Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Fontijne Grotne s Asia B.V. 07-06-2018

6

De be slote n ve nnootscha p Fontijne Grotne s Asia B.V., sta tuta ir ge ve stigd te Vla a rdinge n e n(voorhe e n) ka ntoorhoude nde a a n Industrie w e g 21 te (3133 EE) Vla a rdinge n, inge schre ve n in he t ha nde lsre giste r onde r numme r 24472824.

07-06-2018 6

Ve rsla gnumme r 7

Da tum ve rsla g 13-09-2018

Insolve ntie numme r F.10/17/65

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000010131:F004

Da tum uitspra a k 07-02-2017

R-C mr. C de Jong

Cura tor mr. M. Windt

(2)

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Volge ns opga a f Ka me r va n Koopha nde l: "Grootha nde l in

ge re e dscha psw e rktuige n. De ve rkoop va n e n insta lla tie va n ma chine s te n be hoe ve va n he t spa a nloos ve rvorme n; he t importe re n e n e xporte re n va n he t spa a nloos ve rvorme n."

De Fontijne Grotne s Group be sta a t in Ne de rla nd uit vie r ge lie e rde e ntite ite n, te w e te n FG W orldw ide B.V., Fontijne Ghyse linck B.V., Fontijne Grotne s Asia B.V.

e n Fontijne Grotne s B.V. De ze ve nnootscha ppe n zijn a lle in sta a t va n

fa illisse me nt ve rkla a rd. De e nig a nde e lhoude r va n Fontijne Grotne s Asia B.V.

(FG W orldw ide B.V.) houdt te ve ns de e ls midde llijk) a a nde le n in e ntite ite n in de Ve re nigde Sta te n, a lw a a r op kle ine re cha a l e e n soortge lijke onde rne ming w ordt ge dre ve n a ls in Vla a rdinge n. De ze nde rne minge n zijn nie t ge fa ille e rd e n dra a ie n voora lsnog ge w oon door.

De e xploita tie va n de groe p is ge richt op he t ontw e rpe n, ontw ikke le n, e rva a rdige n/sa me nste lle n e n he t w e re ldw ijd le ve re n va n dive rse

ge a va nce e rde a chine s t.b.v. me ta a lve rw e rking. Binne n Fontijne Grotne s Group is/w a s spra ke va n vijf ve rschille nde busine ss units, te w e te n (i) Pipe Industry, (ii) W he e l production line s, (iii) Tire & w he e l a sse mbly line , (iv) Pla te n pre sse s e n (v) Ca nning ce ll & spinning.

De e xploita tie va n Fontijne Grotne s Asia B.V. w a s me t na me ge richt op he t ve rma rkte n va n de be doe lde ge a va nce e rde ma chine s in de Azia tische re gio.

07-06-2018 6

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € -139.662,00 € -254.314,00 € 678.203,00

2015 € 392.415,00 € -594.508,00 € 448.437,00

2014 € 388.863,00 € -116.129,00 € 169.294,00

De cura tor be na drukt da t de informa tie , in he t bijzonde r de fina ncië le informa tie , in dit ve rsla g onde rw e rp is va n na de r onde rzoe k. In e e n la te r sta dium ka n blijke n da t de ze informa tie (voor e e n be la ngrijk ge de e lte ) moe t w orde n a a nge pa st. Voor de juisthe id va n de ge ge ve ns in dit ve rsla g sta a t de cura tor nie t in, e n de ve rsla gle gging is loute r te r globa le informa tie in de be tre ffe nde fa illisse me nte n. De cura tor sluit a a nspra ke lijkhe id voor scha de a ls ge volg va n e ve ntue le onjuiste of onvolle dige me de de linge n uit, e n me e r in he t bijzonde r w ijst hij e rop da t a a n de ze informa tie ge e n re chte n kunne n w orde n ontle e nd, da t de ze informa tie nie t ge schikt of be ste md is voor he t ba se re n da a rop va n (he t a fzie n va n) e nige tra nsa ctie of inve ste ringsbe slissing, e e n a a n- of ve rkoopbe slissing da a ronde r be gre pe n.

07-06-2018 6

0 07-06-2018

6

(3)

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie 1.2 Lopende procedures 1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Boe de lsa ldo

€ 12.100,00

07-06-2018 6

va n 7-3-2018 t/m 6-6-2018

07-06-2018 6

va n 7-6-2018 t/m 11-9-2018

13-09-2018 7

Verslagperiode Bestede uren

6 3,00 uur

7 1,10 uur

totaal 4,10 uur

1. Inventarisatie

(4)

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk 3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

2. Personeel

3. Activa

De cura tor he e ft conta ct me t e e n va n de (voorma lig) be stuurde rs va n FG W orldw ide B.V. of e n indie n zo ja , op w e lke w ijze Fontijne Grotne s Kore a Co.

Ltd. ka n w orde n a fge w ikke ld.

07-06-2018 6

De (voorma lig) be stuurde r va n FG W orldw ide B.V. he e ft op uitnodiging va n de cura tor a a nge ge ve n ge e n inte re sse te he bbe n in he t bijsta a n, a ltha ns fina ncie re n va n de a fw ikke ling va n Fontijne Grotne s Kore a Co. Ltd.

13-09-2018 7

(5)

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Eigendomsvoorbehoud 5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten 5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

4. Debiteuren

5. Bank/Zekerheden

€ 12.100,00

Ge dure nde de ve rsla gpe riode w e rd de boe de lbijdra ge va n € 10.000,- (e xcl.

BTW ) ontva nge n.

07-06-2018 6

(6)

6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

(7)

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De cura tor he e ft dit in onde rzoe k ge nome n e n me rkt op da t dit onde rzoe k me de a fha nke lijk is va n de onde rzoe ke n in de fa illisse me nte n va n de ge lie e rde ve nnootscha ppe n.

07-06-2018 6

De be vindinge n va n de door de cura tor inge scha ke lde fina ncie e l de skundige w ijze n op moge lijke te kortkominge n in de a dministra tie va n FG W orldw ide B.V. e n ha a r dochte rma a tscha ppije n, w a a ronde r Fontijne Grotne s Asia B.V.

He t onde rzoe k loopt.

13-09-2018 7

7.5 Onbe hoorlijk be stuur

He t onde rzoe k binne n de Fontijne ve nnootscha ppe n, w a a ronde r Fontijne Grotne s Asia B.V., be vindt zich in e e n ve rge vorde rd sta dium, ma a r is nog nie t ge he e l a fge rond. Ge le t op he t fe it da t de de kking va n (voorma lig) be stuurde r onde r de D&O polis op korte te rmijn zou kunne n ve rlope n e n de ve rze ke ra a r nie t be re id w a s de ze te ve rle nge n ha nge nde de a fronding va n he t

onde rzoe k, he e ft de cura tor me t e e n onde rbouw ing a a nspra ke lijkhe id ge stuit in de richting va n e e n a a nta l voorma lig (indire ct) be stuurde rs va n Fontijne Grotne s Asia B.V.

13-09-2018 7

Conta ct me t fina ncie e l de skundige , a fronde n re chtma tighe idsra pport in he t fa illisse me nt va n de moe de r. Voor zove r re le va nt w ordt he t ge houde n be le id in cura nda da a rin be trokke n.

13-09-2018 7

(8)

8.1 Boedelvorderingen 8.2 Pref. vord. van de fiscus 8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

8. Crediteuren

9. Procedures

(9)

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De cura tor za l zich de kome nde pe riode me t na me richte n op (de a fronding va n) he t re chtma tighe idsonde rzoe k e n za l te ve ns conta ct houde n me t de (voorma lig) be stuurde r(s) va n FG W orldw ide B.V., a a nde e lhoude r va n Fontijne Grotne s Asia B.V., e n me t de (voorma lige ) (indire ct) be stuurde rs va n FGK inza ke de (moge lijke ) liquida tie va n FGK

07-06-2018 6

De cura tor za l kome nde pe riode conta ct onde rhoude n me t de be trokke ne n me t be tre kking tot he t re chtma tighe idsonde rzoe k.

13-09-2018 7

De te rmijn va n de a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt ha ngt me t na me a f va n de te rmijn die nodig is om FGK e ve ntue e l (solve nt) te liquide re n, a lsme de va n (de a fronding va n) he t re chtma tighe idsonde rzoe k in he t fa illisse me nt va n Fontijne Grotne s B.V., w a a rva n he t fa illisse me nt va n Fontijne Grotne s Asia B.V.

a fha nke lijk is.

07-06-2018 6

De te rmijn va n de a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt ha ngt a f va n (de a fronding va n) he t re chtma tighe idsonde rzoe k in he t fa illisse me nt va n Fontijne Grotne s B.V. e n FG W orldw ide B.V., w a a rva n he t fa illisse me nt va n Fontijne Grotne s Asia B.V. a fha nke lijk is.

13-09-2018 7

13-12-2018 13-09-2018

7

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :