OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 1

Datum : 8 mei 2013

Gegevens onderneming : Iris Holding B.V., gevestigd te 1951 NA

Velsen-Noord aan de Leeghwaterweg 1B, tevens handelend onder de namen:

- Iris Security

- Iris Veiligheidsgroep B.V. i.o - Iris Services B.V. i.o.

- Iris Event Security B.V. i.o.

- Iris Verkeer B.V. i.o.

Faillissementsnummer : F. 15/13/254

Datum uitspraak : 18 april 2013, onder intrekking van de op 12 april 2013 voorlopig verleende surseance van betaling.

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. J. Snitker Activiteiten onderneming : Beveiligingsbedrijf Omzetgegevens : € 2.556.879,-- (2012)

Personeel gemiddeld aantal : 79 (grotendeels oproepkrachten) Verslagperiode : 12 april 2013 tot 8 mei 2013

Saldo einde verslagperiode : Faillissementsrekening € 100.000,-- ING bankrekening € 58.619,17 Bestede uren verslagperiode : 258 uur en 24 minuten

Bestede uren totaal : 258 uur en 24 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie

De vennootschap is op 28 november 2005 opgericht door een schoonmaakbedrijf.

In 2007 zijn de aandelen overgedragen aan de heer B.H. Hagen, die vervolgens ook enig bestuurder was.

Vanwege gezondheidsproblemen heeft de heer Hagen in januari 2011 de aandelen verkocht aan twee managers van de onderneming, de heren H. Meesters en D.R.

Bruijn.

(2)

Per datum faillissement hield Hagen 25% van de aandelen en Meesters en Bruijn ieder 37,5%.

Per 3 januari 2011 is Hagen teruggetreden als bestuurder en zijn Meesters en Bruijn benoemd tot bestuurders.

De directie was voornemens om de verschillende activiteiten van de onderneming onder te brengen in afzonderlijke besloten vennootschappen.

Om deze reden zijn de in de aanhef genoemde besloten vennootschappen in oprichting per januari 2013 bij het handelsregister ingeschreven.

Vooruitlopend op de uiteindelijke oprichting is per 1 januari 2013 Iris

Veiligheidsgroep B.V. i.o. ingeschreven als bestuurder van Iris Holding B.V.

Op 3 april 2013 is de heer Bruijn door de algemene vergadering van aandeelhouders per direct ontslagen.

Vanaf dat moment was alleen Meesters bestuurder.

Op 9 april is ook de heer Meesters door de algemene vergadering van aandeelhouders ontslagen.

Meesters heeft de rechtsgeldigheid van dit ontslagbesluit betwist en op 12 april 2013 surseance van betaling aangevraagd.

Organisatie

De onderneming is een beveiligingsbedrijf dat zich met name richt op objectbeveiliging, surveillance, portiersdiensten, verkeersregeling en evenementenbeveiliging.

De onderneming heeft enkele jaren geleden de activiteiten overgenomen van IJmond Bewaking en Spaarne Beveiliging.

1.2 Winst en verlies

Omzet Resultaat Eigen vermogen

2010 1.281.689 59.845 77.844

2011 1.485.267 24.262 102.106

2012 2.556.879 (193.239) (91.133) *

* Interne cijfers.

1.3 Balanstotaal

€ 755.646,-- per ultimo 2012.

Hier is een vordering op de directie in opgenomen van € 282.063,--.

1.4 Lopende procedures Geen.

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling.

De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd.

(3)

1.6 Huur

De vennootschap was gevestigd in een kantoorruimte te Velsen-Noord, deze huurovereenkomst is opgezegd.

1.7 Oorzaken faillissement

De onderneming is in 2011 en 2012 fors gegroeid.

Deels doordat aanbestedingsprocedures zijn gewonnen, deels doordat nieuwe activiteiten op het gebied van verkeersregelen zijn begonnen, en deels autonoom.

Deze groei heeft geleid tot aanzienlijk hogere kosten.

Het (bijna geheel geleasde) wagenpark is vernieuwd, er is meer personeel in dienst genomen en het bedrijf is verhuisd.

Naar zeggen van de directie was eerst voorjaar 2013 duidelijk dat er in 2012 een fors verlies was geleden.

Daarnaast was er per ultimo 2012 een vordering van de vennootschap op de directie van € 282.063,--.

De directie heeft aangegeven dat deze vordering grotendeels is ontstaan omdat de koopsom van de aandelen die zij van Hagen hadden gekocht, moest worden betaald met geld van de onderneming.

Een en ander is hoofdzakelijk gefinancierd doordat de belastingen al geruime tijd niet zijn betaald.

Per datum faillissement was er een achterstand van ruim € 500.000,-- en de belastingdienst had een executieverkoop aangekondigd voor 18 april 2013.

Naar eventuele andere oorzaken vindt onderzoek plaats.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 79 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : ca 80

2.3 Datum ontslagaanzegging : 18-4-2013

Werkzaamheden:

Nadat gebleken was dat geen voldoende financiële middelen beschikbaar waren om de financiële verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten na te komen, is ontslag aangezegd.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : Opslagunit Tingietersweg 22 te Haarlem

(4)

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t.

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

Vastgesteld is dat de opslagunit thans leeg is.

Een makelaar zal opdracht tot verkoop worden gegeven.

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage

Inventaris € 15.000,-- n.v.t.

Voertuigen p.m.

Werkzaamheden:

De inventaris, computers, portofoons en uniformen zijn, voor zover eigendom, verkocht in het kader van na te melden doorstart.

Er zijn 2 voertuigen in eigendom, deze zullen worden verkocht.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus N.v.t..

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Onderhanden werk.

3.10 Verkoopopbrengst : p.m.

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

Doorgaans werd maandelijks gefactureerd.

Een deel van de omzet werd gecedeerd aan een factormaatschappij.

Tijdens de surseance zijn de laatste facturen over maart gereed gemaakt.

De facturen terzake de maand april worden thans gereed gemaakt.

Andere activa

3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst

Goodwill/immateriële activa € 100.000,--

(5)

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : circa € 150.000,-- nominaal Vordering op directie : circa € 282.063,--

4.2 Opbrengst : p.m.

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

De debiteuren worden met het versturen van de facturen over april 2013 tot betaling aangeschreven.

Met de directie zal nog overleg plaatsvinden over de rekening-courantvorderingen.

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank

Er is geen bankkrediet.

5.2 Leasecontracten

29 voertuigen werden operationeel geleased.

1 voertuig werd financieel geleased.

Het meubilair was inbegrepen in de huur van de kantoorruimte.

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zouden geen zekerheden zijn verstrekt.

De heer Hagen heeft aanspraak gemaakt op een hypotheek op de opslagunit, maar er is geen rechtsgeldige hypotheek bij het kadaster ingeschreven.

5.4 Separatistenpositie N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

5.8 Retentierecht

(6)

Werkzaamheden:

Diversen.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

De activiteiten van de onderneming zijn tot de datum van de doorstart, 25 april 2013, voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging Volgt bij verslag 2.

Werkzaamheden:

Coördinatie en controle.

Doorstart:

6.3 Beschrijving

Nadat de surseance van betaling was uitgesproken, hebben niet alleen de curator, maar ook de (financieel) adviseurs van twee van de drie aandeelhouders

onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van de vennootschap.

Uiteindelijk bleken met name de zeer aanzienlijke vordering van de belastingdienst en de positie van de 3 aandeelhouders hier aan in de weg te staan.

Daarop is de Rechtbank verzocht het faillissement uit te spreken, en zijn onderhandelingen gestart met een aantal gegadigden.

6.4 Verantwoording

Er zijn diverse biedingen uitgebracht.

Uiteindelijk is gekozen voor verkoop van de afdeling surveillance en

alarmopvolging aan N.V.D. Beveiliging te Haarlem, en de overige activiteiten aan HB Bewaking uit Badhoevedorp.

Aan hoeveel personeelsleden uiteindelijk een baan kan worden aangeboden is afhankelijk van de vraag hoeveel klanten behouden blijven.

6.5 Opbrengst

€ 100.000,-- goodwill en € 15.000,-- inventaris, portofoons en uniformen.

Werkzaamheden:

Inventarisatie, distributie verkoopmemorandum, onderhandelingen etc.

(7)

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De afgelopen 3 jaar zijn de jaarrekeningen steeds tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

Aangezien de vennootschap binnen de door artikel 2:396 BW gestelde grenzen valt, hoeft aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de getrouwheid daarvan te worden toegevoegd.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen

Aangezien enige vordering is verjaard, is onderzoek niet opportuun.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus/onrechtmatig handelen In onderzoek.

Begin april 2013 is € 117.000,-- overgemaakt naar de bankrekening van Iris Services B.V. i.o.

Op 11 april 2013 is een bedrag van € 62.500,-- overgemaakt naar de bankrekening van een administratiekantoor onder vermelding van “loonbetalingen”.

De kennelijke bedoeling was dat dit geld zou worden gebruikt om de lonen van personeel te betalen.

Dit administratiekantoor heeft een bedrag van € 60.000,-- op 17 april 2013

overgemaakt aan Brenchi Sales & Marketing B.V., een vennootschap van de heer Van Doorn.

Aan deze partij is in het zicht van het faillissement ook € 10.890,-- overgemaakt door curanda.

Inmiddels zijn diverse beslagen gelegd en worden deze partijen in rechte betrokken.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 500.000,-- + p.m.

(8)

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : p.m.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ca. € 100.000,-- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

- Administratiekantoor Membre.

- Brenchi Sales & Marketing B.V.

- R. van Doorn 9.2 Aard procedure

Terugvorderen gelden die in het zicht van het faillissement op onrechtmatige wijze uit het vermogen van curanda zijn gehaald.

9.3 Stand procedure

Beslagen gelegd, de dagvaarding is uitgebracht.

Werkzaamheden:

Onderzoek, beslagen, dagvaarding, besprekingen.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* Administratief onderzoek

* Verkoop opslagunit

* Verkoop voertuigen in eigendom

* Incasso debiteuren

* Incasso vordering op directie

* Onderzoek oorzaken faillissement

* Incasseren en afrekenen onderhanden werk

* Procedure onrechtmatig onttrokken gelden

(9)

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 12 augustus 2013 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 8 mei 2013 Mr. A.G. Moeijes, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :