Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Jachtwerf "Herni" , statutair gevestigd te Rotterdam en (voorheen) gevestigd aan de Kralingse Plaslaan 141 te (3062 CD) Rotterdam

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: De exploitatie van een jachtwerf, de handel (winkel) in watersportartikelen, scheepstoebehoren, vaartuigen en motoren, de verhuur van aanleg- en opslagplaatsen, een en ander in de meest ruime zin genomen.

Omzetgegevens Nog onbekend.

2011: € 562.257

Van de bestuurder van gefailleerde begreep de curator dat zij voor het overige deze informatie niet kan verstrekken.

Personeel gemiddeld aantal N.v.t.

Saldo einde verslagperiode Nihil

€ 0,00

Verslagperiode

9 augustus 2016 tot en met 7 september 2016

8 september 2016 tot en met 4 december 2016

5 december 2016 tot en met 28 februari 2017 Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000007570:F001 09-08-2016

mr. de Winkel

Curator: Mr.drs. M. Hoogendoorn

Insolventienummer: F.10/16/422

(2)

1 maart 2017 tot en met 28 mei 2017

29 mei 2017 tot en met 28 augustus 2017

29 augustus 2017 tot en met 29 november 2017

Bestede uren in verslagperiode 9,30 uren

9,60 uren (in het vorige verslag had het aantal bestede uren in de verslagperiode 9,70 uren dienen te zijn).

4 uur en 6 minuten

8 uur en 42 minuten

8 uur en 18 minuten

12 uur en 36 minuten

Bestede uren totaal 9,30 uren

19,30 uren

23 uur en 24 minuten

32 uur en 6 minuten

40 uur en 24 minuten

53 uur

Toelichting

Dit faillissementsverslag bevat een weergave van feiten die aan de curator bekend zijn geworden, alsmede het voorlopig oordeel van de curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen rechten ontlenen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

(3)

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Jachtwerf "Herni" (hierna "Herni") is op 20 oktober 1993 opgericht en op 3 september 1993 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De curator is nog niet bekend wie de

aandeelhouders van gefailleerde zijn. De bestuurder is mevrouw R.E. Wismeijer.

1.2 Winst en verlies Nog onbekend.

2011: € 93.252 verlies

Van de bestuurder van gefailleerde begreep de curator dat zij voor het overige deze informatie niet kan verstrekken.

1.3 Balanstotaal Nog onbekend.

2011: € 378.652

Van de bestuurder van gefailleerde begreep de curator dat zij voor het overige deze informatie niet kan verstrekken.

1.4 Lopende procedures

Hier is de curator nog niet van gebleken.

1.5 Verzekeringen

Hier is de curator nog niet van gebleken.

1.6 Huur

Hier is de curator nog niet van gebleken.

1.7 Oorzaak faillissement

De curator heeft tot op heden nog geen informatie ter zake van de bestuurder ontvangen. Wel heeft hij uit gesprekken met de dochter van de bestuurder en een vriend van de bestuurder NXQQHQRSPDNHQGDWGHDFWLYLWHLWHQUHHGVJHUXLPHWLMGJHOHGHQ]RXGHQ]LMQEHsLQGLJG

vanwege het feit dat door teruglopende opbrengsten de exploitatie niet langer kostendekkend was. De curator doet nader onderzoek.

(4)

Van de bestuurder begreep de curator dat zij zich vanaf circa 2011 geconfronteerd zag met teruglopende marge en toenemende concurrentie. Hierdoor werd de exploitatie verlieslatend en werd gefailleerde beperkt in de mogelijkheden om nog in te kopen. Feitelijk vond daardoor - naar opgave van de bestuurder- een leegverkoop plaats. Gefailleerde heeft getracht haar EHGULMIVDFWLYDDFWLYLWHLWHQRYHUWHGUDJHQDDQHHQJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLM,QMXQLKHHIWHHQ

dergelijke overname plaatsgevonden. Vanwege de wijze waarop deze overname plaatsvond - waarbij de koopsom niet werd voldaan aan gefailleerde- is deze onderwerp van onderzoek.

Voor het overige zal de curator ter zake onder punt 7 van dit verslag verslagleggen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement Niet van toepassing.

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden Geen.

(5)

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving Niet van toepassing.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus Van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving Niet van toepassing.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving Niet van toepassing.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden Geen.

(6)

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Nog onbekend.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Nader onderzoek of er nog openstaande debiteuren te incasseren zijn.

Er is de curator nog niets gebleken van openstaande debiteuren.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De ING Bank N.V. heeft een vordering van € 123.930,53 ingediend.

5.2 Leasecontracten

Hier is de curator(nog) niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

De ING Bank N.V. heeft aangegeven een pandrecht op de inventaris, debiteuren en voorraden alsmede de goodwill en op een bij de curator onbekende auto te hebben. Voor wat betreft de verpanding van de vorderingen blijkt uit de ontvangen documentatie niet dat door gefailleerde aan ING een volmacht is gegeven, zodat er volgens de curator vooralsnog geen sprake is van een rechtsgeldig pandrecht van ING op de vorderingen. Het is aan de ING Bank N.V. dit te weerleggen.

Op zijn verzoek heeft ING aan de curator aangetoond dat zij van gefailleerde een volmacht tot verpanding van de vorderingen van gefailleerde ontving. ING heeft laatstelijk op de dag voor faillietverklaring gebruik gemaakt van deze volmacht. De curator is niet bekend met activa van gefailleerde waar dit pandrecht daadwerkelijk op rust.

5.4 Separatistenpositie Ja, zie 5.3.

(7)

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Afwachten op en beoordeling van de (nadere) documentatie van ING Bank N.V. met betrekking tot haar pandrecht.

Contact met ING/Vesting Finance Fiditon

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst Niet van toepassing.

(8)

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen administratie ontvangen en kan dus ook nog geen oordeel vellen over het feit of er al dan niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

Gelet op het feit dat de bestuurder de curator heeft bevestigd niet over de

boekhouding/administratie te beschikken, staat vast dat niet is voldaan aan de boekhoud- en bewaarverplichting.

Aangezien de curator van de bestuurder van gefailleerde begreep dat zij hem mogelijk alsnog van (de) administratie van gefailleerde kon voorzien, heeft hij haar daartoe een laatste termijn gesteld. Ook binnen die laatste termijn ontving de curator niet de administratie van gefailleerde. Het staat derhalve vast dat niet (in voldoende mate) aan de boekhoud- en bewaarverplichting is voldaan. De curator zal de gewenste

(rechts-)maatregelen treffen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2013 en 2014 zijn niet gedeponeerd. De jaarrekening over 2012 is te laat gedeponeerd. De jaarrekeningen over 2010 en 2011 zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gelet op de omvang van gefailleerde is zij vrijgesteld van deze verplichting.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen De curator zal dit onderzoeken.

Gelet op het oprichtingsjaar van gefailleerde (1993) is deze vordering -zo zij nog bestond- inmiddels verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gelet op het feit dat verschillende jaarrekeningen niet (tijdig) zijn gedeponeerd, staat op grond van artikel 2:248 BW vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator zal nader

onderzoeken of ook overigens sprake is van onbehoorlijk bestuur.

(9)

Gelet op het feit dat ook niet is voldaan aan de boekhoudplicht staat te meer vast dat sprake is YDQRQEHKRRUOLMNEHVWXXU'HFXUDWRUKHHIWGHEHVWXXUGHUJHwQIRUPHHUGRYHU]LMQVWDQGSXQWHQ

de bestuurder aansprakelijk gesteld. De bestuurder betwist de aansprakelijkheid.

7.6 Paulianeus handelen

De curator zal onderzoeken of sprake is van paulianeus handelen.

De curator verwijst naar hetgeen hij hierover opmerkte bij het punt "oorzaak faillissement". De curator doet nader onderzoek.

De curator heeft in het kader van dit punt (nader) gecorrespondeerd met diverse partijen en zijn onderzoek voortgezet. Hij verwacht dit onderzoek in de komende verslagperiode te kunnen afronden.

Gedurende de verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan en contact

onderhouden met de betrokkenen, zoals de Gemeente Rotterdam, de partijen die betrokken waren bij de "overname" van de huurovereenkomst en activa etc. De curator en de (advocaat van de) koper hebben hun standpunten uitgewisseld en zullen op korte termijn tijdens een bespreking over het vervolg spreken. De curator houdt vooralsnog alle opties, waaronder een procedure, open.

Gedurende de verslagperiode onderhield de curator contact met de betrokkenen. Duidelijk is dat partijen van mening verschillen over de duiding van de transactie. De curator verwacht op korte termijn tot een afrondende bespreking met de bestuurder van gefailleerde te komen en aan de hand daarvan zijn vervolgstappen te kunnen bepalen.

De curator heeft overleg gevoerd met de betrokkenen, dat niet tot een oplossing / regeling heeft geleid. Gelet daarop zal de curator na afstemming met de rechter- commissaris de gewenste (rechts-)maatregelen treffen.

7.7 Werkzaamheden

Het opzetten van een rechtmatigheidsonderzoek.

Het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

Nader onderzoek, contact (advocaat van) koper/betrokkenen, etc.

Contact met de diverse betrokkenen, nader onderzoek.

Contact met betrokkenen, aftasten mogelijke regeling, voorbereiding nadere (rechts-)maatregelen.

(10)

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft een totale preferente vordering van € 66.746 ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft tot op heden geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden hebben nog geen andere preferente schuldeisers een vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren 2

5

6

7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 132.719,57

€ 144.615,32

€ 147.256,19

€ 148.476,44

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan thans nog geen uitspraak doen over de vraag of al dan niet uitkering aan de schuldeisers kan worden gedaan.

De verwachting is thans dat er geen uitkering aan de schuldeisers zal plaatsvinden.

(11)

8.8 Werkzaamheden

Na ontvangst van de administratie de bekende schuldeisers uitnodigen hun vordering in te dienen en het verder inventariseren van de schuldenlast.

Verder inventariseren van de schuldenlast.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling van het faillissement zal onder andere afhangen van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende periode met name richten op:

- onderzoek pandrecht ING Bank N.V.;

- rechtmatigheidsonderzoek;

- inventarisatie schuldenlast.

De curator zal zich de komende periode met name richten op:

- rechtmatigheidsonderzoek;

- inventarisatie schuldenlast.

De curator richt zich de komende verslagperiode met name op de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek en de in vervolg daarop te nemen stappen.

De curator heeft in het kader van zijn rechtmatigheidsonderzoek op korte termijn een bespreking met betrokkenen, waarna hij eventuele vervolgstappen zal zetten.

(12)

De curator richt zich de komende periode op de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

De curator stemt zijn vervolgstappen af met de rechter-commissaris.

10.3 Indiening volgend verslag

Het tweede openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden uitgebracht.

Het derde openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden uitgebracht.

Het vierde openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden uitgebracht.

Het vijfde openbaar verslag zal over ongeveer 6 maanden worden ingediend.

Het zesde openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.

Het zevende openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

- Het onderzoeken van de rechtmatigheidsaspecten;

- Het aanschrijven van de bekende schuldeisers.

Het onderzoeken van de rechtmatigheidsaspecten.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :