Schoolgids 2021-2022

28  Download (0)

Hele tekst

(1)

Goed voor elkaar!

Schoolgids 2021-2022

(2)

Voorwoord

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Voor u ligt de schoolgids 2021-2022 van chr. Daltonschool de Klimop. Deze gids wijst u de weg door een grote hoeveelheid gegevens die voor u van belang zijn.

Omdat onze school tot een grote bestuurlijke organisatie voor Christelijk onderwijs behoort, is ervoor gekozen om de schoolgids in twee delen op te splitsen, te weten in een algemeen en een specifiek gedeelte.

Het eerste gedeelte bevat algemene gegevens over AccentScholengroep Christelijk Onderwijs Achterhoek* en informatie die op alle scholen van toepassing is. Deze algemene zaken kunt u vinden op www.accentscholengroep.nl onder het kopje ‘ouders’ en ‘organisatiestructuur’. Dit betreft in ieder geval de volgende onderwerpen: klachtenregeling, leerlingenvervoer, verzekeringen en

aansprakelijkheid, ernstig wangedrag van leerlingen, sponsoring en vervangingen bij afwezigheid van leerkrachten.

Het tweede gedeelte, deze uitgave, is geheel schoolspecifiek; u treft alle belangrijke gegevens aan van de Klimop en we maken duidelijk wat onze school voor uw kind kan betekenen.

Deze schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad en is goedgekeurd door het College van Bestuur van de stichting Accent.

We hopen dat u deze gids met veel plezier zult lezen en gebruiken.

Namens het team,

*

Onze school maakt onderdeel uit van de stichting AccentScholengroep Christelijk Onderwijs Achterhoek. Accent is een professionele christelijke organisatie voor primair onderwijs. Algemene informatie over Accent én alle scholen van Accent is te lezen op de website van Accent:

www.accentscholengroep.nl

(3)

SCHOOLSPECIFIEK GEDEELTE cbs de Klimop

1. De school

1.1 Naam, adres en telefoon 1.2 Historie

1.3 Situering

2. Visie en Missie 2.1 Visie

2.1.1 Visie op identiteit en samenleving 2.1.2 Visie op onderwijs en opvoeding 2.1.3 Dalton

2.1.4 Missie 3. Gebouw

3.1 Schoolgrootte 3.2 Gebruik van ruimtes

4. Schoolorganisatie 4.1 Schoolmodel 4.2 Toelatingsbeleid 4.2.1 Instroom 4-jarigen 4.2.2 Aanmeldingsprocedure 4.3 Leerplicht

4.4 Schoolverzuim 4.4.1 Ziekte

4.4.2 Verlof

4.4.3 Verwijderingsbeleid 4.5 Jaargroepen

4.6 Schooltijden 4.7 Gymrooster 4.8 Vakantierooster 4.9 Schoolregels

4.9.1 Halen en brengen van kinderen 4.9.2 Pleinwacht

4.9.3 Fietsen 4.9.4 Traktaties 4.9.5 Rookverbod

4.9.6 School- en klassenregels, pestprotocol 4.10 Communicatie

4.10.1 Nieuwsbrief 4.10.2 Huisbezoek 4.10.3 Ouderavond

4.10.4 Rapport 4.10.5 De website 4.10.6 Parro

4.11 Buitenschoolse activiteiten 4.11.1 Schoolreis

4.11.2 Leerlingenvervoer 4.11.3 Schoolkamp en musical 4.11.4 Schoolfeest

4.12 Vieringen 4.13 Goede doelen 4.14 Schoolfotograaf 4.15 Jeugdgezondheidszorg

4.15.1 Jeugdgezondheidsonderzoeken 4.15.2 Hoofdluis

4.16 Inspectie

4.17 Benutting van de verplichte onderwijstijd

4.18 Buitenschoolse opvang

5. Vakgebieden

5.1 Methodieken groep 1 t/m 8 5.1.1 Godsdienstige vorming

5.12 Burgerschap en sociale integratie 5.1.3 Rekenen en wiskunde

5.1.4 Nederlandse taal 5.1.5 Lezen

5.1.6 Schrijven 5.1.7 Engels

5.1.8 Wereldoriëntatie 5.1.9 Techniek

5.1.10 Verkeer

5.1.11 Creatieve vakken 5.1.12 Muziek

5.1.13 Bewegingsonderwijs 5.2 Ondersteuning 5.2.1 Computer

5.2.2 Projecten Kunstzinnige vorming 6. Zorgstructuur

6.1 Sociaal-emotionele zorg 6.2 Het Leerlingvolgsysteem 6.3 Intern Begeleider en

veiligheidscoördinator 6.4 Bespreking vorderingen van

leerlingen

6.5 Bespreking vorderingen met ouders

(4)

6.6 Dossiergegevens 6.7 Passend Onderwijs 6.7.1 De wet Passend Onderwijs 6.7.2 De zorgroute

6.7.3 De zorgplicht

6.7.4 De basisondersteuning 6.7.5 Het schoolondersteunings- profiel 6.7.6 Ontwikkelingsperspectief 6.7.7 Meldcode en verwijsindex 6.8 Voorzieningen op school 6.9 De Orthopedagogische Dienst 6.10 Het onderwijskundig rapport 6.11 Inzet onderwijsassistent

6.12 Overgang primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO)

6.13 Zorg voor het jonge kind 6.14 Beveiliging en privacy

7. De kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs

7.1 Activiteiten om het onderwijs te verbeteren

7.2 Uitstroomgegevens 7.3 Eindtoets gegevens 7.4 Tevredenheidsonderzoek 8. Ouderparticipatie

8.1 Oudervereniging 8.2 Medezeggenschapsraad 8.3 Ouderhulp

8.4 Schoolcontactpersoon 9. Personeel

9.1 Directie

9.2 Groepsleerkrachten

9.3 Intern begeleider (IB-er) 9.4 Onderwijsassistent 9.5 ICT-er

9.6 Stagiaires 9.7 Conciërge

Voor een aantal onderwerpen verwijzen wij u naar de website van Accent onder het kopje

‘ouders’. Dit betreft de volgende onderwerpen:

• Klachtenregeling

• Groepsvervoer van leerlingen

• Verzekeringen en aansprakelijkheid

• Veiligheidsbeleid en meldcode

• Sponsoring

• Vervangingen bij afwezigheid van leerkrachten

• Buitenschoolse opvang

• Leerplicht en schoolverzuim

• Tevredenheidsonderzoeken

• Vakantieregeling

• OPD

• Basisondersteuning

• 1-zorgroute.

• Opleidingsscholen

• Privacy beleid

• Vrijwillige ouderbijdrage

(5)

1. De school

1.1 Naam, adres en telefoon

Chr. Daltonschool de Klimop tel.: 0543-461226 Schooldijk 21 E-mail: info@deklimop-lintelo.nl 7122 LX Aalten www. deklimop-lintelo.nl

Directeur: Jan van der Horst

1.2 Historie

Onze school bestaat al vanaf 1901. Ze heette toen de Christelijke Nationale School te Lintelo. Deze benaming staat nog steeds op de voorgevel van de school, naast de nieuwe naam. Want de school is ook hier met de tijd meegegaan en heet nu Christelijke Daltonbasisschool ‘De Klimop’.

Er is in twee fasen gebouwd. Eerst de woning met aansluitend twee lokalen aan de Halteweg zijde.

En later nog twee lokalen aan de Schooldijk zijde.

Langzaam groeide de school uit tot het gebouw zoals het er nu staat. Tot de jaren tachtig bleef de school zoals veel ouderen hem kenden. In de jaren tachtig en negentig volgden vrij kort op elkaar twee ingrijpende verbouwingen.

In het schooljaar 2002-2003 zijn er voorzichtig plannen ontworpen om te komen tot een

zogenaamde Brede School. Dit houdt in dat de plaatselijke peuterspeelzaal geïntegreerd is in het huidige gebouw. Deze plannen hebben inhoud gekregen en de opening van de verbouwde school heeft in maart 2006 plaatsgevonden. Er is een modern schoolgebouw ontstaan aangepast aan de eisen van deze tijd. Tegelijkertijd zijn er samen met het naastgelegen verenigingsgebouw Wilhelmina plannen gemaakt om te komen tot een Kulturhus Lintelo.

In augustus 2007 is de verbouwing tot Kulturhus van gebouw Wilhelmina gestart. Er is in juni 2008 een modern en multifunctioneel gebouw geopend, waarbij school en gebouw ook feitelijk gekoppeld zijn. Gebruik van elkaars diensten en mogelijkheden kunnen en zullen op elkaar afgestemd worden.

Zo heeft de school ook een bijdrage in de leefbaarheid van de kleine kern Lintelo.

1.3 Situering

De school ligt aan de kruising Halteweg en Schooldijk, in de kern van Lintelo.

2. Visie en missie

2.1 Visie

Het team heeft in verschillende gesprekken een visie beschreven die daltonschool de Klimop dient uit te dragen. Een visie die past bij de ontwikkelingen van deze tijd en de rol van onze school daarin.

2.1.1 Visie op identiteit en samenleving

Wij vinden het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar, met de mensen om hen heen en met de natuur en het milieu omgaan. Binnen het godsdienstonderwijs laten we de kinderen kennis maken met de verhalen uit de Bijbel. Daarbij worden met behulp van liederen en spiegelverhalen nadrukkelijk verbanden gelegd naar de hedendaagse maatschappij en onze taak en functioneren daarin. Zo laten we de kinderen ervaren wat de oorsprong, de inhoud en de betekenis van de Bijbel is.

Daltonschool de Klimop is als school één van de bindende factoren in Lintelo. De school heeft een centrale rol. De school wil actief meedenken in het leefbaar houden van het platteland.

De school is betrokken bij activiteiten die in de buurtschap plaatsvinden. Samen met de

peuteropvang ’t Treintje en de buitenschoolse opvang Bambi vormt de Klimop een Brede School.

(6)

2.1.2 Visie op onderwijs en opvoeding

We leren de kinderen weerbaar te zijn door te werken vanuit een veilige omgeving. De kinderen weten en ervaren dat er respect en vertrouwen van medeleerlingen en leerkrachten is. Van daaruit werken zij aan hen eigen mens-zijn, het opdoen van kennis, hun zelfstandigheid, het omgaan met emoties, het leren maken van keuzes en daar verantwoording voor dragen, samenwerken met anderen, een positief kritische opstelling ten opzichte van de maatschappij en de wereld om hen heen.

We willen de kinderen veel leren. Kennis overdragen en vaardigheden aanbieden die dat leren mogelijk maken vinden we belangrijk. Gedurende de basisschooltijd bereiden we de kinderen voor op het vervolgonderwijs. Daarbij houden we rekening met het feit dat niet ieder kind gelijk is en evenveel of even snel kan leren. Extra of aangepaste leerstof hoort daarbij, rekeninghoudend met de mogelijkheden van het kind. Elk kind telt!

De leerlingen wordt vanaf groep 1 geleerd (delen van de) leerstof zelf te plannen, zelfstandig uit te werken en na te kijken. Naarmate de leerlingen ouder worden zal er een steeds groter beroep op die zelfstandigheid gedaan worden.

Het onderwijsleerpakket wordt jaarlijks geëvalueerd en er is een meerjarenoverzicht waarin de vervanging van de methodieken wordt aangegeven.

Het ICT onderwijs is planmatig en geïntegreerd in het onderwijsproces, waarbij zowel

computervaardigheden als het oefenen en verwerken van leerstof worden aangeboden.De primaire taak van de school is onderwijs geven aan 4 – 12-jarigen.

Het werken aan de doorlopende ontwikkeling van het kind staat centraal. Voor- en vroegschoolse educatie moet daarom ook aansluiten op de wijze van werken op de Klimop. De Brede School is meer dan het samenvoegen van verschillende instellingen. Opvoeding en onderwijs van kinderen vraagt continu aandacht van zowel voorschoolse instellingen als van het primair onderwijs.

2.1.3 Dalton

Als leerkrachten van de Klimop willen we dat ieder kind via een ononderbroken leer- en

ontwikkelingsproces, kennis en vaardigheden kan verwerven. Dit is noodzakelijk om een zelfstandig, sociaal en een kritisch denkend mens te worden in een omgeving waarin het zich veilig en

gerespecteerd voelt. Deze visie willen we uitvoeren op basis van de Dalton kernwaarden van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie, effectiviteit en borging. Sinds juni 2018 zijn leerkrachten Dalton gecertificeerd en wordt er daarvoor een aanvullende opleiding gestart.

In juni 2019 zijn we als school een gecertificeerde Daltonschool geworden.

Verantwoordelijkheid

Op onze school leren kinderen door zelfstandig kennis en ervaringen op te doen.

Verantwoordelijkheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden.

Maar dat betekent niet dat alles zomaar kan en mag.

Op onze Daltonschool leert een kind om te gaan met de eigen verantwoordelijkheid en

eigenaarschap. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat hij/zij nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Achteraf legt het kind verantwoording af aan de leerkracht.

Het leren omgaan met verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen en jongeren zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer.

Zelfstandigheid

Op onze school willen we kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen leren hoe je informatie verzamelt, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen, en daar houdt het

(7)

Daltononderwijs rekening mee. Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom beginnen we vroeg met zelfstandig werken.

Samenwerking

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op onze school veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken.

Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving. Elke week werken twee andere leerlingen uit de klas samen bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een lestaak of bij een kleine huishoudelijke taak.

Reflectie

Reflecteren betekent: terugdenken en overzien. Nadenken over jezelf, je gedrag of een activiteit. Een reflectievraag kan hierbij helpen. We vinden het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten nadenken over hun eigen werk en werkhouding. Hiervoor zetten wij kindgesprekken in. De leerkracht gaat met elke leerling in gesprek over het eigen ontwikkelingsproces waarbij de Dalton kernwaarden leidend zijn. In ons Daltonboek zijn de documenten opgenomen.

Effectiviteit

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Bij een taak op maat leert een leerling doelmatig en functioneel.

De ontwikkelingen rondom passend onderwijs en handelingsgericht werken (HGW) zijn daarom ook complementair aan de Daltonvisie.

Door de organisatiestructuur ligt er voor het omgaan met verschillen een uitstekende basis. Er is sprake van effectiviteit en doelmatigheid van Daltononderwijs, als alle kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

Borging

In eerst instantie houdt borging in het bewaken van de pijlers van Dalton: samenwerken, zelfstandigheid, vrijheid in verantwoordelijkheid en reflectie.

De Daltoncoördinator medeverantwoordelijk voor de borging en de effectiviteit/ doelmatigheid van het geheel. Daaronder valt ook het bewaken van o.a. de doorgaande lijn van het

klassenmanagement, de pedagogische voortgang en de onderlinge afstemming.

Bovendien verzorgt hij/zij samen met de directie voor de organisatorische aansturing van alle Daltonaspecten die het functioneren van de school aangaan en verbeteren.

Daltononderwijs en het Daltonboek

Dalton is een visie op onderwijs en heeft geen vast systeem. De invulling wordt door de school zelf gemaakt. Door met elkaar in gesprek te blijven over ons Daltononderwijs blijft het zich ontwikkelen.

Het Daltonboek is geschreven om de lijnen zoals ze nu zijn vast te leggen, zodat iedere leerkracht, ervaren of beginnend, de afspraken en organisatievormen terug kan vinden.

Wij vinden het belangrijk dat er voor kinderen een duidelijke lijn is van 4 tot 12 jaar. Om die lijn te waarborgen is het van belang dat iedereen terug kan vinden welke afspraken er zijn gemaakt. Dit document wordt jaarlijks aangepast door toevoeging van de veranderingen.

Op de teamvergaderingen is ‘Dalton’ een vast agendapunt. Dan worden bestaande afspraken geëvalueerd, knelpunten besproken en over nieuwe ontwikkelingen gebrainstormd. Het Daltonboek is geschreven voor de volgende groepen:

- het personeel van de school - vervangers

(8)

- ouders met kind(eren) op onze school - nieuwe belangstellende ouders - het schoolbestuur

- schoolbegeleiders

- andere belangstellende Daltonscholen

- visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging - de inspectie van het onderwijs

2.1.4 Missie

Kort samengevat willen we deze visie als volgt verwoorden:

Daltonschool de Klimop wil een leer- en leefgemeenschap zijn. Zich bewust van haar plaats in de buurtschap Lintelo. Waar kinderen, vanuit de christelijke identiteit en met respect voor de wereld om hen heen:

➢ Zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving

➢ Goed onderwijs krijgen

➢ Zich mogen voorbereiden op het zo goed mogelijk kunnen functioneren in de samenleving

de Klimop Goed voor elkaar!

3. Gebouw

3.1 Schoolgrootte

De school heeft vier lokalen, een peuteropvang, een bibliotheek en een speellokaal. De school telt op dit moment rond de 60 leerlingen. Daarvoor kunnen we ongeveer vier leerkrachten volledig

benoemen.

3.2 Gebruik van ruimtes

Binnen het gebouw van de Klimop hebben we twee kleine en twee grote lokalen. Zodoende kunnen we groepen goed opvangen. Ook is er een gemeenschapsruimte/leerplein waar kinderen een zelfstandige- of samenwerkplek hebben. Deze ruimte wordt verder ingezet als handvaardigheid ruimte en vergaderruimte. Verder is er een gymlokaal voor de groepen 1 en 2.

Naast een groot magazijn is er een werkruimte voor de IB-er, een directiekamer en een leer- werkruimte (een ruimte om met kleinere groepen kinderen te werken).

4. Schoolorganisatie

4.1 Schoolmodel

Het onderwijs aan onze school kent een manier van lesgeven waarin we proberen de kinderen dat te bieden wat voor hen het meest geschikt is. Dat betekent in de praktijk dat het klassikaal aanbieden van de stof steeds minder plaats vind, het ene kind soms meer aandacht krijgt dan het andere. Een extra uitleg of net even wat ander werk dat passend is bij het niveau van dit kind.

Wij werken met twee of drie jaargroepen in een lokaal (combinatieklassen).

4.2 Toelating

In principe zijn alle kinderen toelaatbaar op onze school.

Het schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van de school.

Van de ouders/verzorgers met andere levensovertuiging wordt verwacht dat zij zich loyaal opstellen ten opzichte van het christelijke karakter van onze school.

(9)

4.2.1 Instroom 4-jarigen

Vanaf hun 4e jaar kunnen kinderen instromen op onze school. Twee weken voor de vierde verjaardag kan er gebruik gemaakt worden van vijf zogenaamde “gewendagen”. Het kind mag vijf keer een hele of een halve dag op school komen.

De gewendagen gaan altijd in overleg met de groepsleerkracht.

4.2.2 Aanmeldingsprocedure

Als school willen we graag vroegtijdig beschikken over de gegevens van de nieuwe leerlingen, zodat er ook in een vroeg stadium gereageerd kan worden op eventuele bijzonderheden van nieuwe leerlingen.

De aanmeldingsprocedure is als volgt:

• Ouder(s)/verzorger(s) kunnen kinderen aanmelden vanaf het moment dat ze drie jaar oud zijn.

• Bij aanmelding vult u het aanmeldingsformulier in en ontvangt u naast een informatiepakket, een intakeformulier;

Aanmelding wegens verhuizing o.i.d. kan natuurlijk gedurende het gehele jaar.

4.3 Leerplicht

Van leerplicht is sprake wanneer het kind de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt. Vanaf dat moment moet het kind naar school op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand, waarin het kind de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt.

Voorbeeld: Op 17 augustus wordt het kind 5 jaar. Het kind moet dan op de eerste schooldag in september naar de basisschool.

4.4 Schoolverzuim

4.4.1 Ziekte

Wanneer uw kind ziek is, wilt u dan ‘s morgens voor half negen de school bericht doen. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn, willen we daarvan graag in kennis worden gesteld.

Leerplicht en ziekteverzuim

We volgen hierbij de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof en we volgen het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan:

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover niet mogelijk buiten de lesuren

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten

• Verhuizing (1 dag)

• Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten

• Overlijden van bloed- of aanverwanten

• Bij viering van 25-, 40- en 50-jarig dienstverband van ouders of grootouders (1 dag)

• Bij viering van 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag)

Zie hiervoor de Accentwebsite onder het kopje Ouders bij leerplicht

Daarnaast heeft de school ook afspraken gemaakt over zorgwekkend (ziekte)verzuim van de

leerlingen. Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling twee weken aaneengesloten ziek is of vier keer (of meer) in een schooljaar ziek gemeld wordt. Dan worden de volgende stappen ondernomen:

1. De school voert gesprekken met de verzuimende leerling en ouders.

(10)

2. School-/Jeugdarts van GGD wordt – zo nodig - door de school ingeschakeld, om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert leerplicht over het verzuim en de verwijzing naar de jeugd/schoolarts.

3. Indien een leerling door de school-/jeugdarts in staat wordt geacht de school geheel of gedeeltelijk te bezoeken en als de leerling dat vervolgens niet doet, schakelt de school leerplicht in.

4. Leerplicht onderneemt de nodige acties, die tot hervatting van het schoolbezoek moeten leiden.

Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieven

4.4.2 Verlof

Er kan alleen vrij worden gegeven als de volgende redenen eraan ten grondslag liggen:

• Als uw kind plichten dient te vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensbeschouwing en daardoor de school niet kan bezoeken;

• Als het kind door de specifieke en seizoensgebonden aard van het beroep van

ouder(s)/verzorger(s) alleen maar buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Dit verlof mag niet worden verleend in de eerste twee schoolweken van het schooljaar. Een verklaring van de werkgever is hierbij nodig;

• Voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover niet mogelijk buiten lestijd;

• Alle extra verlof moet tijdig en schriftelijk worden aangevraagd bij de directie van de school.

Het formulier vindt u op de website van onze school.

Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim, dient de directeur dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

De leerling heeft de verplichting zoveel mogelijk de onderwijsactiviteiten te volgen. Er kunnen zich situaties voordoen, dat in overleg met de leerling/ouders een vrijstelling van een bepaalde activiteit gegeven wordt (bv. als een leerling niet mee mag/kan doen met gym). Wel zal de leerling een vervangende activiteit moeten doen die valt binnen de vak- en vormingsgebieden.

4.4.3. Verwijderingsbeleid

Hiervoor verwijzen wij u naar de Accentsiteonder ouders: Klachtenregeling-Veiligheidsbeleid.

4.5 Jaargroepen

De groepsindeling is gebaseerd op zogenoemde jaargroepen. Dat houdt in dat er binnen de school acht groepen zijn.

Deze groepen wisselen (normaal gesproken) gedurende een schooljaar niet van samenstelling. Elke groep, al dan niet gecombineerd, krijgt onderwijs welke past bij de (combinatie) groep.

4.6 Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk namelijk:

Maandag t/m vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur

Wij werken met het zgn. vijf gelijke dagen model, alle kinderen eten op school onder begeleiding van de leerkracht.

Om 8.25 gaat de eerste bel, alle kinderen die al op school zijn en de pleinwacht gaan dan naar binnen, kinderen die na 8.25 uur komen gaan direct door naar de klas. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en begint de schooldag.

4.7 Gymrooster

De gymlessen vinden plaats in de sportzaal van het Kulturhus en in de speelzaal van de school. Om de week is er op vrijdag een gymles die wordt verzorgd door een vakleerkracht gymnastiek.

(11)

Groep 1 en 2 speelzaal op school, om de week op vrijdag in de sportzaal Groep 3 t/m 8 vrijdag

4.8 Vakantierooster

Het vakantierooster voor het volgende schooljaar ziet er als volgt uit:

Accentdag (studiedag) 28-9-2021 t/m 28-9-2021

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021

Extra vrije dag voor de kerstvakantie 24-12-2021 t/m 24-12-2021

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 7-1-2022

Voorjaarsvakantie 28-2 -2022 t/m 4-3-2022

Pasen 15-4-2022 t/m 18-4-2022

Meivakantie 25-4-2022 t/m 6-5-2022

Hemelvaart 26-5-2022 t/m 27-5-2022

2e Pinksterdag 6-6-2022 t/m 6-6-2022

Zomervakantie 11-7-2022 t/m 19-8-2022

Studiedagen Maandag 27-9-2021 Vrijdag 15-10-2021 Dinsdag 23-11-2021 Woensdag 16-2-2022 Donderdag 14-4-2022 Maandag 27-6-2022 4.9 Schoolregels

4.9.1 Halen en brengen van kinderen

U kunt uw kind(eren) vanaf kwart over acht brengen.

Als u uw kind(eren) met de auto komt brengen of halen, wilt u dan uw auto op de parkeerplaats parkeren. Dit voorkomt onnodig gevaarlijke situaties. Denkt u aan het éénrichting verkeer bij het oprijden en verlaten van de parkeerplaats?

4.9.2 Pleinwacht

Er is pleinwacht van 8.15 uur tot 8.25 uur. De kinderen worden niet voor 8.15 uur op school (binnen en plein) verwacht. Ouders van school dragen zorg voor het overzetten van de leerlingen om 14.00 uur.

4.9.3 Fietsen

Voor de groepen 1 t/m 8 is er voldoende ruimte voor de fietsen. Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen fiets. Spelen tussen de fietsen mag niet.

Elk jaar is er door de VVN Aalten een fietsencontrole van de fietsen van de kinderen uit groep 4 t/m 8. De leerlingen krijgen van tevoren een briefje mee.

Wanneer de fiets goedgekeurd is, mag de leerling er een Oké-sticker op plakken. Is de fiets niet goedgekeurd dan krijgt de leerling gelegenheid deze te herstellen om zodoende later alsnog de sticker te bemachtigen.

Veiligheidshesjes zijn op school verkrijgbaar voor €2,-. Wij moedigen het dragen van deze hesjes aan.

Onze school heeft twee verkeersouders. Zij zijn contactpersoon wat betreft verkeerszaken tussen de school en gemeente. Bij deze verkeersouders kunt u ook aankloppen als het om verkeerszaken gaat.

Namen en adressen staan in de adressenlijst.

(12)

4.9.4 Traktaties

Als uw kind jarig is mag het natuurlijk trakteren op school. Het trakteren blijft beperkt tot de kinderen van de eigen groep. Een ‘gezonde’ traktatie verdient zeker de voorkeur. Om er geen onnodige kostbare aangelegenheid van te maken, vinden wij extra traktaties voor leerkrachten niet nodig.

4.9.5 Rookverbod

In het schoolgebouw en op het schoolplein mag onder en na schooltijd niet gerookt worden. Dat geldt voor leerlingen en personeel maar ook voor ouders.

4.9.6 School- en klassenregels, pestprotocol

Op school gelden bepaalde regels. Deze regels zijn er om op een goede en prettige manier met elkaar om te gaan.

Aan het begin van het schooljaar worden de schoolregels met de leerlingen doorgenomen.

Vervolgens worden in de groepen de klassenregels met elkaar opgesteld. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het pestprotocol. Dit pestprotocol is ook voor ouders ter inzage.

4.10 Communicatie

4.10.1 Nieuwsbrief

Maandelijks ontvangt u, via de mail, informatie over zaken op school.

We proberen de informatie zoveel mogelijk te bundelen tot

een nieuwsbrief. Daarnaast wordt er vanuit de groepen gecommuniceerd via de app Parro.

4.10.2 Huisbezoek

Huisbezoeken kunnen onderdeel uitmaken van het gespreksarrangement dat u met de leerkracht afstemt. Deze huisbezoeken vinden plaats, wanneer u daar mee instemt in groep 1 (wanneer de leerlingen net gestart zijn), in groep 3 en in groep 6.

4.10.3 Ouderavond

Aan het begin van het schooljaar is er in elke groep een informatieavond in. Op deze avond wordt verteld wat er in het schooljaar aan de orde komt.

Deze avond wordt tevens gebruikt om u op de hoogte te brengen van de mogelijke

gespreksarrangementen. U heeft de keus uit een aantal opties en stemt dit met de leerkracht af tijdens het startgesprek, dat ook in het begin van het schooljaar plaatsvindt.

4.10.4 Rapport

Twee keer per jaar krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 een rapport mee naar huis.

4.10.5 Website van de Klimop

Op de website van de Klimop vindt u alle nodige informatie over de school. De site wordt zo actueel mogelijk gehouden.

4.10.6 Parro

Op de Klimop gebruiken we de Parro app om met ouders te communiceren.

(13)

4.11 Buitenschoolse activiteiten

4.11.1 Schoolreis

De groepen 1 t/m 5 gaan elk jaar op schoolreis.

4.11.2 Leerlingenvervoer

De regels m.b.t. het vervoer van kinderen per auto zijn aangescherpt. Wanneer wij als school met kinderen, met auto’s, op excursie gaan dan moeten we voldoen aan de gestelde verplichtingen. Dat betekent dat wij verplicht zijn stoelverhogers te gebruiken en dat de kinderen in auto’s vervoerd moeten worden met voldoende gordels. Het gebruik van stoelverhogers komt vooral voor in de lagere groepen. In de praktijk doen we daarvoor een beroep op de ouders om hun eigen stoelverhoger mee te geven.

Op www.accentscholengroep.nl kunt onder de kop ‘ouders’ het volledige protocol leerlingenvervoer inzien.

4.11.3 Groep 6/7/8 Schoolkamp en musical

Groep 6-7-8 gaat éen keer in de drie jaar op schoolkamp. Zo gaan alle leerlingen een keer op kamp.

Gedurende 3 dagen verblijven de kinderen samen met hun begeleiders (een aantal leerkrachten en ouders/verzorgers) op een uitdagende locatie.

In de jaren dat er geen schoolkamp is, studeert de groep een musical in die in de laatste week, bij het afscheid van groep 8, opgevoerd wordt in de grote zaal van het Kulturhus.

4.11.4 Schoolfeest

's Ochtends gaan we met de kinderen naar een buurt in Lintelo en hebben daar dan een hele

gezellige, sportieve ochtend rond een jaarlijks wisselend thema. Muziekvereniging Advendo verleent elk jaar haar medewerking.

Alle ouders, grootouders en overige leden zijn van harte welkom op ons schoolfeest! Rond 14.00 uur is het feest afgelopen en wordt gezamenlijk alles weer opgeruimd.

4.12 Vieringen

Op school besteden we aandacht aan de christelijke feestdagen.

Zo kennen we de viering met Kerst en de viering rond Pasen.

Daarnaast staan we stil bij het gebeuren rond Hemelvaart en Pinksteren.

Elk jaar wordt bekeken op welke wijze de vieringen gestalte krijgen.

4.13 Goede doelen

In een schooljaar zullen wij 2x een project uitkiezen waarvoor we een goede doelenactie zullen houden.

4.14 Schoolfotograaf

Eén keer per twee jaar komt de schoolfotograaf. Deze maakt foto's van ieder kind individueel, van alle kinderen uit één gezin en een foto van de groep.

Deze foto's kunt u kopen, u bent echter niets verplicht. Verder worden er jaarlijks groepsfoto’s gemaakt. U hoort van ons vroegtijdig wanneer de schoolfotograaf komt.

4.15 Jeugdgezondheidszorg

4.15.1 Jeugdgezondheidsonderzoeken

Elk jaar zal een jeugdgezondheid team onze school bezoeken.

Voor de goede orde volgt hieronder een overzicht van de verschillende onderzoeken, die in de loop van het schooljaar zullen plaatsvinden.

Tussen het 4e en 5e jaar is er een logopedische screening door de GGD.

(14)

Tussen het 5e en 6e levensjaar wordt uw kind uitgenodigd door de jeugdarts en de assistente voor een uitvoerig onderzoek waarin o.a. lengte, gewicht, gehoor, gezichtsvermogen, motoriek,

lichamelijke en psychosociale ontwikkeling aan bod komen. Een ouder is bij dit onderzoek altijd aanwezig.

In principe worden uw kind en u in groep 7 uitgenodigd voor een onderzoek waarin veel aandacht is voor het gedrag van uw kind, de sociaal-emotionele ontwikkeling en opvoedingsaspecten als slapen, eten, pesten, weerbaarheid, regels enz. Ook worden de lengte en het gewicht gemeten.

Naast de genoemde onderzoeken kunnen leerlingen op eigen verzoek of op verzoek van ouder(s) en leerkrachten onderzocht worden.

Uit het onderzoek kunnen zaken voortkomen die ook voor de school belangrijk zijn. Aan de ouder(s) wordt dan toestemming gevraagd één en ander met de betreffende leerkracht te mogen bespreken.

4.15.2 Hoofdluis

Hoofdluis komt meer voor dan menigeen denkt. Op scholen kan het soms veel voorkomen. Hoofdluis veroorzaakt veel jeuk en kan soms nare infecties veroorzaken. Ze verspreiden zich via contact met haren of kleding. Iedereen kan hoofdluis krijgen. Het zijn kleine diertjes die met evenveel plezier op een schoon als op een ongewassen hoofd zitten. Je hoeft je er dus ook niet voor te schamen. U kunt er wel aan meewerken de verspreiding tegen te gaan. We vragen u daarom of u regelmatig het hoofd van uw kind wilt controleren. U kunt dat het beste doen met een stofkam.

Wanneer u hoofdluis constateert, waarschuwt u dan zo snel mogelijk de school, zodat we andere ouders (zonder de bron te noemen) ook kunnen waarschuwen en zo verdere verspreiding tegen kunnen gaan.

Mocht u hoofdluis of neten (de eitjes) bij uw kind ontdekken, dan kunt u deze het best bestrijden met een lotion, dat bij de drogist of apotheek verkrijgbaar is.

4.16 Inspectie

Op dit moment vallen alle basisscholen in onze stichting onder het toezicht van het Rijksinspectiekantoor te Zwolle.

De inspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften.

4.17 Benutting van de verplichte onderwijstijd

Voor de schooltijden, zie paragraaf 4.6. In het cursusjaar 2021-2022 krijgen de groepen het volgende aantal uren les.

Groep 1 t/m 8: 980 uur per jaar 4.18 Buitenschoolse opvang

Op onze school is het mogelijk om gebruik te maken van buitenschoolse opvang. Dit wordt aangeboden door gastouderbureau Bambi uit Aalten.

De buitenschoolse opvang vindt plaats in de ruimte van de peuteropvang. Zo is alles onder een dak en zijn de lijnen heel kort. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.gastouderbureaubambi.nl 5. Vakgebieden

Voor alle groepen geldt dat methodes steeds meer als bronnenboek gaan dienen. Leerdoelen en ontwikkeling van leerlingen staat centraal.

De 21-eeuwse vaardigheden komen volop aan bod bij de dalton ontwikkeling, het lesaanbod en de talentenmiddagen.

(15)

5.1 Methodieken groep 1 t/m 8

Het spelend leren in groep 1/2 is het belangrijkste. De inrichting van het lokaal is daardoor enigszins anders dan in de hogere groepen.

Naast het werken aan groepstafels, wordt er gebruik gemaakt van de hoeken. De meeste

vormingsgebieden komen in samenhang aan de orde rond allerlei thema's (herfst, Kerst, lente, etc.).

Er wordt gewerkt vanuit de grondbeginselen van de basisontwikkeling. Dit gaat meer uit van wat er uit de kinderen zelf komt en niet zozeer van wat de leerkracht aanreikt.

Veel kinderen zitten 2 of 2½ jaar in de kleutergroep. Dat is afhankelijk van geboortedatum, aard en aanleg. In groep 2 worden speelse, maar doelgerichte activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

Halverwege groep 2 wordt besproken of een kind toe is aan groep 3, dit wordt bekeken m.b.v.

observaties en toetsen.

Het is belangrijk dat het kind tijdens de kleuterperiode voldoende vaardigheden op doet om aan het proces van lezen, rekenen en schrijven te kunnen beginnen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in de gaten gehouden. Ook in de overige groepen wordt steeds meer aandacht geschonken aan het zelfstandig werken van de leerlingen. Steeds meer wordt aan kinderen de kans gegeven zelf hun werk in te delen.

5.1.1 Godsdienstige vorming

Voor het vakgebied ‘godsdienstige vorming/levensbeschouwing’ gebruiken we de methode

‘Trefwoord’. Iedere dag vinden we daarin een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbelgedeelte.

Gedurende een aantal weken vormen de onderwerpen samen één thema dat uitgebeeld is op de kalender die in alle groepen een plaats heeft. De leerkracht vindt in de handleiding aanwijzingen om verdere met de kinderen door te gaan op het onderwerp van de dagopening. Onder-, midden- en bovenbouw kennen een verschillende uitwerking.

De thema’s sluiten aan bij de beleving- en ervaringswereldwereld van de kinderen en bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken uit de samenleving.

De thema’s zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod van Bijbelverhalen (bijvoorbeeld:

Abraham, Mozes, Jezus)

Rond Kerst en Pasen kent de methode speciale uitwerkingen. Daarvan maken wij ook gebruik.

5.1.2 Burgerschap en sociale integratie

Waarom hoort burgerschapsvorming ook op de Klimop thuis?

In de eerste plaats omdat we als bestuur, team en ouders vinden dat we vanuit onze identiteit een bijdrage kunnen en moeten leveren aan een maatschappij waarin naar elkaar wordt omgezien.

In de tweede plaats omdat de school een samenleving in het klein is. In de klas en op het schoolplein gebeuren dingen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Ruzies, pesten, geweld, maar ook groepsvorming, samenwerking en inspraak. Op school mag de leerling voor zijn/haar mening uitkomen. Hij/zij leert respect te hebben voor mensen die anders zijn of anders denken. Hij/zij leert wat hij/zij moet en mag in de maatschappij.

Steeds vaker kan hij/zij meedenken en -beslissen over afspraken die met school te maken hebben.

Daarmee maak je leerlingen ook verantwoordelijk voor hun doen en laten, want zij hebben zelf meegeholpen die afspraken en regels te maken. Dit alles komt vooral naar voren in onze methode Trefwoord, waar wij dagelijks mee werken.

Rots en Water

Dit schooljaar zal er een aanbod van Rots & Waterlessen zijn voor de groepen 1 t/m 8. Rots & water is een training waarbij actief en fysiek, positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd.

De doelstelling van het programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en het welzijn van kinderen.

(16)

Weerbaarheid (Rots) en sociale vaardigheden (Water), worden in balans aangeboden en getraind.

Spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprek. Deze training gaat uit van veel bewegen en ervaren en daarna reflecteren: 'wat heb ik gedaan en ervaren in mijn lijf en wat gebeurde er bij de ander?".

De trainingen zullen worden aangeboden door Aline Jansen die hiervoor een opleiding heeft gevolgd.

5.1.3 Rekenen en Wiskunde

In groep 1 en 2 werken de leerkrachten met behulp van veel materialen aan de ontluikende gecijferdheid.

De groepen 3 t/m 8 werken met de rekenmethode “Getal en Ruimte”.

Dit is een zgn. functionele rekenmethode. Getal en ruimte is volledig gebaseerd op de nieuwe doelen en doorlopende leerlijnen, zoals die gelden voor het hedendaagse rekenonderwijs. We toetsen de kennis van de kinderen met behulp van de methode-gebonden toetsen.

5.1.4 Nederlandse taal

In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van Schatkist taal en Zo leren kinderen lezen en spellen.

De groepen 4 t/m 8 werken met de methode ‘Taal Op Maat’. Deze methode is net als het

taalonderwijs veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid en er is veel aandacht voor het verwoorden van ideeën. Het leren luisteren naar anderen is ook een belangrijk onderdeel.

Daarnaast krijgt het spellingonderwijs royaal aandacht, hiervoor werken wij met de Spelling methode Staal.

Naast het schriftelijke werk leren we kinderen natuurlijk ook het schrijven van verhalen en werkstukken en het houden van spreekbeurten.

De vorderingen worden ook met methodetoetsen bijgehouden.

5.1.5 Lezen

In groep 3 wordt het leren lezen en het taalonderwijs volgens de methode ‘Veilig leren lezen’ in combinatie met Zo leren kinderen lezen en spellen aangepakt. Na enkele weken kan uw kind dan trots komen vertellen dat het al kan lezen. En dat is immers ook zo. Dit leesonderwijs wordt het

aanvankelijk lezen genoemd.

In de groepen 4 t/m 8 wordt het technisch lezen uitgebreid met behulp van de technisch lezen methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen van Jose Schraven.

Daarnaast komt het accent meer en meer te liggen op het begrijpend-, en later, op het studerend lezen.

Groep 4 t/m 8 werkt met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Deze, deels, digitale methode heeft elke week, per jaargroep, een actueel onderwerp uitgewerkt, met een leestekst en bijbehorende vragen.

We vinden het belangrijk dat kinderen lezen. Het bezoeken van de bibliotheek door kinderen is daarbij van groot belang. De schoolbibliotheek is geïntegreerd in de bibliotheek van het Kulturhus, de kinderen hebben elke dag de mogelijkheid om hier gebruik van te maken. Er komen vrijwilligers van de bibliotheek om de kinderen en leerkrachten te helpen bij de uitleen van boeken.

Hoe kunnen ouders het leerproces stimuleren?

Lezen leer je niet alleen op school. Als ouder heeft u grote invloed op hoe uw kind leert lezen. Hier volgen een aantal tips:

- Praat met uw kind, door veel te praten leer het kind veel woorden - Toon belangstelling, zo geeft u aan dat het lezen belangrijk is - Stimuleer uw kind om te lezen

- Lees zelf voor, ook als kinderen ouder worden - Herhaal boeken, dat vinden kinderen vaak prettig

(17)

- Bezoek de bibliotheek, deze is gratis voor kinderen

Hoe meer een kind leest hoe beter en sneller het zal leren lezen, we noemen dit leeskilometers maken. Dagelijks een minuut of 10 is een goede richtlijn vanaf groep 3.

5.1.6 Schrijven

De kinderen in groep 3 leren schrijven met de schrijfmethode Pennenstreken. Deze methode leert het blokschrift aan. Deze schrijfmethode zal de komende jaren door de hele school gebruikt gaan worden.

5.1.7 Engels

In groep 3 t/m 8 wordt wekelijks Engels gegeven. We werken met de methode Groove me. De grotendeels digitale methode geeft ruim aandacht aan communicatie.

5.1.8 Wereldoriëntatie

We brengen de kinderen kennis bij over heden en verleden van de aarde zelf en alles wat zich daarop bevindt. Dit gebeurt met ingang van dit schooljaar met de geïntegreerde zaakvakkenmethode

DaVinci. Deze methode combineert aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en levensbeschouwing. Op deze manier is de samenhang van plaats, tijd, mensen, omstandigheden, oorzaak en gevolg veel duidelijker voor kinderen.

Deze methode beslaat alle jaargroepen, dus wordt ingezet in groep 1 t/m 8.

5.1.9 Techniek

De groepen 6, 7 en 8 gaan in het kader van techniekonderwijs 10 keer naar het technieklokaal op scholengemeenschap Schaersvoorde te Aalten. Dit lokaal is speciaal ingericht om technieklessen te geven aan deze leeftijdsgroep. De kinderen maken dan kennis met verschillende vormen van techniek (elektriciteit, magnetisme, houtverbindingen, etc.).

Daarnaast wordt in de groepen 3 t/m 8 techniek aangeboden in de talentenmiddag.

5.1.10 Verkeer

Verkeersopvoeding en veiligheid staan in deze lessen centraal. We maken hiervoor gebruik van de materialen van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 of 8 (één keer per twee jaar) wordt het theoretische verkeersexamen en de praktische verkeersproef afgenomen.

5.1.11 Creatieve vakken

Per week wordt er ongeveer 1,5 uur aan deze vakken besteed. De creatieve vakken en techniek worden in workshop vorm gegeven, de zgn. Talentenmiddag. In blokken van 6 weken komen allerlei creatieve, technische en culturele activiteiten aan bod. Hiervoor wordt, zo nodig, de hulp van ouders ingeroepen.

5.1.12 Muziek

Muzikale vorming is veelomvattend en zit vaak verweven in andere vakken. In de onderbouw worden voornamelijk liedjes aangeleerd.

In de bovenbouw gaat het verder met de uitbreiding van het liedrepertoire en kennis van enkele muzikale begrippen. Voor muziek is op De Klimop een vakleerkracht aanwezig in de persoon van Ada van Egmond.

Voorop staat het plezier beleven in het gezamenlijk zingen en musiceren. We gebruiken de methode 123 Zing.

(18)

5.1.13 Bewegingsonderwijs

De groepen 1 t/m 8 hebben per week 1 gymles. De kinderen gymmen allemaal in de sportzaal van het Kulturhus. Om de week wordt deze gymles verzorgd door een vakleerkracht gymnastiek. Bij mooi weer sporten ze op een grasveld in de buurt van de school. Daarnaast is er wekelijks een extra spelmoment buiten.

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal van de Klimop en ook zij krijgen om de week van een vakleerkracht gym in de gymzaal van het Kulthurhus.

Tijdens het gymmen dragen de kinderen sportkleding en gymschoenen (shirt en broek). Wilt u deze kleding voorzien van de naam van uw kind?

De gymkleding gaat na elke gymles mee naar huis, het is niet de bedoeling dat deze kleding op school blijft.

5.2 Ondersteuning

5.2.1 Computer

De computer op onze school wordt gebruikt als ondersteuning van het onderwijs in de groep. De laptops en Chromebooks worden groepsgewijs ingezet. Wij gebruiken veel educatieve software en zetten deze planmatig in. Daarnaast heeft elke groep de beschikking over een touchscreen digibord.

Kinderen die extra hulp nodig hebben op het gebied van spelling en lezen, kunnen ook via de computer geholpen worden. De computer werkt dan remediërend.

Het netwerk is gemoderniseerd en de leerkrachten bijgeschoold.

5.2.2 Projecten Kunstzinnige en Culturele Vorming

Alle Aaltense basisscholen doen jaarlijks mee aan een project dat te maken heeft met culturele vorming.

Daarvoor is een speciale commissie (SCEDA) actief voor alle Aaltense basisscholen.

Jaarlijks staat een onderdeel van culturele vorming centraal. Die onderdelen zijn: Drama, Muziek, Dans, Audiovisueel en Beeldende Kunst.

6. Zorgstructuur

6.1 Sociaal-emotionele zorg

Niet ieder mens reageert gelijk in een bepaalde situatie. Dat hoeft ook niet. Kinderen hebben zo ook hun eigen karakter en identiteit.

Pas als hun sociaal-emotioneel gedrag een probleem wordt voor het kind zelf, de school of de opvoeders, dan dient de school daarop te reageren. We streven ernaar dat ieder kind zich veilig en competent voelt binnen onze school. We werken met de methode ZIEN om dit in kaart te brengen.

Jaarlijks vullen de leerkrachten (voor de jongere kinderen) en de leerlingen 2 keer een vragenlijst in die het sociaal-emotioneel welbevinden onderzoekt. Op de resultaten van deze vragenlijsten kunnen leerkrachten interventies uitzetten.

6.2 Het Leerlingvolgsysteem

De ontwikkelingen van kinderen houden we systematisch bij. Zo kunnen we onderwijs en/of ondersteuningsbehoeften in beeld brengen en aanbod hierop afstemmen.

In de kleutergroepen werken we met de leerlijnen jonge kind uit ParnaSsys.

Vanaf groep 3 worden naast de toetsen die bij de methoden horen ook landelijk genormeerde toetsen afgenomen: LOVS (Leerling Ontwikkeling Volg Systeem) van CITO.

- Drieminuten leestoets (DMT) - AVI (lezen)

(19)

- Spelling

- Rekenen-Wiskunde - Begrijpend lezen - IEP-eindtoets

De gegevens van de Cito-toetsen voeren we in, in ParnaSsys, ons digitale leerlingvolgsysteem, dit wordt omgezet in scores van I t/m V. Een toelichting op het lezen en interpreteren van deze scores is voorin het rapport van uw kind te vinden.

6.3 Intern Begeleider (IB-er) en veiligheidscoördinator

De Intern Begeleider (IB-er) is een deskundige binnen de school die de zorg voor de leerlingen volgt en coördineert. Zij begeleidt leerkrachten om een deel van die zorg binnen de groep gestalte te geven. Tevens houdt ze groepsbesprekingen/leerlingbesprekingen met leerkrachten en onderhoudt ze de contacten met de OPD (Orthopedagogische Dienst) en hulpverlenende instanties.

Verslaglegging van gesprekken en het invullen van aanvragen voor onderzoek behoort o.a. tot haar taken.

De internbegeleider heeft inzage in de gegevens van alle leerlingen t.b.v. de data-analyses.

De intern begeleider is tevens de veiligheidscoördinator op onze school.

De veiligheidscoördinator functioneert als aanspreekpunt en bewaakt tevens het sociale veiligheidstraject.

6.4 Bespreking vorderingen van leerlingen

We werken cyclisch en systematisch aan zorg in de school aan de hand van de 1-zorgroute.

Dit houdt in dat de leerkracht in de klas waarneemt wat er bij kinderen speelt en dat in kaart brengt, zowel op leergebied als op gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. In de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider wordt dit besproken en samen proberen zij een plan van aanpak op te stellen. Daarbij kunnen leerlingen worden geclusterd met hetzelfde niveau of onderwijsbehoefte. De cyclus van de 1-zorgroute kent een periode van 10 weken.

(20)

6.5 Bespreking vorderingen met ouders

Als school vinden we het prettig om met u in gesprek te zijn over uw kind. Daarom hebben we direct na de start van het schooljaar een startgesprek. Hierbij zijn ouders, leerling en leerkracht aanwezig.

Tijdens dit startgesprek stemt u met de leerkracht af op welke wijze gedurende het schooljaar het verdere contact wordt onderhouden.

Uiteraard is er de gelegenheid om na schooltijd met de betreffende leerkracht te spreken, het zou fijn zijn als u hiervoor met de leerkracht een afspraak maakt. Voor leerlingen, die speciale zorg nodig hebben zal meer contact en overleg zijn met de ouders.

6.6 Dossiergegevens

Voor elke leerling wordt een dossier bijgehouden in het administratiesysteem ParnasSys.

De dossiergegevens van een kind behoren op school, maar u mag deze, na afspraak, altijd inzien.

Wanneer informatie in het leerlingdossier feitelijk onjuist is, onvolledig of niet ter zake doet, kunt u vragen om rectificatie. De school volgt hiermee de voorschriften van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens.)

Zie voor meer informatie op de website van ACCENT: www.accentscholengroep.nl/ouders 6.7 Passend Onderwijs

6.7.1 De wet Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs operationeel.

Passend Onderwijs is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en om te voorkomen dat kinderen thuiszitten in plaats van naar school te gaan. Elk kind heeft immers recht op kwalitatief goed onderwijs!

De scholen van Accent participeren in twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs:

Doetinchem en de Oost Achterhoek. Beide samenwerkingsverbanden omarmen de doelstelling om het onderwijs voor iedere leerling zo gewoon mogelijk en zo nabij mogelijk te organiseren. Deze doelstelling is gebaseerd op de gedachte dat mensen met beperkingen recht hebben op integratie in de samenleving. Steeds meer kinderen die voorheen naar het Speciaal Onderwijs werden verwezen, gaan naar onze reguliere basisscholen. Onze speciale basisschool NieuwHessen biedt daarbij als complementaire school onderwijs aan kinderen met complexere onderwijsbehoeften.

In de Ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden wordt de gewenste

onderwijskwaliteit beschreven. De ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Doetinchem en de Oost Achterhoek zijn te vinden op de website van Accent (onder het kopje Onderwijs).

6.7.2 De zorgroute

De zorgroute geeft het niveau van ondersteuning van de leerling aan.

De ondersteuning van de leerling start bij de basisondersteuning van de school. Extra ondersteuning op school wordt ingezet door Accent. Bovenschoolse ondersteuning kan aangevraagd worden bij het ZATT (samenwerkingsverband Oost Achterhoek) of het Onderwijszorgloket (samenwerkingsverband Doetinchem).

(21)
(22)

6.7.3 De zorgplicht

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit houdt in dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. Als de school de leerling niet de extra ondersteuning kan bieden die hij nodig heeft, is het verplicht om in overleg met de ouders een passend aanbod op een andere school te bieden.

Passende ondersteuning overstijgt bij een aantal kinderen (en ouders) het schooldomein. De school zorgt met de gemeenten en zorginstellingen voor een integrale aanpak. Dit houdt in dat er

gesignaleerd wordt of er extra ondersteuning in de leefomgeving van het kind noodzakelijk is.

De procedure voor aanmelding bij het regulier onderwijs is – conform de wet Passend Onderwijs - als volgt:

• Ouders melden hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aan. Dit kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. Het is net als nu mogelijk om een kind bij meerdere scholen tegelijk aan te melden.

• De ouders melden tenminste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd aan en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is

verzocht.

• De school beoordeelt of het een kind betreft dat extra ondersteuning nodig heeft. Hiertoe kan de school de ouders verzoeken gegevens te overleggen over welke ondersteuning het kind nodig heeft, aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening en/of vorige school. Van ouders wordt verwacht zij die informatie met school deelt (informatieplicht).

• De school moet binnen zes weken beslissen of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd.

• Als een school de leerling niet kan toelaten, moet de school (of het schoolbestuur) na overleg met ouders een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.

Hierbij kan het samenwerkingsverband ondersteuning bieden.

• Voor leerlingen waarvan bekend is dat ze extra ondersteuning nodig hebben, kan het samenwerkingsverband of het schoolbestuur in samenspraak met school en ouders een arrangement op stellen. Daarmee kan een leerling met extra ondersteuning naar het reguliere onderwijs.

• Voor leerlingen die lichte ondersteuning (SBO) of zware ondersteuning (SO) nodig hebben, is een 'toelaatbaarheidsverklaring' nodig. Deze kan worden aangevraagd bij het

samenwerkingsverband. Daarmee kan de leerling respectievelijk naar het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.

• Bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring wordt:

- er eerst gekeken naar de versterking van het aanbod op de eigen school van de leerling - er vervolgens gezocht naar een andere basisschool in de buurt

- als derde stap onderzocht of het aanbod van het speciaal basisonderwijs passend is - en als vierde stap automatisch gekeken naar een goede plek binnen het speciaal

onderwijs

(23)

6.7.4 De basisondersteuning

Passend Onderwijs vraagt om de definiëring van de basisondersteuning op de scholen. De

basisondersteuning is het kwaliteitsniveau van de ondersteuning die elke school minimaal aan een leerling kan bieden. Het beschrijft de standaarden die gekoppeld zijn aan de zorgroute:

de ondersteuningsstructuur

het pedagogisch klimaat

de wijze waarop met verschillen wordt omgegaan

de hoeveelheid extra aandacht en tijd

welke (extra) onderwijsmaterialen beschikbaar zijn

hoe de omgeving ingericht is

de beschikbaarheid van expertise

hoe de samenwerking met externen georganiseerd is De beschrijving van de basisondersteuning van de Accentscholen is te vinden op de website van Accent onder het kopje ‘Onderwijs’.

6.7.5 Het schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft per 1 augustus 2017 een nieuw schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel geeft informatie over de mate waarin de school voldoet aan de basisondersteuning en in welke mate de school extra ondersteuning kan realiseren. Dit is beschreven volgens de volgende vijf velden:

extra aandacht en tijd

onderwijsmaterialen

ruimtelijke omgeving

expertise

samenwerking met externen

Ouders kunnen op basis van het schoolondersteuningsprofiel een passende school kiezen voor hun kind. Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school.

6.7.6 Ontwikkelingsperspectief

Voor het inzetten van extra ondersteuning is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief

wettelijk verplicht en een bespreking in het zorgteam een voorwaarde. Accent heeft hiervoor in 2013 richtlijnen opgesteld.

De school stelt in geval van extra ondersteuning een ontwikkelingsperspectief (OP) op en legt dit voor akkoord voor aan de ouders.

In het ontwikkelingsperspectief is voor een leerling in het regulier onderwijs in ieder geval opgenomen:

• de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces

• het te verwachten uitstroomniveau per vakgebied van de leerling en een onderbouwing daarvan

• de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning

Op basis van minimaal drie meetmomenten en een intelligentieonderzoek kan een betrouwbare voorspelling gedaan worden voor het ontwikkelingsperspectief. De consultatie van een

(24)

orthopedagoog is hierbij gewenst. Bijstelling van het Ontwikkelingsperspectief zal in overleg met betrokkenen plaatsvinden.

6.7.7 Meldcode en verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal systeem waar professionals van verschillende organisaties en

instellingen een signaal af kunnen geven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen de 0 en 23 jaar, dat zij onder hun hoede hebben.

Wanneer meerder hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de verwijsindex, dan krijgen ze elkaars contactgegevens. Dit om met elkaar de juiste en kortste weg naar de hulpverlening te vinden. Mocht het gebruik van de verwijsindex voor uw kind aan de orde zijn, dan informeren we u daarover. Meer informatie kunt u vinden op www.verwijsindexachterhoek.nl

De meldcode verplicht ons stappen te ondernemen als er signalen zijn van huiselijke ongewenste situaties. Dit wil zeggen: de juiste hulp te organiseren of vermoedens te melden.

6.8 Voorzieningen op school

De school is continu bezig om door middel van o.a. scholing meer vaardigheden te verwerven in het begeleiden van leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben.

De hulp die geboden kan worden zal zoveel mogelijk binnen de eigen groep zijn, waarbij de

groepsleerkracht de leerling begeleidt. Binnen onze school zijn diverse materialen aanwezig die we kunnen inzetten bij de begeleiding van leerlingen. Hierbij kunnen we ook gebruik maken van specialisten (bijvoorbeeld op het gebied van logopedie) waarmee we nauw samenwerken.

6.9 De orthopedagogische dienst (OPD) van ACCENT

De orthopedagogische dienst (OPD) van Accent werkt vanuit NieuwHessen.

Adres:

Hessenweg 4 7121 MG Aalten Tel. 0543-473214

Bij de OPD werken; orthopedagogen, een psychodiagnostisch medewerker, secretariële ondersteuning en een GZ-psycholoog (op basis van afroep).

De OPD is er voor alle hulpvragen betreffende leerlingenzorg.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.accentscholengroep.nl, onder het tabblad OPD.

6.10 Het onderwijskundige rapport

De basisschool moet bij tussentijdse overplaatsing van een leerling naar een andere school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport opstellen. Dit

onderwijskundige rapport sturen we naar de nieuwe school van de leerling. Tevens verstrekken we een exemplaar aan de ouders van de desbetreffende leerling.

6.11 Inzet onderwijsondersteuning

De aanwezige onderwijsassistent en leerkrachtondersteuner worden, indien nodig, afhankelijk van groepsgrootte en problematiek, ingezet als extra ondersteuning in de groepen of in de specifieke begeleiding van leerlingen. De leerkrachtondersteuner is ook in de gelegenheid om de leerkracht in groepen te vervangen bij onverhoopte afwezigheid.

6.12 Overgang primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO)

Aan het eind van de basisschool gaat uw kind de stap maken naar het voortgezet onderwijs. Dat dit een belangrijke stap is hoeven we niet te vermelden.

Soms is de keus heel vanzelfsprekend maar soms is de keuze lastig.

(25)

Door de jaren heen heeft u, door de rapporten en gesprekken, een redelijk inzicht verkregen in het beeld dat de school van uw zoon/dochter heeft.

In november vinden de adviesgesprekken plaats met leerling, ouders en de groepsleerkracht van groep 8. In maart wordt het besluit genomen welke vorm van voortgezet onderwijs het beste bij uw kind lijkt te passen. Bij uitzondering kan na de eindtoets dit besluit worden aangepast.

Als ouders ontvangt u een uitnodiging voor een voorlichtingsavond over het VO. In april vindt de IEP eindtoets plaats. Deze toets geeft vrijwel altijd een bevestiging van het advies van de leerkracht. Het advies is al gegeven, dus niet afhankelijk van de IEP score. De leerlingen gaan in de tweede helft van het schooljaar een middag naar het voortgezet onderwijs. Ook zijn er open dagen op de scholen voor voortgezet onderwijs waar u als ouders, met uw kind, naar toe kunt om een indruk te krijgen van de sfeer

Als alles goed verloopt en zowel de wens van de ouders en het advies van de school gelijk zijn verloopt de procedure van aanmelding zeer soepel.

Als dit niet het geval is volgt er een gesprek om tot een oplossing te komen.

In de maand juni gaan de kinderen nogmaals naar het voortgezet onderwijs, om alvast kennis te maken met hun mentor en de nieuwe klasgenoten

6.13 Zorg voor het jonge kind

Wij werken samen met voorschoolse instellingen o.a. met peuteropvang het Treintje. Er is contact om de onderwijsbehoefte/ ondersteuningsbehoefte op elkaar af te stemmen en over te dragen om zo een doorgaande ontwikkelingslijn te waarborgen.

6.14 Beveiliging en Privacy

Het is mogelijk dat er informatie met derden wordt uitgewisseld om het onderwijsleerproces te bevorderen. Dit zal altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s) gaan. Voor het maken van foto’s en/of video’s zal jaarlijks toestemming aan de ouders worden gevraagd. Voor verder toelichting op het IBP beleid verwijzen wij u naar de site van Accent.

Ouders vragen wij terughoudend te zijn in het delen van foto’s gemaakt tijdens schoolactiviteiten.

7. De kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs

7.1 Activiteiten om het onderwijs te verbeteren

Sinds 1999 is het verplicht om als school naast de schoolgids een zogenaamd schoolplan te maken.

Hierin staan o.a. de plannen die de school heeft voor de komende 4 jaren. Deze plannen hebben betrekking op onderwijskundig gebied.

In het schoolplan, dat per 1 september 2019 is vastgesteld voor een periode van vier jaar, staan deze plannen beschreven. Jaarlijks vindt er een evaluatie en eventueel een bijstelling plaats. Uit deze plannen blijkt dat we constant bezig zijn onszelf te scholen en te ontwikkelen. Dit alles met als doel:

nog beter onderwijs.

7.2 Uitstroomgegevens

Jaarlijks verlaten leerlingen vanuit groep 8 onze school. Deze leerlingen stromen allemaal uit naar het Voortgezet onderwijs.

In het afgelopen jaren was de uitstroom naar de verschillende vormen van V.O. als volgt:

2018-2019 2019-2020 2020-2021

HAVO/VWO 11 2 8

VMBO 5 5 3

VMBO-LWOO 0 1 0

PraktijkOnderwijs 0 0 1

Totaal 16 8 12

(26)

7.3 Eindtoets gegevens

2018 IEP 2019 IEP 2020 2021 IEP

82,2 91,3 Geen eindtoets i.v.m.

corona

85

De geringe groepsgrootte op onze school maakt dat gemiddelde scores snel hoger of lager uitvallen, ze zijn lastiger te vergelijken met landelijke gemiddelden.

7.4 Tevredenheidsonderzoek

In mei 2021 is op alle scholen van de Accent Scholengroep een

kwaliteitsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over hun school.

Voor de resultaten van dit onderzoek verwijzen we naar www.scholenopdekaart.nl . Op deze website kunt u de school zoeken en bij Tevredenheid ziet u de uitslagen.

8. Ouderparticipatie

Een groot aantal ouders heeft zitting in een tweetal officiële groepen binnen de school.

8.1 Oudervereniging

Iedere Accent school heeft een eigen oudervereniging met eigen statuten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Onze oudervereniging heet ‘Oudervereniging cbs de Klimop’. Zij hebben een aantal speciale taken:

• Het organiseren van allerlei schoolse en buitenschoolse activiteiten in samenspraak met school

• Klankbord zijn van de schooldirecteur

• Instemmingsrecht bij de wijziging van de grondslag van de stichting Accent

• Adviesrecht bij de benoeming van de schooldirecteur

• Het uitoefenen van enquêterecht

Ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging van de school waar hun kind leerling is. Een financiële bijdrage voor de vereniging is vrijwillig maar wel zeer wenselijk.

Onze school telt 7 ouders in het bestuur. Naast voorzitter Marco Rutgers, secretaris Norbert Navis en de penningmeester Jolanda Albers zijn er nog vier leden die op de website staan vermeld.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering worden eventuele nieuwe leden voor het bestuur gekozen en wordt er verslag gedaan van de uitgevoerde zaken. Tevens vindt de financiële verantwoording plaats o.a. over de besteding van de ouderbijdragen.

Deze ouderbijdrage wordt gebruikt voor uitgaven, die niet door de gemeente of ministerie worden vergoed, zoals: sinterklaasfeest, kerst- en paasvieringen, afscheid leerlingen groep 8,

sportwedstrijden e.d. Tevens krijgen alle ouders twee keer per jaar het informatieve blad Ouders Bedankt.

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Alle leerlingen doen dan ook mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.

Bij aanmelding krijgt u een formulier, waarop u kunt verklaren, of u de ouderbijdrage wel of niet wilt voldoen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt per schooljaar vastgesteld. Voor dit jaar is de hoogte van deze bijdrage € 12,50 per kind en € 9,00 ledengeld.

(27)

Ook is het mogelijk om donateur te zijn van de oudervereniging, wanneer U geen kinderen op onze school hebt maar de school wel wilt ondersteunen en op hoogte wilt blijven van het reilen en zeilen van de Klimop. Het bedrag hiervoor is € 7,00.

8.2 Medezeggenschapsraad (M.R.)

Hiervoor verwijzen we naar de desbetreffende informatie op de Accent-site:

www.accentscholengroep.nl

Namens de ouders zijn mevr. Karin van Sleeuwen en mevr. Natassja Beernink lid van de M.R. Namens het team zijn Roelfien van der Zaag en Charlotte Meijer lid van de M.R.

8.3 Ouderhulp

Naast deze formele commissies kennen we nog de sfeercommissie, de verkeersouders, hulpouders bij groep 1/2, Talentenmiddag ouders en talloze ouders die op afroep altijd willen helpen.

8.4 Schoolcontactpersoon

Onze schoolcontactpersoon is Aline Jansen-Wisselink.

Voor een taakomschrijving verwijzen we naar de desbetreffende informatie op de Accent-site www.accentscholengroep.nl, onder het kopje 'ouders'.

9. Het personeel

9.1 Directie

Directeur Jan van der Horst 9.2 Groepsleerkrachten

Op dit moment telt de school 5 leerkrachten. De verdeling van leerkrachten over de groepen ziet er voor dit schooljaar als volgt uit:

Groep 1-2:

- Willy Doosje

- Roelfien van der Zaag Groep 3-4-5:

- Maureen Bosman - Charlotte Meijer - Roelfien van der Zaag Groep 6-7-8:

- Willeke van Toor - Charlotte Meijer

9.3 Intern begeleider (IB-er)

Aline Jansen is de Intern Begeleider.

9.4 Onderwijsondersteuning

Elsbeth Hennink, leerkrachtondersteuner en Josje Harbers, onderwijsassistent, zijn werkzaam als ondersteuners bij het onderwijsproces op onze school.

9.5 ICT-er

Op de Klimop behartigt Charlotte Meijer de ICT zaken.

(28)

9.6 Stagiaires

Elk jaar krijgt het team het verzoek om stagecapaciteit te leveren voor aankomende leerkrachten.

Deze studenten komen van de Educatieve Faculteit Iselinge (Pabo) en het Graafschapcollege, beide uit Doetinchem.

Zij lopen één of meerdere dagen per week stage in een groep.

Onze school is opleidingsschool voor Iselinge. Roelfien van der Zaag is onze opleider in de school en zal derhalve groepjes studenten begeleiden.

Incidenteel lopen ook leerlingen van andere vormen van voortgezet onderwijs stage op "De Klimop"

9.7 Conciërge

Een dagdeel per week komt conciërge Johan Houwers

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :