z/ c: no. 17 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA REGELING van de Minister van Vcrkeer en Waterstaat van 6 decelnbcr 2001 nr. I)GG/J-01 /

Hele tekst

(1)

z/

|c: |.

2002 no. 17 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

REGELING van de Minister van Vcrkeer en Waterstaat van 6 decelnbcr 2001 nr.

I)GG/J-01 /005602. houdende vaststellillg Nederlalldse tarieven Vissersvaaduigen (Rege- Iing Nederlandse tarieven vissersvaa|uigcll 2002).

Uitgegeven, 1 8 febnsari 2002 De minister van Justitie en Publieke Werken, H.R. Croes

0

0

(2)

Pagina 2 Altllldigillgsblad van Aruba 20()2 llo. l 7 DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT.

Handelendc in overeenstellllnillg Inet de Ministcr van Verkeer en Vewoer van de Nederlalldse Antillen en de Minister van Velwoer en Colnln|icatie van Aruba;

Gelet op artikel 72, cerste lid, van de Schepellwet', Bcsluit:

Artikel 1

De in deze regeling genoemde tarieven zijn versclluldigd voor het verrichten van wcrk- zaamheden of diensten door ambtenà ren van Nederland.

Artikel 2

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Nisscrsvaa|uig: elk vaartuig dat gebezigd wordt voor llet vangen van vis, walvissen zeehonden walrussen of andere levellde rjkdommen vau de zee;

b. ceMi|caten: ce|i|catell als bedoeld in de artikelen 22 cn 23 van hct Vissersvaa|uigell- btsluit.

Artikel 3

l . Voor het onderzoek van vissersvaaduigell en de verdere werHaamheden nodig voor de eerste afgifte van ce|i|caten, is het taùef versclluldigd genoelnd in ollders|allde tabel:

Lcngtt geklasseerde lliet-gcklasseerde vaartuigen vaartuigen tot 24 meter ,6 5.485 vanafz4 meter C 6.793 C l 2.4 l 1

2. Voor het onderzoek van lliet-geklasseerde mosselvaa|tligell met een lengte vm) 24 me- ter of mcer en de verdere werHaall|ledell nodig voor de eerste afgif'te van cedilicatell is ill afwijking van het eerste lid, een tariflf versclluldigd van 6 1 0.686.

3. Voor het onderzoek en de verdere wer|aamlledcll nodig voor de afkiûe van certifica- ten voor een éssersvaa|uig dat reeds eerder œldcrwomen is geweest aan een onderzoek als bedoeld in artikel l 2, eerste Iid, onder I *, van httt Vissersvaaduigellbesluit, is, ùl athrij- king van hct eerste Ikd, het tarief versclluldigd, genoemd in onde|uande tabel:

Lengte geklasseerde niet-geklasseerde vaartuigen vaartuigen to! 24 lnettr C 2. 1 45 vanaf 24 nleter |2 2.303 |2 2.643

0

0

(3)

Pagina 3 AAol|digingsblad van Aruba 2002 no. l 7 Artikel 4

I . Voor het onderzoek van vissersvaartuigen en de verderc werkzaamheden nodig voor de ve|icuwing of handhaving van cediticaten, is jaarlijks het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel :

Lengte geklassecrde niet-geklasseerde vaartuigen vaartuigen tot 24 meter C 1.072 vanaf 24 mcter 6 l . 1 5 1 E 1 .32 l

2. Voor het onderzoek van niet-geklasseerde sportvissers- of recreatie-vaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de ven|ieuwing of handhaving van certiscaten is, in afkijking van het eerste lid, jaarlijks het volgende tarief verschuldigd:

a. voor vaartuigen met cen lengte tot 24 meter C 1 .375;

b. voor vaartuigen met een lengte vanaf 24 meter 62 1 .654.

3. Bij tussentijdse verkoop van het vaartuig vindt gcen ve|ekening van het tarief met de koper of verkoper plaats.

Artikel 5

l . Voor het onderzock van vissersvaartuigen en de verderc werkzaamheden nodig voor de afgihe van een vergunning krachtens artikel zbis van de Schepell|vet. is het volgende ta- rief'verschuldigd..

a. voor vaartuigen met een lengte tot 24 meter e 3 1 l ' b. voor vaartuigen met een lengte vanaf 24 meter 62 339.

2. Het tariefj bedoeld in het eerstc lid, is niet versclluldigd indien het een vergunning be- treh uitsltlitend bestemd voor het maken van een proefvaa| dan wel het ondenlemen van een reis uit een haven in Nederland, met de bedoeling het vaartuig gereed tc maken voor het verkrijgcn van een certiticaat van deugdelijkhcid als bedoeld in artikel 22 van het Vis- sersvaartuigenbesluit.

Artikel 6

1 . Voor hct onderzoek aan boord en de verdcre werHaalnheden nodig voor hct verstrek- ken van een cedilicaat van ontheffing als bcdoeld in artikel 24 van het Vissers&'aartuigen- besluit, voor het verstrckken van een extra exemplaar of een tusstntijdse vervanging van cen certiscaat alsmede voor de afgifte van een certificaat zonder dat hiervoor een onder- zoek aan boord plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van C 1 58.

2. Voor de vervanging van de in deze regeling genoemde certi|caten die door een schtepsongeval vcrloren zijn gegaan. is geen vergoeding versclluldigd.

Artlkel 7

Voor Nverkzaamllcden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachteng het Vissersvaartui- genbesluit dit nict op grond van een van de artikclen van deze regeling in rektming wor- den gebracht. is cen tarief verschuldigd van 6 69 per uur per ambtenaar.

0

0

(4)

Pagina 4 Artikel 8

1 . Indien een ondcrzock als bedoeld in deze regeling gehecl of gedeeltelijk in het buiten- land wordt uitgevoerd en de voor het betreffende onderzo'ek vastgestelde termijn, opgeno- mcn in de bijlage, wordt ovcrschreden, is per te|ijnoverschrijdelydc dag een aanvullend tarief verschuldigd van 6 556.

2. De eventuele reis- en verblijfskosten van de ambtenaar tcn behoeve van de in deze re- geling genoemde onde|oeken in het buitenland komen voor rekening van de aanvrager van het certi|caat. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

AAol|digingsblad van Artlba 2002 no. 17 Artikel 9

l . lndien de in deze regeling genocmde ondtcoeken geheel of gedeeltelijk worden uitge- voerd op werkdagen tussen I 8.00 uur en 08.00 uur, op ecn zaterdag, op een zondag of op een in het Algemeen Rijksamb|enarenrcglement daaraan gelijkgestelde dag, is een aanvul- lend tarief-verschuldigd van 6 34 per uur per ambtcnaar.

2. Het tarietl genoemd in het cerste lid is eveneens verschuldigd voor uitgcvocrdc onder- zocken in het buitenland buitcn dc daar ter plaatsc geldende werktjden.

Artikcl l 0

De Regeling tarievcn vissersvaartuigen l 9991 als volgt gewijzigd:

A

Voor artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidtmde!

Artikel l

1 . De in dezc rcgcling gcnoemde tarieven zijn verschuldigd voor het venichten van werk- zaamhcden of dienstcn door ambtenaren van de Nederlandse Antillen of van Aruba.

2. Indien de in deze regeling genoemde ce|iûcaten door de Scheepvaartinspcctie van de Ncderlandse Antillcn. onderscheidelllijk Aruba worden afgegeven, luidcn de in dcze rege- ling gtnoemde taricvcn in hct betaalmiddel van de Nederlandse Antillcn, ondtrsclïeiden- lijk Aruba.

B Artikel 10 vervalt.

C

Dc laatste zin in de aanhef van de bijlage komt tc luiden:

Deze termijn begint op de dag van vertrck uit de Nederlandsc Antillen of Aruba en eindigt op de desbetre|ende dag van terugkomst in de Nederlandse Antillen of Aruba.

Artikel 1 l

Deze regeling treedt in werking met ingang van l ianuari 2002.

Artikel 12

Dcze regcling wordt aangehaald als: Regcling Nederlandse taricven vissersvaattuigen 2002.

0

0

(5)

Pagina 5

Deze regelùlg zal luet de toclicllting wordel) geplalttst ùl de Staatscourallt. de Cttraçatlscllc Courant en llet Aiolldigingsblad vall Aruba.

Afkolldigillgstnlad van Aruba 2002 no. 1 7 DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSFAA'F, T. Netelenbos

0

0

(6)

Pagina 6 Aiolldigingsblad van Aruba 2002 no. I 7

Bijlage als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Regeling Nederlandse tarieven vis- sersvaartuigen 2002

Ollderzoekstenxlijll als bedoeld in artikel 8, eerste lid. Deze termijn begint op de dag van vcrtrek uit Ncderland en eindigt 01) de dag van terugkonwt ill Nederland.

Nieuwbouw lengte Aantal dagen a. lliet geklassecrde vissers- < 24 meter l 4 vaa|uigell

b. niet geklasseerde visscrs- > 24 llleter 22 vaartuigcn

c. lliet gcklasseurde mossel- > 24 nletcr 12 vaartuigen

d. geklasseerde vissemvaar- > 24 Ineter I 8 tuigen

0

0

(7)

Pagina 7 Aool|digilagstnlad van Aruba 2002 no. 1 7 Toelichung

Algemeen

Onderhavige regeling strekt tot aanpassing van de tarieven van de Regeling tarieven vis- sersvaartuigen l 999 aan de loon- cn prijsstijgilpgen die zich in de afgelopen iaren hcbbcn voorgedaan. De tarieven zijn mct 5% verhoogd. De tarict'sverllogingell zullén allcen gcl- dcn voor werkzaamheden of diensten die wordcn vcnicht door ambtenaren van Ncdcr- land. Voor werkzaamheden of dienstcn van alnbtcnaren van de Nederlandse Antillcn en Artlba blijven de tarieven gclden uit dc Rcgeling taricven vissersvaartuigcn 1 999.

Mct ingang van 1 januari 2002 wordt in Nederland de euro ingevoerd. Daar deze rcgeling op die datum in werking treedt zijn de gewijzigde tarieven in euro's uitged|kt. I)c taric- ven zijn eerst omgezct op twee decimalen waarna zij op hele euro's naar bencdcn zijn afgerond.

Artikelsgewijs Artikelen l en 10

In artikel 1 is bepaald dat dc (lndcrhavige regcling van toepassing is in Ncderland. De Rc- geling tarieven vissersvaartuigcn 1999 blijl't vooralsnog van toepassing op dc werkzaam- hedcn cn diensten die worden verricht door anlbtcnaren van de Scheepvaatillspcctie in de Nedcrlandse Antillen of Aruba. Hicrtoe is in artikel 10 van de olldcrllavige regeling een voo|iening getroffen.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WA'PERSTAAT, T. Netclenbos

0

0

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :