M-tech (Jasmien Verhulst) Industrieweg 118 bus Gent. Betreft:

Hele tekst

(1)
(2)

Pagina 1 van 4

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen

1/08/2018 plan-m.e.r.-screening 2018_004685 herzien

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum

Els Stevens 011 74 26 90 8/10/2018

Els.stevens@lv.vlaanderen.be

Betreft: Advies vanuit landbouwkundig standpunt betreffende het ‘Planologisch attest - Plan-m.e.r.- screening - Historisch gegroeid bedrijf Nelissen Steenfabrieken NV in Lanaken.’

Aanvrager M-Tech, Industrieweg 118 bus 4, 9032 Gent Bouwplaats LANAKEN 5 AFD/VELDWEZELT: sectie C, Geachte,

Het Departement Landbouw en Visserij heeft uw adviesaanvraag van ‘Planologisch attest - Plan-m.e.r.- screening - Planologisch attest Historisch gegroeid bedrijf Nelissen Steenfabrieken NV in Lanaken.’ vanuit landbouwkundig standpunt onderzocht en formuleert het volgende advies:

De aanvraag gaat uit van het bedrijf Nelissen Steenfabrieken dat op de site wenst uit te breiden.

Recentelijk werd na de aanvraag van een vorig PLAT in 2013, een gewestelijk RUP in 2017 goedgekeurd dat hoofdzakelijk betrekking had op de uitbreiding ifv kantoorgebouwen.

Het nu voorliggende PLAT is het rechtstreekse gevolg van mislukte overnamepogingen van het bedrijf, waardoor het genoodzaakt is zijn productie op de huidige site verder uit te breiden ipv te herlocaliseren of te verdelen over diverse sites.

De uitbreiding heeft betrekking op terreinen die momenteel gelegen zijn in herbevestigd agrarisch gebied, recreatiegebied en ontginningsgebied met nabestemming bouwvrij agrarisch gebied. De terreinen zijn hoofdzakelijk in eigendom van de aanvrager. In de totaliteit creëert het voorliggende planologisch attest op lange termijn een bedrijventerrein van in totaal 30ha. De beperkte ruimtelijke impact op schaal van de gemeente, zoals gesteld in de nota, kan niet onderschreven worden. Een bedrijventerrein van 30ha nabij een woonkern Kesselt in een ruim ongeschonden akkerbouwlandschap, betekent een aanzienlijke aantasting van de open ruimte.

De aanvrager wenst op korte termijn volgende uitbreidingen/regularisaties te realiseren: de uitbreiding van het tasveld met 2,5ha, voorzien van een overdekte stapelplaats voor het klaarmaken van transporten, Vlaamse Overheid

ABCO - OMGEVING - LIMBURG Koningin Astridlaan 50 bus 6 3500 HASSELT

T 011 74 26 84 F 011 74 26 99 www.vlaanderen.be

adviesvraag.limburg@lv.vlaanderen.be

M-tech (Jasmien Verhulst) Industrieweg 118 bus 4 9000 Gent

(3)

het voorzien van bijkomende opslag van grondstoffen (klei en zand), het voorzien van 2 windmolens en het voorzien van hervestiging van de bufferbekkens

Op lange termijn wenst de aanvrager volgende uitbreidingen te realiseren: het realiseren van een bijkomende productiehal van 100 op 200 meter, het verder uitbreiden van tasvelden met 4,8ha, het voorzien van een kleibehandelingsinstallatie en het voorzien van een zandveredelingsinstallatie op de terreinen waar momenteel voetbalvelden zijn.

Naar aanleiding van het uitgebrachte advies d.d. 28/08/2018, werd door de aanvragers een overleg aangevraagd bij het Departement Landbouw en Visserij dat tot doel had enige verduidelijking te brengen in het dossier.

Het Departement Landbouw en Visserij blijft bij haar vraag om ook de strook agrarisch gebied waarin het bedrijf appartementen en een vergaderzaal heeft, mee op te nemen in het planologisch attest. Deze accommodaties behoren in principe ook tot de bedrijvigheid en het behoud van de agrarische gebiedsbestemming van deze percelen is in alle opzichten planologisch en landbouwstructureel niet correct. Het feit dat hier meerdere zonevreemde woonentiteiten in gevestigd zijn, kan geen argument zijn om hier de agrarische bestemming te behouden. Het behoud van de woonfunctie vlak bij bedrijventerrein moet in vraag kunnen gesteld worden.

In het betrokken gebied zijn er twee professionele landbouwers gekend. De herbestemming heeft bijgevolg direct effect op het landbouwgebruik. Het betreft enerzijds 2,5ha huiskavelweide van het paardenpension en anderzijds 10ha van een nabijgelegen akkerbouw/varkensbedrijf. Het Departement Landbouw en Visserij stelt zich dan ook vragen bij het voorliggende document dat stelt dat alle gronden in eigen beheer zouden zijn. Het feit dat men gronden in eigendom heeft en deze verhuurt of verpacht impliceert geenszins dat ze in eigen beheer zouden zijn en er bijgevolg door de herbestemming geen impact zou zijn op de agrarische structuur en de bedrijfsvoering van actieve landbouwbedrijven.

Zondermeer stellen dat het hier om marginale teelten van gras en maïs gaat, is eveneens niet correct aangezien beide teelten dienen voor de voeders van de dieren van beide bedrijven. De impact op landbouw is bijgevolg niet beperkt maar eerder significant. De aanvrager heeft in het overleg wel aangegeven dat men met de betrokken landbouwers tot akkoord is gekomen met betrekking tot de duur van het gebruik en flankerende maatregelen voor het areaalsverlies. Deze overeenkomsten tussen beide partijen zijn echter niet publiek maar wel noodzakelijk om naar te verwijzen. Op basis van de mondelinge toelichting lijken deze akkoorden te voldoen als flankerend beleid, doch dit kan niet onderschreven worden op basis van een loutere mondelinge toelichting.

Het Departement Landbouw en Visserij stelt vast dat er geen verantwoording opgenomen is omtrent de inname van herbevestigd agrarisch gebied. Volgens Omzendbrief RO/2010/01 is nochtans een degelijk onderbouwde verantwoording steeds noodzakelijk. Met betrekking tot alternatieve locaties wordt de redenering ondersteund dat het hervestigen van een steenfabriek niet mogelijk is gezien de specifieke gewenste nabijheid van ontginningsgebieden. Echter volgende elementen moeten minstens ook aan bod komen:

 onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur.

 onderzoek naar mogelijke flankerende maatregelen voor landbouw.

Het herbestemmen van voormalig ontginningsgebied met nabestemming bouwvrij agrarisch gebied en

(4)

Pagina 3 van 4

agrarische structuur. Door de herbevestiging enerzijds en de nabestemming anderzijds werd beleidsmatig duidelijk gekozen voor een agrarische bestemming van deze gronden. Bovendien kan gesteld worden dat de verdere ontginning van de nabijgelegen gronden ook minstens een tijdelijk negatief effect gaat hebben op de landbouwstructuur aangezien na het afgraven van leempakketten de bouwvoor in die mate aangetast is dat er meerdere jaren nodig zijn om een normale bouwvoor met normale landbouwopbrengsten te verkrijgen. De voorliggende herbestemming moet op zijn minst een flankerend beleid naar de betrokken landbouwers inhouden. In het uiteindelijke RUP zal de inname van herbevestigd agrarisch gebied moeten gecompenseerd worden.

Voor het compensatiegebied stelt het Departement Landbouw en Visserij voor om zonevreemde landbouw zone-eigen te maken, of om woonuitbreidingsgebied of recreatiegebied dat aansluit op agrarische structuren om te zetten naar agrarisch gebied. (Het kan in geen geval dat er geïsoleerde percelen een agrarische bestemming zullen krijgen, die nooit in een duurzaam agrarisch gebruik zullen komen).

Zolang de bepalingen van de omzendbrief niet nageleefd worden, kan het Departement, die eraan gehouden is de planologische voorstellen voldoende terughoudend te beoordelen, geen gunstig advies formuleren.

Voor wat betreft de plan-MER screening kan gesteld worden dat de nota niet voldoende de werkelijke impact weergeeft op de landbouwstructuur en het verdwijnend professioneel agrarisch gebruik enerzijds en het veranderende bodemgebruik, meer bepaald de afdichting door zowel nieuwe gebouwen als tasvelden en opslagen van grondstoffen anderzijds. De intensiteit van gebruik van deze terreinen zorgt in de realiteit voor een 100% afgedichte bodem over een oppervlakte van 30ha aangezien infiltratie op tasvelden zeer beperkt is door de intensieve betreding van zogenaamd waterdoorlatende verharding. De aanvrager geeft mee maximaal het afstromend water op te vangen, gezien de noodzaak aan grote hoeveelheden proceswater. De uiteindelijke inrichtingsplannen zullen bijgevolg hierop beoordeeld worden.

Concreet dringt het Departement Landbouw en Visserij aan op een uitbreiding van de perimeter van het PLAT met de strook agrarisch gebied langs de Kiezelweg, een bijkomende motivering voor de inname van HAG en een voorstel tot compensatie van deze planologisch voor landbouwdoeleinden bedoelde gronden, een verfijnen van de plan-MER screening voor de effecten op bodem, wijzigend bodemgebruik en effecten op het landbouwfunctioneren van de omgeving. Een voorstel tot flankerend beleid of een zo concreet mogelijke verwijzing naar overeenkomsten met de getroffen landbouwers is wenselijk als onderdeel in het PLAT.

Gelet op het feit dat tijdens het overleg verduidelijking wordt bijgebracht, verwacht het Departement Landbouw en Visserij dat deze verduidelijking ook mee aan de nota wordt toegevoegd, bij voorkeur als verduidelijkend addendum.

Bij een eerstvolgende vergunningsaanvraag of ten laatste bij de opmaak van een RUP moet de compensatie van inname van HAG en het flankerend beleid duidelijk zijn.

Het Departement Landbouw en Visserij kan onder hoger vermelde voorwaarden een voorwaardelijk gunstig advies geven.

(5)

Hoogachtend,

Els Stevens

Beleidsondersteuner Ruimte Departement Landbouw en Visserij

(ondertek_1_d igitek)

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :