FAILLISSEMENTSVERSLAG

Hele tekst

(1)

Datum : 19 februari 2015

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. statutair gevestigd te Oud Ade (gemeente Kaag en Braassem) en aldaar kantoorhoudende aan het adres Bospad 33

Insolventienummer : F.09/14/570 Datum faillissement : 29 juli 2014

Curator : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp

Rechter-commissaris : Mr. J.A. van Dorp

Activiteiten onderneming : de handel, verhuur en overige exploitatie van roerende zaken en al hetgeen daarmee in verband staat

Omzetgegevens : volgens de (concept) jaarstukken:

2014 (t/m 30 juni 2014): € 261.979 2013: € 651.668

2012: € 995.576 2011: € 1.092.220

Personeel gemiddeld aantal : 4

Verslagperiode : 16 oktober 2014 tot en met 15 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 15,00 uur

Mr. G.T. van der Meiden: 4,33 uur Mr. A.J. Prummel: 3,33 uur Insolventieafdeling: 6,28 uur Bestede uren totaal : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 54,37 uur

Mr. G. Barendregt: 7,42 uur Mr. G.T. van der Meiden: 4,33 uur Mr. A.J. Prummel: 48,67 uur Insolventieafdeling: 14,63 uur

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen

gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

(2)

De wijzigingen c.q. aanvullingen ten opzichte van het tweede verslag zijn hieronder met cursieve letter weergegeven.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 7 september 1995. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt

€ 90.800; het geplaatst en gestort kapitaal beloopt € 18.160. De activiteiten van

gefailleerde bestaan voornamelijk uit het verhuren van bedrijfsmiddelen en materieel voor het bewerken van beton en sloopwerkzaamheden. Dit werd hoofdzakelijk verhuurd aan zustervennootschappen.

Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V., gevestigd te Oud Ade, sinds 20 juni 2006.

Tot de groep van Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V. behoren voorts de besloten vennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en K. van der Pouw Kraan Betonboringen B.V., die eveneens bij vonnis van de Rechtbank Den Haag d.d.

29 juli 2014 in staat van faillissement zijn verklaard met benoeming van mr. J.A. van Dorp tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.P. van Eeden-van Harskamp als curator (insolventienummers: F.09/14/568 respectievelijk F.09/14/569).

K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. hield zich bezig met het verrichten van

sloopwerkzaamheden en K. van der Pouw Kraan Betonboringen B.V. met het bewerken van beton en koppensnellen. Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. verhuurde het materieel aan haar zustervennootschappen. Voorts maakt de besloten vennootschap Asbest- en Milieutechniek Alkemade B.V. deel uit van de groep; deze vennootschap is niet failliet; volgens de directie van gefailleerde is dit een ‘lege’ vennootschap.

Van Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V. is de Stichting Administratiekantoor Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij enig aandeelhouder en de heer J.P.M. van der Pouw Kraan enig statutair bestuurder.

1.2 Winst en verlies

Het resultaat na belastingen bedroeg volgens de (concept)jaarstukken per:

- 30 juni 2014: € 21.403 verlies;

- 31 december 2013: € 10.405 winst;

- 31 december 2012: € 40.562 winst;

- 31 december 2011: € 26.060 winst.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg volgens de (concept)jaarstukken per:

- 30 juni 2014: € 332.682; eigen vermogen: € 150.750 positief;

- 31 december 2013: € 345.493; eigen vermogen: € 172.153 positief;

- 31 december 2012: € 501.174; eigen vermogen: € 161.748 positief;

- 31 december 2011: € 1.036.817; eigen vermogen: € 121.186 positief.

1.4 Lopende procedures

Volgens de directie is daarvan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet gebleken.

1.5 Verzekeringen

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van de gebruikelijke (bedrijfs)verzekeringen voor de gefailleerde vennootschappen. Er was een achterstand in de premiebetalingen.

(3)

De bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt. De curator heeft de verzekeringen per de rechtens eerst mogelijke datum beëindigd met uitzondering van de verzekeringen ten aanzien van de materiële vaste activa; de kosten daarvan zijn in eerste instantie door de pandhoudster (Rabobank) betaald en zullen na verkoop van de activa pro rata parte (naar rato van de opbrengst) worden gedragen door boedel/bank.

De materiële vaste activa zijn via een internetveiling openbaar verkocht. De verzekeringen zijn – in overleg met de pandhoudster – beëindigd. Van premierestitutie is geen sprake.

1.6 Huur

Niet van toepassing. Het bedrijfspand- en terrein wordt door zustervennootschap K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. gehuurd. Gefailleerde is daar met haar

zustervennootschappen K. van der Pouw Kraan Betonboringen en K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. gehuisvest. Uit de jaarstukken blijkt dat de kosten daarvan intern aan de vennootschappen werden doorbelast.

1.7 Oorzaak faillissement

Kort na de faillietverklaring heeft de waarnemend curator mr. Barendregt een bespreking met de middellijk bestuurder, de heer J.P.M. van der Pouw Kraan, zijn echtgenote en twee werknemers gevoerd en daarna de eerste maatregelen getroffen.

Vervolgens heeft de curator op 12 augustus 2014 een nadere bespreking met o.a. de middellijk bestuurder, de heer J.P.M. van der Pouw Kraan, gevoerd.

De middellijk bestuurder heeft tijdens deze besprekingen aangegeven dat gefailleerde als belangrijkste activiteit heeft het intern verhuren van materieel aan zustervennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en K. van der Pouw Kraan Betonboringen B.V.

alsmede het onderhouden van dit materieel en uitlenen van personeel binnen de groep.

Deze activiteiten zijn weggevallen als gevolg van de faillissementsaanvragen (en

faillietverklaringen) van deze vennootschappen, waardoor er geen perspectief meer was voor Van der Pouw Kraan Materieel B.V. De faillissementen van K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en K. van der Pouw Kraan Betonboringen zijn veroorzaakt door de nog steeds aanhoudende economische crisis, die ook met name in de bouw haar weerslag kent, waardoor de opdrachten wegbleven en de omzet daalde. Deze vennootschappen beschikten grotendeels over jaarcontracten, die aan het begin van het jaar met

gerenommeerde (hoofd)aannemers- c.q. bouwbedrijven werden afgesloten, op basis waarvan zij dan werd opgeroepen wanneer dat nodig was. De opdrachten waren dus voor het overgrote deel niet uitbesteed op basis van een aanneemsom, maar werden op regiebasis (urengeld) uitgevoerd. De tarieven waarvoor de werkzaamheden werden verricht stonden onder druk, zodat door de vennootschappen onvoldoende marge werd gemaakt om kostendekkend te kunnen werken. Daar kwam nog bij dat de drijfkracht achter de ondernemingen, de (middellijk) bestuurder J.P.M. van der Pouw Kraan, in april 2011 werd getroffen door een herseninfarct, als gevolg waarvan hij niet goed meer in staat was om de ondernemingen te leiden.

De groep is onder bijzonder toezicht geplaatst door de financier (Rabobank). Rabobank heeft op 14 februari 2014 aan Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V. en haar dochtervennootschappen het (groeps)krediet opgezegd met een opzegtermijn van zes maanden, derhalve per 14 augustus 2014. Gezien dat vooruitzicht, het feit dat het loon van de werknemers inmiddels vijf weken niet betaald was en o.a. de verzekeringen niet langer meer betaald konden worden, zag de (middellijk) bestuurder zich uiteindelijk genoodzaakt om het faillissement van gefailleerde en haar zustervennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en K. van der Pouw Kraan Betonboringen B.V. aan te vragen.

(4)

De curator zal nog een nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten.

Dit onderzoek is afgerond. De curator heeft geen aanwijzingen gevonden die duiden op andere (niet externe) oorzaken dan de hiervoor uiteengezette oorzaken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van de faillietverklaring waren volgens de administratie van gefailleerde 4 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor het faillissement waren er volgens de (concept)jaarrekening 2013 gemiddeld 5 personeelsleden werkzaam (2012: 6).

2.3 Datum ontslagaanzegging

De waarnemend curator heeft tijdens een bijeenkomst op 1 augustus 2014 de werknemers van gefailleerde geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement.

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de waarnemend curator bij brief van 1 augustus 2014 de arbeidsovereenkomst aan de werknemers opgezegd.

De waarnemend curator heeft voorts UWV verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling. Op 20 augustus 2014 heeft ten kantore van gefailleerde een centrale intake door UWV plaatsgevonden. Voor de werknemers die op dat moment nog met vakantie waren, zal nog een centrale intake plaatsvinden. De curator heeft het UWV verzocht op de kortst mogelijke termijn voorschotten uit te keren.

Op 4 september 2014 heeft ten kantore van gefailleerde de tweede centrale intake door het UWV plaatsgevonden.

2.4 Werkzaamheden

- inventarisatie werknemers;

- overleg UWV;

- ontslagaanzegging werknemers;

- intakebijeenkomsten UWV.

3. Activa

Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

Daarvan is geen sprake. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder 1.6.

3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

(5)

3.5 Werkzaamheden Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan uit bedrijfsinventaris, machines, gereedschappen ten

behoeve van het bewerken van beton en het verrichten van sloopwerkzaamheden (beton- en sloopmateriaal, gereedschappen, (diamant)boren, heftrucks, kranen, containers etc.) alsmede bedrijfsauto’s en vrachtauto’s.

In de tweede verslagperiode heeft Troostwijk Veilingen in opdracht van de pandhoudster en de curator nog een viertal containers met materieel van de gefailleerde

vennootschappen veiliggesteld, die een derde op zijn terrein had aangetroffen. Deze zaken zijn vervolgens ook meegenomen in de veiling (zie hierna onder 3.7).

Voorts is een aantal zaken van de gefailleerde vennootschappen zonder toestemming van de curator meegenomen door derden. Troostwijk Veilingen heeft, in overleg met de

curator, daarvan aangifte gedaan bij de politie en de diefstal c.q. verduistering gemeld aan haar verzekeraar. De curator is nog in afwachting van de afhandeling daarvan.

De taxateur van de verzekeringsmaatschappij heeft vastgesteld dat de gestolen zaken vergoed zullen worden. De curator is nog in afwachting van de hoogte van de vergoeding.

3.7 Verkoopopbrengst

Nog onbekend. In overleg met de pandhoudster Rabobank heeft taxatie van de

betreffende zaken plaatsgevonden en is besloten over te gaan tot het online veilen van de bedrijfsmiddelen van gefailleerde en haar eveneens gefailleerde zustervennootschap K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. De veiling vindt in opdracht van de bank plaats door Troostwijk Veilingen B.V. en is gepland 29 september 2014. Voor de veiling zal door Troostwijk Veilingen B.V. een publieke bezichtiging worden georganiseerd op 26

september 2014.

Op 29 september 2014 heeft de veiling plaatsgevonden. De voorlopige bruto verkoopopbrengst van alle zaken van de drie gefailleerde vennootschappen beliep

€ 670.108,--. Daarop strekken in elk geval nog in mindering de met de veiling gepaard gaande kosten, waaronder de kosten voor beveiliging.

Voorts zal deze bruto verkoopopbrengst nog een wijziging ondergaan aangezien een aantal kopers uiteindelijk niet de gekochte zaken heeft betaald en afgehaald. Deze zaken (een aantal voertuigen en gereedschappen) zijn door Troostwijk Veilingen via een

naveiling openbaar verkocht op 27 oktober 2014. De bruto opbrengst van deze naveiling beloopt vooralsnog € 16.196,--.

Zodra de definitieve eindopbrengst bekend is, zal Troostwijk de eindafrekening opmaken en zal duidelijk worden welk bedrag toekomt aan de boedel en welk bedrag aan de pandhoudster Rabobank. Vervolgens zal dan ook een onderverdeling kunnen worden gemaakt van de opbrengst per gefailleerde vennootschap.

De definitieve veilingopbrengst (inclusief de naveiling) beloopt € 665.493 bruto (exclusief BTW) en netto - na aftrek van commissie en kosten - € 642.406,28 (inclusief BTW).

De opbrengst van de niet-bodemzaken ad € 580.433,61 netto is rechtstreeks toegekomen aan de pandhoudster, Rabobank. De opbrengst van de bodemzaken ad € 61.972,67 heeft de curator opgeëist ten behoeve van (de vorderingen van) de Belastingdienst in het kader van artikel 57 lid 3 Fw. Daarvan heeft € 58.231,70 betrekking op Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. en € 3.650,97 op K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V.

(6)

3.8 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus

Gelet op het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw valt de opbrengst van de bedrijfsmiddelen voor zover het bodemzaken betreft in de boedel, nu de Belastingdienst betrokken is c.q. zal zijn met vorderingen in het faillissement (o.a. ex art. 29 Wet OB). Voor een overzicht van de vorderingen van de Belastingdienst wordt verwezen naar 8.2.

3.10 Werkzaamheden

- inventarisatie en taxatie bedrijfsmiddelen;

- overleg met pandhoudster Rabobank over verkoop.

Voorraden/Onderhanden werk 3.11 Beschrijving

Van onderhanden werk was geen sprake meer als gevolg van de faillietverklaringen van K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en K. van der Pouw Kraan Betonboringen B.V.

De voorraadzaken bestaan uit onderdelen voor (het onderhoud van) de materieelpoule.

Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder 3.6. en 3.7.

3.12 Verkoopopbrengst

Nog onbekend. In overleg met de pandhoudster heeft taxatie van de betreffende zaken plaatsgevonden en is besloten over te gaan tot het veilen daarvan tezamen met de bedrijfsmiddelen van gefailleerde en haar eveneens gefailleerde zustervennootschap K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V.

Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder 3.6. en 3.7.

3.13 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.14 Werkzaamheden

- inventarisatie onderhanden werken;

- inventarisatie en taxatie voorraad;

- overleg met pandhoudster Rabobank over verkoop;

- overleg met Troostwijk en Rabobank over het nader aangetroffen (en veilig gestelde) materieel van gefailleerde en de veiling en naveiling van de activa.

Andere activa 3.15 Beschrijving

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van kasgeld. De curator heeft de kas ingenomen.

Uit de laatste (concept)jaarrekening blijkt een openstaande rekening-courant vordering op moedermaatschappij Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V. van € 173.337.

De curator is nog in afwachting van het onderzoek van de extern deskundige omtrent de exacte hoogte. Vervolgens zal getracht worden deze vordering te incasseren.

3.16 Verkoopopbrengst € 7,82 (kasgeld) 3.17 Werkzaamheden

- inventarisatie en inname kasgeld

(7)

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De openstaande debiteuren beliepen per datum faillietverklaring € 1.070,03.

Daarvan heeft € 92,35 betrekking op een (intercompany)vordering op de gefailleerde zustervennootschap K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V.

De curator heeft in overleg met pandhoudster Rabobank de resterende (twee) debiteuren aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling van de openstaande facturen ad in totaal € 977,68.

Hiervan staat nog € 634,72 open. De betreffende debiteur heeft een beroep gedaan op verrekening. De curator heeft deze debiteur verzocht om dat met onderliggende stukken te onderbouwen en is nog in afwachting daarvan.

Deze stukken zijn ontvangen. Op basis daarvan heeft de curator geconcludeerd dat het beroep op verrekening niet opgaat, nu de desbetreffende vordering van de debiteur betrekking heeft op K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. De debiteur is nogmaals verzocht het openstaande bedrag over te maken op de faillissementsrekening.

4.2 Opbrengst

€ 333,96

4.3 Boedelbijdrage

De curator heeft met de Rabobank Groene Hart Noord een boedelbijdrage conform de Separatistenrichtlijn afgesproken. Dit is niet meer van toepassing nu de vordering van de Rabobank met de uitwinning van haar zekerheden volledig is voldaan (zie onder 5).

4.4 Werkzaamheden

- inventarisatie debiteuren - aanschrijven debiteuren

5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank Groene Hart Noord heeft bij brief van 1 augustus 2014 een overzicht van haar openstaande vorderingen op gefailleerde gegeven, in totaal belopend € 566.803,76, te vermeerderen met rente en kosten.

Het betreft twee vorderingen uit hoofde van respectievelijk een rekening-courant krediet groot € 407.300,84 en een lening groot € 159.250,00 en voorts een debetstand op de bankrekening van gefailleerde ad € 252,92. Voor de hiervoor gemelde vordering is gefailleerde tezamen met Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V., Astbest- en Milieutechniek Alkemade B.V. en de eveneens gefailleerde vennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en K. van der Pouw Betonboringen B.V. hoofdelijk aansprakelijk.

Rabobank heeft bij brief van 19 januari 2015 aan de curator laten weten niets meer van de gefailleerde vennootschappen te vorderen te hebben. Het creditsaldo ad € 34,37 dat nog op de rekening van gefailleerde resteerde, is overgemaakt op de faillissementsrekening.

5.2 Leaseovereenkomsten Niet van toepassing.

(8)

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank Groene Hart Noord heeft bij brief d.d. 1 augustus 2014 aangegeven dat zij de navolgende zekerheden heeft verkregen:

- verpanding van voorraden, inventaris en vorderingen van gefailleerde;

- diverse derdenzekerheden, waaronder de hiervoor onder 5.1 vermelde hoofdelijkheid.

De curator is in het bezit gesteld van de betreffende zekerheidsstukken en heeft deze aan een onderzoek onderworpen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de

verpanding. Geconcludeerd is dat de verpanding rechtsgeldig tot stand is gekomen.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank Groene Hart Noord neemt een separatistenpositie in.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Drie crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

De curator zal dit onderzoeken en afwikkelen. Dit heeft plaatsgevonden.

5.6 Reclamerechten

Daarvan is niet gebleken.

5.7 Retentierechten

Daarvan is geen sprake.

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie

Daarvan is geen sprake. Ten tijde van de faillietverklaring waren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde de facto gestaakt. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder 3.11.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden Niet van toepassing.

Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden

Daarvan is geen sprake.

(9)

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

Dit wordt nog onderzocht. De curator is in het bezit gesteld van de administratie van gefailleerde. Door de curator is aan een externe deskundige opdracht gegeven een onderzoek in de administratie van gefailleerde te verrichten. De curator is in afwachting van de bevindingen van de extern deskundige. Dit onderzoek wordt gecombineerd met het onderzoek in de administraties van de eveneens gefailleerde zustervennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Kraan Betonboringen B.V.

Dit onderzoek is afgerond. Door de extern deskundige is geconcludeerd dat de administratie van gefailleerde voldoet aan de wettelijke eisen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het Handelsregister blijken de volgende gegevens:

- boekjaar 2012: gedeponeerd op 18 oktober 2013, mitsdien tijdig;

- boekjaar 2011: gedeponeerd op 6 december 2012, mitsdien tijdig;

- boekjaar 2010: gedeponeerd op 1 februari 2012, mitsdien één dag te laat volgens de publicatievereisten van artikel 2:394 BW.

7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant

Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nu gefailleerde op 7 september 1994 is opgericht, is een eventuele vordering ter zake de volstortingsverplichting, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen

Dit wordt nog onderzocht. Verwezen wordt naar het hiervoor sub 7.1 vermelde.

Dit onderzoek is nog niet afgerond en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. Daarin zullen ook de kwesties van het nader aangetroffen materieel en het door derden ontvreemde materieel worden meegenomen.

Het onderzoek in de administratie is inmiddels afgerond; de extern deskundige heeft daarin geen aanleiding gevonden voor nader onderzoek.

Van de kwesties van het nader aangetroffen materieel en de ontvreemde zaken (zie 3.6.) heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris melding gemaakt aan het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

Werkzaamheden

De curator heeft de administratie van gefailleerde ingenomen en een onderzoek verricht naar de deponering van de jaarrekeningen en de accountantsverklaring. De overige punten zal de curator onderzoeken. De curator heeft een extern deskundige ingeschakeld voor het verrichten van een onderzoek in de administratie. Dit onderzoek is afgerond.

Ten slotte heeft de curator melding gemaakt van de kwesties van het nader aangetroffen materieel en de ontvreemde zaken bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

(10)

8. Crediteuren

Op basis van de aangeleverde crediteurenadministratie zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven.

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen:

- Salaris en kosten curator: PM

- UWV: € 17.044,98

8.2 Preferente vordering van de fiscus

De fiscus heeft tot op heden de navolgende vorderingen ingediend:

- loonheffingen € 22.415,00 - omzetbelasting € 11.906,00 - motorrijtuigenbelasting € 6.625,00

Volgens de jaarrekeningen maakt gefailleerde deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van Bospad Beheer en

Beleggingsmaatschappij B.V.; op grond daarvan is gefailleerde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

8.3 Preferente vordering van het UWV

UWV heeft de navolgende preferente vorderingen ingediend:

- premievordering ex artikel 66 lid 3 WW

(van gelijke rangorde als de fiscus) € 1.874,37 - loonvordering ex artikel 66 lid 1 WW € 12.262,92

(preferent ex art. 3:288 sub e BW) 8.4 Andere preferente crediteuren

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De volgens de administratie van gefailleerde openstaande crediteuren zijn door de curator op 4 augustus 2014 aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen.

Per 16 februari 2015 hebben 27 crediteuren concurrente vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Per datum faillietverklaring beliep volgens de administratie van gefailleerde het saldo van de openstaande crediteuren € 57.863,80.

Per 16 februari 2015 beloopt het totaal van de concurrente vorderingen € 47.289,66.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden

Van procedures is niet gebleken. Verwezen wordt naar het gestelde onder 1.4.

(11)

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

- afwikkeling incasso debiteuren;

- afwikkeling melding Centraal Meldpunt Faillissementsfraude;

- afwikkeling verzekering met betrekking tot gestolen zaken;

- inventarisatie vorderingen.

10.3 Indiening volgend verslag

De curator streeft ernaar het volgende verslag in te dienen op 29 juli 2015.

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

Alphen aan den Rijn, 19 februari 2015

M.P. van Eeden-van Harskamp, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :