Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming De Mechelse Herder B.V.

statutair gevestigd te Mechelen KvK-nummer 57707324 KvK Limburg gevestigd en kantoorhoudende :

6281 NE Mechelen, Schweibergerweg 49

Activiteiten onderneming

Horecabedrijf met logies mogelijkheid Historie van de activiteiten:

%LMQRWDULsOHDNWHYDQ30 mei 2013 is de besloten vennootschap De Mechelse Herder B.V.

gevestigd te Mechelen opgericht. Sinds de oprichting exploiteerde de vennootschap een hotel met horecadeel in het pand aan de Schweibergerweg 49 te Mechelen, welk pand is gelegen in het Zuid-Limburgse heuvelland, nabij de Voerstreek.

Het driesterrenhotel beschikt over circa 11 volledig ingerichte hotelkamers (waaronder een junior suite) en enkele leegstaande, nog te verbouwen kamers. De hotelkamers zijn onder PHHUYRRU]LHQYDQWYVFKULMIEXUHDXGRXFKHPHWVDQLWDLUI|KQHQNOXLV'DDUQDDVWEHVFKLNWKHW

hotel over onder meer een buitenterras, horecadeel met eetgelegenheid, ingerichte keuken en diverse opslagruimtes.

Omzetgegevens

€ 326.511,99 (2014)

€ 184.220,54 (2015)

Personeel gemiddeld aantal 6

Saldo einde verslagperiode

€ 2.328,24 Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000001800:F001 08-12-2015

mr. R.P.J. Quaedackers

Curator: mr. M.M.H. J. Rompelberg

Insolventienummer: F.03/15/433

(2)

Verslagperiode

8 december 2015 ±januari 2016

12 januari 2016 ±april 2016

Bestede uren in verslagperiode P.M.

47 uur 10 minuten

Bestede uren totaal P.M.

141 uur 20 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De aandeelhouders en bestuurders van gefailleerde zijn:

'H*HVHOOVFKDIWPLWEHVFKUlQNWHU+DIWXQJQDDU'XLWVUHFKW58928*VWDWXWDLUJHYHVWLJGWH

Ratingen en aldaar kantoorhoudende aan het adres Kaiserwerther Strasse 115 te 40880 Ratingen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd directeur R.H.P.

Verouden, en

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Tumbroeck Beheer B.V., statutair gevestigd te Doenrade en kantoorhoudende aan het adres Dobbelsteyn 16 te 6439 BM Doenrade, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd directeur E.J.Y. Stikkelbroeck-Tummers.

Het organogram zal als bijlage worden bijgevoegd.

1.2 Winst en verlies

Verlies € 17.352,68 (2015); verlies € 3.222,91 (2014); winst € 14.966,00 (2013).

1.3 Balanstotaal

€ 138.545,80 (2015); € 159.148,28 (2014); € 104.513,00 (2013).

1.4 Lopende procedures geen.

(3)

1.5 Verzekeringen

De afgesloten verzekeringen verleenden op de datum van het faillissement nog dekking. In overleg met de tussenpersoon worden deze verzekeringen, zodra zij niet meer nodig zijn, EHsLQGLJG

Wegens oplevering van het bedrijfspand aan de verhuurder zijn de verzekeringen LQPLGGHOVEHsLQGLJG

1.6 Huur

Sinds 1 mei 2013 huurt gefailleerde de onroerende zaak (inclusief ondergrond, parkeerplaats en terras) gelegen aan de Schweibergerweg 49 te Mechelen. Verhuurders zijn Paul Crombag Vastgoed B.V. en de heer J.M. Troost. De huurprijs betreft € 4.000,= per maand.

Onderhuur: n.v.t.

De verhuurder had de huur schriftelijk opgezegd tegen 31 maart 2016. Het gehuurde is inmiddels tijdig aan de verhuurder opgeleverd.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is het gevolg van een sterke omzetdaling voor zowel de inkomsten in het hotelgedeelte als in het horecagedeelte. Naast de teruggelopen hotelbezetting zijn tevens de hotelkamerprijzen de laatste jaren sterk onder druk komen te staan. Dit alles heeft geleid tot een liquiditeitsprobleem waardoor de betalingsachterstanden zijn ontstaan. Wegens gedane investeringen in de hotelinrichting waren er geen reserves aanwezig om het ontstane liquiditeitstekort op te vangen.

De belastingdienst heeft eind 2015 bodembeslag gelegd op de inventaris en een openbare veiling aangezegd. Hierop heeft de directie besloten het eigen faillissement aan te vragen. Het hotel heeft vervolgens vlak voor het faillissement zijn deuren gesloten.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 8

2.3 Datum ontslagaanzegging 11 december 2015

(4)

2.4 Werkzaamheden

Vooroverleg personeelsadministratie, vooroverleg UWV, verstrekken algemene info faillissement en doorwerken. Verzoek toestemming rechter-commissaris in verband met opzegging arbeidsovereenkomsten. Ontslagaanzegging. Individuele dossiers werknemers:

beantwoorden vragen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

'HJHIDLOOHHUGHLVJppQHLJHQDDUYDQRQURHUHQGH]DNHQ

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst n.v.t

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Zie bijgaand inventarisatie- en taxatierapport d.d. 24 december 2015 van NTAB (zonder waarden).

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst nog niet bekend.

Zie paragraaf 6.4 e.v.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De inventaris kwalificeert als bodemzaak en zal derhalve door de curator namens de fiscus worden verkocht.

(5)

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Inventarisatie bedrijfsmiddelen, opdrachtverlening taxatie.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving Diverse kleine horecavoorraden.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst Nog niet bekend.

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden Inventarisatie voorraden.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Intellectuele eigendommen zoals: handelsnaam, logo, URL, e-mailadres, telefoon- en faxnummer(s).

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst Nog niet bekend.

Zie paragraaf 6.4. e.v.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden Inventarisatie.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

€ 0,00

4.2 Opbrengst n.v.t.

(6)

Wegens opgehaalde frituurvetten heeft de boedel nog een vergoeding van € 30,00 ontvangen.

4.3 Boedelbijdrage n.v.t.

4.4 Werkzaamheden n.v.t.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Voor zover bekend heeft gefailleerde geen schulden aan de bank. Gefailleerde beschikte op haar zakelijke rekening bij de huisbankier Rabobank Centraal Zuid-Limburg over een positief saldo van € 2.470,77. De bank heeft dit creditsaldo overgeboekt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Er zijn tot dusverre geen leasecontracten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er geen zekerheden aan de bank (of derden) verstrekt.

5.4 Separatistenpositie n.v.t.

5.5 Boedelbijdragen n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud P.M.

(7)

Een leverancier heeft voorafgaand aan het faillissement op basis van een vermeend eigendomsrecht eigenhandig 2 friteuses en 1 combisteamer bij gefailleerde opgehaald.

Dit is gebeurd zonder toestemming en/of medeweten van gefailleerde. Het vermeende eigendomsvoorbehoud is echter niet door de leverancier aangetoond. Bovendien rust er, voor zover er wel sprake zou zijn van een rechtsgeldig bedongen

eigendomsvoorbehoud, op de leverancier een verplichting om de reeds door gefailleerde verrichte betalingen terzake de 2 friteuses en 1 combisteamer terug te storten.

De curator en de leverancier zijn in deze kwestie uiteindelijk tot een vergelijk gekomen;

de leverancier mag de retour genomen friteuses en combisteamer behouden onder de voorwaarde dat deze de boedel voor € 2.000,= schadeloos stelt.

5.7 Retentierechten Niet aangetroffen.

5.8 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek administratie, diverse correspondentie.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

'HGLUHFWLHKDGUHHGVYyyUKHWIDLOOLVVHPHQWGHEHGULMIVH[SORLWDWLHJHVWDDNW'H]HLVQDKHW

faillissement niet door de curator hervat.

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden n.v.t

6.4 Doorstart: Beschrijving

De mogelijkheden tot een overname van de exploitatie en/of inventaris worden door de curator RQGHU]RFKW(UKHEEHQ]LFKDOHQNHOHJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQELMGHFXUDWRUJHPHOG'H]H

partijen worden door de curator van de nodige (bedrijfs)informatie voorzien. Tevens wordt de mogelijkheid geboden tot een bezichtiging.

(8)

Naar aanleiding van de bezichtigingen en verstrekte bedrijfsinformatie zijn

JHwQWHUHVVHHUGHQLQGHJHOHJHQKHLGJHVWHOGRPRSGHURHUHQGH]DNHQHQJRRGZLOOYDQ

gefailleerde een bod uit te brengen. In dat kader heeft de curator 3 biedingen

ontvangen, waarvan de bieding van Paul Crombag Vastgoed B.V. en de heer J.M. Troost als gezamenlijke koper de hoogste was.

De bieding van Paul Crombag Vastgoed en Troost, die overigens gezamenlijk eigenaar en verhuurder van het bedrijfspand van gefailleerde zijn, kan als volgt worden

gespecificeerd:

Roerende zaken (inventaris): € 17.500,=

Goodwill: € 500,=

Totaal: € 18.000,= (excl. btw)

Deze bieding is door de curator met goedkeuring van de rechter-commissaris geaccepteerd.

Nu Paul Crombag Vastgoed en Troost door deze overname over het bedrijfspand inclusief de daarin aanwezige (hotel/horeca)inventaris beschikken zijn zij momenteel met meerdere partijen in gesprek over het opstarten van nieuwe (hotel)activiteiten in het bedrijfspand.

6.5 Doorstart: Verantwoording n.v.t.

Van de verrichte werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de overname is door de curator een nauwkeurige administratie bijgehouden. Tevens heeft de curator de rechter-commissaris van het verloop van de onderhandelingen ten behoeve van de overname tussentijds op de hoogte gesteld.

Ten behoeve van de waardering van de roerende zaken en goodwill is er op verzoek van de curator door het Nederlands Taxatie en Adviesbureau een taxatie uitgevoerd.

6.6 Doorstart: Opbrengst n.v.t.

€ 18.500,=

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Samenstellen bedrijfsinformatie, opstellen geheimhoudingsovereenkomsten, diverse correspondentie, bezichtigingen.

Onderhandelingen, opstellen activa-overeenkomst.

(9)

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Door de administratie van de gefailleerde vennootschap werden de ontvangsten en uitgaven bijgehouden. Vervolgens werd aan Limpens & Partners accountants en belastingadviseurs opdracht gegeven tot het samenstellen van jaarrekeningen, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting. Voornoemde accountant heeft zich daarbij

gebaseerd op de door de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de gefailleerde vennootschap. In zoverre lijkt aan de boekhoudplicht voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening De Mechelse Herder B.V. over het jaar: Gedeponeerd op:

2013 30-01-2015 2014 - 2015 -

De jaarrekening over het boekjaar 2013 is tijdig gedeponeerd. Wegens het faillissement zullen de jaarrekeningen over de boekjaren 2014 en 2015 niet (meer) worden gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen P.M.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek administratie.

(10)

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

UWV heeft tot op heden nog geen boedelvordering ingediend.

Paul Crombag Vastgoed B.V. en dhr. J.M. Troost hebben als gezamenlijk verhuurder een ODDJSUHIHUHQWH ERHGHOYRUGHULQJLQJHGLHQGj¼15.096,77 wegens huur over de periode van 8 december 2015 t/m 31 maart 2016.

De bijzondere boedelkosten die in het kader van de verkoop van de faillissementsactiva zijn ontstaan, zijn door de boedel betaald. Gezien het aanwezige saldo op de

bankrekening van gefailleerde was het daarbij niet noodzakelijk om een boedelkrediet af te sluiten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 29.998,=

Bijgesteld naar € 30.363,=

8.3 Pref. vord. van het UWV Nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren n.v.t.

Een voormalig werknemer heeft een preferente vordering ad. € 1.911,70 ingediend wegens achterstallig loon.

8.5 Aantal concurrente crediteuren 14

21

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 76.381,59

€ 87.461,60

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

(11)

Opheffing van het faillissement wegens gebrek aan baten. Er zal zeer waarschijnlijk geen uitkering mogelijk zijn aan de preferente en concurrente schuldeisers.

8.8 Werkzaamheden

Aanschrijven crediteuren, inventarisatie, registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie, telefoongesprekken.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) n.v.t.

9.2 Aard procedures n.v.t.

9.3 Stand procedures n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Navraag doen bij diverse rechtscolleges over eventuele procedures.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend

Naar verwachting zal het faillissement binnen 1 tot 2 jaar kunnen worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak 1. verdere inventarisatie 2. verkooponderhandelingen

3. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden

4. afwikkeling faillissement, waaronder aangifte BTW over de boedelperiode

3. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden

4. afwikkeling faillissement, waaronder aangifte BTW over de boedelperiode

(12)

10.3 Indiening volgend verslag 11 april 2016

Over 3 maanden: 12 juli 2016.

10.4 Werkzaamheden

Diverse werkzaamheden.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :