FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 februari 2015

Hele tekst

(1)

84813

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 3 Datum: 20 februari 2015

Gegevens onderneming : J.F. Kriek en Zonen Beheer B.V.

Schulpstet 21 te (1901 JI-1) Castricum Nummer faillissement : F14/14/274

Datum uitspraak : 23 september 2014

Curator : G.G. Boeve

Rechter-commissaris : mr. M.S. Lamboo

Activiteiten onderneming : Financiele holding Omzetgegevens : 2012: € 74.129,-- Personeel gemiddeld aantal : 0

Saldo einde verslagperiode : € 880,72

Kasbankrekening : NL77KASA0223258504

Verslagperiode : 3 (10 januari 2015- 20 februari 2015)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit vers lag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap J.F. Kriek en Zonen Beheer B.V. (hierna:

'de vennootschap')

is opgericht bij notariele akte van 22 augustus 1979. Enig

aandeelhouder van de vennootschap is Han Kriek en Zonen Beheer B.V. Bestuurder van de vennootschap is de heer Hj. Kriek. De vennootschap heeft een 100%

deelneming in het geplaatste aandelenkapitaal van de besloten vennootschap Loodgietersbedrijf J.F Kriek en Zonen B.V. en een 100% deelneming in het geplaatst

(2)

aduocaten

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

aandelenkapitaal van de besloten vennootschap Dakdekkersbedrijf Kriek en Zonen B.V.

Op 12 augustus 2014 is Loodgietersbedrijf J.F. Kriek en Zonen B.V. in staat van faillissement verklaard op eigen aangifte. Op 23 september 2014 is

Dakdekkersbedrijf J.F. Kriek en Zonen Beheer B.V. in staat van faillissement verklaard op eigen aangifte.

1.1 Winst en verlies

2012: € 141.426,-- verlies (winst- en verliesrekening)

1.2 Balanstotaal

2012: € 222.463,--

1.3 Lopende procedures Niet bekend.

1.4 Verzekeringen N.v.t.

1.5 Huur

Bruikleenovereenkomst

De vennootschap heeft van PostNL een frankeermachine in bruikleen. Deze machine is geretourneerd aan PostNL. De boedel is in afwachting van eventuele restituties.

Verslagperiode 2

Een tweetal bedragen in verband met de geretourneerde frankeermachine ad

€ 15,65 respectievelijk € 865,07 zijn door Post NL inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

_

SC HENKEVELD.

(3)

0

Faillissementsverslag rechtspersoon

3

_I El

= ' • • (

1.6 Oorzaak faillissement

Het faillissement van de vennootschap is op 23 september 2014 uitgesproken op eigen aangifte. Volgens mededeling van de bestuurder was de vennootschap onlosmakelijk verbonden aan Loodgietersbedrijfj.F. Kriel< en Zonen B.V. en Dakdekkersbedrijf Kriek en Zonen B.V. Het faillissement van het

Loodgietersbedrijf is op 12 augustus 2014 op eigen aangifte uitgesproken, waarvan de directe oorzaak zou zijn de terugloop van opdrachten van bouwkundig

aannemer en de hoge salarissen van het personeel van het Loodgietersbedrijf.

Verslagperiode 2

Nader onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0 2.2 Aantal in jaar voor fail!. : 0 2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t.

3. Activa Onroerende zaken

3.1 Beschrijving N.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst N.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek N.v.t.

3.4 Boedelbijdrage

N.v.t.

(4)

aduocaten

4

Faillissementsverslag rechtspersoon

Bedrijfsmiddelen

3 5 Beschrijving

N.v.t.

3.6 Verkoopopbrengst N.v.t.

3.7 Boedelbijdrage N.v.t.

3.8 Bode mvoorrecht fiscus N.v.t.

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving

N.v.t.

3.10 Verkoopopbrengst N.v.t.

3.11 Boedelbijdrage N.v.t.

Andere activa

3.12 Beschrijving

De vennootschap houdt 100% van het geplaatst aandelenkapitaal in het dakdekkersbedrijf en het Loodgietersbedrijf, zoals hiervoor vermeld onder

paragraaf 1.1. De te realiseren activa in de faillissementen van het dakdekkers- en Loodgietersbedrijf zijn naar verwachting onvoldoende om alle crediteuren te voldoen. De deelnemingen vertegenwoordigen dan ook geen waarde.

3.13 Verkoopopbrengst

N.v.t.

(5)

aduocaten

5

Faillissementsverslag rechtspersoon

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Rekening-courant met aandeelhouder

Blijkens de jaarrekening 2012 heeft de vennootschap een vordering in rekening- courant op haar aandeelhouder van € 84.525,--. Er zal onderzoek worden gedaan naar afloop van de rekening-courantverhouding.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Blijkens de jaarrekening 2012 heeft de vennootschap nog een vordering van

€ 37.741,-- op het dakdekkersbedrijf. Er bestaat geen verwachting dat de betreffende vordering zal worden voldaan door het dakdekkersbedrijf in verband met haar faillissement en de stand van de boedel.

Verslagperiode 2

Uit grootboekkaarten d.d. 13 augustus 2014 volgt dat de vennootschap een

rekening-courant schuld van € 44.617,16 aan haar aandeelhouder zou hebben. De eindstand van de rekening-courantverhouding per ultimo 2013 groot € 157.193,37 is echter zonder duidelijke verklaring niet overgebracht naar 2014. Aldus resteert voor de vennootschap waarschijnlijk een vordering op haar aandeelhouder van

€ 112.576,21. Uit nader onderzoek is evenwel gebleken dat een groot aantal betalingen verricht door de aandeelhouder ten goede zijn gekomen van de vennootschap en haar dochterondernemingen. Daarnaast is niet van

verhaalsmogelijkheden bij de aandeelhouder gebleken. Behoudens nieuwe inzichten worden daarom geen verdere incassomaatregelen getroffen om betaling te

verkrijgen van de rekening-courantvordering van de vennootschap op haar aandeelhouder.

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

(6)

6 Faillissementsverslag rechtspersoon

5. Bank / Financiers

5.1 Vordering van de bank(en)

Blijkens de jaarrekening van de vennootschap van 2012 was een creditsaldo op een bankrekening voorhanden van € 10.217,--. ING Bank N.V. is verzocht een opgave te doen van het huidige saldo.

ING Bank N.V. was de huisbankier van het `Kriek-concern'. Uit hoofde van een compte joint - en mede- aansprakelijkheidsovereenkomst tussen Loodgietersbedrijf J.F. Kriek en Zonen B.V., J.F. Kriek en Zonen Beheer B.V. en Dakdekkersbedrijf J.F.

Kriek en Zonen B.V. heeft ING Bank N.V. een bedrag van € 171.308,03 te vorderen.

Verslagperiode 2

Eventuele creditbedragen zijn door ING Bank N.V. verrekend.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

INC Bank N.V. heeft aanspraak gemaakt op de navolgende zekerheden:

- compte joint- en mede- aansprakelijkheidsovereenkomst tussen de failliet, Dakdekkersbedrijf Kriek en Zonen B.V. en Loodgietersbedrijf J.F. Kriek en Zonen B.V.;

- en een pandrecht op de bedrijfsactiva omvattende in ieder geval de algehele bedrijfsuitrusting.

5.4 Separatistenpositie N.v.t.

5.5 Bedongen boedelbijdragen N.v.t.

(7)

7 Faillissementsverslag rechtspersoon

5.6 Eigendomsvoorbehoud N.v.t.

5.7 Reclamerechten

N .v.t.

5.8 Retentierechten N.v.t.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden N.v.t.

6.2 Financiele verslaglegging N.v.t.

Doorstart

6.3 Beschrijving N.v.t.

6.4 Verantwoording N.v.t.

6.5 Opbrengst N.v.t.

6.6 Boedelbijdrage N.v.t.

(8)

8 Faillissementsverslag rechtspersoon

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De dagelijkse administratie werd intern verwerkt. De jaarstukken werden verzorgd door Actan Accountants en Adviseurs.

Verslagperiode 2

Er is zeer beperkt administratie aanwezig. Aan de administratieplicht lijkt niet te zijn voldaan, althans dit is niet met zekerheid vast te stellen omdat de accountant weigert de zich bij haar bevindende administratie af te geven vanwege haar onbetaalde facturen.

Verslagperiode 3

Het is niet vast te stellen of aan de boekhoudplicht is voldaan, Gelet op het ontbreken van verhaalsvermogen wordt geen vordering ingesteld

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft die van boekjaar 2012. Deze is gedeponeerd op 31 januari 2014.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslagperiode 2

Aan de stortingsverplichting lijkt te zijn voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In

onderzoek.

(9)

aduocaten

9 Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 2

Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

Verslagperiode 2

Van paulianeus handelen is niet gebleken.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Nog te verwachten boedelkosten betreffen de kosten van de curator. Overigens zijn geen boedelkosten bekend.

Verslagperiode 2

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het gestelde in verslagperiode 1.

Verslagperiode 3

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het gestelde in verslagperiode 2.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Er zijn nog geen vorderingen ingediend door de Belastingdienst.

Verslagperiode 2

Er zijn nog geen vorderingen ingediend.

Verslagperiode 3

Er zijn nog geen vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UVVV.

Er zijn nog geen vorderingen ingediend door het UWV

(10)

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 2

Er zijn nog geen vorderingen ingediend.

Verslagperiode 3

Er zijn nog geen vorderingen ingediend

8.4 Andere pref. Crediteuren

Verslagperiode 2

Er zijn nog geen vorderingen ingediend.

Verslagperiode 3

Er zijn nog geen vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Een crediteur heeft een vordering ingediend.

Verslagperiode 2

Er hebben twee concurrente crediteuren een vordering ingediend.

Verslagperiode 3

Er hebben twee concurrente crediteuren een vordering ingediend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 71.113,96

Verslagperiode 2

Er is een bed rag ingediend aan concurrente vorderingen ad in totaal € 203.981,70.

Verslagperiode 3

Er is een bedrag ingediend aan concurrente vorderingen ad in totaal 203.987,70.

(11)

aduocaten

Faillissementsverslag rechtspersoon

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal het faillissement eindigen door opheffing bij gebrek aan baten.

Verslagperiode 2

Naar verwachting zal het faillissement eindigen door opheffing bij gebrek aan baten.

Verslagperiode 3

In aanmerking nemende het ontbreken van verwachting op verwerving van aanvullend actief en gezien de stand van de boedel, zullen er na betaling van de boedelkosten geen baten overblijven voor preferente en concurrente crediteuren. Er zal dan ook verzocht worden het faillissement voor te dragen voor opheffing

gebrek aan baten.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) N.v.t.

9.2 Aard procedure N.v.t.

9.3 Stand procedure N.v.t.

10. Overig

1

0.1 Termijn afwikkeling faill.

Nog niet bekend

10.2 Plan van aanpak

In ieder geval dienen de navolgende werkzaamheden nog te worden verricht:

- onderzoek naar administratie;

- onderzoek afwikkeling vorderingen in rekening-courant met aandeelhouder;

(12)

ruari 201 5 N.v.t.

Alk

Faillissementsverslag rechtspersoon

- onderzoek naar positie bank; en

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen.

- - '7741rEf0

Verslagperiode 2

In ieder geval dienen nog de navolgende werkzaamheden te worden verricht:

- afwikkeling faillissement.

10.3 Indiening volgene ye lag

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :