In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken.

Hele tekst

(1)

Algemeen

1. Wat is uw geslacht? Man 2 14% (19%)

Vrouw 5 36% (80%)

Niets ingevuld 7 50% (1%)

2. Wat is uw leeftijd? Jonger dan 25 jaar 1 7% (6%)

25-34 jaar 1 7% (24%) 35-44 jaar 0 0% (20%) 45-54 jaar 3 21% (32%) 55 jaar of ouder 1 7% (17%) Niets ingevuld 8 57% (1%)

Legenda:

In het bovenstaande overzicht worden de onderstaande gegevens gepresenteerd.:

Achtereenvolgens worden afgedrukt: het vraagnummer, de vraagtekst en de antwoordmogelijkheden (onder elkaar). Achter 'Niets ingevuld' staat het aantal personen dat de vraag niet heeft beantwoord. Vervolgens komen per antwoordmogelijkheid het aantal verkregen antwoorden bij 'Peiling 2010' (14 medewerkers ondervraagd), het percentage verkregen antwoorden bij 'Peiling 2010' en het percentage verkregen antwoorden bij de referentiegroep (14241 medewerkers ondervraagd).

Daarna volgt een grafische weergave van de beantwoording in de vorm van een staafdiagram. De kleur groen verwijst naar 'Peiling 2010', de kleur zwart naar de referentiegroep. Indien bij een vraag het percentage negatief gewaardeerde antwoorden minimaal twintig procent is, dan wordt bij de vraag het label 'minpunt' afgedrukt. Indien het percentage positief gewaardeerde antwoorden minstens tachtig procent is, dan wordt het label 'pluspunt' afgedrukt.

In de frequentiediagrammen worden de antwoordpatronen met behulp van de kleuren rood en groen aangegeven. Rood verwijst naar de negatief gewaardeerde antwoorden en groen naar de positief gewaardeerde antwoorden. De 'witruimte' geeft een indicatie van het percentage respondenten dat de vraag niet beantwoord heeft. Aldus kunnen de antwoordpercentages eenvoudig met elkaar vergeleken worden. Buiten de grafiek staan de aantallen respondenten, binnen de grafiek staan de percentages.

Vergelijkende analyse:

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken.

Negatief Positief Gemiddelde: Aantal:

P(rob):

1. Voorbeeldvraag 3.00 100 0.26

(2)

Algemeen (2)

3. Hoeveel jaren onderwijservaring heeft u? 0-2 jaar 1 7% (8%)

3-5 jaar 2 14% (13%) 6-10 jaar 0 0% (18%) 11-15 jaar 0 0% (13%) 16 jaar of meer 3 21% (46%) Niets ingevuld 8 57% (3%)

4. Welke omvang heeft uw dienstverband? 10 uren of minder 0 0% (4%)

11-20 uren 2 14% (19%) 21-30 uren 1 7% (23%) 31-40 uren 3 21% (51%) Niets ingevuld 8 57% (2%)

5. Wat is uw (hoofd)functie? (Groeps) leerkracht 3 21% (79%)

Onderwijs onderst. Pers. 4 29% (10%) Directielid/ schoolleider 0 0% (7%)

Anders 0 0% (1%)

Niets ingevuld 7 50% (3%)

6. Indien u leerkracht bent: in welke groep of groepen geeft u les? Groep 1 0 0% (12%)

(meer antwoorden mogelijk) Groep 2 0 0% (12%)

Groep 3 1 7% (11%)

Groep 4 1 7% (11%)

Groep 5 1 7% (11%)

Groep 6 1 7% (11%)

Groep 7 1 7% (10%)

Groep 8 1 7% (9%)

Niets ingevuld 13 93% (13%)

7. Hoe lang is uw reistijd naar school? 15 minuten of minder 3 21% (50%) 16-30 min 3 21% (33%) Meer dan 30 minuten 0 0% (12%) Niets ingevuld 8 57% (5%)

(3)

<<Lege pagina>>

(4)

Schoolgebouw

8. Hoe tevreden bent u over de sfeer en

Aantal Ontevreden Tevreden Aantal

Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

inrichting van het gebouw? Accent Scholengroep 21 8% 91% 250 Pluspunt

Referentie 16% 83%

9. Hoe tevreden bent u over de hygiene binnen de Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

school? Accent Scholengroep 73 27% 73% 199 Minpunt

Referentie 46% 53%

10. Hoe tevreden bent u over de netheid binnen de Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

school? Accent Scholengroep 34 12% 87% 239 Pluspunt

Referentie 29% 70%

11. Hoe tevreden bent u over de sanitaire Peiling 2010 3 21% 79% 11 Minpunt

voorzieningen voor het personeel? Accent Scholengroep 62 23% 77% 211 Minpunt

Referentie 33% 67%

12. Hoe tevreden bent u over het meubilair voor Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

het personeel? Accent Scholengroep 33 12% 87% 239 Pluspunt

Referentie 16% 83%

13. Hoe tevreden bent u over het uiterlijk van het Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

gebouw? Accent Scholengroep 39 14% 85% 233 Pluspunt

Referentie 21% 78%

14. Hoe tevreden bent u over de staat van Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

onderhoud van het gebouw? Accent Scholengroep 63 23% 74% 204 Minpunt

Referentie 30% 67%

Belangrijkheid vragencluster: Schoolgebouw

15. Hoe belangrijk vindt u het schoolgebouw voor een goede school, Niet belangrijk (1) 0 0% (0%)

uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%)

(3) 0 0% (0%)

(4) 0 0% (0%)

(5) 0 0% (1%)

(6) 0 0% (3%)

(7) 1 7% (18%) (8) 11 79% (46%) (9) 0 0% (16%) Erg belangrijk (10) 2 14% (7%) Niets ingevuld 0 0% (8%)

(5)

Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Schoolgebouw van school Peiling 2010 versus Referentie

Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob):

8. Sfeer en inrichting schoolgebouw Peiling 2010 + 3.71 14 0.08

Accent Scholengroep 3.32 22 (271) 0.29

Referentie 3.08 943 (13,614)

(1) (4)

9. Hygiene binnen de school Peiling 2010 + 3.21 14 0.09

Accent Scholengroep 2.84 22 (272) 0.28

Referentie 2.55 943 (13,624)

(1) (4)

10. Netheid binnen de school Peiling 2010 + 3.57 14 0.02*

Accent Scholengroep + 3.07 22 (273) 0.24

Referentie 2.80 943 (13,629)

(1) (4)

11. Sanitair voor personeel Peiling 2010 2.79 14 0.50

Accent Scholengroep 3.00 22 (273) 0.34

Referentie 2.79 971 (14,158)

(1) (4)

12. Meubilair voor personeel Peiling 2010 + 3.43 14 0.17

Accent Scholengroep 3.21 22 (272) 0.36

Referentie 3.08 971 (14,143)

(1) (4)

13. Uiterlijk van het gebouw Peiling 2010 + 3.36 14 0.22

Accent Scholengroep 3.26 22 (272) 0.28

Referentie 2.98 971 (14,140)

(1) (4)

14. Onderhoud van het gebouw Peiling 2010 + 3.50 14 0.10

Accent Scholengroep 3.04 22 (267) 0.32

Referentie 2.76 971 (13,936)

(1) (4)

Vragencluster: Schoolgebouw Peiling 2010 + 3.37 14 0.082

Accent Scholengroep + 3.11 22 (273) 0.249

Referentie 2.86 971 (14,219)

Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+):

Referentie

Peiling 2010 8. Sfeer en inrichting schoolgebouw

9. Hygiene binnen de school 10. Netheid binnen de school 12. Meubilair voor personeel 13. Uiterlijk van het gebouw 14. Onderhoud van het gebouw -

(6)

Schoolklimaat

16. Hoe tevreden bent u over de sfeer op school?

Aantal Ontevreden Tevreden Aantal

Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

Accent Scholengroep 12 4% 95% 259 Pluspunt

Referentie 6% 93%

17. Hoe tevreden bent u over de rust en orde op Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

school? Accent Scholengroep 20 7% 92% 252 Pluspunt

Referentie 12% 87%

18. Hoe tevreden bent u over de duidelijkheid van Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

de schoolregels? Accent Scholengroep 12 4% 95% 259 Pluspunt

Referentie 12% 87%

19. Hoe tevreden bent u over de aanpak van Peiling 2010 1 7% 93% 13 Pluspunt

ordeproblemen? Accent Scholengroep 14 5% 92% 251 Pluspunt

Referentie 11% 86%

20. Hoe tevreden bent u over de aanpak van Peiling 2010 1 7% 93% 13 Pluspunt

pestgedrag? Accent Scholengroep 3 1% 95% 260 Pluspunt

Referentie 8% 88%

21. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

normen en waarden? Accent Scholengroep 4 1% 96% 262 Pluspunt

Referentie 6% 92%

22. Hoe tevreden bent u over de aanpak van Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

schoolverzuim en te laat komen? Accent Scholengroep 9 3% 87% 239 Pluspunt

Referentie 13% 80%

Belangrijkheid vragencluster: Schoolklimaat

23. Hoe belangrijk vindt u schoolklimaat voor een goede school, Niet belangrijk (1) 0 0% (0%)

uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%)

(3) 0 0% (0%)

(4) 0 0% (0%)

(5) 0 0% (0%)

(6) 0 0% (1%)

(7) 0 0% (4%)

(8) 3 21% (30%) (9) 7 50% (34%) Erg belangrijk (10) 3 21% (27%) Niets ingevuld 1 7% (3%)

(7)

Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Schoolklimaat van school Peiling 2010 versus Referentie

Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob):

16. Sfeer op school Peiling 2010 3.64 14 0.26

Accent Scholengroep 3.51 22 (271) 0.40

Referentie 3.41 971 (14,140)

(1) (4)

17. Rust en orde op school Peiling 2010 + 3.93 14 0.02*

Accent Scholengroep 3.28 22 (272) 0.38

Referentie 3.17 971 (14,156)

(1) (4)

18. Duidelijkheid schoolregels Peiling 2010 + 3.93 14 0.01**

Accent Scholengroep 3.35 22 (271) 0.29

Referentie 3.17 971 (14,109)

(1) (4)

19. Aanpak ordeproblemen Peiling 2010 + 3.79 14 0.03

Accent Scholengroep 3.31 22 (265) 0.33

Referentie 3.17 971 (13,848)

(1) (4)

20. Aanpak pestgedrag Peiling 2010 + 3.71 14 0.05

Accent Scholengroep 3.37 22 (263) 0.31

Referentie 3.21 971 (13,672)

(1) (4)

21. Aandacht voor normen en waarden Peiling 2010 + 3.57 14 0.19

Accent Scholengroep 3.47 22 (266) 0.30

Referentie 3.32 971 (13,978)

(1) (4)

22. Aanpak schoolverzuim Peiling 2010 + 3.57 14 0.07

Accent Scholengroep 3.24 22 (248) 0.34

Referentie 3.11 959 (13,139)

(1) (4)

Vragencluster: Schoolklimaat Peiling 2010 + 3.73 14 0.029

Accent Scholengroep 3.36 22 (271) 0.310

Referentie 3.23 971 (14,199)

Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+):

Referentie

Peiling 2010 17. Rust en orde op school

18. Duidelijkheid schoolregels 19. Aanpak ordeproblemen 20. Aanpak pestgedrag

21. Aandacht voor normen en waarden 22. Aanpak schoolverzuim

-

(8)

Pedagogisch klimaat

24. Hoe tevreden bent u over het contact dat u met

Aantal Ontevreden Tevreden Aantal

Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

leerlingen heeft? Accent Scholengroep 2 1% 99% 270 Pluspunt

Referentie 1% 97%

25. Hoe tevreden bent u over de motivatie van de Peiling 2010 0 93% 13 Pluspunt

leerlingen? Accent Scholengroep 7 3% 95% 260 Pluspunt

Referentie 7% 89%

26. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

school leerlingen met gedragsproblemen Accent Scholengroep 9 3% 94% 258 Pluspunt

begeleidt? Referentie 12% 84%

27. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

school leerlingen met leerproblemen Accent Scholengroep 8 3% 94% 257 Pluspunt

begeleidt? Referentie 8% 88%

28. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de Peiling 2010 0 93% 13 Pluspunt

school allochtone leerlingen begeleidt? Accent Scholengroep 3 1% 73% 188

Referentie 5% 61%

29. Hoe tevreden bent u over de extra Peiling 2010 0 93% 13 Pluspunt

mogelijkheden voor leerlingen die meer Accent Scholengroep 31 11% 85% 232 Pluspunt

kunnen/ willen? Referentie 22% 71%

30. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden Peiling 2010 0 93% 13 Pluspunt

voor leerlingen om in hun eigen tempo te Accent Scholengroep 18 7% 89% 243 Pluspunt

werken? Referentie 14% 80%

31. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

school gebruik maakt van externe instanties? Accent Scholengroep 3 1% 94% 258 Pluspunt

Referentie 5% 85%

Belangrijkheid vragencluster: Pedagogisch klimaat

32. Hoe belangrijk vindt u pedagogisch klimaat voor een goede school, Niet belangrijk (1) 0 0% (0%)

uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%)

(3) 0 0% (0%)

(4) 0 0% (0%)

(5) 0 0% (0%)

(6) 0 0% (0%)

(7) 0 0% (4%)

(8) 4 29% (26%) (9) 6 43% (34%) Erg belangrijk (10) 4 29% (30%) Niets ingevuld 0 0% (5%)

(9)

Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Pedagogisch klimaat van school Peiling 2010 versus Referentie

Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob):

24. Contact met leerlingen Peiling 2010 3.71 14 0.34

Accent Scholengroep 3.62 22 (272) 0.46

Referentie 3.64 971 (13,953)

(1) (4)

25. Motivatie van leerlingen Peiling 2010 + 3.46 13 0.14

Accent Scholengroep 3.23 22 (267) 0.45

Referentie 3.21 971 (13,709)

(1) (4)

26. Begeleiding gedragsproblemen Peiling 2010 + 3.71 14 0.04

Accent Scholengroep 3.35 22 (267) 0.26

Referentie 3.15 943 (13,053)

(1) (4)

27. Begeleiding leerproblemen Peiling 2010 + 3.64 14 0.14

Accent Scholengroep 3.46 22 (265) 0.31

Referentie 3.30 942 (13,087)

(1) (4)

28. Begeleiding allochtone leerlingen Peiling 2010 + 3.46 13 0.19

Accent Scholengroep 3.32 20 (191) 0.33

Referentie 3.19 830 (8,598)

(1) (4)

29. Extra mogelijkheden snelle leerlingen Peiling 2010 + 3.54 13 0.05

Accent Scholengroep 3.13 22 (263) 0.31

Referentie 2.95 971 (13,173)

(1) (4)

30. Eigen tempo leerlingen Peiling 2010 + 3.69 13 0.04

Accent Scholengroep 3.29 22 (261) 0.29

Referentie 3.11 971 (13,346)

(1) (4)

31. Samenwerking externe instanties Peiling 2010 + 3.43 14 0.23

Accent Scholengroep + 3.44 22 (261) 0.21

Referentie 3.24 971 (12,787)

(1) (4)

Vragencluster: Pedagogisch klimaat Peiling 2010 + 3.58 14 0.038

Accent Scholengroep 3.36 22 (268) 0.256

Referentie 3.23 971 (13,982)

Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+):

Referentie

Peiling 2010 25. Motivatie van leerlingen

26. Begeleiding gedragsproblemen 27. Begeleiding leerproblemen 28. Begeleiding allochtone leerlingen 29. Extra mogelijkheden snelle leerlingen 30. Eigen tempo leerlingen

31. Samenwerking externe instanties -

(10)

Leerstofaanbod en leermiddelen

33. Hoe tevreden bent u over de door de school

Aantal Ontevreden Tevreden Aantal

Peiling 2010 2 14% 50% 7

aangeboden buitenschoolse activiteiten voor Accent Scholengroep 10 4% 79% 217

leerlingen? Referentie 9% 72%

34. Hoe tevreden bent u over de leermethoden die Peiling 2010 0 93% 13 Pluspunt

de school gebruikt? Accent Scholengroep 19 7% 88% 242 Pluspunt

Referentie 9% 85%

35. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van de Peiling 2010 0 93% 13 Pluspunt

leermiddelen en materialen? Accent Scholengroep 14 5% 92% 252 Pluspunt

Referentie 12% 83%

36. Hoe tevreden bent u over de beschikbaarheid Peiling 2010 1 7% 86% 12 Pluspunt

van de leermiddelen en materialen? Accent Scholengroep 19 7% 89% 245 Pluspunt

Referentie 15% 80%

37. Hoe tevreden bent u over de mate waarin de Peiling 2010 1 7% 86% 12 Pluspunt

school de ICT mogelijkheden benut? Accent Scholengroep 29 11% 85% 234 Pluspunt

Referentie 25% 69%

Belangrijkheid vragencluster: Leermiddelen

38. Hoe belangrijk vindt u leerstofaanbod en leermiddelen voor een Niet belangrijk (1) 0 0% (0%)

goede school, uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%)

(3) 0 0% (0%)

(4) 0 0% (0%)

(5) 0 0% (0%)

(6) 1 7% (1%)

(7) 2 14% (10%) (8) 5 36% (41%) (9) 3 21% (26%) Erg belangrijk (10) 1 7% (15%) Niets ingevuld 2 14% (7%)

(11)

Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Leerstofaanbod en leermiddelen van school Peiling 2010 versus Referentie

Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob):

33. Buitenschoolse activiteiten Peiling 2010 - 2.78 9 0.13

Accent Scholengroep 3.23 22 (227) 0.40

Referentie 3.15 959 (11,522)

(1) (4)

34. Leermethoden Peiling 2010 3.15 13 0.49

Accent Scholengroep 3.13 22 (261) 0.48

Referentie 3.14 971 (13,350)

(1) (4)

35. Kwaliteit leermiddelen Peiling 2010 3.15 13 0.41

Accent Scholengroep 3.17 22 (266) 0.39

Referentie 3.09 970 (13,515)

(1) (4)

36. Beschikbaarheid leermiddelen Peiling 2010 3.15 13 0.37

Accent Scholengroep 3.14 22 (264) 0.39

Referentie 3.05 970 (13,501)

(1) (4)

37. Benutting ICT mogelijkheden Peiling 2010 3.00 13 0.39

Accent Scholengroep 3.02 22 (263) 0.37

Referentie 2.88 971 (13,438)

(1) (4)

Vragencluster: Leerstofaanbod en leermiddelen Peiling 2010 3.08 13 0.462

Accent Scholengroep 3.14 22 (266) 0.371

Referentie 3.06 971 (13,781)

Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+):

Referentie

Peiling 2010 33. Buitenschoolse activiteiten-

(12)

Werkklimaat

39. Hoe tevreden bent u over het aantal

Aantal Ontevreden Tevreden Aantal

Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

personeelsleden van de school? Accent Scholengroep 28 10% 87% 239 Pluspunt

Referentie 10% 88%

40. Hoe tevreden bent u over de groepsgrootte? Peiling 2010 4 29% 71% 10 Minpunt

Accent Scholengroep 73 27% 69% 189 Minpunt

Referentie 21% 76%

41. Hoe tevreden bent u over de mate waarin u Peiling 2010 1 7% 93% 13 Pluspunt

invloed kunt uitoefenen op uw werksituatie? Accent Scholengroep 25 9% 87% 239 Pluspunt

Referentie 15% 81%

42. Hoe tevreden bent u over de vervanging bij Peiling 2010 1 7% 93% 13 Pluspunt

afwezigheid van een collega? Accent Scholengroep 32 12% 84% 231 Pluspunt

Referentie 20% 75%

43. Hoe tevreden bent u over de taakverdeling Peiling 2010 1 7% 93% 13 Pluspunt

binnen het team? Accent Scholengroep 24 9% 87% 238 Pluspunt

Referentie 16% 79%

44. Hoe tevreden bent u over de werkdruk binnen Peiling 2010 7 50% 50% 7 Minpunt

het team? Accent Scholengroep 79 29% 66% 182 Minpunt

Referentie 36% 59%

45. Hoe tevreden bent u over de waardering die u Peiling 2010 1 7% 93% 13 Pluspunt

krijgt voor uw werk? Accent Scholengroep 15 5% 93% 254 Pluspunt

Referentie 17% 80%

46. Hoe tevreden bent u over de sfeer in het team? Peiling 2010 2 14% 86% 12 Pluspunt

Accent Scholengroep 19 7% 92% 252 Pluspunt

Referentie 8% 90%

Belangrijkheid vragencluster: Werkklimaat

47. Hoe belangrijk vindt u werkklimaat voor een goede school, Niet belangrijk (1) 0 0% (0%)

uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%)

(3) 0 0% (0%)

(4) 0 0% (0%)

(5) 0 0% (0%)

(6) 0 0% (1%)

(7) 1 7% (7%)

(8) 6 43% (36%) (9) 2 14% (31%) Erg belangrijk (10) 5 36% (19%) Niets ingevuld 0 0% (6%)

(13)

Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Werkklimaat van school Peiling 2010 versus Referentie

Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob):

39. Aantal personeelsleden Peiling 2010 3.36 14 0.33

Accent Scholengroep 3.20 22 (267) 0.47

Referentie 3.22 958 (13,690)

(1) (4)

40. Groepsgrootte Peiling 2010 2.79 14 0.25

Accent Scholengroep 2.91 22 (262) 0.36

Referentie 3.05 959 (13,612)

(1) (4)

41. Invloed op werksituatie Peiling 2010 3.07 14 0.49

Accent Scholengroep 3.15 22 (264) 0.40

Referentie 3.08 970 (13,685)

(1) (4)

42. Vervanging collega bij ziekte Peiling 2010 3.07 14 0.43

Accent Scholengroep 3.17 22 (263) 0.34

Referentie 3.00 970 (13,467)

(1) (4)

43. Taakverdeling binnen team Peiling 2010 3.14 14 0.29

Accent Scholengroep 3.05 22 (262) 0.41

Referentie 2.98 959 (13,364)

(1) (4)

44. Werkdruk binnen het team Peiling 2010 2.57 14 0.41

Accent Scholengroep 2.73 22 (261) 0.41

Referentie 2.65 958 (13,382)

(1) (4)

45. Waardering voor het werk Peiling 2010 3.14 14 0.37

Accent Scholengroep 3.22 22 (269) 0.28

Referentie 3.04 969 (13,854)

(1) (4)

46. Sfeer in het team Peiling 2010 3.21 14 0.36

Accent Scholengroep 3.46 22 (271) 0.39

Referentie 3.35 959 (13,819)

(1) (4)

Vragencluster: Werkklimaat Peiling 2010 3.04 14 0.488

Accent Scholengroep 3.12 22 (272) 0.400

Referentie 3.05 970 (14,090)

Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+):

Referentie

Geen Geen

(14)

Primaire Arbeidsvoorwaarden

48. Hoe tevreden bent u over uw salaris?

Aantal Ontevreden Tevreden Aantal

Peiling 2010 2 14% 86% 12 Pluspunt

Accent Scholengroep 50 18% 81% 222 Pluspunt

Referentie 29% 69%

49. Hoe tevreden bent u over uw vakantie- en Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

verlofregelingen? Accent Scholengroep 7 3% 97% 266 Pluspunt

Referentie 6% 92%

50. Hoe tevreden bent u over uw Peiling 2010 0 93% 13 Pluspunt

pensioenregeling? Accent Scholengroep 17 6% 80% 218 Pluspunt

Referentie 11% 71%

51. Hoe tevreden bent u over uw werktijden? Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

Accent Scholengroep 18 7% 93% 254 Pluspunt

Referentie 10% 88%

Belangrijkheid vragencluster: Primaire Arbeidsvoorwaarden

52. Hoe belangrijk vindt u primaire arbeidsvoorwaarden voor een Niet belangrijk (1) 0 0% (0%)

goede school, uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%)

(3) 0 0% (0%)

(4) 0 0% (1%)

(5) 0 0% (1%)

(6) 0 0% (7%)

(7) 4 29% (25%) (8) 8 57% (39%) (9) 0 0% (15%) Erg belangrijk (10) 1 7% (9%) Niets ingevuld 1 7% (4%)

(15)

Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Primaire Arbeidsvoorwaarden van school Peiling 2010 versus Referentie

Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob):

48. Salaris Peiling 2010 2.79 14 0.49

Accent Scholengroep 2.91 22 (272) 0.32

Referentie 2.78 959 (13,828)

(1) (4)

49. Vakantie- en verlofregeling Peiling 2010 3.14 14 0.30

Accent Scholengroep 3.25 22 (273) 0.49

Referentie 3.25 959 (13,706)

(1) (4)

50. Pensioenregeling Peiling 2010 3.08 13 0.33

Accent Scholengroep 3.05 22 (235) 0.37

Referentie 2.99 959 (11,497)

(1) (4)

51. Werktijden Peiling 2010 3.07 14 0.44

Accent Scholengroep 3.12 22 (272) 0.48

Referentie 3.11 959 (13,864)

(1) (4)

Vragencluster: Primaire Arbeidsvoorwaarden Peiling 2010 3.02 14 0.465

Accent Scholengroep 3.08 22 (272) 0.387

Referentie 3.03 931 (13,372)

Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+):

Referentie

Geen Geen

(16)

Secundaire Arbeidsvoorwaarden

53. Hoe tevreden bent u over uw

Aantal Ontevreden Tevreden Aantal

Peiling 2010 5 36% 43% 6 Minpunt

ontspanningsmogelijkheden tijdens de Accent Scholengroep 77 28% 65% 178 Minpunt

pauzes? Referentie 41% 54%

54. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden om Peiling 2010 0 93% 13 Pluspunt

part-time te werken? Accent Scholengroep 1 0% 86% 237 Pluspunt

Referentie 3% 80%

55. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden Peiling 2010 0 0

voor kinderopvang? Accent Scholengroep 22 8% 15% 40

Referentie 12% 19%

56. Hoe tevreden bent u over de Peiling 2010 0 64% 9

reiskostenregeling? Accent Scholengroep 36 13% 48% 132

Referentie 25% 32%

57. Hoe tevreden bent u over de duidelijkheid van Peiling 2010 1 7% 93% 13 Pluspunt

uw functiebeschrijving? Accent Scholengroep 18 7% 86% 237 Pluspunt

Referentie 12% 83%

58. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheid voor Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

personeelsuitjes? Accent Scholengroep 28 10% 80% 220 Pluspunt

Referentie 15% 76%

59. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor Peiling 2010 0 86% 12 Pluspunt

jubilea? Accent Scholengroep 28 10% 79% 217

Referentie 14% 68%

Belangrijkheid vragencluster: Secundaire Arbeidsvoorwaarden

60. Hoe belangrijk vindt u secundaire arbeidsvoorwaarden voor een Niet belangrijk (1) 0 0% (0%)

goede school, uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%)

(3) 0 0% (0%)

(4) 0 0% (1%)

(5) 0 0% (2%)

(6) 0 0% (11%) (7) 6 43% (33%) (8) 6 43% (33%)

(9) 1 7% (9%)

Erg belangrijk (10) 0 0% (5%) Niets ingevuld 1 7% (5%)

(17)

Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Secundaire Arbeidsvoorwaarden van school Peiling 2010 versus Referentie

Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob):

53. Ontspannningsmogelijkheden in pauze Peiling 2010 2.55 11 0.46

Accent Scholengroep 2.75 22 (255) 0.32

Referentie 2.58 970 (13,539)

(1) (4)

54. Mogelijkheden voor part-time werken Peiling 2010 - 3.08 13 0.11

Accent Scholengroep 3.36 22 (238) 0.47

Referentie 3.35 971 (11,721)

(1) (4)

55. Kinderopvang Peiling 2010 - 0

Accent Scholengroep 2.87 21 (62) 0.33

Referentie 2.60 913 (4,249)

(1) (4)

56. Reiskostenregeling Peiling 2010 + 3.00 9 0.10

Accent Scholengroep + 2.86 22 (168) 0.17

Referentie 2.48 946 (8,071)

(1) (4)

57. Duidelijkheid functiebeschrijving Peiling 2010 3.00 14 0.43

Accent Scholengroep 3.09 22 (255) 0.42

Referentie 3.04 943 (13,009)

(1) (4)

58. Personeelsuitjes Peiling 2010 + 3.50 14 0.07

Accent Scholengroep 3.06 22 (248) 0.42

Referentie 2.98 942 (12,444)

(1) (4)

59. Aandacht voor jubilea Peiling 2010 + 3.50 12 0.08

Accent Scholengroep 3.08 22 (245) 0.39

Referentie 2.98 931 (11,037)

(1) (4)

Vragencluster: Secundaire Arbeidsvoorwaarden Peiling 2010 + 3.15 14 0.129

Accent Scholengroep 3.04 22 (268) 0.276

Referentie 2.92 943 (13,520)

Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+):

Referentie

Peiling 2010 54. Mogelijkheden voor part-time werken 56. Reiskostenregeling 58. Personeelsuitjes 59. Aandacht voor jubilea

(18)

Loopbaanmanagement

61. Hoe tevreden bent u over de opvang en

Aantal Ontevreden Tevreden Aantal

Peiling 2010 0 64% 9

begeleiding bij ziekte? Accent Scholengroep 9 3% 64% 174

Referentie 9% 57%

62. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden tot Peiling 2010 0 50% 7

reintegratie? Accent Scholengroep 4 2% 44% 113

Referentie 3% 41%

63. Hoe tevreden bent u over de mate waarin uw Peiling 2010 1 7% 93% 13 Pluspunt

werk aansluit op uw kwaliteiten/ capaciteiten? Accent Scholengroep 16 6% 92% 253 Pluspunt

Referentie 8% 89%

64. Hoe tevreden bent u over de mate waarin uw Peiling 2010 1 7% 86% 12 Pluspunt

werk aansluit op uw opleiding? Accent Scholengroep 15 5% 92% 251 Pluspunt

Referentie 6% 90%

65. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden tot Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

bijscholing/ nascholing? Accent Scholengroep 12 4% 92% 251 Pluspunt

Referentie 7% 85%

66. Hoe tevreden bent u over de Peiling 2010 1 7% 93% 13 Pluspunt

ontplooiingsmogelijkheden (uw Accent Scholengroep 37 14% 77% 211

loopbaanontwikkeling)? Referentie 16% 71%

67. Hoe tevreden bent u over de Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

functioneringsgesprekken? Accent Scholengroep 24 9% 85% 234 Pluspunt

Referentie 17% 71%

Belangrijkheid vragencluster: Loopbaanmanagement

68. Hoe belangrijk vindt u loopbaanmanagement voor een goede Niet belangrijk (1) 0 0% (0%)

school, uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%)

(3) 0 0% (0%)

(4) 0 0% (1%)

(5) 0 0% (2%)

(6) 0 0% (8%)

(7) 3 21% (31%) (8) 8 57% (36%) (9) 3 21% (10%) Erg belangrijk (10) 0 0% (4%) Niets ingevuld 0 0% (7%)

(19)

Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Loopbaanmanagement van school Peiling 2010 versus Referentie

Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob):

61. Opvang bij ziekte Peiling 2010 3.22 9 0.33

Accent Scholengroep 3.29 22 (183) 0.25

Referentie 3.08 967 (9,380)

(1) (4)

62. Mogelijkheden tot reintegratie Peiling 2010 + 3.57 7 0.08

Accent Scholengroep 3.28 20 (117) 0.33

Referentie 3.15 921 (5,952)

(1) (4)

63. Aansluiting op capaciteiten Peiling 2010 + 3.43 14 0.11

Accent Scholengroep 3.19 22 (269) 0.48

Referentie 3.17 971 (13,762)

(1) (4)

64. Aansluiting bij opleiding Peiling 2010 3.31 13 0.37

Accent Scholengroep 3.23 22 (266) 0.48

Referentie 3.24 971 (13,716)

(1) (4)

65. Mogelijkheden voor nascholing Peiling 2010 + 3.57 14 0.11

Accent Scholengroep 3.25 22 (263) 0.47

Referentie 3.23 971 (13,129)

(1) (4)

66. Ontplooiingsmogelijkheden Peiling 2010 + 3.29 14 0.15

Accent Scholengroep 3.05 22 (248) 0.43

Referentie 3.00 963 (12,150)

(1) (4)

67. Functioneringsgesprekken Peiling 2010 + 3.29 14 0.21

Accent Scholengroep 3.12 22 (258) 0.35

Referentie 2.97 947 (12,311)

(1) (4)

Vragencluster: Loopbaanmanagement Peiling 2010 + 3.37 14 0.112

Accent Scholengroep 3.18 22 (269) 0.404

Referentie 3.13 943 (13,466)

Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+):

Referentie

Peiling 2010 62. Mogelijkheden tot reintegratie

63. Aansluiting op capaciteiten 65. Mogelijkheden voor nascholing 66. Ontplooiingsmogelijkheden 67. Functioneringsgesprekken -

(20)

Interne communicatie

69. Hoe tevreden bent u over de samenwerking

Aantal Ontevreden Tevreden Aantal

Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

met uw collega's? Accent Scholengroep 9 3% 96% 263 Pluspunt

Referentie 5% 94%

70. Hoe tevreden bent u over de introductie van Peiling 2010 2 14% 86% 12 Pluspunt

nieuwe collega's? Accent Scholengroep 12 4% 88% 240 Pluspunt

Referentie 16% 78%

71. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheid om Peiling 2010 1 7% 93% 13 Pluspunt

eventuele problemen bespreekbaar te maken? Accent Scholengroep 31 11% 88% 240 Pluspunt

Referentie 15% 82%

72. Hoe tevreden bent u over de effectiviteit van Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

vergaderingen? Accent Scholengroep 68 25% 69% 188 Minpunt

Referentie 29% 64%

73. Hoe tevreden bent u over het vastleggen van Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

afspraken en besluiten? Accent Scholengroep 25 9% 88% 242 Pluspunt

Referentie 19% 77%

74. Hoe tevreden bent u over het nakomen van Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

afspraken en besluiten? Accent Scholengroep 48 18% 80% 219 Pluspunt

Referentie 30% 67%

75. Hoe tevreden bent u over de interne Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

informatiestromen? Accent Scholengroep 37 14% 84% 231 Pluspunt

Referentie 21% 74%

Belangrijkheid vragencluster: Interne communicatie

76. Hoe belangrijk vindt u interne communicatie voor een goede Niet belangrijk (1) 0 0% (0%)

school, uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%)

(3) 0 0% (0%)

(4) 0 0% (0%)

(5) 0 0% (0%)

(6) 0 0% (2%)

(7) 2 14% (13%) (8) 7 50% (41%) (9) 3 21% (25%) Erg belangrijk (10) 2 14% (13%) Niets ingevuld 0 0% (5%)

(21)

Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Interne communicatie van school Peiling 2010 versus Referentie

Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob):

69. Samenwerking met collega's Peiling 2010 3.57 14 0.26

Accent Scholengroep 3.47 22 (272) 0.39

Referentie 3.39 971 (14,059)

(1) (4)

70. Introductie nieuwe collega's Peiling 2010 3.21 14 0.31

Accent Scholengroep + 3.28 22 (252) 0.24

Referentie 3.06 971 (13,328)

(1) (4)

71. Bespreekbaarheid problemen Peiling 2010 + 3.43 14 0.19

Accent Scholengroep 3.25 22 (271) 0.36

Referentie 3.12 971 (13,904)

(1) (4)

72. Vergaderingen Peiling 2010 + 3.43 14 0.05

Accent Scholengroep 2.86 22 (256) 0.43

Referentie 2.80 971 (13,239)

(1) (4)

73. Vastleggen afspraken Peiling 2010 + 3.21 14 0.21

Accent Scholengroep 3.08 22 (267) 0.34

Referentie 2.95 971 (13,703)

(1) (4)

74. Nakomen van afspraken Peiling 2010 + 3.21 14 0.12

Accent Scholengroep 2.93 22 (267) 0.35

Referentie 2.79 971 (13,691)

(1) (4)

75. Interne informatie Peiling 2010 3.07 14 0.31

Accent Scholengroep 3.04 22 (268) 0.34

Referentie 2.91 971 (13,569)

(1) (4)

Vragencluster: Interne communicatie Peiling 2010 + 3.31 14 0.141

Accent Scholengroep 3.14 22 (272) 0.321

Referentie 3.01 971 (14,094)

Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+):

Referentie

Peiling 2010 71. Bespreekbaarheid problemen

72. Vergaderingen 73. Vastleggen afspraken 74. Nakomen van afspraken -

(22)

Externe communicatie

77. Hoe tevreden bent u over het informele,

Aantal Ontevreden Tevreden Aantal

Peiling 2010 0 93% 13 Pluspunt

persoonlijke contact dat u met de ouders heeft? Accent Scholengroep 4 1% 95% 261 Pluspunt

Referentie 3% 92%

78. Hoe tevreden bent u over de formele contacten Peiling 2010 0 86% 12 Pluspunt

met ouders (ouderavonden en Accent Scholengroep 2 1% 92% 253 Pluspunt

oudergesprekken)? Referentie 2% 88%

79. Hoe tevreden bent u over hoe de school Peiling 2010 0 86% 12 Pluspunt

omgaat met klachten en problemen van Accent Scholengroep 8 3% 89% 245 Pluspunt

ouders? Referentie 7% 85%

80. Hoe tevreden bent u over hoe de school Peiling 2010 0 93% 13 Pluspunt

omgaat met suggesties en ideeen van ouders? Accent Scholengroep 6 2% 90% 246 Pluspunt

Referentie 6% 80%

81. Hoe tevreden bent u over de betrokkenheid van Peiling 2010 2 14% 86% 12 Pluspunt

ouders bij de school? Accent Scholengroep 13 5% 93% 256 Pluspunt

Referentie 19% 77%

82. Hoe tevreden bent u over het imago van de Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

school? Accent Scholengroep 16 6% 91% 249 Pluspunt

Referentie 13% 81%

83. Hoe tevreden bent u over hoe de school haar Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

eigen identiteit uitdraagt? Accent Scholengroep 4 1% 97% 267 Pluspunt

Referentie 11% 84%

84. Hoe tevreden bent u over de schoolgids? Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

Accent Scholengroep 6 2% 97% 265 Pluspunt

Referentie 5% 92%

85. Hoe tevreden bent u over de nieuwsbrief van Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

de school? Accent Scholengroep 3 1% 98% 269 Pluspunt

Referentie 4% 93%

Belangrijkheid vragencluster: Externe communicatie

86. Hoe belangrijk vindt u externe communicatie voor een goede Niet belangrijk (1) 0 0% (0%)

school, uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%)

(3) 0 0% (0%)

(4) 0 0% (0%)

(5) 0 0% (0%)

(6) 0 0% (2%)

(7) 2 14% (17%) (8) 9 64% (45%)

(23)

Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Externe communicatie van school Peiling 2010 versus Referentie

Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob):

77. Informele oudercontacten Peiling 2010 3.46 13 0.35

Accent Scholengroep 3.41 22 (265) 0.44

Referentie 3.38 960 (13,445)

(1) (4)

78. Formele oudercontacten Peiling 2010 3.42 12 0.40

Accent Scholengroep 3.41 22 (255) 0.41

Referentie 3.36 943 (12,413)

(1) (4)

79. Klachtenafhandeling Peiling 2010 3.33 12 0.30

Accent Scholengroep 3.25 22 (253) 0.41

Referentie 3.19 971 (13,068)

(1) (4)

80. Omgang suggesties ouders Peiling 2010 3.15 13 0.43

Accent Scholengroep 3.19 22 (252) 0.36

Referentie 3.11 943 (11,817)

(1) (4)

81. Ouderbetrokkenheid Peiling 2010 3.00 14 0.46

Accent Scholengroep 3.32 22 (269) 0.26

Referentie 3.04 971 (13,693)

(1) (4)

82. Schoolimago Peiling 2010 + 3.57 14 0.10

Accent Scholengroep 3.22 22 (265) 0.33

Referentie 3.04 971 (13,361)

(1) (4)

83. Identiteit van de school Peiling 2010 + 3.36 14 0.20

Accent Scholengroep 3.21 22 (271) 0.36

Referentie 3.10 971 (13,552)

(1) (4)

84. Schoolgids Peiling 2010 3.36 14 0.36

Accent Scholengroep 3.28 22 (271) 0.47

Referentie 3.25 971 (13,777)

(1) (4)

85. Nieuwsbrieven aan ouders Peiling 2010 3.36 14 0.50

Accent Scholengroep 3.42 22 (272) 0.42

Referentie 3.36 971 (13,814)

(1) (4)

Vragencluster: Externe communicatie Peiling 2010 3.33 14 0.277

Accent Scholengroep 3.30 22 (273) 0.323

Referentie 3.20 971 (14,033)

Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+):

Referentie

Peiling 2010 82. Schoolimago

83. Identiteit van de school -

(24)

Management

87. Hoe tevreden bent u over de ondersteuning

Aantal Ontevreden Tevreden Aantal

Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

door uw schoolleider/ directeur? Accent Scholengroep 12 5% 94% 240 Pluspunt

Referentie 13% 82%

88. Hoe tevreden bent u over de beschikbaarheid Peiling 2010 1 7% 93% 13 Pluspunt

en aanspreekbaarheid van uw schoolleider/ Accent Scholengroep 21 8% 91% 231 Pluspunt

directeur? Referentie 16% 80%

89. Hoe tevreden bent u over de leidinggevende Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

capaciteiten van uw schoolleider/ directeur? Accent Scholengroep 27 11% 87% 222 Pluspunt

Referentie 11% 83%

90. Hoe tevreden bent u over de communicatieve Peiling 2010 1 7% 93% 13 Pluspunt

vaardigheden van uw schoolleider/ directeur? Accent Scholengroep 23 9% 89% 228 Pluspunt

Referentie 15% 80%

91. Hoe tevreden bent u over het voorbeeldgedrag Peiling 2010 1 7% 93% 13 Pluspunt

van uw schoolleider/ directeur? Accent Scholengroep 11 4% 93% 237 Pluspunt

Referentie 10% 83%

92. Hoe tevreden bent u over de Peiling 2010 2 14% 86% 12 Pluspunt

coachingsvaardigheden van uw schoolleider/ Accent Scholengroep 28 11% 82% 208 Pluspunt

directeur? Referentie 17% 69%

93. Hoe tevreden bent u over het schoolplan als Peiling 2010 0 93% 13 Pluspunt

beleidsinstrument? Accent Scholengroep 10 4% 78% 214

Referentie 8% 74%

Belangrijkheid vragencluster: Management

94. Hoe belangrijk vindt u management voor een goede school, Niet belangrijk (1) 0 0% (0%)

uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%)

(3) 0 0% (0%)

(4) 0 0% (0%)

(5) 0 0% (0%)

(6) 0 0% (1%)

(7) 2 14% (11%) (8) 4 29% (37%) (9) 6 43% (28%) Erg belangrijk (10) 2 14% (15%) Niets ingevuld 0 0% (7%)

(25)

Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Management van school Peiling 2010 versus Referentie

Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob):

87. Ondersteuning management Peiling 2010 3.43 14 0.26

Accent Scholengroep 3.36 22 (252) 0.32

Referentie 3.18 941 (12,898)

(1) (4)

88. Aanspreekbaarheid management Peiling 2010 3.36 14 0.31

Accent Scholengroep 3.34 22 (252) 0.33

Referentie 3.16 930 (12,883)

(1) (4)

89. Leidinggevende capaciteiten v directeur Peiling 2010 + 3.57 14 0.17

Accent Scholengroep 3.22 22 (249) 0.47

Referentie 3.20 941 (12,757)

(1) (4)

90. Communicatieve vaardigheden directie Peiling 2010 3.29 14 0.39

Accent Scholengroep 3.28 22 (251) 0.40

Referentie 3.17 941 (12,889)

(1) (4)

91. Voorbeeldgedrag directeur Peiling 2010 3.43 14 0.27

Accent Scholengroep 3.27 22 (248) 0.42

Referentie 3.21 940 (12,631)

(1) (4)

92. Coachingsvaardigheden Peiling 2010 3.07 14 0.49

Accent Scholengroep 3.15 22 (236) 0.41

Referentie 3.06 913 (11,133)

(1) (4)

93. Schoolplan als beleidsinstrument Peiling 2010 + 3.46 13 0.08

Accent Scholengroep 3.07 22 (224) 0.49

Referentie 3.06 916 (10,946)

(1) (4)

Vragencluster: Management Peiling 2010 + 3.38 14 0.244

Accent Scholengroep 3.25 22 (253) 0.382

Referentie 3.15 943 (13,080)

Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+):

Referentie

Peiling 2010 89. Leidinggevende capaciteiten v directeur

93. Schoolplan als beleidsinstrument -

(26)

Organisatie

95. Hoe tevreden bent u over het functioneren van

Aantal Ontevreden Tevreden Aantal

Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

het bestuur? Accent Scholengroep 15 5% 81% 223 Pluspunt

Referentie 14% 62%

96. Hoe tevreden bent u over het functioneren van Peiling 2010 0 86% 12 Pluspunt

de MR? Accent Scholengroep 14 5% 81% 223 Pluspunt

Referentie 8% 72%

97. Hoe tevreden bent u over het functioneren van Peiling 2010 0 86% 12 Pluspunt

de OR? Accent Scholengroep 1 0% 85% 232 Pluspunt

Referentie 8% 69%

98. Hoe tevreden bent u over het beleidsmatig Peiling 2010 0 93% 13 Pluspunt

werken aan de ontwikkeling van de school? Accent Scholengroep 11 4% 89% 244 Pluspunt

Referentie 10% 79%

99. Hoe tevreden bent u over het werken aan de Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

kwaliteit van de school? Accent Scholengroep 8 3% 94% 257 Pluspunt

Referentie 7% 87%

100. Hoe tevreden bent u over het werken aan de Peiling 2010 0 100% 14 Pluspunt

visie en missie van de school? Accent Scholengroep 13 5% 89% 243 Pluspunt

Referentie 10% 82%

Belangrijkheid vragencluster: Organisatie

101. Hoe belangrijk vindt u organisatie voor een goede school, Niet belangrijk (1) 0 0% (0%)

uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%)

(3) 0 0% (0%)

(4) 0 0% (0%)

(5) 0 0% (0%)

(6) 1 7% (3%)

(7) 1 7% (19%) (8) 8 57% (41%) (9) 2 14% (20%) Erg belangrijk (10) 1 7% (10%) Niets ingevuld 1 7% (6%)

(27)

Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Organisatie van school Peiling 2010 versus Referentie

Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob):

95. Functioneren van bestuur Peiling 2010 + 3.29 14 0.10

Accent Scholengroep 3.06 22 (238) 0.29

Referentie 2.89 965 (10,771)

(1) (4)

96. Functioneren van de MR Peiling 2010 3.00 12 0.49

Accent Scholengroep 3.02 22 (237) 0.46

Referentie 3.00 957 (11,316)

(1) (4)

97. Functioneren van de OR Peiling 2010 + 3.33 12 0.23

Accent Scholengroep 3.28 22 (233) 0.28

Referentie 3.06 914 (10,341)

(1) (4)

98. Beleidsmatig werken Peiling 2010 + 3.38 13 0.15

Accent Scholengroep 3.13 22 (255) 0.42

Referentie 3.07 971 (12,726)

(1) (4)

99. Werken aan kwaliteit van de school Peiling 2010 + 3.50 14 0.14

Accent Scholengroep 3.23 22 (265) 0.44

Referentie 3.19 971 (13,395)

(1) (4)

100. Werken aan missie van de school Peiling 2010 + 3.57 14 0.06

Accent Scholengroep 3.13 22 (256) 0.46

Referentie 3.10 970 (13,089)

(1) (4)

Vragencluster: Organisatie Peiling 2010 + 3.39 14 0.065

Accent Scholengroep 3.14 22 (262) 0.358

Referentie 3.07 943 (13,098)

Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+):

Referentie

Peiling 2010 95. Functioneren van bestuur

97. Functioneren van de OR 98. Beleidsmatig werken

99. Werken aan kwaliteit van de school 100.Werken aan missie van de school -

(28)

Algemene tevredenheid

102. Bent u actief in commissies, MR of OR?

Aantal Nooit/Soms Regelmatig/Vaak Aantal

Peiling 2010 4/5 29%/36% 21%/14% 3/2

Accent Scholengroep46/72 17%/26% 26%/25% 70/68

Referentie 25%/23% 25%/22%

103. Gaat u overwegend met plezier naar uw werk? Peiling 2010 0/0 7%/93% 1/13

Accent Scholengroep 0/8 0%/3% 19%/77% 53/211

Referentie 0%/3% 17%/77%

104. Zou u anderen aanraden om leerkracht te

Ja Nee/Misschien

Peiling 2010 9 64% 0%/29% 0/4

worden? Accent Scholengroep 160 58% 5%/33% 13/90

Referentie 60% 6%/30%

105. Zou u anderen aanraden om op uw school te Peiling 2010 11 79% 0%/21% 0/3

komen werken? Accent Scholengroep 217 79% 2%/17% 5/46

Referentie 72% 4%/21%

106. Bent u van plan om binnen 2 jaren elders te Peiling 2010 0 71%/29% 10/4

solliciteren? Accent Scholengroep 12 4% 65%/27% 179/73

Referentie 8% 62%/21%

107. Welk rapportcijfer geeft u aan uw school? 1 0 0% (0%)

2 0 0% (0%)

3 0 0% (0%)

4 0 0% (0%)

5 0 0% (2%)

6 0 0% (7%)

7 2 14% (32%) 8 9 64% (45%) 9 3 21% (11%)

10 0 0% (1%)

Niets ingevuld 0 0% (1%)

108. Welk rapportcijfer geeft u aan uw baan? 1 0 0% (0%)

2 0 0% (0%)

3 0 0% (0%)

4 0 0% (0%)

5 0 0% (1%)

6 0 0% (6%)

7 3 21% (25%) 8 8 57% (45%) 9 3 21% (17%)

10 0 0% (4%)

Niets ingevuld 0 0% (1%)

(29)

Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Algemene tevredenheid van school Peiling 2010 versus Referentie

1 10 Gem: Aantal: P(rob):

107. Rapportcijfer school Peiling 2010 + 8.07 14 0.21

Accent Scholengroep 7.94 22 (272) 0.28

Referentie 7.61 971 (14,046)

(1) (10)

108. Rapportcijfer baan Peiling 2010 8.00 14 0.31

Accent Scholengroep 7.94 22 (272) 0.37

Referentie 7.82 958 (13,889)

(1) (10)

Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+):

Referentie

Peiling 2010 102.Actief in commissies 107.Rapportcijfer school

(30)

Overzicht van belangrijkheids- en tevredenheidsscores Peiling 2010

Rubriek: Belang: Tevredenheid:

1. Schoolgebouw(vr 2-14) 8.21 3.37 (Schoolgebouw)

2. Schoolklimaat(vr 16-22) 9.00 3.73 (Schoolklimaat)

3. Pedagogisch klimaat(vr 24-31) 9.00 3.58 (Pedagogisch klimaat)

4. Leermiddelen(vr 33-37) 8.08 3.08 (Leerstofaanbod en leermiddelen)

5. Werkklimaat(vr 39-46) 8.79 3.04 (Werkklimaat)

6. Primaire Arbeidsvoorwaarden(vr 48-51) 7.85 3.02 (Primaire Arbeidsvoorwaarden)

7. Secundaire Arbeidsvoorwaarden(vr 53-59) 7.62 3.15 (Secundaire Arbeidsvoorwaarden)

8. Loopbaanmanagement(vr 61-67) 8.00 3.37 (Loopbaanmanagement)

9. Interne communicatie(vr 69-75) 8.36 3.31 (Interne communicatie)

10. Externe communicatie(vr 77-85) 8.21 3.33 (Externe communicatie)

11. Management(vr 87-93) 8.57 3.38 (Management)

12. Organisatie(vr 95-100) 8.08 3.39 (Organisatie)

Hierboven staat in de kolom 'belang' op een schaal van 1 tot en met 10 een overzicht van het belang dat de respondenten aan de genoemde onderwerpen hechten. In de kolom 'tevredenheid' staat de mate van satisfactie van de respondenten ten aanzien van het debetreffende onderwerp uitgedrukt in een gemiddelde waarde op een schaal van 1 tot en met 4.

Satisfactie-Prioriteiten matrix

Minder belangrijk/

Meer tevreden

Meer belangrijk/

Meer tevreden

De nummers in de puntenwolk verwijzen naar de onderstaande onderwerpen:

1.

1. Schoolgebouw 2.

2. Schoolklimaat 3. Pedagogisch klimaat 3.

4.

4. Leermiddelen

5.

5. Werkklimaat

6.

6. Primaire Arbeidsvoorwaarden

7.

7. Secundaire Arbeidsvoorwaarden 8.

8. Loopbaanmanagement

9.

9. Interne communicatie

10.

10. Externe communicatie

11.

11. Management

12.

12. Organisatie

(31)

Overzicht van belangrijkheids- en tevredenheidsscores Accent Scholengroep

Rubriek: Belang: Tevredenheid:

1. Schoolgebouw(vr 2-14) 8.02 3.11 (Schoolgebouw)

2. Schoolklimaat(vr 16-22) 8.83 3.36 (Schoolklimaat)

3. Pedagogisch klimaat(vr 24-31) 8.90 3.36 (Pedagogisch klimaat)

4. Leermiddelen(vr 33-37) 8.30 3.14 (Leerstofaanbod en leermiddelen)

5. Werkklimaat(vr 39-46) 8.60 3.12 (Werkklimaat)

6. Primaire Arbeidsvoorwaarden(vr 48-51) 7.61 3.08 (Primaire Arbeidsvoorwaarden)

7. Secundaire Arbeidsvoorwaarden(vr 53-59) 7.43 3.04 (Secundaire Arbeidsvoorwaarden)

8. Loopbaanmanagement(vr 61-67) 7.49 3.18 (Loopbaanmanagement)

9. Interne communicatie(vr 69-75) 8.28 3.14 (Interne communicatie)

10. Externe communicatie(vr 77-85) 8.28 3.30 (Externe communicatie)

11. Management(vr 87-93) 8.39 3.25 (Management)

12. Organisatie(vr 95-100) 8.00 3.14 (Organisatie)

Hierboven staat in de kolom 'belang' op een schaal van 1 tot en met 10 een overzicht van het belang dat de respondenten aan de genoemde onderwerpen hechten. In de kolom 'tevredenheid' staat de mate van satisfactie van de respondenten ten aanzien van het debetreffende onderwerp uitgedrukt in een gemiddelde waarde op een schaal van 1 tot en met 4.

Satisfactie-Prioriteiten matrix

Minder belangrijk/

Meer tevreden

Meer belangrijk/

Meer tevreden

De nummers in de puntenwolk verwijzen naar de onderstaande onderwerpen:

1.

1. Schoolgebouw

2.

2. Schoolklimaat

3.

3. Pedagogisch klimaat

4.

4. Leermiddelen

5.

5. Werkklimaat

6.

6. Primaire Arbeidsvoorwaarden

7.

7. Secundaire Arbeidsvoorwaarden

8.

8. Loopbaanmanagement 9. Interne communicatie 9.

10.

10. Externe communicatie

11.

11. Management

12.

12. Organisatie

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :