V. te Lienden. Bestuurder en enig aandeelhouder van Van Zoelen Groep B.V. is de heer R.A.J. van Zoelen.

1.2 Winst en verlies

De jaarcijfers over het jaar 2015 laten een verlies zien van € 239.410,--.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal per 31 december 2015 bedraagt € 628.41,--.

1.4 Lopende procedures

Er is sprake van een gerechtelijke procedure tegen de verhuurder van het bedrijfspand In die procedure vordert de verhuurder betaling van de huurachterstand, ontbinding van de huurovereenkomst, betaling van schadevergoeding en ontruiming van het bedrijfspand. In deze zaak is vonnis bepaald op woensdag 28 september 2016. Zie voor de verder afwikkeling hierna onder 1.6.

'DDUQDDVWLVVSUDNHYDQHHQJHUHFKWHOLMNHSURFHGXUHWHJHQppQYDQGHRSGUDFKWJHYHUV

van Packtech, Bolletje B.V. In die procedure vordert Bolletje schadevergoeding op grond van de stelling dat Packtech tekort is geschoten in de nakoming van een overeenkomst tot levering van een inpakmachine. De vordering bedraagt in hoofdsom

€ 85.274,25. Van haar kant heeft Packtech een reconventionele vordering ingesteld tot betaling van een aan Bolletje B.V. toegezonden, maar onbetaald gebleven factuur tot een bedrag van € 47.038,75. Partijen maken over en weer aanspraak op vergoeding van rente en kosten. Deze procedure is, in overleg met de Rabobank West Betuwe als pandhouder en na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, met gesloten beurzen geregeld.

1.5 Verzekeringen

De met de bedrijfsvoering samenhangende verzekeringen zijn gesloten door de moedervennootschap, Van Zoelen Groep B.V.

1.6 Huur

De bedrijfsruimte aan het adres Kellenseweg 17 te Tiel werd gehuurd van een

SDUWLFXOLHUHHLJHQDDU'HEHsLQGLJLQJYDQGHKXXURYHUHHQNRPVWHQGHRSOHYHULQJYDQ

het bedrijfspand heeft plaatsgevonden per 31 oktober 2016.

(3)

De oorzaken van het faillissement zijn door de (middellijk) bestuurder van Packtech als gevolgd toegelicht.

a. Packtech is opgericht op 17 februari 2010.

b. In dat jaar heeft de vennootschap de ondernemingssactiviteiten (het ontwerpen, produceren en verkopen van verpakkingsmachines) overgenomen van de oprichter van het bedrijf door middel van een activa/passivatransactie.

c. Na de overname bleek sprake te zijn van een aantal problemen in de bedrijfsvoering, die onder meer hun oorzaak hadden in onduidelijke contractuele afspraken en die tot uitdrukking kwamen in disputen met klanten.

d. In verband daarmee diende de vennootschap veel tijd en kosten te investeren in verbetering van de bedrijfsvoering.

e. De geleverde inspanningen hadden tot resultaat dat de onderneming in 2014 weer een goede basis had.

f. In dezelfde periode verkocht Packtech een productielijn aan een opdrachtgever in Azerbeidzjan, met een projectwaarde (in termen van omzet) van rond de 1 miljoen euro.

g. Het betreffende project werd echter als gevolg van de oliecrisis eerst uitgesteld en later geannuleerd.

h. Als gevolg daarvan zag Packtech zich geconfronteerd met een aanzienlijke omzetdaling.

i. Parallel daaraan viel ook de verkoop van nieuwe machines volledig stil.

j. Packtech heeft getracht de ontwikkeling het hoofd te bieden door het doorvoeren van een personeelsreorganisatie. Die reorganisatie was echter onvoldoende om de ook in het jaar 2016 stagnerende verkoop van nieuwe machines op te vangen.

k. Medio 2016 was de situatie aldus dat er geen sprake was van orders voor het tweede halfjaar en dat ook het geld voor inkoop ontbrak. De vennootschap heeft zich daarop genoodzaakt gezien een eigen faillissementsaangifte in te dienen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Per datum faillissement had de vennootschap 10 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In 2015 had de vennootschap15 werknemers in dienst.

(4)

2.3 Datum ontslagaanzegging

De arbeidsovereenkomsten met de werknemers zijn, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, bij brief van 23 augustus 2016 opgezegd.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen van de vennootschap bestaan uit de inventaris van de bedrijfsruimte te Tiel, (handels)voorraad en werkmaterieel.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De inventaris van de bedrijfsruimte is verkocht door middel van een internetveiling. De netto-opbrengst bedraagt € 38.260,25 en is, in verband met het bodemvoorrecht van de Belastingdienst, betaald op de faillissementsrekening.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de Belastingdienst rust op de bedrijfsinventaris.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Op de faillissementsdatum was sprake van drie lopende projecten. In verband met de tijd die met de afwikkeling van de werkzaamheden gemoeid zou zijn geweest (en die opzegtermijn van de werknemers ruim zou hebben overschreden) en in verband met het ontbreken van middelen om materiaal in te kopen worden de projecten niet door de boedel worden afgerond.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

De voorraden zijn verkocht door middel van een internetveiling. De netto-opbrengst is € 18.803,26 en is, na aftrek van de boedelbijdrage voldaan aan de Rabobank West Betuwe als pandhouder.

(5)

Met de pandhouder is een boedelbijdrage overeengekomen ter grootte van 10% van de netto-opbrengst, te vermeerderen met btw. De boedelbijdrage inclusief btw (€ 2.275,20) is betaald op de faillissementsrekening.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving

'HLPPDWHULsOHDFWLYDYDQGHYHQQRRWVFKDSEHVWDDQXLWGHNODQWHQSRUWHIHXLOOHHQGH

handelsnaam.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

9RRUGHLPPDWHULsOHDFWLYDLVJHHQNRSHUJHYRQGHQ

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Op de faillissementsdatum had Packtech een bedrag van in totaal € 70.611,23 te vorderen van debiteuren. De vorderingen zijn door de Rabobank West Betuwe als SDQGKRXGHUJHwQFDVVHHUG

4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Rabobank West Betuwe heeft aangegeven geen vordering meer op Packtech te hebben.

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een aantal operational leaseovereenkomsten met betrekking tot auto¶s.

De overeenkomsten zijn in overleg met de leasemaatschappij afgewikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden

De zekerheden van de Rabobank bestaan uit en pandrecht op de bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen van Packtech op derden.

5.4 Separatistenpositie

(6)

5.5 Boedelbijdragen Zie hiervoor.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Ingeroepen eigendomsvoorbehouden worden afgewikkeld.

5.7 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.

5.8 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden 6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving 6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding van de vennootschap voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het jaar 2014 is op 25 juni 2015 gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.

(7)

De vennootschap is opgericht op 17 februari 2010. Gelet op de jurisprudentie met betrekking tot de verjaring van de vordering tot volstorting van de aandelen is op dit punt geen verder onderzoek gedaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van € 25.221,93.

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 39.385,02.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van € 253.387,--.

8.3 Pref. vord. van het UWV

De preferente vordering van het UWV bedraagt € 50.577,62.

8.4 Andere pref. crediteuren ---

8.5 Aantal concurrente crediteuren

53 crediteuren hebben een concurrente vordering ter verificatie ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 240.716,25

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

(8)

9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures 9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak

De werkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. Het faillissement wordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Alleen aan het UWV zal een (gedeeltelijke) uitkering kunnen plaatsvinden.

10.3 Indiening volgend verslag 10.4 Werkzaamheden

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :