Overzicht acties Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Hele tekst

(1)

Ondernemen 2017-2018-2019

2017

Actie 1:

De nomaad is een activeringscentrum voor drugsverslaafden van "bureauactief", een onderdeel van free clinic Antwerpen. Drugsverslaafden worden via kleinere georganiseerde werkzaamheden terug geactiveerd op de arbeidsmarkt. Free Clinic was gehuisvest in 7 verschillende locaties. Durabrik heeft samen met Gijbels en Torfs de handen in elkaar geslagen en sponsoren geld én kennis. Wim Hochepied begeleidt, samen met een projectleider van Torfs en Gijbels, de bouw van hun nieuw gebouw. Met 3 maken ze ook aannemers en leveranciers warm om hun sociaal steentje bij te dragen (gratis diensten, gratis materiaal,...).

Relevantie SDG:

SDG1: beëindig armoede overal en in al haar vormen. Drugsverslaafden worden via kleine georganiseerde werkzaamheden terug geactiveerd op de arbeidsmarkt om hen zo uit de vicieuze cirkel naar armoede te halen/houden.

(2)

Actie 2:

Vorig jaar vierden we met Durabrik onze 50ste verjaardag. In het kader daarvan lanceerden we de actie 'een hart voor mensen'. Bij elke nieuwe verkaveling schenken we € 1000 aan een lokaal goed doel. En dit doen we 50 keer! In

vergunningsfase wordt het goede doel geselecteerd in overleg met de gemeente en/of een facebookactie. De cheque van € 1000 wordt overhandigd zodra de werken op de verkaveling zichtbare vorm aannemen. In 2016 is de eerste cheque overhandigd in Zwankendamme.

Relevantie SDG:

SDG1: beëindig armoede overal en in al haar vormen. Drugsverslaafden worden via kleine georganiseerde werkzaamheden terug geactiveerd op de arbeidsmarkt om hen zo uit de vicieuze cirkel naar armoede te halen/houden.

(3)

Durabrik hecht als waardengedreven onderneming veel belang aan

maatschappelijk engagement en steunt vanuit deze visie Cunina. Onbaatzuchtig iets terugdoen is één van onze strategische doelstellingen. Niet omdat het moet, maar wel omdat het juist voelt. We vinden het belangrijk om zelf betrokken te zijn. We willen meer doen dan gewoon geld schenken. Op die manier kunnen we als organisatie , én als individu, van onze ervaringen leren. Cunina is een organisatie die kansarme kinderen in de wereld naar school stuurt via

persoonlijke peterschappen. Durabrik betaalt maandelijks de schoolkosten van 20 petekinderen. Het contact met de kinderen is minstens even belangrijk en daarom streven wij er naar dat onze 20 petekinderen briefjes krijgen van onze medewerkers.

Relevantie SDG:

SDG2: beëindig honger, bereik voedselzekerheid,... Cunina stuurt kansarme kinderen naar school via persoonlijke peterschappen. Met deze actie hopen we deze kinderen uit de vicieuze cirkel van armoede en honger te halen/houden.

(4)

Actie 4:

In het kader van de overschakeling naar elektromobiliteit heeft dochterfirma Ecopuur een tool en product in ontwikkeling om elektrisch rijden te optimaliseren met PV panelen en optioneel met EMS (energy management systeem). Zo

verlagen we drastisch de CO2-uitstoot van mobiliteit met een financieel zeer interessant verdienmodel. Elektrische wagens die tijdens de kantooruren opladen verhogen de benuttingsgraad van de PV-stroom waardoor je financieel

optimaliseert (je moet minder stroom aankopen en minder stroom injecteren).

De benuttingsgraad kan nog verder worden geoptimaliseerd met EMS door het gewenste moment "volgeladen" in te geven waarbij de EMS het laden slim managen om maximaal de zonnestroom te kunnen benutten.

Relevantie SDG:

SDG7: verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Door zonne-energie te gebruiken om de elektrische

wagens op te laden verlagen we drastisch de CO2-uitstoot van mobiliteit met een zeer interessant verdienmodel.

(5)

We willen onze werkomgeving omvormen tot een werkplek waar medewerkers activiteitsgericht kunnen werken. Dit betekent dat ze in functie van hun taken, de werkplek kiezen die het best aansluit bij hun behoeften. De werkomgeving moet ook een optimale samenwerking tussen collega’s en over afdelingsgrenzen heen stimuleren. Het traject start met een visie bepaling vanuit de directie.

Vervolgens wordt een grondig behoefte analyse gemaakt, waarbij medewerkers uitgebreid betrokken zullen worden om vervolgens over te gaan naar een

conceptvoorstel. De concrete uitwerking gebeurt door een interieurarchitect.

Relevantie SDG:

SDG8: bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk. We willen onze werkomgeving omvormen tot een werkplek waar medewerkers in functie van hun taken de werkplek kiezen die het best aansluit bij hun behoeften.

(6)

Actie 6:

Durabrik wil een duurzamer wagenpark door elektromobiliteit te stimuleren en CNG wagens op te nemen in de keuzemogelijkheid. Daarenboven wordt er rekening gehouden met de ECOscore wanneer een medewerker een wagen kiest op fossiele brandstof. In dit laatste geval wordt de voorkeur gegeven aan een benzine wagen en enkel indien noodzakelijk als gevolg van een hoog aantal kilometers per jaar een dieselwagen. We moedigen onze medewerkers aan in hun keuze door een budget te geven voor een fiets aan de medewerkers die kiezen voor een CNG wagen of een elektrische wagen.

Relevantie SDG:

SDG9: bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

Door elektrische wagens en CNG wagens aan te moedigen bouwen we aan een veerkrachtige infrastructuur en duurzame mobiliteit.

(7)

Actie 7:

In het kader van het volledig digitaliseren van de processen start Durabrik met de implementatie van een OCR software. OCR software is software die papieren en digitale facturen en overige documenten digitaliseert en linkt aan de

boekhouding en het klantendossier om zo de hoeveelheid papieren documenten sterk te verminderen. OCR leest en herkent na het scannen of het ontvangen in de mailbox de facturen en documenten, waarna de medewerkers na validatie de gegevens verwerken. OCR-technologie laat toe om de belangrijkste informatie van de facturen automatisch te herkennen en klaar te zetten om in te boeken zodat digitaal ontvangen facturen niet meer dienen geprint te worden, zoals bijvoorbeeld de naam van de leverancier, de datum, het bedrag, enzovoort.

Hierdoor kunnen wij de leveranciers voor facturen en klanten voor

bouwdocumenten stimuleren om geen papieren documenten meer te bezorgen.

Dankzij de geïntegreerde workflows kunnen de verschillende verantwoordelijken hun facturen en andere documenten elektronisch goedkeuren.

Relevantie SDG:

SDG12: verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen. Dankzij OCR kunnen we de consumptie van papier verminderen.

(8)

Actie 8:

In 2017 gaan we de actie "plant een boom" opstarten. Hiermee willen we actief nieuw bos creëren bovenop de verplichte acties die moeten gebeuren bij het ontwikkelen van een nieuw terrein. Er wordt een team samengesteld om de actie vorm te geven. Bij wijze van voorbeeld kan de actie zijn: "1 boom per nieuwe klant" of "1 boom per 10 m² nieuwbouw"

of "bomen ter compensatie van de C02-uitstoot van het wagenpark", de juiste invulling zal worden bepaald door het team. De aanplant zal gebeuren via een organisatie zoals Bos+ of natuurpunt.

Relevantie SDG:

SDG15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam,… Dankzij deze actie dragen we actief een “steentje” bij aan het duurzaam bosbeheer.

(9)

Durabrik is een “Great Place to Work” certified bedrijf. Uit de laatste bevraging zijn nog belangrijke kwalitatieve groeipunten naar boven gekomen. Voor deze punten worden werkgroepen opgestart om projecten op te starten en de quick wins uit te voeren. Doel is in de volgende bevraging (nov 2018) weer vooruitgang te boeken. De bevraging voor “Great Place to Work” vindt om de 2 jaar plaats.

Relevantie SDG:

SDG16: bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen … en creëer op alle niveaus doeltreffende , verantwoordelijke en open instellingen. Dit project creëert, dankzij de dialoog tussen werkgever en werknemer, een duurzame ontwikkeling op alle niveaus.

(10)

Actie 10:

Durabrik laat zijn onderaannemers op regelmatige basis beoordelen door klanten en door interne medewerkers van Durabrik. De onderaannemers krijgen deze score, de onderaannemer met de beste score krijgt een incentive (in 2016

mochten deze met een beste score mee naar het EK). Onderaannemers met een lage score (lager dan 3/5 in het jaar 2017) moeten op gesprek komen, met hen wordt besproken wat er slecht is en hoe ze er aan kunnen werken (kwaliteit, communicatie,…). In 2017 wordt er een tweerichtingsverkeer opgestart: we bevragen ook de aannemer naar zijn tevredenheid over Durabrik, zodat we uit deze beoordelingen de werkpunten voor Durabrik kunnen uithalen.

Relevantie SDG:

16: bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen … en creëer op alle niveaus doeltreffende , verantwoordelijke en open instellingen. Dit project creëert, dankzij de dialoog tussen onderaannemer en Durabrik, een vreedzame samenleving.

(11)

Toontjeshuis (VZW) is een nieuw model van sociaal ondernemen, opgericht onder de bezieling van Joost Callens, CEO van Durabrik, dat een eigen woon- en leefomgeving helpt creëren voor mensen met een beperking waarin hun geluk en kwaliteit van leven centraal staan. In een Toontjeshuis wonen 10 à 15 mensen zelfstandig samen, begeleid door een host, in een hedendaagse & zorgende leefomgeving. Kleinschalige leefgroepen wonen binnen een modulair en flexibel systeem op maat van de bewoners. Elke bewoner heeft een privatieve studio en kan gebruik maken van de collectieve ruimtes. Toontjeshuis realiseert duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare woonprojecten.

De host zorgt voor een meerwaarde in de buurt, is een vast aanspreekpunt voor alle betrokkenen en de omgeving, organiseert en coördineert de ondersteuning en waakt over de kwaliteit. De host zorgt voor het actief betrekken van de ouders, buurt, vrijwilligers…

Toontjeshuizen is uniek omwille van de integrale projectontwikkeling en trajectbegeleiding, het verzamelen en delen van kennis en best practices , de ondersteuning over de generaties heen, de kwaliteit van en eigenaarschap over het eigen leven, eigen regie, goed bestuur, onafhankelijkheid en centrale

kwaliteitsbewaking. Als bewoner geef je zelf vorm aan je eigen leven door te kiezen op welke manier je ondersteund wordt en een daginvulling te creëren die aansluit bij je eigen wensen en talenten.

De bouwheer is CVBA Social Impact Fonds Toontjeshuizen – SO, waarbij het sociaal objectief beperkt dividenduitkering vooropstelt voor zijn sociale investeerders en de winsten worden geherinvesteerd in de maatschappelijke doelstelling. Een belangrijk deel van het ‘rendement’ van de investeerders is de sociale impact waarbij het geluk voor de kwetsbare doelgroep centraal staat.

Relevantie SDG:

SDG17: versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling. Door het partnerschip tussen

bouwbedrijf en zorgpartner worden de implementatiemiddelen voor mensen met een beperking versterkt.

(12)

2018

Actie 1:

Durabrik is een “Great Place to Work” certified bedrijf. De bevraging voor “Great Place to Work” vindt om de 2 jaar plaats. Doel is op lange termijn – en ook in de volgende bevraging (nov 2018) – vooruitgang te boeken. Uit de laatste

bevraging zijn belangrijke kwalitatieve groeipunten naar boven gekomen. Uit de interne werkgroep (zie actie 2017) is het thema SAMEN als belangrijk thema geselecteerd.

Voor deze actie focussen we ons op het thema SAMEN. We werken hiervoor aan een projectplan “van afdelingen naar teamorganisatie”, zo groeien we van

afdeling-denken naar project-denken met SAMEN als kernwoord.

Relevantie SDG:

SDG 16: vrede, justitie en sterke publieke diensten. Met dit project werken we aan een goede dialoog op de werkvloer tussen de verschillende afdelingen en tussen werkgever en werknemer.

(13)

Opstellen en standaardiseren van een duidelijke procedure omtrent ‘montage, demontage en gebruik van steiger’ binnen Durabrik, die toepasbaar is voor alle partners (eigen ploegen en onderaannemers). Naast het standaardiseren streven naar een eenduidige implementatie die een verhoogde veiligheid van alle

partners beoogt.

Dit in samenwerking met alle betrokken partijen.

Relevantie SDG:

SDG 3: goede gezondheid en welzijn. Standaardisering en opleiding resulteert in een veiliger werken aan en met steigers, voor onze eigen ploegen en

onderaannemers.

(14)

Actie 3:

Durabrik biedt bewust gelijke kansen aan mannen en vrouwen. Een voorbeeld hiervan is de functie projectleider. Projectleider is een typisch mannelijk aangeschreven functie, gebaseerd op een aantal vooroordelen (waaronder:

“vrouwen kunnen hun mannetje niet staan in deze mannenwereld tegenover de arbeiders en onderaannemers”, “hoe moeten de werven worden opgevolgd bij zwangerschapsverlof”, en ga zo maar verder). Bij Durabrik gelden deze vooroordelen niet: ondanks het grotere aanbod aan mannelijke projectleiders, telt durabrik vandaag al 5 vrouwelijke projectleiders die stuk voor stuk zeer goede resultaten neerzetten én hoog scoren in klantentevredenheid! Een goede keuze!

Het genderneutraal of gendergelijk denken zet zit ook door tot in management en directie. Het managementteam telt meerdere vrouwelijke leden en tegen half 2018 is de directie gender gelijk verdeeld.

Tot op heden telt de directie van Durabrik meer mannelijke dan vrouwelijke directieleden. De huidige financieel directeur zal een rol bekleden in de Raad van Bestuur, zijn plek van financieel directeur komt vrij. Om deze plek in te vullen is op basis van competenties gekozen voor de interne vrouwelijke financieel

manager.

Relevantie SDG:

SDG 5: gendergelijkheid. Durabrik bereikt een gender gelijk verdeelde directie.

(15)

Vandaag worden de meeste Durabrik-woningen voorzien van een gasketel. De uitstoot van deze ketel is (door het hoge rendement en de goede isolatiegraad van de woning) tot 80% lager dan bij de gemiddelde Vlaamse woning, doch met deze manier van bouwen kunnen we de klimaatsveranderingen niet stoppen. Op vlak van isolatie hebben we reeds goede doelstellingen vastgelegd, met deze actie willen we ook de verbranding van aardgas voor woningen drastisch

verminderen. Door toepassing van een warmtenet in nieuwe ontwikkelingen zijn de woningen aangesloten op een centrale bron, die gemakkelijk mee kan

evolueren met de beschikbare hernieuwbare technieken.

Relevantie SDG:

SDG 7: betaalbare en duurzame energie. De ontwikkeling van een betaalbaar concept voor warmtenetten maakt het mogelijk om in nieuwe projecten onze klanten onmiddellijk aan te sluiten op duurzame energie.

(16)

Actie 5:

Toontjeshuis (VZW) is een nieuw model van sociaal ondernemen, opgericht onder de bezieling van Joost Callens, CEO van Durabrik, dat een eigen woon- en leefomgeving helpt creëren voor mensen met een beperking waarin hun geluk en kwaliteit van leven centraal staan. In een Toontjeshuis wonen 10 à 15 mensen zelfstandig samen, begeleid door een host, in een hedendaagse & zorgende leefomgeving. Kleinschalige leefgroepen wonen binnen een modulair en flexibel systeem op maat van de bewoners. Elke bewoner heeft een privatieve studio en kan gebruik maken van de collectieve ruimtes. Toontjeshuis realiseert duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare woonprojecten.

Voor de ontwikkeling van het bouwconcept diende Durabrik samen met Ecopuur en Social Impact Fonds Toontjeshuis een subsidieaanvraag in bij Vlaanderen Circulair om van dit nieuwe concept voor zorgwonen een voorbeeldmodel van circulaire huisvesting te maken. Het circulair denken wordt toegepast zowel op het financieel-juridische (alternatief grondbezit), bouwtechnische (modulair bouwen en circulaire materialen) als het energetische (onderzoek naar energie als service).

Relevantie SDG:

SDG 10: ongelijkheid verminderen. De ontwikkeling van een betaalbaar model voor circulair zorgwonen maakt sociale inclusie voor mensen met een beperking mogelijk.

(17)

Vandaag komen bijna alle medewerkers individueel met de wagen naar Durabrik.

Alles samen leggen de bedienden grootteorde 1,5 miljoen kilometer per jaar af aan woon-werk verkeer. Er is 23 ha bos nodig om deze CO2 op te nemen! Om onze ecologische voetafdruk te verlagen zetten we een mobiliteitsshift op gang naar fietsen, carpoolen en elektrisch rijden. Deze actie is gericht op het

sensibiliseren en faciliteren van carpoolen en fietsen.

Relevantie SDG:

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen. Duurzame verplaatsingen verminderen het aantal vervuilende woon-werk kilometers.

(18)

Actie 7:

De Durabrik bedrijfswagens leggen grootteorde 2 miljoen kilometer per jaar af, waarvan de helft woon-werk verkeer en de helft functioneel voor de uitvoering van de job. Met een aangepaste rijstijl kunnen we heel wat brandstof – en dus ook CO2 uitstoot – besparen. Hiervoor wordt een cursus eco-driving

georganiseerd voor alle medewerkers met een firmawagen.

Relevantie SDG:

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen. Bewust rijgedrag vermindert de uitstoot van de verplaatsingen met bedrijfswagens.

(19)

In 2016 verbruikt Durabrik bijna 10.000 glazen flessen water (waarvan 25%

bruiswater). De brouwer komt hiervoor wekelijks naar Durabrik, hiervoor worden heel wat kilometers gereden terwijl er perfect drinkbaar water uit de kraan komt.

Er gaat ook heel wat water verloren op deze manier… medewerkers nemen een fles plat water mee naar hun bureau, laten het restje staan en na een paar dagen wordt deze fles soms half leeg terug in de bak gezet. Dit is pure waterverspilling.

Met deze actie worden waterkoelers op kraantjeswater geplaatst in Durabrik en voorzien we voldoende Dopper flessen zodat je 400 ml vers getapt plat of bruis water kan meenemen naar je bureau. De waterkoelers bieden koud, bruis en kokend water (voor de theedrinkers) aan. In 2018 worden waterkoelers geplaatst in keukens gelijkvloers en +1 van de nieuwbouw, in de keuken

gelijkvloers van de oudbouw en in de 2 keukens van Ecopuur (Nevele). In 2019 worden, met de interne verbouwing, ook tappunten voorzien in +2 nieuwbouw en +1 en +2 oudbouw.

Relevantie SDG:

SDG 6: schoon water en sanitair. Het plaatsen van drinkwater tappunten verhoogt het duurzaam watergebruik.

(20)

Actie 9:

In 2017 heeft Durabrik zijn duurzaamheidsstrategie “2018-2025” vastgelegd in de kernzin: “Duurzaam wonen in een slimme buurt begint bij mensen”. Er zijn 12 zeer concrete doelstellingen vastgelegd waarmee we tegen 2025 een grote stap gaan zetten naar een nóg duurzamere ontwikkeling. Naast de 12 concrete doelstellingen hebben we ook de Vlaamse Duurzaamheidsmeter als houvast genomen voor de grotere projecten. Deze duurzaamheidsmeter toetst een woonproject af aan meer dan 100 duurzaamheidscriteria, doch het vraagt zeer veel tijd om deze allemaal in te vullen. In fase “aankoop” en fase “ontwerp wooneenheden” ontbreekt de tijd om deze uitgebreide versie te doorlopen.

Binnen deze actie ontwikkelen en implementeren we een tool die op een snellere manier een eerste indicatie geeft over de duurzaamheid van het project in fase aankoop en in fase ontwerp wooneenheden.

Relevantie SDG:

SDG 12: verantwoorde consumptie en productie. Het invullen van een duurzaamheidstool bij aankoop van een project en bij ontwerp van de

wooneenheden geeft inzicht hoe onze projectontwikkeling scoort op de duurzame criteria.

Naam project:

Volgnummer van het project: 0

Adres: 0

Jaartal: 0

Projectontwikkelaar: 0

Link naar locatie google maps: 0

Link naar locatie geopunt: 0

0

1 Landgebruik en ecologie

Vragen Project specifieke verduidelijking berekening ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee

1.1 Het is een brownfield (ex-industriële site) ontwikkeling of het bouwproject is gerealiseerd op locaties met (gesaneerde) verontreinigde bodems.

Om deze maatregel te staven kan men een luchtfoto opzoeken van voor de start van het project.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

1.2 Het is een inbreiding (bestaande gebouwen op de site, verdichten, volledig omringd door bestaande woonfunctie)

Om deze maatregel te staven kan men een luchtfoto opzoeken van voor de start van het project.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

1.3 Tijdens de invulling van de site is er gestreefd naar behoud van waardevolle, natuurlijke

landschapselementen.

Waardevolle natuurlijke

landschapselementen zijnde: oude bomen, beekje, bestaande vijver

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

1.4 Er wordt ruimte gelaten aan de oorspronkelijke fauna en flora als medegebruiker van het gebied of er is een ecologische voorstudie gedaan.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

1.5 Er is gekozen voor inheemse beplanting of andere maatregelen zoals hellingen, water, extensief groen om de biodiversiteit te stimuleren.

Er worden exotische plantensoorten gemeden en er wordt gekozen voor alleen Europese plantensoorten.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

1.6 Het minimum aandeel publiek groen moet minstens 20% van de totale oppervlakte zijn. (Het publiek groen omvat al het openbaar groen) Wat geen publiek is zijn:

privé tuinen, bestrating, parking,…

Als het aandeel publiek groen >/= 20% is de bruto grondslag </= 80%

#DEEL/0! Weet

het niet Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

1.7 Het minimum aandeel woonoppervlakte (= alle

bouwlagen) moet minimaal 30% bedragen.

Ruimtebeslag: horizontale projectie bruto woonoppervlakte/bruto terrein oppervlakte >/= 30%.

(woonoppervlakten: excl. Parkeergarages

& terrassen). Vb: Er wordt gebruik gemaakt van gestapeld wonen (densiteit verhogend) vb.: appartementen, kangeroewoningen, vervlecht wonen.

#DEEL/0! Weet

het niet Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

1.8 Innovatie: er is sprake van innovatieve ingrepen in deze categorie

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Toelichting, advies of suggestie ter verbetering:

2 Water

Vragen Project specifieke verduidelijking berekening ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee

2.1 Er zijn SuDS voorzieningen getroffen die het bufferen en/of infiltreren van regenwater bevorderen.

Voorbeelden SuDS: groendaken, wadi's, groengevels en infiltratiegrachten.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet 2.2 Er zijn waterdoorlatende bestratingen voorzien. Voorbeelden: klinkers met open voegen of

grasdallen als parkeerondergrond

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet 2.3 De verkaveling ligt niet in overstromingsgevoelig

gebied (overstromingsgevoelig = nee, niet overstromingsgevoelig = ja)

https://www.geopunt.be/kaart?viewer_url=h ttps://maps.geopunt.be/resources/apps/Ge opunt-

kaart_app/index.html?id=8ab204de68ea0a 860168eb5e03500008

zie kaart geopunt: Risicozones voor overstromingen: Nieuwe en bevestigde risicozones

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

2.4 Aandeel onverharde of waterdoorlatende oppervlakte:

minimaal 50% van het totale grondbeslag is onverhard.

(onverharde oppervlakten = openbaar groen, privé tuinen en SuDS)

#DEEL/0! Weet

het niet Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

2.5 Innovatie: er is sprake van innovatieve ingrepen in deze categorie

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Toelichting, advies of suggestie ter verbetering:

3 Energie

Vragen Project specifieke verduidelijking berekening ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee

3.1 Er is gebruik gemaakt van energiezuinige en natuurvriendelijke buitenverlichting zowel openbaar domein als privé.

De buitenverlichting heeft weinig/geen invloed op dieren (lichtpollutie) en verbruikt daarbij weinig energie (led).

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

3.2 Er is een gedeeld energienet (warmte/elektriciteit) tussen 2 of meerdere wooneenheden of er is gebruik gemaakt van een smart grid.

Een smart grid is een slim energienet dat de energie-efficiënte bevorderd. Een smart kan een piek aan hernieuwbare energie gemakkelijk sturen.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

3.3 1) Platte daken: Er is een minimum aan 48m²

dakoppervlakte per gezin;

2) Hellende daken: hebben minstens één dakvlak tussen ZO en ZW oriëntatie. (min 30m²) (excl Appartementen)

Excl. verwarmen (zonneboilers of warmtepompen)

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

3.4 Innovatie: er is sprake van innovatieve ingrepen in deze categorie

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Toelichting, advies of suggestie ter verbetering:

4 Gezondheid & sociale waarde

Vragen Project specifieke verduidelijking berekening ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee

4.1 De buitenluchtkwaliteit is boven gemiddeld. De maximale aanvaardbare waarde voor fijnstof PM10 en stikstof Nox moet minder dan 25 µg/m³. De maximale aanvaarde waarde voor fijnstof is minimaal 15 µg/m³.

http://www.vmm.be/data/luchtkwaliteit-in-je- eigen-omgeving

zie kaart vmm Weet

het niet Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

4.2 De geluidskwaliteit is boven gemiddeld, weinig lawaai hinder. De gemiddelde jaarlijkse geluidsbelasting veroorzaakt verschillende soorten verkeer is lager dan 50 dB.

https://www.geopunt.be/kaart?viewer_url=h ttps://maps.geopunt.be/resources/apps/Ge opunt-

kaart_app/index.html?id=8ab204de68ea0a 860168eb5b59f40007

zie kaart geopunt Weet

het niet Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

4.3 Er zijn meer dan 2 soorten woontypologieën. Er is lokale migratie mogelijk.

OB, HOB en GB worden niet gezien als verschillende typologieën. Deze maatregel heeft als doel een mix van verschillende generaties te bevorderen.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

4.4 Er is naast de woonfunctie ook plaats voor publieke functies (bijvoorbeeld horeca, recreatie, diensten, sociale dienstverlening).

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

4.5 Er zijn verschillende woonvormen met oog op een sociale mix van bevolking (prijsklasse, oppervlakte toegankelijkheid) Vb: sociale woningen, toontjeshuizen, budget woningen,…

Er is een universele toegankelijkheid op de site. De site is gemakkelijk toegankelijk voor mensen met een beperking of mensen die financieel niet breed hebben.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

4.6 Er zijn op de site ontmoetingsplekken voorzien. Weet

het niet Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet 4.7 Er is op de site een (natuur gebonden) speelzone

voorzien, voorzieningen speciefiek voor kinderen.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet 4.8 Innovatie: er is sprake van innovatieve ingrepen in

deze categorie

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Toelichting, advies of suggestie ter verbetering:

5 Mobiliteit

Vragen Project specifieke verduidelijking berekening ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee

5.1 De knooppuntwaarde en het voorzieningsniveau scoren goed tot zeer goed.

http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset

&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WM S%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%

zie kaart geopunt Weet

het niet Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

5.2 Er zijn veilige en comfortabele fiets- en voetgangersvoorzieningen.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

5.3 Er is een parkeerplan dat erop gericht is het autoverbruik te doen verminderen, er zijn parkeerpockets voorzien of het aantal parkeerplaatsen is bewust beperkt.

parkeerpocket + ondergrondse parkings onder appartementen

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

5.4 Er zijn comfortabele fietsenstallingen voorzien die zich dichter bij de woningen bevinden dan parking voor auto's.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

5.5 Er zijn publieke laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet 5.6 Er is zijn faciliteiten voorzien voor deelauto's die zich

dichter bij de woningen bevinden dan parking voor private voertuigen.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

5.7 Innovatie: er is sprake van innovatieve ingrepen in deze categorie

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Toelichting, advies of suggestie ter verbetering:

6 Afval en materialen

Vragen Project specifieke verduidelijking berekening ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee

6.1 Op de site is een locatie voorzien voor compostering van groenafval.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet 6.2 Op de site is een centraal afvalpunt voorzien. Gemeenschappelijke afvalcontainer of

centraal afvalophaalpunt

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet 6.3 Er is gebruik gemaakt van bestaande structuren en

componenten, er worden gebouwen/wegen gerenoveerd of herbruikt.

Bestaande structuren worden niet afgebroken maar worden gerenoveerd en opgelapt naar de oorspronkelijke staat.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

6.4 Tijdens de bouwwerken is er een gesloten grondbalans, er is geen grondaanvoer en -afvoer.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet 6.5 1) De materialen voor de bestrating zijn zo gekozen

i.f.v. herbruikbaarheid of zijn zelf herbruikt.

2) Bestaande materialen die reeds aanwezig waren op de site, worden gereycleerd als fundering voor wegenis.

Vb: reeds aanwezige kasseien/klinkers op de site worden hergebruikt of bestaande structuren bijvoorbeeld steenpuin van afbraak worden gebruikt al fundering voor wegenis.

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

6.6 Innovatie: er is sprake van innovatieve ingrepen in deze categorie

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

Weet het niet

d-Scan

Fase 4 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Bruto grondslag: (= bruto terrein opp. - opp. publiek groen) Totale oppervlakte verharding: (= opp. Woningen + wegenis) Benodigde gegevens

Bruto terrein oppervlakte:

Totale oppervlakte publiek groen:

Totale bouwde oppervlakte op het grondvlak:

Bruto woonoppervlakte: (= som van alle bouwlagen)

Totale oppervlakte onverhard: (= private tuinen + publiek groen + SuDS)

(21)

In 2017 werd OCR geïntroduceerd bij Durabrik: de nodige voorbereidingen werden gedaan om digitale facturen in ontvangst te kunnen nemen. In 2017 startte het proefproject, waarbij de papieren facturen van de leveranciers manueel worden gescand en door OCR klaargezet om in te boeken. De basisprogrammatie is gebeurd, in 2018 loopt het feedbacktraject met de software leverancier om de tool op punt te krijgen. Zodra deze op punt staat wordt het mailsysteem geïntroduceerd waarbij de leveranciers de facturen digitaal doormailen en de OCR tool de per mail ontvangen facturen leest en verwerkt. Doelstelling is in 2018 de leveranciers te stimuleren om geen papieren facturen meer te bezorgen.

Relevantie SDG:

SDG 12: verantwoorde consumptie en productie. Digitale facturen verminderen het verbruik van papier.

(22)

Actie 11:

Durabrik verbruikt grootteorde 250.000 kWh elektriciteit op jaarbasis. Dit is een grote hoeveel elektriciteit. In 2017 werd er actief gewerkt aan acties om de printer uit te zetten, het licht uit te zetten en dergelijke, doch de invloed van deze kleine ingrepen is niet merkbaar op dit grote totaalverbruik. Binnen enkele jaren wordt het magazijn vernieuwd, samen met deze vernieuwing zal Durabrik volop inzetten op zonne-energie om zelf elektriciteit op te wekken. Daarnaast zijn er ook enkele investeringen die ons verbruik doen stijgen: fossiele

brandstoffen (aardgas) wordt op middellange termijn vervangen door een warmtepomp op elektriciteit en we zijn volop gestart met de elektrificatie van ons wagenpark – zie andere acties van het charter. Alvorens de zonnepanelen te bestellen willen we een correcte inschatting hebben van ons verbruik én waar mogelijk de nodige besparingen uitstippelen zodat we geen over-installatie moeten doen.

Met deze actie loggen we het verbruik per 5 minuten van de hoofdteller en van enkele grootverbruikers + monitoren we het verbruik en het gedrag van enkele kleinere verbruikers.

Relevantie SDG:

SDG (nr: ) SDG 13: klimaatactie. De smappee brengt het elektriciteitsverbruik in kaart en monitort de evolutie in het verbruik.

(23)

“Onbaatzuchtig iets terug doen voor de maatschappij” is het 7de niveau van de piramide van Barrett. Vanuit onze strategie vinden wij het belangrijk om hier voldoende aandacht aan te besteden. Niet alleen omdat het onze

maatschappelijke plicht is, maar ook omdat sociale doelen unieke leerkansen bieden aan onze eigen medewerkers. In contact komen met mensen die hulp nodig hebben of die anders zijn, zorgt ervoor dat we een ander maatschappij beeld krijgen en om competenties te ontwikkelen om met heel verschillende doelgroepen om te gaan. Durabrik ondersteund vandaag heel wat verschillende goede doelen. Momenteel zitten deze acties heel versnipperd binnen ons bedrijf en missen we nog kansen om medewerkers te betrekken en om

samenwerkingsverbanden met andere organisaties op te zetten.

Met deze actie wil Durabrik de dienstbaarheid voor en samenwerking met sociale organisaties en goede doelen vormgeven en sterker verankeren in onze cultuur, in onze DNA. Samen met de medewerkers willen we onze visie voor het project

“goede doelen” uitwerken.

Relevantie SDG:

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken. De CSR medewerk(st)er zal het luik dienstbaarheid voor Durabrik vormgeven en verder uitbouwen.

(24)

2019

Actie 1:

Door de focus van onze organisatie op dienstbaarheid worden waar mogelijk de diensten ingezet door maakbedrijven of andere organisaties met sociaal

oogmerk. Ook wordt onze organisatie opengesteld voor het opdoen van

ervaringen door mensen met een beperking in een private werkomgeving. Ons HR beleid is in deze ook receptief voor het ontvangen van medewerkers met een beperking. Wij geloven dat deze “open” mentaliteit een externe meerwaarde kan hebben ifv onze maatschappelijke relevantie, maar ook een interne meerwaarde in het kader van het creëren van een mind-shift bij onze eigen medewerkers ifv dienstbaarheid.

Relevantie SDG:

SDG 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen. Met dit project willen we werken aan inclusie, en onze impact als dienstbaar bedrijf verhogen.

Tegelijk bekomen we hiermee dat kwetsbare groepen geactiveerd worden, waardoor het gevoel van eigenwaarde en de financiële stabiliteit verhoogt.

(25)

Het regelmatig eten van fruit en groenten kan als gezond beschouwd worden.

Het stimuleren hiervan vermijdt obesitas, en zorgt voor een rijker en

gevarieerder menu. De keuze voor lokaal geteelde, of fairtrade verhandelde fruit of groentepakketten, zorgt ervoor dat de impact van deze gezondheids-actie niet in tegenstrijd is met de milieu impacten die de teelt ervan genereren.

Relevantie SDG:

SDG 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw. Ondersteunen van ecologisch verantwoorde landbouw, aanbieden van voedingsproducten (fruit en groenten) met fair-trade label, verhogen van de gezondheid van de medewerkers.

(26)

Actie 3:

Regelmatige opleidingen rond duurzaamheid geven onze medewerkers een kijk op de actuele situatie en de problematiek rond duurzaamheid. Ze illustreren het belang van de “eigen” actie in het vermijden van milieu-impacten, en de strijd tegen de klimaatverandering. Enkel medewerkers die zelf overtuigd zijn van de

‘sense of urgency’ zullen dit overtuigend kunnen overbrengen bij onze klanten en stakeholders.

Relevantie SDG:

SDG 4: verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. Opleiding rond duurzaam ondernemen, duurzame ontwikkeling

(27)

1) Onderzoek, welk bouwafval hebben wij ter beschikking, in welke vorm en hoeveelheden?

2) Onderzoek: wie kan bouwafval gebruiken als grondstof?

3) Matchmaking

4) Zorgen dat er een stroom op gang komt van de werven naar de tewerkstellingsplek

Afhankelijk van het product dat zij vervaardigen, kan Durabrik deze mogelijks aankopen

Relevantie SDG:

SDG 8: bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Tewerkstelling van kansengroepen bevorderen. Integreren van sociale economie en maatwerk op het bedrijf.

(28)

Actie 5:

We willen de milieu-impact en de milieukost kennen van de woningen die we zetten. Door de levenscyclusanalyse van materialen te bepalen, krijgen we inzicht op de milieu-impact en milieukost.

Relevantie SDG:

SDG 9: bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie. Wetenschappelijk onderzoek: eigen R&D, samenwerken met en ondersteunen van collectief onderzoek

(29)

Durabrik wil publieke laadinfrastructuur ontsluiten voor haar klanten. Vaak worden straten en parkeergelegenheden bij oplevering van een verkaveling overgedragen aan de gemeente. Om daar een laadpaal duurzaam te kunnen optrekken, moet de gemeente akkoord gaan dat een laadpaaloperator een laadpaal uitbaat op deze publieke plaats. Daartoe is een relatie tussen de

gemeente en de operator nodig. Durabrik wil deze relatie faciliteren, alsook een concessieovereenkomst opstellen die de uitbater rechtszekerheid biedt ifv de langlopende uitbating van de elektrische laadpaal.

Relevantie SDG:

SDG 11: maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

(30)

Actie 7:

Inventariseren va onze afvalstromen, informatie verzamelen rond best-practices in de bouwwereld, plan van aanpak opstellen voor vermijden en/of maximaal hergebruik van onze afvalstromen.

Relevantie SDG:

SDG 12: verzeker duurzame consumptie en productiepatronen. Sluiten materiaalstromen, afvalreductie / verwerking

(31)

De klimaatactie kan alleen slagen als het klimaat hoog op de agenda blijft, en als zo veel mogelijk mensen gewezen worden op de sense of urgency. Durabrik heeft een omvangrijk netwerk aan partners en stakeholders. Deze willen wij onderdompelen in een ‘klimaat-bad’ om het te wijzen op onze en ieders verantwoordelijkheid. Het event dat we voor ogen hebben zal informatief zijn (twee gerenommeerde sprekers) en interactief (faciliteren van discussies en inzichten)

Relevantie SDG:

SDG 13: neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

(32)

Actie 9:

We zijn ons niet erg bewust van ons drinkwaterverbruik en anderzijds de

fragiliteit ervan: drinkwater is een heel schaars goed waar we bijzonder veel zorg voor te dragen hebben. Bovendien is onze grondwatertafel systematisch te laag, waardoor een slimmer gebruik van water zich opdringt. De klimaatverandering zelf noopt ons om hier nu al acties rond te nemen, gezien onze streken na al aan het ‘verdrogen’ zijn.;

Relevantie SDG:

SDG 14: behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen. Waterverontreiniging beperken door

effluentbehandeling, reductie debiet, soort vervuiling

(33)

Als bouwbedrijf kunnen we de impact van de materialen die gebruikt worden in het bouwproces niet negeren. Eenmaal de energie-component van de

gebruiksfase onder controle, verlegt de milieu en klimaat focus zich naar de duurzaamheid of niet-duurzaamheid van gekozen bouwmaterialen. Deze

duurzaamheid dient ingeschaald te worden door een LCA onderzoek. Eén van de minst duurzame materialen is de in situ gespoten polyurethaan, die als

vloerisolatie onder de dekvloer van een woning worden aangebracht. Hiervoor zijn alternatieven, die we moeten onderzoek op kostprijs, kwaliteit en

milieuprofiel. Eenmaal een beter alternatief gekozen is, dienen we dit toe te passen in een testproject, en daarna uit te rollen bij al onze woningen.

Relevantie SDG:

SDG 15: bescherm, herstel en bevorder duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

(34)

Actie 11:

Aangezien we duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, dienen we niet enkel naar de energieprestaties van een woning te kijken, maar ook de materialen waaruit het gebouwd is. Bosbeheer, of eerder het gebrek eraan, kan grote schade aanrichten. FSC en PEFC zijn labels die een duurzaam bosbeheer

garanderen. In die zin moet het streven ernaar zijn om dergelijk hout maximaal in te zetten als alternatief op niet gecertificeerd hout.

Tropisch hardhout werd en wordt ingezet om duurzame buitenelementen van onze woningen mee te realiseren. Tegenwoordig zijn er echter lokaal geweekte en thermisch behandelde houtsoorten, die een evenwaardig doch duurzamer alternatief betekenen.

Relevantie SDG:

SDG 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam.

(35)

Durabrik wil zich ertoe verbinden om voor elke vierkante meter beton die er op bouwgrond komt, de creatie van een vierkante meter natuur te financieren ism Natuurpunt. Dit gebeurt via een samenwerkingsovereenkomst.

Relevantie SDG:

SDG 17: versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :