Veiligheidsinformatieblad VIB_CLEAN2000_ (Verordening 1907/2006 EC)

Hele tekst

(1)

1

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1.1. Productidentificatie: BEST-Clean 2000

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en eventueel ontraden gebruik Activator

1.3. Ontraden gebruik Geen

1.4. Details van de fabrikant:

Bedrijfsnaam: BEST Klebstoffe .

Adres: Gewerbestr.10-14

Plaats en land 86891 Kinsau Duitsland

Tel. +49 (0) 8869 / 91384-0

Fax +49 (0) 8869 / 91384-0

E-mail van de deskundige verantwoordelijk voor het veiligheidsinformatieblad:

info@bestklebstoffe.de

Details van de distributeur Benelux

Naam: C.C. van Hulsteijn BV

Adres: Cabauwsekade 37a

3411EC Cabauw / Nederland

Telefoon : +31-348-744244

Fax: +31-348-744241

Website: www.bestkleefstoffen.nl E-mail: Info@bestkleefstoffen.nl

1.5. Noodtelefoon: +31-348-744244 (07:00 – 17:00)

1.6. Verantwoordelijke: Sebastiaan@ccvanhulsteijnbv.nl

2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Aanwijzingen voor gevaar: Zeer licht ontvlambaar, Irriterend, Milieugevaarlijk R-zinnen:

Licht ontvlambaar.

Irriterend voor de huid.

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken..

2.2. GHS-classificatie Gevarencategorieën:

Ontvlambare vloeistof: Flam. Liq. 2

Huidcorrosie / -irritatie: Skin Irrit. 2

Voortplantingstoxiciteit: Repr. 2

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling: STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling: STOT RE 2

Aspiratiegevaar: Asp. Tox. 1

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu: Aquatic Chronic 2

Gevaaraanduidingen:

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veroorzaakt huidirritatie.

Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Kan dodelijk zijn als de stof wordt ingeslikt en de luchtwegen binnendringt.

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(2)

2

2.3. Gevarensymbool

Signaalwoord: Gevaar

GHS-pictogram: GHS02-GHS07-GHS08-GHS09 2.4. Gevarenaanduiding

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.5. Voorzorgsmaatregelen

P233 Houd de container goed gesloten.

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P370 + P378 In geval van brand: gebruik Droogbluspoeder. Kooldioxide (CO2) om te blussen.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar afvalverwerking volgens officiële voorschriften.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Inhoud

Bestanddeel Nummer Classificatie 67/548 EC Classificatie 1272/2008 Concentratie (%)

n-hexane EC: 203-777-6

CAS: 110-54-3 Index Nr.: 601-007-00-7

F, Repr. Cat. 3, Xn, Xi, N R11-62-48/20-65-38-67- 51-53

Flam. Liq. 2, Repr. 2, Asp.

Tox. 1, STOT RE 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H225 H361f ***

H304 H373 ** H315 H336 H411

80 - < 100 %

(*) Bovenste waarde is niet inbegrepen

3.2. Aanvullende informatie

Volledige tekst van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16.

4. Eerste Hulp maatregelen

4.1. Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

4.1.1. Algemene informatie

In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk veiligheidsinformatieblad tonen)

4.1.2. Inademing

Zorg voor frisse lucht. In geval van ademhalingsmoeilijkheden zuurstof toedienen. In geval van irritatie van de ademhalingswegen na inhalatie medische hulp inroepen..

4.1.3. Contact met de huid:

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Zoek in geval van huidirritatie medische hulp.

4.1.4. Oogcontact:

Onmiddellijk en zorgvuldig spoelen met oogdouche of water, onderwijl de oogleden geopend houden. In geval van problemen of aanhoudende symptomen, raadpleeg een oogarts.

(3)

3

4.1.5. Inname:

Mond grondig spoelen met water. Bel onmiddellijk een VERGIFT CENTRUM of arts. Laat het water worden ingeslikt met kleine slokjes (verdunningseffect). Geen braken opwekken.

4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als chronisch

Inademen van dampen of nevel / nevel: slaperigheid. Hoofdpijn. Duizeligheid. Misselijkheid.

4.3. Advies aan behandelend arts:

Symptomatisch behandelen

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Passende blusmiddelen:

Droogbluspoeder, kooldioxide (CO2)

5.2. Ongeschikte blusmiddelen:

Hoge druk waterstraal

5.3. Speciale blootstellingsgevaren van ontbrandingsbijproducten Kan in geval van brand vrijkomen: koolstofmonoxide, kooldioxide (CO2) 5.4. Advies voor brandweer

Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en een chemisch bestendig pak.

5.5. Algemene informatie

Gebruik waternevel / stroom om personeel en bedreigde containers te beschermen. Verzamel verontreinigd bluswater op een aparte plaats. Niet laten weglopen in riool of oppervlaktewater. In geval van brand en / of explosie rook niet inademen

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsuitrusting en werkwijze bij noodgevallen

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. (Zie hoofdstuk 8.) Verwijder alle ontstekingsbronnen. Leid mensen naar veiligheid. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich op vloerniveau.

6.2. Milieu gerelateerde voorzorgsmaatregelen

Dek afvoeren af. Voorkom verspreiding over wateroppervlakken (bijvoorbeeld door olie barrières te gebruiken). Niet lozen in de riolering of het aquatisch milieu.

6.3. Schoonmaakmethoden

Gebruik een watersproeistraal om dampen / gassen / nevels te verwijderen. Absorberen met vloeistofbindend materiaal (bijvoorbeeld zand, diatomeeënaarde, zuur- of universele bindmiddelen). Behandel het opgenomen materiaal volgens het gedeelte over

afvalverwerking. Ventileer het getroffen gebied.Reinig verontreinigde objecten en gebieden met inachtneming van de milieuvoorschriften.

6.4. Verwijzingen naar andere hoofdstukken

Zie hoofdstukken 7 en 8 voor beschermende maatregelen.

7. Hantering en opslag.

7.1. Voorzorgsmaatregelen m.b.t. veilige verwerking

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. (Zie hoofdstuk 8.)

Advies voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontladingen. Ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in de stoomruimte van gesloten systemen. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich op vloerniveau. Vorming van mogelijk explosieve mengsels met lucht.

Overige informatie over veilige verwerking Voorkom de vorming van aerosols.

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag

Blijf opgesloten. Houd de container goed gesloten en op een goed geventileerde plaats. Op een koele plaats bewaren. Bescherm tegen zonlicht.

Advies voor opslagcompatibiliteit

(4)

4

Bewaar niet samen met: radioactieve stoffen. Besmettelijke stoffen. Organische peroxiden. Oxiderende vaste stoffen Oxiderende vloeistoffen Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen. Ontstekingsstoffen. Stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen. Niet-brandbare giftige stoffen.

Overige informatie over opslagcondities

Bewaar / bewaar alleen in de originele verpakking. Bewaar kleine hoeveelheden in geschikte kasten met gevaarlijke stoffen.

Geschikt materiaal voor vloerbedekking: oplosmiddelbestendig. De vloer moet lekdicht, naadloos en niet absorberend zijn.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming.

8.1. Controle parameters

Blootstellingslimieten:

CAS nr. Bestanddeel ml/m3 mg/m3 F/ml Categorie Bron

110-54-3 n-Hexaan 20 72

27400

TWA (8u) STEL (15 min)

WEL WEL

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Blootstellingsmaatregelen

In het geval van open gebruik moet apparatuur met ingebouwde aanzuiging moet worden gebruikt. Niet ademen van gas / rook / damp / nevel. Vermijd contact tijdens zwangerschap / borstvoeding.

Beschermende en hygiënische maatregelen

Sluit de containers altijd goed af na gebruik van het product. Niet eten, drinken, roken of niezen bij de

werkplek. Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen. Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen

op een veilige plek. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. Gebruikte werkkleding zou niet buiten het werkgebied gebruikt moet worden. Straatkleding moet gescheiden van werkkleding worden bewaard. Bescherm de huid door huid beschermende crême te gebruiken.

Ademhalingsbescherming

Adembescherming vereist in geval van: vorming van aerosolen, overschrijding van kritieke waarde, onvoldoende ventilatie, ontstaan / vorming van nevel. Geschikte ademhalingsapparatuur: gasfilterapparatuur (EN 141) Type A.

Handbescherming

Overtrekhandschoenen van rubber. DIN EN 374 Geschikt materiaal

Penetratietijd (maximale draagduur) > = 8 h:

• FKM (fluorrubber). (0,4 mm)

• NBR (nitrilrubber). (0,35 mm)

Controleer voor gebruik lekdichtheid / ondoordringbaarheid. In geval van hergebruik, maak handschoenen schoon vóór het opstijgen en bewaar ze op een goed geventileerde plaats.

Geschikte oogbescherming

Nauw aansluitende veiligheidsbril. DIN EN 166

Geschikte bescherming van het lichaam

Laboratoriumschort, adembescherming bij hoge concentraties en filterapparaten van type A gebruiken

Beheersing van milieublootstelling

Dit materiaal en de verpakking moeten op een veilige manier worden verwijderd.

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over de onderliggende fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand: Aerosol

Kleur: Groen

Geur: karakteristiek

pH-waarde: n / a

Smeltpunt: -95 °C

Kookpunt: 69 °C

Vlampunt: -26 °C

Onderste explosiegrens: 1,2 vol. %

Bovenste explosiegrens: 7,4 vol. %

(5)

5

Ontbrandingstemperatuur: 240 °C

Dampdruk (20 °C) 160 hPa

Dichtheid (bij 20 ° C): 0,66 g / cm³

Wateroplosbaarheid: praktisch onoplosbaar

Viscositeit / kinetmatisch (bij 20 ° C): 0,5 mm2/s

Dampdichtheid: 2,79

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reageert met sterk oxiderende middelen

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale opslag- en hanteringscondities.

10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties Reageert met sterk oxiderende middelen

10.4. Te vermijden omstandigheden

In geval van opwarming: gevaar voor ontsteking. Dampen kunnen grote afstanden afleggen naar een ontstekingsbron, waar ze kunnen ontbranden of ontploffen. Het is mogelijk dat zich in de ruimte van verzegelde containers, vooral in het geval van thermische

ontwikkeling, dampen van oplosmiddelenreinigers ophopen. Vlammen en ontstekingsbronnen moeten ver weg worden gehouden.

10.5. Materialen die niet met elkaar samengaan Sterk oxiderende middelen.

10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten

Stoffen die vrij kunnen komen in geval van brand: koolmonoxide (CO) en kooldioxide (CO2).

11. Toxicologische Informatie

11.1. Acute toxiciteit:

CAS nr. Bestanddeel Blootstellingswijze Methode Dosis Soort 110-54-3 n-Hexaan Acute orale toxiciteit

Acute dermale toxiciteit Acute toxiciteit bij inademen

LD50 LD50 LC50

25000 mg/kg 2000 mg/kg 171,6 mg/l (4 uur)

Rat Konijn Rat

11.2. Specifieke effecten bij het experiment met een dier Geen gegevens beschikbaar

11.3. Irritatie en corrosiviteit

Irriterend effect op de ogen: licht irriterend maar niet relevant voor classificatie.

Irriterend effect op de huid: irriterend.

11.4. Sensibilisatie effecten

De verklaring is afgeleid van de eigenschappen van de componenten: geen gevaar van sensibilisatie

11.5. Ernstige effecten na herhaalde of langdurige blootstelling

Subchronische inhalatieve toxiciteit: NOAEC = 500 ppm (90d OECD 913)

11.6. Carcinogene / mutagene / toxische effecten voor reproductie Ontwikkelingstoxiciteit / teratogeniteit: LOAEC = 200 ppm Er zijn geen experimentele aanwijzingen voor mutageniteit in vitro.

12. Ecologische Informatie

12.1. Toxiciteit

CAS nr. Bestanddeel Blootstellingswijze Methode Dosis Soort Tijd 110-54-3 n-Hexaan Acute toxiciteit voor vissen

Acute toxiciteit voor schaaldieren

LC50 EC50

2,5 mg/l 2,41 mg/l

Pimephales promes Daphnia magna

96 uur 48 uur

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Product is biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria).

(6)

6

12.3. Bioaccumulatie BCF = 501.187 (QSAR)

Deel coëfficiënt n-octanol/water

CAS nummer Bestanddeel Low Pow

110-54-3 n-hexaan 4,11

12.4. Bodemmobiliteit

Geen gegevens beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling Geen gegevens beschikbaar

Aanvullende informatie

Voorkom lekken van het product in het milieu

13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethode

Raadpleeg de plaatselijke afvalverwerkingsdeskundige over afvalregelgeving. Bovendien moet de nationale wetgeving in acht worden genomen!

Afvalnummer voor afval van residuen / niet-gebruikte producten

070704 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van fijne chemicaliën en chemische producten die niet op andere wijze zijn gespecificeerd; andere organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen. Geklasseerd als gevaarlijk afval,

.

Afvalnummer van gebruikte product

070704 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van fijne chemicaliën en chemische producten die niet op andere wijze zijn gespecificeerd; andere organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen. Geklasseerd als gevaarlijk afval.

13.2. Verontreinigd verpakkingsmateriaal

150110 AFVALVERPAKKING; ABSORBENTEN, POETSDOEKEN, FILTERMATERIALEN EN BESCHERMENDE

NIET ANDERS GESPECIFICEERDE KLEDING; verpakking (inclusief afzonderlijk verzamelde verpakkingen en gemeentelijk afval);

verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd: Geklasseerd als gevaarlijk afval.

14. Informatie met betrekking tot vervoer 14.1. Vervoer over land (ADR / RID)

UN-nummer: 1208

UN-transport naam: HEXANEN Transportgevarenklasse (n): 3

Verpakkingsgroep: II Gevaarsetiket: 3

Classificatiecode: F1 Beperkte hoeveelheid: 1 L Transportcategorie: 2

Gevarennr.: 33

Tunnelbeperkingscode: D/E

Andere toepasselijke informatie (vervoer over land) Bijzondere bepalingen: 144 601

Uitgezonderde hoeveelheid: E2 Transportcategorie: 2

Bijzondere bepalingen: 274 601 640C Bijzondere bepalingen: 601

(7)

7

14.2. Vervoer over de binnenwateren

UN-nummer: 1208

UN-transport naam: HEXANEN Transportgevarenklasse (n): 3

Verpakkingsgroep: II Gevaarsetiket: 3

Classificatiecode: F1 Beperkte hoeveelheid: 1 L

Andere toepasselijke informatie Bijzondere bepalingen: 144 601 Uitgezonderde hoeveelheid: E2

Bijzondere bepalingen: 274 601 640D Bijzondere bepalingen: 601

14.3. Zeevervoer

UN-nummer: 1208

UN-transport naam: HEXANEN Transportgevarenklasse (n): 3

Verpakkingsgroep: II Gevaarsetiket: 3

Bijzondere bepalingen:

Beperkte hoeveelheid: 1L

EmS: F-E, S-D

Andere toepasselijke informatie (vervoer over zee) Bijzondere bepalingen: 144, 223

Uitzonderlijke hoeveelheid: E1 Bijzondere bepalingen: 274 Uitgezonderde hoeveelheid: E2 Bijzondere bepalingen: -

14.4. Lucht transport

UN-nummer: 1208

UN-transport naam: HEXANEN Transportgevarenklasse (n): 3

Verpakkingsgroep: II Gevaarsetiket: 3

IATA-verpakkingsinstructies - Passagier: 353 IATA-max. aantal - Passagier: 5 L IATA-verpakkingsinstructies - Lading: 364 IATA-max. hoeveelheid - lading: 60 l

Andere toepasselijke informatie (luchttransport) Uitzonderlijke hoeveelheid: E1

Passagiers-LQ: Y309 Bijzondere bepalingen: A3 A58 Uitgezonderde hoeveelheid: E2 Passagiers-LQ: Y305

Passenger-LQ: Y341

(8)

8

15. Wettelijk verplichte informatie:

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.2. EU-regelgevingsinformatie

1999/13 / EG (VOC): ~ 97% (Gegevens betreffende de Richtlijn 1999/13 / EG betreffende de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen (VOC-RL))

15.3. Extra informatie

1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006; 1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/EG).

15.4. Nationale regelgevende informatie

Houd rekening met werkbeperkingen voor jongeren. Houd arbeidsbeperkingen in het oog voor moeders die borstvoeding geven en borstvoeding geven. Houd arbeidsbeperkingen in het oog voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd

16. Overige Informatie

16.1. Wijzigingen

05.12.2011 Rev.1.0 Initial release 22.06.2015 Rev 1,10

16.2. Overige informatie

R-zinnen

11 Licht ontvlambaar.

38 Irriterend voor de huid.

48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

51 Vergiftig voor in het water levende organismen.

51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten

veroorzaken.

53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

H-zinnen

H225 Highly flammable liquid and vapour.

H304 May be fatal if swallowed and enters airways.

H315 Causes skin irritation.

H336 May cause drowsiness or dizziness.

H361f Suspected of damaging fertility.

H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

16.3. Verklaring van afkortingen

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg CAS-nummer: nummer van de Chemical Abstract-service

CE50: effectieve concentratie bij 50% van de bevolking die aan het onderzoek is blootgesteld CE-nummer: ESIS-identificatienummer (Europees bestand van bestaande stoffen)

CLP: EG-verordening 1272/2008

DNEL: afgeleid, ineffectief niveau

EmS: Noodplan (Emergency Schedule)

GHS: wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemicaliën

IATA DGR: voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de International Air Transport Association IC50: Immobilisatieconcentratie bij 50% van de bevolking die voor het onderzoek verloren is gegaan IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code

IMO: Internationale Maritieme Organisatie INDEX-NUMMER: identificatienummer in bijlage VI bij de CLP LC50: dodelijke concentratie 50%

LD50: Dodelijke dosis 50%

OEL: beroepsmatige blootstelling

PBT: persistente bioaccumulatie en toxische stoffen volgens REACH PEC: voorzienbare milieuconcentratie

PEL: voorspelbaar blootstellingsniveau PNEC: voorzienbare ineffectieve concentratie

(9)

9

REACH: EG-verordening 1907/2006

RID: Verordening betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

TLV: drempelgrenswaarde

TVL-PLAFOND: deze concentratie mag nooit worden overschreden tijdens de werkonderbreking.

TWA STEL: kortstondige opschorting

TWA: gewogen blootstellingslimiet op middellange termijn

VOC: vluchtige organische stof

vPvP: zeer persistent en zeer bioaccumulerend voor REACH

16.4. Algemene bibliographie

Richtlijn 1999/45 / EG en latere wijzigingen

Richtlijn 67/548 / EEG en latere wijzigingen en aanpassingen Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH) Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP) Verordening (EG) 790/2009 van het Europees Parlement (I ATP CLP) Verordening (EG) 453/2010 van het Europees Parlement

Verordening (EG) 286/2011 van het Europees Parlement (II ATP CLP) Verordening (EG) 618/2012 van het Europees Parlement (III Atp CLP) De Merck-index. Ed. 10

Omgang met chemische veiligheid

Niosh - Register van toxische effecten van chemische stoffen INRS - Fiche Toxicologiqü

Patty - Industriële hygiëne en toxicologie

N. N. Sax - Gevaarlijke eigenschappen van industriële materialen - 7 Ed., 1989 Website ECHA-agentschap

16.5. Informatie voor de gebruiker:

De informatie op deze kaart is gebaseerd op de kennis waarover we beschikken op de datum van de laatste versie. De gebruiker moet zeker zijn over de geschiktheid en volledigheid van de informatie over het specifieke gebruik van het product. Het is niet toegestaan dit document te interpreteren als een garantie voor een specifieke eigenschap van het product. Omdat het gebruik van het product niet rechtstreeks door ons wordt gecontroleerd, heeft de gebruiker de plicht, op eigen verantwoordelijkheid, de wetten en de regelgeving op het gebied van hygiëne en veiligheid op te volgen. Voor verkeerd gebruik is geen aansprakelijkheid.van toepassing. Het personeel dat verantwoordelijk is voor de omgang met chemicaliën moet dienovereenkomstig worden opgeleid.

Best Kleefstoffen

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :