OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

(2)

Nummer : 1

Datum : 7 april 2015

Gegevens onderneming : AUTOBEDRIJF BURGERHOUT B.V., h.o.d.n.

DRIVEIN CAR SERVICE IJMUIDEN, statutair gevestigd te Weesp en zaakdoende te (1971 HA) IJmuiden aan de Zeeweg 5;

Faillissementsnummer : C/15/15/153 Datum uitspraak : 24 maart 2015

Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen

Rechter-commissaris : Mr. drs. A.J. Wolfs

Activiteiten onderneming : Autobedrijf (handel en reparatie)

Omzetgegevens : Zie 1.2

Personeel gemiddeld aantal : 4

Verslagperiode : 24 maart tot 7 april 2015 Saldo einde verslagperiode : € 3.476,50 (ING Bank) Bestede uren verslagperiode : 28 uur en 30 minuten Bestede uren totaal : 28 uur en 30 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Autobedrijf Burgerhout B.V. is opgericht op 4 december 2013 door de heer Kees Burgerhout. De heer Burgerhout was sinds de oprichting enig directeur en aandeelhouder van curanda. Daarvoor was de heer Burgerhout enkele jaren directeur aftersales bij de Martin Schilder Groep.

De onderneming maakte gebruik van het door Martin Schilder Holding B.V.

gevoerde concept DriveIn Car Service. Hiertoe was op 31 januari 2014 een licentieovereenkomst gesloten. Ín februari 2014 zijn de werkzaamheden gestart, nadat curanda eveneens per 31 januari 2014 diverse materiële en immateriële activa van de voormalige Martin Schilder Vestiging in IJmuiden van Martin Schilder Holding B.V. had overgenomen.

1.2 Winst en verlies

omzet resultaat eigen vermogen

2014 374.952 -/- 20.808

(3)

1.3 Balanstotaal

2014: In onderzoek

1.4 Lopende procedures

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder lopen er geen gerechtelijke procedures.

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling. De overige gebruikelijke zakelijke verzekeringen zullen worden opgezegd.

1.6 Huur

a. Bedrijfsruimte

Er wordt bedrijfsruimte gehuurd aan de Zeeweg 5 te IJmuiden. De bedrijfsruimte bestaat uit een showroom, een werkplaats, diverse magazijnen en kantoorruimten.

Voorts wordt een buitenterrein aan de Heidestraat 41 te IJmuiden gehuurd. De huur bedraagt € 6.409,- per maand inclusief btw. De huur is op 26 maart 2015 schriftelijk opgezegd.

Overige bedrijfsmiddelen Niet van toepassing.

1.7 Oorzaken faillissement

De onderneming is in februari 2014 door curanda overgenomen van Pictor Beheer B.V. en Martin Schilder Holding B.V. (hierna “Martin Schilder”). De garage in IJmuiden was tot 2011 een vestiging van Martin Schilder (Volkswagen, Audi, Seat en Skoda). In 2011 is de garage verder gegaan volgens het door de Martin Schilder bedachte concept “DriveIn Car Service”. DriveIn Car Service is opgezet als een full service garage voor alle merken met diverse vestigingen in Noord-Holland.

Bij de overname van het lopende bedrijf zijn door curanda onder meer de inventaris (werkplaats en receptie) overgenomen, alsmede de goodwill, waaronder het klantenbestand. Dat klantenbestand omvatte uitdrukkelijk niet het onderhoud aan de eerder genoemde VAG merken jonger dan vier jaar.

Onderdeel van de overeenkomst was tevens de op naam van Martin Schilder staande huurovereenkomst aan de Zeeweg 5 te IJmuiden, alsmede het personeel dat reeds vele jaren in loondienst bij haar werkzaam was in de vestiging te IJmuiden. Omdat Martin Schilder belang had bij een overname c.q. voortzetting van het tot 2016 lopende huurcontract en de overname van de vier personeelsleden, is de overnamesom bepaald op € 37.500,- ex btw. In die overnamesom was aldus rekening gehouden met het voordeel dat Martin Schilder had om geen afkoopsommen aan de verhuurder en haar werknemers in IJmuiden te hoeven voldoen.

(4)

Volgens de bestuurder bleek circa acht maanden na de overname dat ondanks diverse marketingacties veel voormalige klanten van de garage niet meer voor hun onderhoud naar IJmuiden kwamen. Uit onderzoek is toen gebleken dat na de overname door curanda veel van de door curanda overgenomen klanten hun auto in onderhoud hadden gegeven bij een vestiging van Martin Schilder in Haarlem of Heemskerk. Nadat deze klanten telefonisch door de bestuurder van curanda waren gevraagd naar de reden van de overstap, bleek dat het callcenter van Martin Schilder deze klanten met regelmaat benaderde en hen aanbood de auto bij haar in onderhoud te geven, tegen het verkrijgen van extra korting, gratis vervangend vervoer en/of ophaalservice.

De directie van Martin Schilder is hierop herhaaldelijk door de bestuurder van curanda aangesproken. Ondanks dat diverse keren beterschap werd beloofd, is het benaderen van het door curanda overgenomen klantenbestand doorgegaan. De oorzaak daarvan zou onder meer gelegen zijn in het feit dat het aan curanda verkochte klantenbestand niet was verwijderd uit het klantensysteem van Martin Schilder, waardoor ook deze klanten als “bewerkbaar” werden gezien.

Hoewel juist een groei van het aantal klanten nodig was om de garage rendabel te kunnen maken bleek, aldus de bestuurder, het aantal klanten vanaf de overname drastisch te zijn afgenomen. Het geld dat gereserveerd was om tegenvallende resultaten op te kunnen vangen was daardoor al na één jaar op, zodat de bestuurder voorzag dat curanda binnen afzienbare tijd niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. In verband daarmee is op eigen aangifte door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, het faillissement uitgesproken.

Vanwege de feitelijke vestigingsplaats is het faillissement voor verdere behandeling overgedragen aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

De oorzaken zijn thans in onderzoek.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 4 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : 5

2.3 Datum ontslagaanzegging :

Bij schrijven van 25 maart 2015 zijn de arbeidsovereenkomsten met machtiging van de rechter-commissaris en de mededeling dat beroep bij de Rechtbank mogelijk is opgezegd, een en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn. Het UWV is van dit ontslag in kennis gesteld. In verband met de overname van de loonverplichtingen heeft op 30 maart 2015 in IJmuiden een intake door het UWV plaatsgevonden.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, ontslag en informeren van het personeel, organiseren en bijwonen collectieve intake werknemers door het UWV, diverse correspondentie en overleg met betrokkenen.

(5)

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving :

Aangetroffen is een complete werkplaatsinrichting, alsmede diverse inventaris, onder meer bestaande uit kantoormeubilair en computer hardware. Deze activa zijn op 30 maart 2015 door het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (NTAB) getaxeerd.

3.6 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend.

3.7 Boedelbijdrage :

Ten aanzien van de inventaris is een boedelbijdrage vermoedelijk niet aan de orde, aangezien het bodemvoorrecht van de fiscus hier geldt. Zie verder 3.8.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, alsmede divers contact met betrokkenen, waaronder pandhouder en taxateur.

Voorts zijn diverse opkopers uitgenodigd de activa te bezichtigen en een bod uit te brengen.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De vordering van de fiscus is bevoorrecht boven het stil pandrecht van Rabobank IJmond Noord op de inventaris. In verband daarmee zal door de curator op grond van artikel 57 lid 3 FW het bodemvoorrecht namens de fiscus worden uitgeoefend.

De totale vordering van de fiscus is thans nog niet bekend, doch zou volgens voorlopige inschattingen bestaan uit achterstallige omzetbelasting en loonheffing.

(6)

Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving :

Aangetroffen is een geringe voorraad auto-onderdelen en onderhoudsmaterialen.

Deze voorraad is door het NTAB getaxeerd.

Tevens is nog aanwezig een kleine voorraad gebruikte auto’s. Ook deze zijn getaxeerd.

3.10 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend.

3.11 Boedelbijdrage : Nog niet bekend.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, alsmede divers contact met betrokken, waaronder pandhouder en taxateur. Voorts zijn diverse opkopers uitgenodigd de activa te bezichtigen en een bod uit te brengen.

Andere activa

3.12 Beschrijving : Niet van toepassing.

3.13 Opbrengst : Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : € 10.718,97

4.2 Opbrengst : Nog niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage : Nog niet bekend.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank :

Nog niet bekend. De Rabobank IJmond is bij schrijven van 24 maart 2015 uitgenodigd haar vordering in te dienen en eventuele zekerheidsrechten onder overlegging van bewijstukken kenbaar te maken.

(7)

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen leaseovereenkomsten gesloten.

5.3 Beschrijving zekerheden Nog niet bekend.

5.4 Separatistenpositie Nog niet bekend.

5.5 Boedelbijdragen Nog niet bekend.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Enkele leveranciers hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

Leveranciers met een geldig eigendomsvoorbehoud zullen worden uitgenodigd hun eigendommen retour te nemen.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

5.8 Retentierecht

Er worden geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, waaronder diverse correspondentie en telefonisch contact met banken en leveranciers.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

Niet van toepassing. De garage was per datum faillissement reeds een week gesloten.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

(8)

Doorstart:

6.3 Beschrijving

Getracht zal worden een doorstart te realiseren, doch dit is onder meer afhankelijk van Martin Schilder als hoofdhuurder van de bedrijfsruimte.

6.4 Verantwoording Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst

Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

2014: (Nog) niet gepubliceerd.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

(9)

8.2 Preferente vordering fiscus : p.m.

8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 26*

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 34.450,51*

*Volgens administratie van curanda. Dit bedrag is exclusief de vordering van de bank.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :

Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder lopen er geen gerechtelijke procedures.

9.2 Aard procedure Niet van toepassing.

9.3 Stand procedure Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

• Administratief onderzoek.

• Onderzoek eventuele pauliana’s en aansprakelijkheden.

• Inning debiteuren.

(10)

• Verkoop voorraad auto’s.

• Verkoop voorraad onderdelen.

• Verkoop inventaris.

• Oplevering bedrijfspand aan verhuurder.

• Eindafrekening met pandhouder.

• Afwikkelen faillissement.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 7 juli 2015 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 7 april 2015 mr. W.Ph. Steenhuisen

curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :