college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2022

Hele tekst

(1)

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 9 september 2022

Besluit GOEDGEKEURD

B-punt Stadsbeheer

Samenstelling

de heer Bart De Wever, burgemeester

de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Jinnih Beels, schepen; mevrouw Annick De Ridder, schepen;

mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Karim Bachar, schepen; de heer Peter Wouters, schepen;

mevrouw Elisabeth van Doesburg, schepen; mevrouw Erica Caluwaerts, schepen; de heer Tom Meeuws, schepen

de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur

190 2022_CBS_07418

Organisatie en logistieke ondersteuning - Antwerpen Shift 2022 - zondag 18 september 2022 - Zone tussen de Leien en de Scheldekaaien en een deel van de

Frankrijklei - Goedkeuring Motivering

Gekoppelde besluiten

• 2019_GR_00715 - Logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 - Gebruiksreglement - Goedkeuring

• 2018_CBS_02138 - Toelating en ondersteuning evenementen - Opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen. Wijziging - Goedkeuring

• 2022_DCMPA_00213 - Modal Shift - Proefproject elektrische autonome voertuigen tijdens Antwerpen Shift - Vastlegging - Goedkeuring

• 2022_CBS_02702 - Organisatie ondersteuning - Antwerpen Shift 2022 - 18 september 2022 - Goedkeuring Aanleiding en context

Op zondag 18 september 2022 wordt de twintigste editie van Antwerpen Shift georganiseerd. Antwerpen Shift valt onder de koepel van 'Slim naar Antwerpen', waarmee ingezet wordt op de vlotte bereikbaarheid van de Antwerpse regio tijdens de infrastructuurwerken in en om de stad Antwerpen. Antwerpen Shift wil het begrip multimodaliteit/co-modaliteit op een ongedwongen wijze introduceren bij de bewoners en bezoekers van de stad Antwerpen.

De stad Antwerpen toont zich als een actieve en bereikbare stad, waar activiteiten kunnen plaatsvinden door middel van efficiënte verplaatsingen. Voorbije realisaties en geplande optimalisaties worden daarnaast ook nog in de kijker gezet.

Tijdens deze editie is de binnenstad tussen 10.00 uur en 18.00 uur afgesloten voor autoverkeer tussen de Amsterdamstraat, Londenstraat, Leien, Jan Van Gentstraat, Vlaamsekaai, Scheldestraat en Scheldekaaien. De bereikbaarheid van de parkings Waalse Kaai en Vlaamse Kaai blijft gegarandeerd.

Voor de twintigste editie van Antwerpen Shift wordt het gebied uitgebreid. De Leien tussen het Operaplein en Stoopstraat en de Gedempte Zuiderdokken worden opgenomen in de autoluwe zone. Zo kunnen voetgangers en fietsers genieten van een autovrije binnenstad.

(2)

De autoluwe zone en het gebruik van de Frankrijklei voor de testritten werd met alle betrokken diensten en De Lijn besproken.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling werkte het evenement Antwerpen Shift gedetailleerd uit samen met Cravat Events.

Het programma van Antwerpen Autovrij 2022 bestaat uit de volgende onderdelen:

• Antwerpen Shift 2022 richt zich op vier doelgroepen: families met kinderen, studenten, young professionals & Singles 35+ en empty nesters & vrijetijdsbesteders;

• Mobiliteitspartners zullen deelnemen met activiteiten op verschillende locaties in de stad binnen de autoluwe zone, zone rondom het Operaplein, de Groenplaats, het Steenplein, de Marnixplaats en de Frankrijklei;

• Een bijkomend activiteitenaanbod, doe-activiteiten voor kinderen, die de verschillende mogelijkheden van mobiliteit op een ludieke manier ondersteunen;

• Fietsroutes (binnen en buiten de zone);

• Het college besliste in zitting van 17 juni 2022 (jaarnummer 5043) om (een) autonoom rijdend(e) voertuig(en) tijdens Antwerpen Shift in te zetten. Het parcours loopt over de Scheldekaaien: tussen de Ernest Van Dijckkaai, huisnummer 1 tot 3 en de Cockerillkaai nummer 23.

De opbouw van de verschillende onderdelen zal starten vanaf vrijdag 16 september 2022 om 08.00 uur. De afbraak zal afgerond zijn op maandag 19 september 2022 om 15.00 uur.

De autoluwe zone zal verkeersvrij gemaakt worden op zondag 18 september 2022 tussen 10.00 uur en 18.00 uur, de zone blijft toegankelijk voor het openbaar vervoer, voor alle hulpdiensten en voor voertuigen met doorlaatbewijzen.

De activiteiten zullen plaats vinden tussen 11.00 uur en 17.00 uur.

Andere activiteiten in de binnenstad op 18 september 2022:

• de bewoners van de binnenstad mogen een rommelmarkt organiseren;

• de langste Veggietafel: op de Grote Markt;

• Zuiderburen: op de Leopold Dewaelplaats en Schildersstraat;

• Sinjor Circo: op Scheldekaaien Zuid.

Juridische grond

Op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) keurde het college het gewijzigde evenementenkader goed.

Op 14 december 2020 (jaarnummer 751) keurde de gemeenteraad het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen en manifestaties 2021-2025 goed.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 715) keurde de gemeenteraad het gebruiksreglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 716) keurde de gemeenteraad het retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 30 november 2018 (jaarnummer 10142) keurde het college de wijziging van de retributiezones in verband met het retributiereglement inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties goed.

Argumentatie

(3)

De dienst Stadsbeheer/Evenementen Film Markten en Foren geeft gunstig advies voor de organisatie van het evenement Antwerpen Shift 2022.

Het is een vaste waarde op de Antwerpse kalender en de voorbije edities werden steeds gunstig geëvalueerd. Het evenement heeft een behoorlijke uitstraling die past in het algemeen 'city marketing' beleid van de stad

Antwerpen.

Dit evenement wordt volgens het evenementenkader ingedeeld in categorie 1 (eigen georganiseerde evenementen).

Financiële gevolgen Nee

Strategisch kader

Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:

• 7 - Bruisende stad

• 2BRS03 - Evenementen

• 2BRS0301 - Reguliere taken

• 2BRS030101 - Ondersteuning evenementen derden

Adviezen

Agev-overleg - Noodplanning

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: De voorwaarden en richtlijnen zoals besproken in het AGEV-overleg van 12 juli 2022 en de eventuele bijkomende voorwaarden van de hulp- en veiligheidsdiensten dienen

gevolgd te worden.

SB - EFMF - Ambulante Handel

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: De organisator dient rekening te houden met de standplaatsen ambulante handel op de Groenplaats (1 en 2), Steenplein en het Operaplein. In bijlage de 4 foto's van de standplaatsen.

SW - B&O - Interventies

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: Er mag geen schade toegebracht worden aan de openbare weg of straatmeubilair en het wegnemen van straatmeubilair dient tijdig aangevraagd worden.

SW - Mobiliteitsadvies en ondersteuning Advies: Geen advies ontvangen

Motivering: Van zodra het advies, met al dan niet extra voorwaarden, bezorgd wordt, zal het mee opgenomen worden in de toelatingsbrief.

OS - advies taxi's

Advies: Gunstig advies BZ - stadhuis

Advies: Gunstig advies OS - Business en innovatie

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: Mits de horeca en handelszaken op het parcours op de hoogte worden gebracht van dit

(4)

event en de mogelijke implicaties voor hen. Toegang en zicht naar de handel en

horecazaken steeds vrijwaren. Gelieve rekening te houden met de uitbreidingsterrassen of stockage ruimte te voorzien in de nabije omgeving.

MV - Bevolkingszorg

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: U dient te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de bijlagen van FOD Volksgezondheid.

Er wordt een medisch dispositief geadviseerd dat bestaat uit:

• 1 bestafte ambulance

• een hulppost (min. 18 m²) met 1 hulpverlener

• 2 BLS-ploegen op het terrein OS - Toerisme

Advies: Gunstig onder voorwaarden Motivering: GROTE MARKT

• Er mogen geen afvalcontainers en dergelijke geplaatst worden in de Wisselstraat tot aan huisnummer 11;

• De opkuis dient onmiddellijk na het evenement te gebeuren vermits het in een toeristische kernzone doorgaat.

• Er mogen geen opstellingen geplaatst worden op de voetpaden in de Wisselstraat zodat de toegangen tot de gebouwen altijd gegarandeerd blijven;

• Het Velo-station in de Wisselstraat moet toegankelijk blijven. indien niet mogelijk moet dit daags na het evenement opnieuw worden opengesteld STEENPLEIN

• De toegang naar het schuine talud van Het Steen moet altijd vrij en zichtbaar blijven, dit is de officiële ingang naar het toeristisch bezoekerscentrum van Visit Antwerpen. Vlaggenbakken, sandwichborden, reclamepanelen en andere

installaties dienen steeds op afstand van het talud geplaatst te worden en

geenszins naast het standbeeld van Lange Wapper. Gelieve ook de toegang tot de hoofdingang door minstens 2 van de 3 blauwe pijlen uit bijgevoegd plan te blijven verlenen.

• De algemene aanblik van Het Steen mag niet gehinderd worden door de

aankleding van het evenement dat er plaatsvindt. Het Steen is alle dagen geopend voor het grote publiek en moet dus alle dagen duidelijk zichtbaar én toegankelijk zijn.

• Het lichtplan van Het Steen mag niet gehinderd worden. Er moet dus rekening mee gehouden worden dat de evenementeninfrastructuur/aankleding geen schaduw werpt op Het Steen indien die in de lichtstraal zou staan.

• De ticketverkoop voor de Waterbus gebeurt vanuit de kiosk op het plein. De toegang tot de kiosk, inclusief de helling voor mindervaliden, moet vrij blijven.

De organisator moet de Waterbus contacteren (info@dewaterbus.be) om concrete afspraken te maken.

• De organisator moet daarnaast ook Flandria (info@flandria.nu), de veerboot (vloot@vlaanderen.be) en de Stadshavendienst (stadshaven@stad.antwerpen.be) op de hoogte brengen van het evenement en de nodige afspraken maken zodat hun werking niet gehinderd wordt;

• De toegang naar het ponton moet vrijgehouden worden zodat de passagiers vlot

(5)

de recreatieve rondvaartboten en veerboten kunnen bereiken;

• Aan Het Steen bevindt zich de nieuwe cruiseterminal. Deze dient ten alle tijde zichtbaar en toegankelijk te blijven.

• De toegang tot de cruiseterminal en de cruise gangway moet altijd vrij blijven, zowel voor passagiers als bevoorradingsvoertuigen. De toegang mag door geen enkele opstelling visueel of fysiek gehinderd worden. Opstellingen (kraampjes, kermisattracties, …) mogen pas geplaatst worden ter hoogte van de hangars en verder richting noorden. De vrij te laten zone is aangeduid in het rood op het plan.

AG Vespa - vastgoedverhuringen & Ruimtebeheer Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: Voor deze locatie zijn de gebruikelijke veiligheidsvoorwaarden (politie/brandweer) van toepassing en moet de gebruiker rekening houden met volgende bijkomende

voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op de kaaien.

De terreinen op het Steenplein worden ter beschikking gesteld in de staat zoals ze zich bevinden van 16 tot 19 september 2022.

De terreinen op het Steenplein worden ter beschikking gesteld voor het evenement zoals beschreven in het e-formulier 166906, voor de periode vanaf 16 september 2022, zonder dat een stilzwijgende verlenging mogelijk is.

De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en moet de nodige

maatregelen treffen om deze te voorkomen; hij gebruikt de bedoelde terreinen op eigen kosten en risico en moet alle eventuele schade vergoeden.

De poorten van de waterkeringsmuur moeten steeds bereikbaar zijn om het eventueel openen en/of sluiten toe te laten.

De gebruiker moet rekening houden met het feit dat de manifestatie wordt georganiseerd in een zone waar overstromingsgevaar bestaat; hij kan geen enkele schadevergoeding eisen bij eventuele overstroming.

Manifestaties die plaatsvinden op eenzelfde datum en locatie mogen niet gehinderd worden.

De gebruiker dient zich behoorlijk te verzekeren voor de risico’s die het evenement met zich meebrengt; hij zal op het eerste verzoek van de stad of AG Vespa een afschrift van zijn verzekeringspolis overmaken.

Specifieke voorwaarden voor het Steenplein:

De gebruiker laat de toegang tot het maritiem verkeer (ponton) ongehinderd toegankelijk voor bezoekers.

Op het Steenplein heeft de stad een concessie toegewezen voor openbare toiletten.

Indien de gebruiker toiletten wenst te voorzien voor zijn evenement, moet hij contact opnemen met de concessionnaris, de Cvba Antwerp By Bike op het gsmnr. 0497 18 53 45 of op het emailadres info@antwerpbybike.be

SW - Milieuvergunningen Advies: Gunstig advies Brandweer - preventie

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: De organisator dient de standaardvoorwaarden voor evenementen van Brandweer Zone Antwerpen alsook de hieronder bijgevoegde extra voorwaarden strikt na te leven.

Link naar standaardvoorwaarden:

(6)

https://www.antwerpen.be/info/52d5051a39d8a6ec798b45ac/brandpreventieevenemente n.

Extra aandacht voor standaardvoorwaarde nr. 2201: plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein.

• De voertuigen van de hulpdiensten moeten altijd toegang hebben tot de afgesloten zone via alle mogelijke straten.

• Er dient bij het plaatsen van de verschillende opstellingen steeds rekening gehouden te worden met een vrije doorgang van minimaal 4 m breed voor de hulpdiensten.

• Alle opstellingen moeten minimaal 120 cm verwijderd zijn van de gevels van de omliggende panden.

Afwijking op standaardvoorwaarden nr. 2201: plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein.

• De O2-RUN (= hindernisparcours, grote opgeblazen constructie) mag permanent aanwezig zijn op de Frankrijklei, tussen de Maria-Theresialei en Louiza-

Marialei. De parallel gelegen ventweg en de bijhorende in- en uitrit op de Frankrijklei van/naar deze ventweg moet steeds bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

• Overige opstellingen op de openbare weg (parcoursafbakening, …) zijn toegelaten, indien de aanwezige opstellingen in minder dan één minuut verwijderd kunnen worden. Bijvoorbeeld kleine tafels, stoelen en nadars zijn toegelaten, maar zware, grote parasols niet.

SB - EFMF - District Antwerpen Advies: Gunstig advies

Politiezone Antwerpen/Openbare Orde/Evenementen Advies: Geen advies ontvangen

SB - Logistiek - Bijzondere opdrachten en feestmateriaal Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: Standaardvoorwaarden

Dit evenement kan plaatsvinden, indien aan de voorwaarden beslist in de

gemeenteraadsbesluiten van 16 en 17 december 2019 (jaarnummers 715 en 716) wordt voldaan. Daarin wordt onder meer bepaald dat organisatoren zelf moeten instaan voor de reiniging van de locatie en de verwijdering van afvalstoffen tijdens en/of na het

evenement of de opname. Indien bij controle blijkt dat de reinheid onvoldoende is, kan een niet-geplande reinigingstaak worden uitgevoerd op initiatief van de stad.

De kosten hiervan worden doorgerekend aan de organisator van het evenement of de opname volgens de bepalingen van het retributiereglement.

De organisator dient de evenementen- of opnamesite in dezelfde staat achter te laten als men deze aantrof voor aanvang van het evenement of de opname.

Iedere bewijslast met betrekking tot de staat van de site voor ingang van het evenement of de opname ligt bij de organisator.

De site is proper voor aanvang, tenzij anders gemeld én aangetoond door de organisator voor het begin van het evenement of de opname

(de melding gebeurt telefonisch naar 03 338 41 79 én per mail met foto’s als

(7)

plaatsbeschrijving naar ama@stad.antwerpen.be).

Alle zwerfvuil afkomstig van het evenement of de opname (ook het afval verspreid in omliggende straten en pleinen), wordt onmiddellijk na afloop opgeruimd.

Bij het niet naleven van deze voorwaarde worden de kosten voor de reiniging aan de organisator doorgerekend.

Het is verboden confetti of serpentines uit te delen.

Bij het bewegwijzeren zorgt de organisator ervoor dat er niets op stadsmeubilair of op de grond wordt aangebracht (zoals bijvoorbeeld plakband, krijtverf, enz.)

De organisator voorziet voldoende sluitende afvalcontainers op de openbare weg om zwerfvuil te vermijden. Hij is eveneens verantwoordelijk om deze afvalcontainers tijdig te (laten) ledigen.

Indien de organisator afvalcontainers ontleent van de stad, zorgt hij zelf voor het beheer en de bewaking van de afvalcontainers en dit voor de periode die in het

aanvraagformulier staat.

De organisator zorgt ervoor dat er geen klein gevaarlijk afval, grofvuil, olie, gasflessen en/of glas in de containers gedumpt wordt.

De retributie voor het leveren en ledigen van afvalcontainers van de stad bedraagt 7,00 euro per container van 240 liter en 27,00 euro per container van 1.100 liter inhoud.

Voor elke lediging tijdens het evenement, rekent de stad een bijkomend bedrag van 7,00 euro of 27,00 euro aan per geledigde container.

Besluit

Artikel 1

Het college keurt de effectieve organisatie van Antwerpen Shift 2022 door Cravat Events, zoals hierboven beschreven, op zondag 18 september 2022 in de binnenstad van Antwerpen goed. Cravat Events dient hierbij de voorwaarden die in de adviezen worden vermeld na te leven.

Het evenement wordt georganiseerd conform de corona-protocollen die op het moment van het evenement van kracht zijn.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst Taak

SB/L/BOF en

SB/SR/BIT

om logistieke ondersteuning te bieden volgens orders:

• 11600

• 11367

• 11366

• 11364

• 11363

• 11362

• 11361

• 11360

• 11358

• 11357

(8)

• 11355

• 10642 LP/OO/E

om de nodige straatafsluitingen te voorzien en te bemannen om het autovrije gebied verkeersvrij te maken gedurende de periode van 10.00 uur tot 18.00 uur op zondag 18 september 2022;

om de straten voor de buurtactiviteiten parkeervrij te maken, zoals aangegeven in de evenementenaanvraag.

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :