De Breede Hei Amersfoort. Oudertevredenheidspeiling Schooltijden Basisonderwijs Haarlem, mei 2015

Hele tekst

(1)

De Breede Hei Amersfoort

Oudertevredenheidspeiling Schooltijden

Basisonderwijs 2015

Haarlem, mei 2015

(2)

Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11 58

(3)

De Breede Hei Amersfoort

Oudertevredenheidspeiling Schooltijden

Basisonderwijs 2015

INHOUD

Inleiding 5

Samenvatting 6

Legenda 7

Percentages 8

Scores 13

Vragenlijst 19

(4)
(5)

5 Scholen met Succes

I n l e i di n g

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling-schooltijden 2015 (OTP2015).

Dit rapport werd automatisch gegenereerd met behulp van informatiesysteem “Succesdata” dat door Dulmers Management BV voor ‘Scholen met Succes!’ is ontwikkeld.

De Ouderpeiling, Leerlingpeiling en Personeelspeiling zijn ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:

 Het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie.

 De ouderbetrokkenheid.

 De marktpositie van de school.

Veel succes!

Haarlem, 7 mei 2015

Ronald Dulmers, algemeen directeur

(6)

6 Scholen met Succes

S a m e n v a t ti ng

Algemeen

De vragenlijst is ingevuld door 160 ouders/verzorgers van BS De Breede Hei. Het responspercentage is 46%.

67% van de ouders staat positief tegenover het 5 gelijke dagen model, 25% staat hier neutraal tegenover en 8% staat hier negatief tegenover. Ongeveer de helft van de ouders geeft aan dat ze de invoerdatum van schooljaar 2017-2018 wel laat vinden.

Begin- en eindtijd

De meeste ouders geven de voorkeur aan de begintijd van 8.30 uur. Als eindtijd wordt 14.30 uur als meest prettige tijd ervaren.

Middagpauze

Driekwart van de ouders zou het waardevol vinden als de school overgaat op een continurooster.

Een kleine meerderheid van de ouders is ook bereid om een financiële bijdrage voor het overblijven te betalen en/of te assisteren bij het overblijven. Een kwart van de ouders zou het prettig vinden als de huidige regeling voor de middagpauze blijft bestaan.

(7)

7 Scholen met Succes

L e g e nd a

Per vraag worden de resultaten in twee vormen weergegeven:

1. Percentages

In bovenstaande voorbeeld leest u van links naar rechts achtereenvolgens:

 De antwoordmogelijkheden (onder elkaar).

 Achter 'Niets ingevuld' staat het aantal personen dat de vraag niet beantwoord heeft.

 Per antwoordmogelijkheid het aantal verkregen antwoorden bij De Breede Hei.

 Per antwoordmogelijkheid het percentage verkregen antwoorden bij De Breede Hei.

 Grafische weergave van het aantal antwoorden met behulp van een staafdiagram.

 De oranje balken verwijzen naar De Breede Hei.

2. Scores

Nee Ja

1 3 Score Aantal Respondenten

Vergelijking van gemiddelde scores:

 Op de volgende pagina's wordt de gemiddelde waarde van de antwoorden op een vraag weergegeven.

 De gemiddelde waarde wordt weergegeven met behulp van een donker blokje. De spreiding (uitgedrukt in standaarddeviaties) wordt weergegeven met een lichtere kleur links en rechts van het donkere blokje.

 Er geldt: hoe meer de antwoorden van de respondenten op een vraag van elkaar verschillen, des te groter de spreiding (de balk wordt langer). Als alle respondenten hetzelfde antwoord kiezen (d.w.z. men is het helemaal met elkaar eens) dan is de spreiding 0 en wordt er geen horizontale balk afgedrukt.

 In de rechtermarge staan de gemiddelde waarde en het aantal respondenten voor die vraag.

(8)

8 Scholen met Succes

P e r c e n t ag e s

Algemeen

1. In welke groep zit uw (jongste) kind?

2. I.v.m. de overgangstijd krijgen de groepen 1 t/m 4 de komende twee schooljaren dezelfde schooltijden als de groepen 5 t/m 8. Alle kinderen gaan dan ’s ochtends naar school van 8.30 – 12.00 en ’s middags van 13.00 – 15.00, op woensdag gaan de kinderen van 8.30 – 12.30 naar school. Hoe staat u hier tegenover?

3. Vanaf schooljaar 2017 – 2018 gaat de Breede Hei over op het 5 gelijke dagenmodel.

Hoe staat u hier tegenover?

4. Wat vindt u van de invoeringsdatum?

(9)

9 Scholen met Succes

Begintijd

5. Zou u het prettig vinden als de school om 8:00 uur zou beginnen?

6. Zou u het prettig vinden als de school om 8:15 uur zou beginnen?

7. Zou u het prettig vinden als de school om 8:30 uur zou beginnen?

8. Zou u het prettig vinden als de school om 8:45 uur zou beginnen?

Legenda

De Breede Hei

Antwoorden De Breede Hei Percentage De Breede Hei

(10)

10 Scholen met Succes

Eindtijd

9. Zou u het prettig vinden als de school om 14:00 uur zou eindigen?

10. Zou u het prettig vinden als de school om 14:15 uur zou eindigen?

11. Zou u het prettig vinden als de school om 14:30 uur zou eindigen?

Legenda

De Breede Hei

Antwoorden De Breede Hei Percentage De Breede Hei

(11)

11 Scholen met Succes

Middagpauze

12. Zou u het waardevol vinden als de school overgaat op een continurooster (alle kinderen lunchen op school met de leerkracht)?

13. Bent u bereid om een (vrijwillige) financiële bijdrage te leveren voor het overblijven als de leerkrachten een half uur pauze hebben?

14. Bent u bereid om een aantal dagen per jaar tussen de middag te assisteren bij het overblijven als de leerkrachten een half uur pauze hebben?

15. Wilt u dat de huidige regeling voor de middagpauze, waarbij ouders de keuze hebben om kinderen te laten overblijven op school of naar huis kunnen, blijft bestaan?

Legenda

De Breede Hei

Antwoorden De Breede Hei Percentage De Breede Hei

(12)

12 Scholen met Succes

16. Hoeveel tijd vindt u dat een kind nodig heeft om te lunchen?

17. Hoeveel tijd vindt u dat een kind nodig heeft, tijdens de pauze, om buiten te spelen?

Legenda

De Breede Hei

Antwoorden De Breede Hei Percentage De Breede Hei

(13)

13 Scholen met Succes

S c o r e s

Algemeen

1. In welke groep zit uw (jongste) kind?

De antwoorden op deze vraag lenen zich niet voor verwerking in een scoreverdelingstabel.

2. I.v.m. de overgangstijd krijgen de groepen 1 t/m 4 de komende twee schooljaren dezelfde schooltijden als de groepen 5 t/m 8. Alle kinderen gaan dan ’s ochtends naar school van 8.30 – 12.00 en ’s middags van 13.00 – 15.00, op woensdag gaan de kinderen van 8.30 – 12.30 naar school. Hoe staat u hier tegenover?

Tegen Voor

1 3 Score Aantal Respondenten

3. Vanaf schooljaar 2017 – 2018 gaat de Breede Hei over op het 5 gelijke dagenmodel.

Hoe staat u hier tegenover?

Tegen Voor

1 3 Score Aantal Respondenten

4. Wat vindt u van de invoeringsdatum?

Te laat Te vroeg

1 3 Score Aantal Respondenten

(14)

14 Scholen met Succes

Begintijd

5. Zou u het prettig vinden als de school om 8:00 uur zou beginnen?

Nee Ja

1 3 Score Aantal Respondenten

6. Zou u het prettig vinden als de school om 8:15 uur zou beginnen?

Nee Ja

7. Zou u het prettig vinden als de school om 8:30 uur zou beginnen?

Nee Ja

8. Zou u het prettig vinden als de school om 8:45 uur zou beginnen?

Nee Ja

Eindtijd

9. Zou u het prettig vinden als de school om 14:00 uur zou eindigen?

Nee Ja

1 3 Score Aantal Respondenten

10. Zou u het prettig vinden als de school om 14:15 uur zou eindigen?

Nee Ja

11. Zou u het prettig vinden als de school om 14:30 uur zou eindigen?

Nee Ja

(15)

15 Scholen met Succes

Middagpauze

12. Zou u het waardevol vinden als de school overgaat op een continurooster (alle kinderen lunchen op school met de leerkracht)?

Nee Ja

1 3 Score Aantal Respondenten

13. Bent u bereid om een (vrijwillige) financiële bijdrage te leveren voor het overblijven als de leerkrachten een half uur pauze

Nee Ja

14. Bent u bereid om een aantal dagen per jaar tussen de middag te assisteren bij het overblijven als de leerkrachten een half uur pauze hebben?

Nee Ja

15. Wilt u dat de huidige regeling voor de middagpauze, waarbij ouders de keuze hebben om kinderen te laten overblijven op school of naar huis kunnen, blijft bestaan?

Nee Ja

16. Hoeveel tijd vindt u dat een kind nodig heeft om te lunchen?

10 min. 40 min.

17. Hoeveel tijd vindt u dat een kind nodig heeft, tijdens de pauze, om buiten te spelen?

10 min. 40 min.

(16)

16 Scholen met Succes

18. Heeft u nog vragen, op en/of aanmerkingen.

- Met de overgangstijd ben ik het niet mee eens dat ze ook op vrijdag middag de groepen 1 en 2 tot 15.00 uur door moeten gaan, dit is vaak voor hen nog te vermoeiend. En gemiddeld spelen kan/mag ook 15 minuten zijn.

- Het lastige aan deze vragenlijst is dat er gevraagd wordt naar onderdelen uit het totaal pakket, maar dat we als ouders niet de vraag gekregen hebben voor pakket 1. Of pakket 2, zoals het in de folder werd uitgelegd. Ik vind het belangrijk dat kinderen echt voldoende tijd krijgen om hun brood op te eten. Meer dan nu zelfs het geval is. Onder druk van de groep is Etten ze vaak niet alles op, omdat ze dan in een ander lokaal moeten eten, terwijl de rest al buiten speelt. En inderdaad het vrij kunnen spelen, of je even uit de groep afzonderen vind ik belangrijk. Dat doet een kind thuis ook.

- Veranderingen zijn prima, zolang er geen extra kosten aan verbonden zijn.

- Aangezien ons jongste kind al in groep 6 zit, raakt deze verandering ons nauwelijks. Dat maakt het invullen van het vragenformulier ietwat moeilijk; ik wil niet over iets mijn mening geven, waar ik/wij geen bemoeienis mee hebben.

- Waarom een pauze voor de leerkrachten ? in de zorg heeft ook niemand pauze als ze een groep begeleiden (8 a 9 uur lang) Tuurlijk moet het wel onderling geregeld worden dat een leerkracht naar het toilet kan en/of even roken.

- Wij vragen ons af waarom er überhaupt een continurooster moet komen. We weten dat de school mee moet met de KPOA, maar vragen ons af waarom. Ouders hebben de opvang nu geregeld. Met dit systeem moet de opvang op de schop en de kosten gaan veelal omhoog (meer uren BSO, TSO). Bovendien door de hele verandering in 2 stappen te laten verlopen, moet de structuur voor ouders en kinderen ook 2 keer veranderen. Als het allemaal dan al moet, dan liever in 1 keer!

- Hopelijk komen de kinderen centraal te staan bij de gelijke schooltijden. Daarbij moet naar mijn mening rekening gehouden worden bij de pauze voor zowel de kinderen als de leerkrachten en de werkdruk verdeling op een dag. En niet alleen bepalend van CAO's van leerkrachten en de

werkende ouder. Daarnaast moet de onderbouw niet gelijk worden benaderd als de bovenbouw.

Jonge kinderen hebben naar mijn mening meer tijd nodig om rustig te eten en te drinken dan de oudere kinderen. Ik denk niet dat het in de gelijke tijden wordt meegenomen, alleen tussen de regels door flexibel mee wordt omgegaan, dat betekend minder efficiente lestijd en hogere werkdruk voor het kind en de leerkracht. Efficiente lestijd tijdens lunch, voorlezen/school tv en eten tegelijk. Ik vraag mij als ouder af of een kind daarbij gebaat is. Waar is dan het

ontspanningsmoment?

- een vrijwillige bijdrage of een verplicht bijdrage zijn zo verschillend dat je die niet zo in 1 vraag kunt gebruiken (vraag 13) ik mis vragen over oplossingen na schooltijd, dat is waar ouders tegenaan gaan lopen als de school veel vroeger uit gaat.

Vragen naar andere begintijden zonder te noemen dat dat consequenties heeft voor de eindtijd (die dan naar voren schuift!) vind ik niet handig. Ik denk dat je daardoor een totaal vertekend beeld krijgt van de antwoorden, iig een beeld waar je niet blind op mag varen!! Ik wil graag dat de school om 8 uur begint, kan ik eerder naar mijn werk, maar niet als mijn kind dan om 14 uur weer op de stoep staat!

Ik ben blij dat mijn kinderen bijna van de lagere school af zijn, want ik vraag me af wie de grote winnaar is met deze nieuwe tijden. Ik denk de leerkrachten/school, en de BSO die extra uren kunnen gaan leveren. Ik zie niet wat dit de ouders op gaat leveren, ondanks het promotiefoldertje dat om de hete brij leek te draaien.

- K ben van mening dat continu rooster t beste is en voordeliger voor de ouders

(17)

17 Scholen met Succes

- Lijkt mij dat er nog veel onrust is als er een eetpauze komt,dat een gedeelte van de kinderen wel weer naar huis toe kan,er is meer eenheid als alle kinderen dezelfde tijden krijgen.

- ik mis in deze raadpleging de keuze uit de modellen/het totaalplaatje. Oftewel: ik heb nu niet kunnen aangeven naar welk type continurooster mijn voorkeur uitgaat. Dat verbaast me, want nu hebben de antwoorden geen betekenis. Zowel onderzoekers als beleidsmakers kunnen hier alle kanten mee op.

- We vinden het heel erg jammer dat Breede hei nog over twee jaar overgaat naar continu rooster.terwijl bijna alle scholen al gelijk over zijn gegaan.voor de kinderen is continu rooster veel beter en hebben ze vaste ritme.

- Ik zou liever zien dat de huidige schooltijden blijven bestaan. Dit houdt dus in: de

woensdagmiddag vrij en de andere dagen tussen de middag thuis een broodje eten. Als de schooltijden dan toch moeten veranderen, dan het liefst zo dat de kinderen om 8.30 uur beginnen en dan zo vroeg mogelijk uit zijn zodat ze veel tijd hebben om te spelen en andere dingen te doen.

- Op zich prima om naar vijf dagenmodel over te gaan. Ik heb wel enige zorg of de kleutertjes de tijden zullen trekken. Nu werd er duidelijk op woensdag en vrijdag bijgetankt.

- Slecht opgestelde enquete waarbij alleen geantwoord kan worden vanuit het concept van een continu rooster. Belang van het kind speelt bij de beslissing voor een continurooster blijkbaar geen enkele rol Het is de verantwoordelijkheid en de keuze van de ouders om voor tso op maat te zorgen Nu worden mijn kinderen verplicht extra lange schooldagen te maken terwijl tso gewoon thuis kan plaatsvinden

- Ik denk dat het voor kinderen met bijv. hdhd goed is om even de rust van thuis te hebben.

- Een keer helpen tijdens de overblijf vind ik prima. Het zijn alleen vaak dezelfde mensen die helpen en dat is maar een beperkt clubje...

- Eten is belangrijk, niet elk kind eet even snel, neem daar wel de tijd voor zeker bij kleintjes.

- Nee

- Naar mijn mening wordt bij de invoering van een nieuw schooltijden model te weinig rekening gehouden met ouders die allebei werken. Niet iedereen kan zomaar de werktijden of opvang (kosten!!!) aanpassen aan een nieuw rooster.

- Nee - nee

- Ik vind dat jullie hier veel te laat mee beginnen alle scholen zijn al over en ik betaal me scheel aan overblijf kosten. En dan de verschillende tijden tussen de middag slaat helemaal nergens op sta je een kwartier te wachten als je meerdere kinderen hebt wat mij betreft hoe eerder hoe beter maar dat zal wel niet komop 2018 is dat het maximale rekbare voor jillie om over te stappen. Echt alle ouders vinden dit nog veel te lang duren dus snap deze enquête ook niet

- Een continue rooster van 8:30 uur tot 14:15 uur zou voor vele ouders een perfecte oplossing zijn en ook voor de kinderen veel rustiger. Ik zou zeggen s 'morgens een kwartiertje pauze en s 'middags iets van 40 min waarvan ongeveer 20 min eten en de rest spelen.

- Er wordt veel gedacht vanuit het belang van de ouders en leerkrachten en te weinig vanuit het kind, die geen behoefte heeft om op 8.00 uur al les te moeten volgen en die graag een

onderbreking heeft van de lessen en een lange pauze 'tussen de middag' wil. Onderzoek wijst ook uit dat kinderen in de middag goed leren. Stoppen met lessen om 14 of 14.15 uur is veel te vroeg en ik zie liever dat de situatie blijft zoals die nu is; lessen tot 15 uur.

(18)

18 Scholen met Succes

- De gewenste schooltijden kunnen ook gewoon langer zijn dan de wettelijke voorgeschreven uren. Bv. Van 8:00 tot 15:00, 5 dagen, waarom niet?

- Ik heb zelf vroeger op een basisschool met continu rooster gezeten, en heb dit alleen maar als positief ervaren.

- de school zou hun naam eer aan doen als Breede hei (brede school) om na school activiteiten aan te bieden om zo niet naar een dure bso te hoeven. Ouders hebben nl hun werktijden ook aan de huidige schooltijden aangepast. Dit betekent dus dat er een half uur drie kwartier moet worden overbrugd qua opvang van de kinderen.

- Ik vind de redenatie dat de school dit doet omdat het bij werkende ouders aansluit onzin. Ik ben een fulltime werkende ouder en heb alles op de huidige schooltijden ingericht. Deze verkorte schooldagen zijn alleen maar lastig. Ook maatschappelijk gezien levert het geen meerwaarde want niet alle scholen hebben dit rooster dus sportclubs Ed kunnen niet eerder beginnen.

- Onze zoon zal starten op 17 mei a.s. (2015), dus gaat al praktisch naar school.

- Mijn school zit in groep 8 , dus met deze gegevens doen jullie niks , want de nieuwe regel gaat pas over 1,5 jaar in

(19)

19 Scholen met Succes

V r a g en l ij s t

Algemeen

1. In welke groep zit uw (jongste) kind?

2. I.v.m. de overgangstijd krijgen de groepen 1 t/m 4 de komende twee schooljaren dezelfde schooltijden als de groepen 5 t/m 8. Alle kinderen gaan dan ’s ochtends naar school van 8.30 – 12.00 en ’s middags van 13.00 – 15.00, op woensdag gaan de kinderen van 8.30 - 12.30 naar school.

Hoe staat u hier tegenover?

3. Vanaf schooljaar 2017 – 2018 gaat de Breede Hei over op het 5 gelijke dagenmodel.

Hoe staat u hier tegenover?

4. Wat vindt u van de invoeringsdatum?

Begintijd

5. Zou u het prettig vinden als de school om 8:00 uur zou beginnen 6. Zou u het prettig vinden als de school om 8:15 uur zou beginnen 7. Zou u het prettig vinden als de school om 8:30 uur zou beginnen 8. Zou u het prettig vinden als de school om 8:45 uur zou beginnen Eindtijd

9. Zou u het prettig vinden als de school om 14:00 uur zou eindigen?

10. Zou u het prettig vinden als de school om 14:15 uur zou eindigen?

11. Zou u het prettig vinden als de school om 14:30 uur zou eindigen?

Middagpauze

12. Zou u het waardevol vinden als de school overgaat op een continurooster?

13. Bent u bereid om een (vrijwillige) financiële bijdrage te leveren voor het overblijven als de leerkrachten een half uur pauze hebben?

14. Bent u bereid om een aantal dagen per jaar tussen de middag te assisteren bij het overblijven als de leerkrachten een half uur pauze hebben?

15. Wilt u dat de huidige regeling voor de middagpauze, waarbij ouders de keuze hebben om kinderen te laten overblijven op school of naar huis kunnen , blijft bestaan?

16. Hoeveel tijd vindt u dat een kind nodig heeft om te lunchen?

17. Hoeveel tijd vindt u dat een kind nodig heeft, tijdens de pauze, om buiten te spelen?

18. Heeft u nog vragen, op en/of aanmerkingen.

(20)

20 Scholen met Succes

Einde Rapportage

avl_otp_2015_552_23pg_40172_13860 Template 171214-SR

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :