• No results found

COVID-19 ziekenhuis en intensive-care-opnames per vaccinatiestatus in Nederland (opnames 15 maart 2022 – 23 augustus 2022)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "COVID-19 ziekenhuis en intensive-care-opnames per vaccinatiestatus in Nederland (opnames 15 maart 2022 – 23 augustus 2022)"

Copied!
16
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

COVID-19 ziekenhuis en intensive-care-opnames per vaccinatiestatus in Nederland (opnames 15

maart 2022 – 23 augustus 2022)

RIVM COVID-19 epidemiologie en surveillance team

Kernpunten

• Deze rapportage is gebaseerd op gegevens over ziekenhuisopnames van 15 maart 2022 t/m 23 augustus 2022.

• De incidentie van ziekenhuis- en IC-opnames is sinds juli gedaald en is op dit moment laag in alle leeftijdsgroepen voor zowel ongevaccineerde als

gevaccineerde personen.

• In de laatste 8 weken (29 juni 2022 t/m 23 augustus 2022) was de incidentie van ziekenhuisopnames het hoogst in ongevaccineerde 80-89 jarigen. De incidentie van IC-opnames was het hoogst in de leeftijdsgroep 70-79 met vaccinatiestatus “Basis/deels”.

• In deze periode hadden personen in de leeftijdsgroep vanaf 60 jaar die de herhaalprik hebben gekregen een 24% lager risico op ziekenhuisopname dan personen die alleen de basis- en boostervaccinatie hebben gekregen

(relatieve risicoverschil (RRV) -24% (95% BI -31;-17)). Het risico op

ziekenhuisopname bij personen die de booster hebben gekregen was 51%

lager ten opzichte van personen die alleen de basisserie hebben gekregen (RRV -51% (95% BI -56;-46)).

• Omdat mensen met verschillende vaccinatiestatussen ook kunnen verschillen in kwetsbaarheid (onderliggende aandoeningen) en het aantal infecties dat zij hebben doorgemaakt, geeft de vergelijking tussen personen met verschillende vaccinatiestatussen niet alleen het effect van vaccinatie weer.

Introductie

Het COVID-19 vaccinatieprogramma in Nederland is gestart op 6 januari 2021.

Vanaf 18 november 2021 is de COVID-19 boostervaccinatiecampagne gestart, waarbij de boostervaccinatie uiteindelijk beschikbaar kwam voor alle inwoners

RIVM - EPI

A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 91 11 info@rivm.nl

(2)

van Nederland van 12 jaar en ouder. Vanaf 26 februari 2022 werden mensen van 70 jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en mensen met een ernstige immuunstoornis die zowel de basisserie als de boostervaccinatie hebben gehad, uitgenodigd voor een COVID-19 herhaalprik. Vanaf 26 maart 2022 komen ook mensen van 60 t/m 69 jaar daarvoor in aanmerking. Er wordt wekelijks door het RIVM gerapporteerd over de vaccinatiegraad van de basisserie, boostervaccinatie en herhaalprik via Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.

Hier rapporteren wij aantallen en incidenties van COVID-19 ziekenhuis- en

intensive-care (IC-) opname in Nederland, naar vaccinatiestatus, gebaseerd op data over ziekenhuisopnames tussen 15 maart 2022 en 23 augustus 2022. Trends over kalendertijd worden gerapporteerd over de hele periode. De incidenties en relatief risicoverschillen worden gerapporteerd voor de laatste 8 weken (29 juni 2022 t/m 23 augustus 2022) om een meer actuele stand van zaken van de (relatieve) ziektelast te geven. Een gedetailleerde beschrijving van de data en de methoden die zijn gebruikt is te vinden onderaan dit rapport (Toelichting gebruikte methoden).

Resultaten

In de periode 15 maart 2022 t/m 23 augustus 2022 werden 11.726 patiënten

opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 18% jonger was dan 60 jaar. In deze periode was 17% van de opgenomen patiënten van 60 jaar of ouder niet gevaccineerd, 20%

had alleen de basisserie afgerond, 40% had na de basisserie alleen de

boostervaccinatie ontvangen en 22% daarnaast ook de herhaalprik. (Tabel 1). Van de opgenomen patiënten tussen de 12 en 59 jaar oud was 30% niet gevaccineerd, had 32% alleen de basisserie afgerond, en 35% had daarna een boostervaccinatie ontvangen.

In de periode 15 maart 2022 t/m 23 augustus 2022 werden 729 personen met

COVID-19 opgenomen op de IC, 26% van hen was jonger dan 60 jaar. In deze periode was 21% van de op de IC opgenomen patiënten van 60 jaar of ouder niet gevaccineerd, 30% had alleen de basisserie afgerond, 35% had na de basisserie alleen de

boostervaccinatie ontvangen en 16% had daarnaast ook de herhaalprik ontvangen. Van de opgenomen patiënten tussen de 12 en 59 jaar oud was 20% niet gevaccineerd, had 32% alleen de basisserie afgerond, en 33% had daarna een boostervaccinatie

ontvangen.

Figuur 1a toont een 7-daags lopend gemiddelde van het dagelijks aantal ziekenhuisopnames in de periode 15 maart 2022 t/m 23 augustus 2022 voor ongevaccineerde personen, personen die de basisserie deels of volledig hebben afgerond, een boostervaccinatie, of een herhaalprik hebben ontvangen, per

leeftijdsgroep. Figuur 1b laat het dagelijks aantal opnames per 100.000 personen naar vaccinatiestatus zien (incidentie). Figuur 1c laat dezelfde incidenties zien, maar in deze figuur zijn de y-assen geschaald per leeftijdsgroep waardoor ook in de jongere

leeftijdsgroepen de veranderingen in incidentie zichtbaar zijn. Figuur 2a toont een 7-daags lopend gemiddelde van het dagelijks aantal IC-opnames voor niet

(3)

gevaccineerde personen, personen die de basisserie deels of volledig hebben afgerond, een boostervaccinatie of een herhaalprik hebben ontvangen, per leeftijdsgroep. Figuur 2b en 2c tonen de incidentie. Het aantal geregistreerde ziekenhuis- en IC-opnames van de laatste dagen is nog niet compleet door

rapportagevertraging. Tot mei daalde de incidentie van ziekenhuis- en IC-opname in alle groepen. Daarna was er een opleving met een piek rond 1 juli. Sindsdien is de incidentie weer gedaald. Op dit moment is de incidentie laag in alle leeftijdsgroepen en zowel ongevaccineerde als gevaccineerde personen. Er is een relatief kleine groep personen onder de 60 jaar die een herhaalprik heeft gekregen omdat zij een hoog risico hebben op ernstige COVID-19. De incidentie van ziekenhuisopname in deze risicogroep is hoger dan voor andere groepen.

Figuur 3a toont het aantal ziekenhuisopnames in de periode 29 juni 2022 t/m 23 augustus 2022, per leeftijdsgroep. Figuur 3b toont het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 personen per leeftijdsgroep en naar vaccinatiestatus in dezelfde periode. Te zien is dat het absolute aantal opnames het hoogst is tussen de 60 en 90 jaar, waarbij de grootste groep opgenomen mensen in deze leeftijdsgroep een herhaalprik heeft ontvangen. Uitgedrukt als incidentie per 100.000 personen is het aantal

ziekenhuisopnames in de meeste leeftijdsgroepen lager onder mensen die een booster of herhaalprik hebben ontvangen, vergeleken bij mensen die geen vaccinatie of alleen de basisserie hebben ontvangen.

Figuur 4a toont het aantal IC-opnames in de periode 29 juni 2022 t/m 23 augustus 2022, per leeftijdsgroep. Figuur 4b toont het aantal IC-opnames per 100.000 personen per leeftijd en vaccinatiestatus in dezelfde periode.

Het relatieve risicoverschil (RRV) geeft de verhouding in risico’s weer tussen groepen in Nederland met een verschillende vaccinatiestatus, gegeven de verdeling van aantal doorgemaakte infecties en kwetsbaarheden in deze groepen. Een RRV van

bijvoorbeeld -50% betekent dat de kans op opname twee keer lager is in de

onderzochte groep ten opzichte van de referentiegroep. Over de periode 29 juni 2022 t/m 23 augustus 2022 was het RRV van ziekenhuisopname na ontvangst van een herhaalprik ten opzichte van de booster -24% (95% BI -31;-17) (Tabel 2). In dezelfde periode was het RRV van de booster vergeleken met de basisserie -51% (95% BI -56;-46). Dit betekent dat de kans op ziekenhuisopname ongeveer 1,3x lager is voor mensen die de herhaalprik hebben ontvangen dan voor mensen die alleen de booster hebben gehad; voor mensen die de booster hebben ontvangen is de kans op

ziekenhuisopname ongeveer 2x lager dan voor mensen die alleen de basisvaccinatie ontvingen. Voor IC-opnames was het RRV van ziekenhuisopname na ontvangst van een herhaalprik ten opzichte van de booster 12% (95% BI -30;78), en van de booster ten opzichte van de basisserie -76% (95% BI -84;-65).

Figuur 5 toont het RRV over kalendertijd van de basisserie, booster en herhaalprik. De verandering van het RRV over kalendertijd hangt samen met verschillende factoren. De twee belangrijkste zijn: een afname van vaccin-geïnduceerde immuniteit naarmate het laatste vaccinatiemoment langer geleden is, en een toename van infectie-geïnduceerde immuniteit in de hele bevolking naarmate een steeds groter deel een SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt. Beide ontwikkelingen verkleinen over het algemeen het

(4)

verschil in risico op ernstig verloop van COVID-19 tussen mensen met een verschillende vaccinatiestatus.

Internationaal

Een rapport van het European Center for Disease prevention and Control (ECDC) van 18 juli 2022 bevat een actueel overzicht van vaccin-effectiviteitsstudies: Preliminary public health considerations for COVID-19 vaccination strategies in the second half of 2022.

De UK Health Security Agency publiceert regelmatig een rapport m.b.t. de surveillance van COVID-19 vaccins: COVID-19 vaccine weekly surveillance reports. In het meest recente rapport van 4 augustus 2022 was de VE tegen ziekenhuisopname in 18-64 jarigen vlak na de booster 82%, na 15 weken was dit afgenomen tot 54%. In personen van 65 jaar en ouder was de VE tegen ziekenhuisopname vlak na de booster 92%, na 15 weken was dit 77%. Deze schattingen komen overeen met de schattingen in het voorlaatste rapport van 7 juli 2022.

(5)

Figuur 1: A. Aantal COVID-19 ziekenhuisopnames naar vaccinatiestatus1, per leeftijdsgroep. B. Incidentie per 100.000 personen van COVID-19 ziekenhuisopnames naar vaccinatiestatus, per leeftijdsgroep. C. Incidentie per 100.000 personen van COVID-19 ziekenhuisopnames naar vaccinatiestatus, per leeftijdsgroep, aangepaste y-assen.

De lijnen geven een 7-daags lopend gemiddelde in de periode 08 maart 2022 – 16 augustus 2022 (de geschatte eerste ziektedag van opnames op 23 augustus 2022). Het lichtgrijze vlak toont de vaccinatiegraad in de

leeftijdsgroep voor personen die de basisserie hebben afgerond. Het middelgrijze vlak toont de

booster-vaccinatiegraad en het donkergrijze vlak de herhaalprik-vaccinatiegraad. Het lichtblauwe vlak geeft aan voor welke periode het lopend gemiddelde waarschijnlijk is beïnvloed door registratievertraging. Bron: NICE, CIMS, peildatum 24 augustus 2022

1Vaccinatiestatus op het moment van geschatte eerste ziektedag (7 dagen voor opnamedatum). De basisserie is afgerond 14 dagen na de tweede dosis van Comirnaty, Spikevax of Vaxzevria of 28 dagen na ontvangst van de eerste dosis Janssen. Boostervaccinatie en herhaalprik zijn afgerond 7 dagen na ontvangst van de vaccinatie.

(6)

Figuur 2: A. Aantal COVID-19 IC-opnames naar vaccinatiestatus1, per leeftijdsgroep. B. Incidentie per 100.000 personen van COVID-19 IC-opnames naar vaccinatiestatus, per leeftijdsgroep. C. Incidentie per 100.000 personen van COVID-19 IC-opnames naar vaccinatiestatus, per leeftijdsgroep, aangepaste y-assen. De lijnen geven een 7-daags lopend gemiddelde in de periode 08 maart 2022 – 16 augustus 2022 (de geschatte eerste ziektedag van opnames op 23 augustus 2022). Het lichtgrijze vlak toont de vaccinatiegraad in de leeftijdsgroep voor personen die de basisserie hebben afgerond. Het middelgrijze vlak toont de booster-vaccinatiegraad en het donkergrijze vlak de herhaalprik-vaccinatiegraad. Het lichtblauwe vlak geeft aan voor welke periode het lopend gemiddelde waarschijnlijk is beïnvloed door registratievertraging. Bron: NICE, CIMS, peildatum 24 augustus 2022.

1Vaccinatiestatus op het moment van geschatte eerste ziektedag (7 dagen voor opnamedatum). De basisserie is afgerond 14 dagen na de tweede dosis van Comirnaty, Spikevax of Vaxzevria of 28 dagen na ontvangst van de eerste dosis Janssen. Boostervaccinatie en herhaalprik zijn afgerond 7 dagen na ontvangst van de vaccinatie.

(7)

Figuur 3: A. Aantal COVID-19 ziekenhuisopnames naar vaccinatiestatus1, per leeftijdsgroep in de periode 29 juni 2022-23 augustus 2022. B. Incidentie per 100.000 personen van COVID-19 ziekenhuisopnames naar

vaccinatiestatus, per leeftijdsgroep in deze periode, met 95% betrouwbaarheidsinterval. De incidentie onder personen die de herhaalprik hebben ontvangen is alleen geanalyseerd voor leeftijdsgroepen van 60 jaar of ouder.

Bron: NICE, CIMS, peildatum 24 augustus 2022.

1Vaccinatiestatus op het moment van geschatte eerste ziektedag (7 dagen voor opnamedatum). De basisserie is afgerond 14 dagen na de tweede dosis van Comirnaty, Spikevax of Vaxzevria of 28 dagen na ontvangst van de eerste dosis Janssen. Boostervaccinatie en herhaalprik zijn afgerond 7 dagen na ontvangst van de vaccinatie.

(8)

Figuur 4: A. Aantal COVID-19 IC-opnames naar vaccinatiestatus1, per leeftijdsgroep in de periode 29 juni 2022-23 augustus 2022. B. Incidentie per 100.000 personen van COVID-19 IC-opnames naar vaccinatiestatus, per

leeftijdsgroep in deze periode, met 95% betrouwbaarheidsinterval. De incidentie onder personen die de herhaalprik hebben ontvangen is alleen geanalyseerd voor leeftijdsgroepen van 60 jaar of ouder. Bron: NICE, CIMS, peildatum 24 augustus 2022.

1Vaccinatiestatus op het moment van geschatte eerste ziektedag (7 dagen voor opnamedatum). De basisserie is afgerond 14 dagen na de tweede dosis van Comirnaty, Spikevax of Vaxzevria of 28 dagen na ontvangst van de eerste dosis Janssen. Boostervaccinatie en herhaalprik zijn afgerond 7 dagen na ontvangst van de vaccinatie.

(9)

Tabel 1: Totaal aantal ziekenhuis- en IC-opnames met COVID-19 in de periode 15 maart 2022 en 23 augustus 2022 naar vaccinatiestatus per leeftijdsgroep. Bij het berekenen van de percentages zijn patiënten met onbekende vaccinatiestatus buiten beschouwing gelaten. Aantallen per maand worden gegeven in de Appendix.

Niet gevaccineerd

Basisserie deels afgerond

Basisserie afgerond

Boostervaccin atie ontvangen

Herhaalprik ontvangen

Vaccin atiesta tus onbek

end Leeftij

dsgroe p

Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal

Ziekenhuisopnames1

12-39 755 298 41% 33 5% 209 29% 187 26% 2 0% 26

40-59 1414 328 24% 29 2% 461 33% 552 40% 12 1% 32

60-79 5502 958 18% 41 1% 1359 25% 2158 40% 913 17% 73

80+ 4055 677 17% 25 1% 557 14% 1629 41% 1134 28% 33

Totaal 11726 2261 128 2586 4526 2061 164

IC-opnames

12-39 51 19 40% 1 2% 13 28% 13 28% 1 2% 4

40-59 142 39 29% 2 1% 45 33% 48 35% 2 1% 6

60-79 453 78 18% 4 1% 138 31% 161 37% 58 13% 14

80+ 83 17 21% 0 0% 18 22% 21 26% 25 31% 2

Totaal 729 153 7 214 243 86 26

1Totaal aantal ziekenhuisopnames, inclusief de IC-opnames

(10)

Tabel 2: Relatieve risicoverschil (RRV) van ziekenhuis- en IC opname met 95%

betrouwbaarheidsinterval (BI) in de periode 29 juni 2022 t/m 23 augustus 2022, per leeftijdsgroep en vaccinatiestatus.

RRV % (95% BI)

Ten opzichte van niet gevaccineerd Ten opzichte van basis

Ten opzichte van booster Leeftijdsgroep Basis Booster Herhaalprik Booster Herhaalprik Ziekenhuisopnames

12-39 -23% (-45;6) -51% (-65;-31) N.v.t. -36% (-55;-9) N.v.t.

40-59 19% (-11;58) -48% (-60;-32) N.v.t. -57% (-66;-45) N.v.t.

60-79 42% (21;66) -58% (-64;-51) -68% (-73;-63) -70% (-74;-66) -26% (-35;-15) 80+ -34% (-46;-19) -34% (-45;-22) -50% (-57;-41) -1% (-17;18) -22% (-31;-12) Vanaf 12 jaar 3% (-8;15) -50% (-55;-45) -60% (-64;-55)1 -51% (-56;-46) -24% (-31;-17)1 IC-opnames

12-39 -23% (-78;162) -49% (-85;76) N.v.t. -34% (-82;148) N.v.t.

40-59 14% (-58;207) -62% (-86;0) N.v.t. -67% (-86;-21) N.v.t.

60-79 89% (10;226) -66% (-81;-40) -68% (-82;-46) -82% (-89;-71) -9% (-44;49)

80+ -38% (-86;183) -2 -64% (-89;17) -2 -2

Vanaf 12 jaar 35% (-10;102) -68% (-79;-51) -67% (-80;-46)1 -76% (-84;-65) 12% (-30;78)1

1De herhaalprik is geanalyseerd in de 60+-populatie

2Niet te schatten door lage aantallen

(11)

Figuur 5: Relatieve risicoverschil (RRV) van ziekenhuisopnames over kalendertijd, per leeftijdsgroep en vaccinatiestatus1 tussen 15 maart 2022 t/m 23 augustus 2022. De analyses van de herhaalprik zijn beperkt tot 60-plussers. Bron: NICE, CIMS, peildatum 24 augustus 2022.

1Vaccinatiestatus op het moment van geschatte eerste ziektedag (7 dagen voor opnamedatum). De basisserie is afgerond 14 dagen na de tweede dosis van Comirnaty, Spikevax of Vaxzevria of 28 dagen na ontvangst van de eerste dosis Janssen. Boostervaccinatie en herhaalprik zijn afgerond 7 dagen na ontvangst van de vaccinatie.

(12)

Toelichting gebruikte methoden

• De aantallen en incidentie van COVID-19 ziekenhuisopnames wordt gemonitord door het RIVM, door gegevens van de ziekenhuisopnameregistratie van Stichting NICE te verrijken met vaccinatiegegevens uit het landelijke COVID-19-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). Een omschrijving van de gebruikte methoden, en eerdere resultaten, zijn te vinden in voorgaande rapporten (vanaf 27 augustus 2021) en een wetenschappelijke prepublicatie.

• De rapportages vanaf 2 augustus 2022 hebben een nieuwe opzet, waarbij niet langer de vaccin-effectiviteit wordt geschat, maar meer beschrijvende tabellen en grafieken worden gegeven, naast een relatieve risicoverschil (RRV) om het verschil in incidentie tussen personen met een verschillende vaccinatiestatus te

kwantificeren. Een negatieve RRV houdt in dat de incidentie zoveel procent lager was in die groep ten opzichte van de groep waarmee vergeleken wordt.

• De reden voor het gebruiken van RRV is dat de beschikbare gegevens het steeds moeilijker maken om het effect van vaccinatie zelf te schatten, aangezien steeds meer mensen ook immuniteit hebben opgebouwd door eerdere infecties met SARS-CoV-2. Een belangrijke beperking is dat voor de analyses zoals beschreven in dit rapport geen informatie beschikbaar is over eerder doorgemaakte

SARS-CoV-2 infecties, waardoor hier niet voor gecorrigeerd kan worden. Dit kan ertoe leiden dat onze RRV schatting lager is dan deze zou zijn in een populatie waar een kleiner deel van de populatie immuniteit na infectie heeft opgebouwd. De

verschillen in incidentie tussen personen met een verschillende vaccinatiestatus zijn het gecombineerde resultaat van ontvangen vaccinaties, doorgemaakte infecties en kwetsbaarheid binnen deze groepen.

• Een andere beperking van de NICE data die verrijkt zijn met vaccinatiegegevens uit CIMS is dat CIMS alleen informatie bevat van personen die toestemming hebben gegeven voor opname van hun vaccinatiegegevens in dit register. Hierdoor is een aantal patiënten zonder bekende vaccinatiegegevens in CIMS wel degelijk

gevaccineerd, terwijl zij in deze analyse zijn gecategoriseerd als ongevaccineerd.

• Voor de rapportages vanaf 3 november 2021 is de eerste ziektedag voor alle leeftijdsgroepen geschat op 7 dagen voor de ziekenhuisopname. Personen worden direct na een eerste vaccinatie in de basisserie geteld als “deels gevaccineerd” en 14 dagen na de tweede dosis van Comirnaty, Spikevax of Vaxzevria of 28 dagen na ontvangst van de eerste dosis Janssen als “basisserie afgerond”. Als de basisserie niet in CIMS is geregistreerd maar de booster wel, staat in CIMS aangegeven dat deze vaccinatie een booster betreft. Deze personen worden dan 7 dagen na de boostervaccinatie meegerekend als “boostervaccinatie ontvangen”, en van 0 tot en met 6 dagen na de boostervaccinatie als “basisserie afgerond”. Ook wordt men 7 dagen na de herhaalprik meegerekend als “herhaalprik ontvangen”, en 0-6 dagen na de herhaalprik als “boostervaccinatie ontvangen”.

• Personen die één dosis van de basisserie hebben gekregen (niet het Janssen vaccin) en geen booster/herhaalprik hebben gekregen, worden in deze analyse

(13)

geclassificeerd als deels gevaccineerd. Voor een deel zal dit personen betreffen die geen tweede prik hebben gehaald vanwege een doorgemaakte SARS-CoV-2

infectie. Dit kunnen wij echter niet verifiëren door het ontbreken van de

infectiegegevens. In een deel van de beschrijvende analyses worden personen die de basisserie deels of volledig hebben gekregen samengevoegd. Waar dit niet is aangegeven, zijn de deels gevaccineerden uitgesloten en betekent ‘Basis’ het

volledig doorlopen hebben van de basisvaccinatie. Het RRV wordt niet weergegeven voor de deels gevaccineerden omdat dit een samengestelde groep is waarbinnen geen onderscheid gemaakt kan worden tussen redenen om de basisvaccinatie niet af te ronden.

• Een verdere beperking van de NICE data die bij het RIVM beschikbaar is, is dat deze geen informatie over onderliggende ziektes of aandoeningen van de opgenomen patiënten bevat.

• Sinds 25 januari 2022 wordt bij registratie in NICE gevraagd wat de reden van opname van de patiënt was. Patiënten waarbij is aangegeven dat zij om een andere reden dan COVID-19 zijn opgenomen zijn geëxcludeerd uit deze analyse. De reden voor opname is echter onbekend voor 38% van de opnames sinds 25 januari 2022.

Het is daarom waarschijnlijk dat een aantal patiënten dat positief is getest op SARS-CoV-2 maar om een andere reden in het ziekenhuis is opgenomen de RRV schattingen heeft beïnvloed.

• De onderliggende datasets, CIMS en NICE, worden continu geüpdatet waardoor aantallen opnames per vaccinatiestatus met terugwerkende kracht kunnen wijzigen.

Vanwege de privacywetgeving kunnen de onderliggende datasets niet openbaar gemaakt worden.

(14)

Appendix

Tabel 3: Aantal ziekenhuis- en IC-opnames met COVID-19 naar vaccinatiestatus per maand en leeftijdsgroep. Bij het berekenen van de percentages zijn patiënten met onbekende vaccinatiestatus buiten beschouwing gelaten.

Niet gevaccineerd

Basisserie deels afgerond

Basisserie afgerond

Boostervacci natie ontvangen

Herhaalprik ontvangen

Vacci naties tatus onbek end

Maan d1

Leeftij dsgro ep

Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal

Ziekenhuisopnames2 2022-

03 12-39 222 96 44% 9 4% 59 27% 53 24% 0 0% 5

40-59 384 108 29% 10 3% 139 37% 119 32% 0 0% 8

60-79 1441 341 24% 15 1% 377 26% 692 48% 4 0% 12

80+ 1020 224 22% 11 1% 177 17% 571 56% 32 3% 5

2022-

04 12-39 124 43 36% 5 4% 41 34% 31 26% 0 0% 4

40-59 294 60 21% 3 1% 106 37% 119 41% 0 0% 6

60-79 1140 186 16% 7 1% 341 30% 527 47% 70 6% 9

80+ 744 148 20% 3 0% 104 14% 360 49% 125 17% 4

2022-

05 12-39 64 26 43% 4 7% 17 28% 14 23% 0 0% 3

40-59 113 20 18% 3 3% 45 41% 40 36% 2 2% 3

60-79 408 63 16% 3 1% 106 27% 152 38% 73 18% 11

80+ 295 42 14% 3 1% 51 17% 115 39% 81 28% 3

2022-

06 12-39 95 35 40% 4 5% 25 28% 23 26% 1 1% 7

40-59 207 51 25% 1 0% 62 30% 91 44% 1 0% 1

60-79 749 91 12% 5 1% 171 23% 262 36% 204 28% 16

80+ 544 73 14% 0 0% 68 13% 169 31% 229 42% 5

2022-

07 12-39 178 69 40% 7 4% 50 29% 46 27% 1 1% 5

40-59 307 71 24% 10 3% 79 27% 133 45% 5 2% 9

60-79 1283 197 16% 9 1% 267 21% 403 32% 389 31% 18

80+ 1045 143 14% 4 0% 117 11% 301 29% 471 45% 9

(15)

Niet gevaccineerd

Basisserie deels afgerond

Basisserie afgerond

Boostervacci natie ontvangen

Herhaalprik ontvangen

Vacci naties tatus onbek end

Maan d1

Leeftij dsgro ep

Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal

2022-

08 12-39 72 29 41% 4 6% 17 24% 20 29% 0 0% 2

40-59 109 18 17% 2 2% 30 29% 50 48% 4 4% 5

60-79 481 80 17% 2 0% 97 20% 122 26% 173 36% 7

80+ 407 47 12% 4 1% 40 10% 113 28% 196 49% 7

Totaal 12-39 755 298 41% 33 5% 209 29% 187 26% 2 0% 26

40-59 1414 328 24% 29 2% 461 33% 552 40% 12 1% 32

60-79 5502 958 18% 41 1% 1359 25% 2158 40% 913 17% 73

80+ 4055 677 17% 25 1% 557 14% 1629 41% 1134 28% 33

Totaal 11726 2261 128 2586 4526 2061 164

IC-opnames 2022-

03 12-39 13 8 62% 0 0% 1 8% 4 31% 0 0% 0

40-59 40 13 34% 1 3% 11 29% 13 34% 0 0% 2

60-79 138 34 25% 4 3% 35 26% 62 46% 0 0% 3

80+ 25 4 16% 0 0% 8 32% 10 40% 3 12% 0

2022-

04 12-39 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 0 0% 0

40-59 36 7 21% 0 0% 15 44% 12 35% 0 0% 2

60-79 101 12 12% 0 0% 43 43% 37 37% 8 8% 1

80+ 26 6 23% 0 0% 6 23% 9 35% 5 19% 0

2022-

05 12-39 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 0 0% 0

40-59 8 0 0% 0 0% 3 43% 3 43% 1 14% 1

60-79 36 6 18% 0 0% 12 35% 12 35% 4 12% 2

80+ 0 0 0 0 0 0 0

2022-

06 12-39 12 1 10% 0 0% 4 40% 4 40% 1 10% 2

40-59 20 9 45% 0 0% 5 25% 6 30% 0 0% 0

60-79 51 6 12% 0 0% 13 27% 20 41% 10 20% 2

(16)

Niet gevaccineerd

Basisserie deels afgerond

Basisserie afgerond

Boostervacci natie ontvangen

Herhaalprik ontvangen

Vacci naties tatus onbek end

Maan d1

Leeftij dsgro ep

Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal

80+ 13 3 25% 0 0% 1 8% 2 17% 6 50% 1

2022-

07 12-39 11 4 40% 0 0% 3 30% 3 30% 0 0% 1

40-59 26 8 31% 0 0% 9 35% 8 31% 1 4% 0

60-79 91 14 16% 0 0% 27 31% 23 26% 23 26% 4

80+ 14 4 29% 0 0% 2 14% 0 0% 8 57% 0

2022-

08 12-39 7 3 50% 0 0% 1 17% 2 33% 0 0% 1

40-59 12 2 18% 1 9% 2 18% 6 55% 0 0% 1

60-79 36 6 18% 0 0% 8 24% 7 21% 13 38% 2

80+ 5 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 1

Totaal 12-39 51 19 40% 1 2% 13 28% 13 28% 1 2% 4

40-59 142 39 29% 2 1% 45 33% 48 35% 2 1% 6

60-79 453 78 18% 4 1% 138 31% 161 37% 58 13% 14

80+ 83 17 21% 0 0% 18 22% 21 26% 25 31% 2

Totaal 729 153 7 214 243 86 26

1COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames geregistreerd in NICE van 15 maart 2022 tot en met 23 augustus 2022. De maand augustus is nog niet compleet. Ook kunnen opnames nog na worden geregistreerd over voorbije maanden.

2Totaal aantal ziekenhuisopnames, inclusief de IC-opnames

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De volgende tabel toont voor de 26 technische bedrijfseenheden die de informatie- en raadplegingsprocedure in de periode van januari 2022 tot en met maart 2022 hebben beëindigd,

Artikel 246 van het decreet over het lokaal bestuur waarin gestipuleerd wordt dat de vertegenwoordigers van de Algemene Vergadering van de EVA-vzw’s door de gemeenteraad uit hun

Je mag geen taaltest afleggen voor de testdelen (lezen, luisteren, schrijven, spreken) die je deed voor dat niveau... • Je hebt een certificaat van een cursus NT2 bij een Ligo, CVO

Christo en Jeanne-Claude werkten tijdens hun leven, tientallen jaren aan het idee voor het project L’Arc de Triomphe, Wrapped en het werd gerealiseerd door Christo’s team in

Figuur 1a toont een 7-daags lopend gemiddelde van het dagelijks aantal ziekenhuisopnames voor ongevaccineerde personen, personen die de basisserie deels ontvangen hebben,

 Als de huisgenoot in quarantaine tijdens de opvang in een aparte ruimte verblijft én geen contact heeft met ouders en/of andere kinderen die worden opgevangen door de

Artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de vaststelling of aanpassing van

29 juni Zelem Oude Schansstraat Juli 6 juli Loksbergen Stokstraat 13 juli Halen Pandputweg 20 juli Zelem Heidestraat 27 juli Zelk Betserbaan 34 Augustus 3 augustus