Natuurlijk duurzaam 7,2. 2 Score klanttevredenheid Groot onderhoud St. Willibrordstraat en Keizerstraat in Boxtel. 230 ton peiljaar 2019

Hele tekst

(1)

HOE LIGGEN WE OP KOERS?

4e kwartaal 2020 KERNDOELEN

2020-2024

Natuurlijk duurzaam

7,2

In 2024…

... stoten onze woningen 20% minder CO2 uit en onze organisa- tie 30% minder.

... hebben huurders gemiddeld een lager energieverbruik en/of ervaren zij extra woon- comfort.

... is onze duurzaam- heidsinzet logisch en aantoonbaar verbonden aan de energie en inzet van bewoners zelf en van andere partijen.

1

2

3

1

2

Score klanttevredenheid Groot onderhoud

St. Willibrordstraat en Keizerstraat in Boxtel.

Bron: Centrum voor Woononderzoek

230 ton 3

The Natural Step: JOOST geeft het goede voorbeeld. Training duurzaamheid voor alle JOOST- collega’s. Inmiddels 22 collega’s die training al hebben gevolgd.

Training 13 duurzaamheidscoaches (huurders en niet-huurders).

De C02 uitstoot van onze organisatie.

De CO2 uitstoot van onze woningen.

We pakken samen met bewoners de geveltuintjes aan bij St. Barbarastraat in Boxtel.

peiljaar 2019

woningen

404

verduur- zaamd

1e online bijeenkomst

december 2020

Op

177

woningen hebben we

992

zonnepanelen geplaatst.

Landelijke ambitie 1,40 Totaal

24.196 ton

per jaar

= gemiddeld 3,5 ton per woning

peiljaar 2019

Landelijk gemiddeld energieverbruik per huishouden:

3,8 ton

Bron: Milieu Centraal

Energie-Index (energielabel C)

1,43

We gaan jaarlijks 500 woningen verduurzamen.

(2)

HOE LIGGEN WE OP KOERS?

4e kwartaal 2020 KERNDOELEN

2020-2024

Meer huishoudens op juiste plek

In 2024…

... hebben we minimaal 350 woningen toegevoegd aan onze woningportefeuille via nieuwbouw, splitsing en transformatie.

... zijn de slaagkan- sen van de verschillende subdoelgroepen beter in evenwicht. 

... leveren we in alle gemeenten maatwerk in wonen via de 65plus-ver- huisregeling (minimaal 30 matches per jaar).

... beschikken we waar nodig over woon- oplossingen op maat, zoals tijdelijke woningen (circa 30) en nieuwe woonzorgconcepten.

1

2

3

4

1

2

De slaagkansen van woningzoekenden zijn beter in evenwicht door:

• 65plus-verhuisregeling

• ontlabeling seniorencomplexen

• lotingwoningen Hoeveel woningen hebben

we toegevoegd?

3 4

Effectief:

+9

Sloop Nieuwbouw

0

+7

Verkoop Aankoop

-4

+6

Aantal matches via de 65plus-verhuisregeling:

Samen met gemeentes op zoek naar geschikte locaties voor tijdelijke woningen.

Nieuwe woonzorgconcepten

• 7 appartementen Stichting Woongewoon in Boxtel.

• Herontwikkeling voormalig kantoor Rosmalen naar zelfstandige studio’s voor jongeren met een zorgvraag via LINC naar Zorg.

18

(3)

HOE LIGGEN WE OP KOERS?

4e kwartaal 2020 KERNDOELEN

2020-2024

Samen voor de buurt

In 2024…

1

2

Leefbaarheidsscore Welke 5 wijkteams hebben vanuit sociaal beheer extra aandacht nodig?

Aantal gevallen inzet sociaal beheer.

Hoe zijn we zichtbaar in de wijk?

• Opening 4e Buurt Informatie Centrum JOOST.

• Wijkteam Hintham voert regelmatig wijkschouwen

uit met politie, gemeente en welzijnspartners.

• In de wijk Selissen is het project KLETS! gestart.

Een samenwerking met gemeente, welzijn en andere partners.

• Onze wijkbeheerder Raimondo stond in de spotlights in de Aedes-campagne 'Wonen doen we Samen'.

3

Samenwerking met partners zorgt ervoor dat iedereen prettig woont.

Het samenwerkingsproject 'Thuis in Zuidoost' heeft zo goed gedraaid dat deze werkwijze inmiddels wordt doorgezet naar 2 andere Bossche wijken.

Samen met alle 4 gemeentes werken we aan een

convenant gegevensdeling.

Zodat we informatie met netwerkpartners veilig kunnen delen.

convenant

1

afgesloten ... kennen wij onze

huurders en partners in de wijk, en zij ons.

... richt ons sociaal beheer zich effectief op plekken waar dat nodig is (o.b.v. nulmeting). Dit leidt in die buurten tot hogere leefbaarheids- scores en aantoonbaar meer eigen initiatieven van bewoners.

... hebben we in samenwerking met (zorg)partners (weder- kerig) bereikt, dat zowel mensen met een (com- plex) zorgprofiel als hun buren prettig kunnen wonen. Waardoor het aantal succesvolle plaatsingen vanuit zorg en beschermd wonen is toegenomen.

1

2

3

Bernheze

’s-Hertogenbosch

Sint-Michielsgestel

Boxtel Vught Haaren

27

36

55

30

50

In het 4e kwartaal zijn we gestart met de implementatie van de Overlastmonitor. Dus we zien nu in één oogopslag waar extra aandacht nodig is.

(4)

HOE LIGGEN WE OP KOERS?

4e kwartaal 2020 KERNDOELEN

2020-2024

... is de betaalbaarheid van het wonen verbeterd, doordat we sturen op totale woonlasten (= som van huur- en energielasten, passend bij de woning- kwaliteit en de doelgroep).

...is het aantal huurders met huur- achterstand met meer dan een maand afgenomen.

... is de maatschappe- lijke kosten/batensom rondom betaalbaarheids- problematiek verbeterd.

... hebben onze medewerkers een zicht- bare rol in het signaleren van (mogelijke) betaal- problemen.

... voelen huurders zich vrijer om hun huis- houdboekje en (dreigende) betalingsproblemen met ons of onze netwerk- partners te bespreken.

Grip op woonlasten

In 2024…

1

2

3

4

5

1

2

Vermindering aantal huurders met huurachterstand (> 1 maand)

Hoe verbeteren we betaal- baarheid van wonen?

5

€ XXX

€ XXX

€ XXX NOTA

3

We werken samen met partners aan betaalbaar wonen en vermindering van armoede en schulden.

We maken wederkerig afspraken over

ieders inzet.

4

Op tijd signaleren van mogelijke betalingsproblemen.

Inzet van budgetcoach.

-31%

t.o.v. nulmeting Nieuw streefhuurbeleid.

Huurverlaging voor bepaalde doelgroepen.

Via duurzaamheidsmaatregelen.

(nulmeting 1-1-2020: 78)

We doen geen huisuitzettingen, tenzij dit echt niet anders kan, bijvoorbeeld bij zware overlast, drugs en criminaliteit.

54

(5)

HOE LIGGEN WE OP KOERS?

4e kwartaal 2020 KERNDOELEN

2020-2024

Oog voor verschil

In 2024…

... bepaalt de bewoner zelf hoe en wanneer hij diensten van JOOST wil afnemen.

... zijn onze processen transparant voor huurders via

‘De route van JOOST’, met daarbij ruimte voor eigen keuzes.

... scoren we bovengemiddeld op klanttevredenheid t.o.v.

corporaties met een vergelijkbare grootte.

... denken en doen onze huurders met ons mee als het gaat om thema’s die er voor hen toe doen en op een manier die hen het beste past.

1

2

3

4

1 2

Klanttevredenheid

Bron: KWH

Huurder bepaalt hoe en welke diensten hij afneemt.

4

7,6

3

Huurders doen mee!

JOOST app

Persoonlijk contact

JOOST kantoor

JOOST website

Werving nieuwe huurdersraad.

www.huurdersvanJOOST.nl Score van corporaties met een vergelijkbare grootte:

7,3

2 nieuwe leden.

(6)

HOE LIGGEN WE OP KOERS?

4e kwartaal 2020 KERNDOELEN

2020-2024

... werken we (samen) vanuit ons JOOST-DNA, zodat de huurder daad- werkelijk vertrekpunt is voor ons dagelijkse doen en laten.

... worden de leider- schapsstijl en organisatie- inrichting (processen, systemen, overleg, besluitvorming) door medewerkers ervaren als steunend aan hun rol.

... is effectief netwer- ken vanzelfsprekend voor ons. Intern zoeken collega’s elkaar op en nemen zelfstandig besluiten.

Extern wordt gewerkt op basis van één maatschap- pelijke agenda.

... zijn (zelf)reflectie, evalueren, onderlinge coaching en feedback voor ons een normale manier van doen, wat ons in staat stelt om spanningen en knelpunten om te buigen naar ontwikkelkansen.

Netwerkorganisatie met ruimte

In 2024…

1

2

3

4

1

3

2 4

Effectief netwerken intern en extern Netwerkbijeenkomsten voor onze wijkteams met onze partners o.a.

buurtbemiddeling, wijkagenten, maatschappelijk werk en wijkagenten.

Leiderschapsstijl via

'Sterk team in ontwikkeling'.

In voorbereiding: individuele- en teamontwikkeling m.b.v.

Insight Discovery.

Duurzame inzetbaarheid van collega's m.b.v. Expeditie Loopbaan.

Nieuw: vitaliteitsbeleid.

Ontwikkeling via de JOOST Academie

Mobiliteitsbeleid is afgerond.

Resultaat medewerkersonderzoek Trots op:

• Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief.

• Onze klant- en omgevingsgerichtheid.

• Onze heldere visie en doelen.

Ruimte voor verbetering:

• Effectieve werkprocessen.

• Kennisdeling in de organisatie.

• Open communicatie en meer verbinding in de organisatie.

1e kwartaal 2021 gaan we in gesprek met medewerkers om samen actieplannen te maken.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :