FAILLISSEMENTSVERSLAG

Hele tekst

(1)

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V.,

statutair gevestigd Alphen aan den Rijn en aldaar kantoorhoudende aan de Eikenlaan 229.

Insolventienummer : F.09/14/806

Datum Faillissement : 4 november 2014

Curator : mr. F.J.H. Somers

Rechter-commissaris : mr. W.J. Don (voorheen mr. P. van Essen)

Activiteiten onderneming : Gefailleerde is een dochtervennootschap van (de eveneens gefailleerde) houdstermaatschappij De Ridder Holding B.V.

Gefailleerde exploiteerde in Alphen aan den Rijn een beddenspeciaalzaak.

Omzetgegevens : Volgens de enkelvoudige jaarrekeningen:

2013: € 663.430,00 2012: € 676.731,00 2011: € 685.175,00

Personeel gemiddeld aantal : 3

Verslagperiode : 5 mei 2015 tot en met 2 november 2015.

Bestede uren in verslagperiode : mr. F.J.H. Somers: 7,08 uur

mr. D.S. Volleberg: 10,25 uur

A. de Groot-Slagter: 2,42 uur

Bestede uren totaal : mr. F.J.H. Somers: 55,03 uur

mr. D.S. Volleberg: 82,33 uur

A. de Groot-Slagter: 38,08 uur

S. Barnhoorn 7,25 uur

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen ex artikel 73a Faillissementswet gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De wijzigingen c.q. aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag zijn hieronder met cursieve letter weergegeven.

(2)

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 17 juni 2004. De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. is een dochtervennootschap van De Ridder Holding B.V.

De Ridder Holding B.V. is bij vonnis van de rechtbank Den Haag d.d. 28 oktober 2014 in staat van faillissement verklaard (faillissementsnummer f.09/14/784).

De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. en De Ridder Nachtrust Adviseurs Woerden B.V. exploiteerden een beddenspeciaalzaak waar bedden en aanverwante producten van o.a. merken als Hästens, Auping en Lattoflex werden verkocht. Het is een familiebedrijf dat bestaat sinds 1923 en in haar hoogtijdagen vier vestigingen had. Thans resteren de

vestigingen in Alphen aan den Rijn en Woerden. De vestiging in Woerden is sinds 2013 de facto gesloten. Uitsluitend De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. hield zich nog bezig met de verkoop van bedden en aanverwante producten zoals eigenhandig vervaardigde dons dekbedden. De Ridder Holding B.V. is eigenaresse van het bedrijfspand te Alphen aan den Rijn waarbinnen de onderneming door de dochtervennootschap De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. werd gedreven.

1.2 Winst en verlies

Het resultaat na belastingen bedroeg volgens de enkelvoudige jaarrekeningen:

in 2013: € 58.974,00 in 2012: € -20.659,00 in 2011: € -84.414,00

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg volgens de enkelvoudige jaarrekeningen per:

- 31 december 2013: € 373.008,00; eigen vermogen: € 710.015,00 negatief.

- 31 december 2012: € 286.411,00; eigen vermogen: € 768.989,00 negatief.

- 31 december 2011: € 318.523,00; eigen vermogen: € 748.330,00 negatief.

- 31 december 2010: € 366.956,00; eigen vermogen: € 663.916,00 positief.

1.4 Lopende procedures

Daarvan is volgens de bestuurder geen sprake. Daarvan is de curator ook niet gebleken.

1.5 Verzekeringen

De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. beschikt over een reguliere verzekeringsportefeuille. Deze verzekeringen zijn thans opgezegd.

1.6 Huur

De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. huurde het bedrijfspand in Alphen aan den Rijn van De Ridder Holding B.V. De huur is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd door De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. tegen de rechtens eerst mogelijke datum. Met goedkeuring van de bank en machtiging van de rechter-commissaris zijn de activa van De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. verkocht en wordt het bedrijfspand van De Ridder Holding B.V. verhuurd aan de koper van de activa voor de duur van zes maanden. Deze huurovereenkomst eindigt op 10 juni 2015. Deze

huurovereenkomst is geëindigd op 10 juni 2015 waarna de huurder het gehuurde heeft

(3)

opgeleverd aan de curator. Het onroerend goed is door de curator verkocht en op 6 augustus 2015 geleverd.

1.7 Oorzaak faillissement

De (indirect) bestuurder van gefailleerde, de heer G.J. de Ridder, heeft ter zake het volgende aan de curator medegedeeld.

De Ridder Nachtrust Adviseurs was een familiebedrijf dat sinds 1923 bestaat. In 2008 heeft de bestuurder een derde vestiging in Woerden geopend naast de reeds bestaande vestigingen in Alphen aan den Rijn en Utrecht (de vestiging in Gouda was reeds gesloten).

De vestiging te Woerden kwam, volgens de bestuurder, als gevolg van de financiële crisis nooit echt tot wasdom. De crisis raakte ook de vestigingen in Alphen aan den Rijn en Utrecht waar volgens de bestuurder de omzetten halveerden.

In verband daarmee is de vestiging in Woerden gesloten en is de vestiging in Utrecht overgedragen aan een derde partij.

Volgens de bestuurder heeft ABN AMRO, de financier van gefailleerde, in de maanden voorafgaand aan het faillissement, gefailleerde niet toegestaan het aflossingsschema aan te passen en/of overigens de financieringsvoorwaarden te versoepelen.

Bovengenoemde omstandigheden maakten een faillissement volgens de heer de Ridder onvermijdelijk.

De bestuurder heeft naar zijn zeggen in de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om de onderneming in Alphen aan den Rijn te behouden, waaronder het inbrengen van privévermogen, maar dat heeft niet mogen baten.

Mede gelet op de opstelling van de ABN AMRO heeft de bestuurder zich genoodzaakt gezien het eigen faillissement van de Ridder Holding B.V. en van De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. aan te vragen.

In de komende verslag periode zal de curator verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement doen. De curator heeft de bestuurder verzocht om zijn visie op de oorzaken van het faillissement verder te onderbouwen, mede aan de hand van bewijsstukken.

De curator heeft naar aanleiding hiervan een nadere schriftelijke reactie van de bestuurder ontvangen en tevens met hem gesproken. Op basis hiervan is de curator tot de conclusie gekomen dat de belangrijkste oorzaken van het faillissement worden gevormd door een combinatie is van een sterk dalende omzet – als gevolg van de kredietcrisis die (juist ook) deze branche heeft getroffen – en het feit dat de bank niet bereid bleek tot

kredietverruiming of soepelere aflossingsvoorwaarden c.q. niet akkoord ging met uitstel van betaling. Aannemelijk is dat bestuurder De Ridder zich – ook in financiële zin – tot het uiterste heeft ingespannen om faillissement te voorkomen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van de faillietverklaring waren er drie werknemers bij gefailleerde in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar vóór het faillissement waren ook drie werknemers bij gefailleerde in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator bij brief van 7 november 2014 de arbeidsovereenkomst aan de drie nog bij gefailleerde in dienst zijnde werknemers opgezegd.

(4)

De curator heeft het UWV verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling. De salarissen zijn volgens de bestuurder tot en met 31 oktober 2014 voldaan.

De intake met het UWV heeft op 20 november 2014 plaatsgevonden.

2.4 Werkzaamheden Afgewikkeld.

3. Activa

Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek

ABN AMRO is eerste en tweede hypotheekhouder. Volgens haar opgave heeft zij thans € 1.157.293,03 te vorderen van gefailleerde, de houdstermaatschappij De Ridder Holding B.V. en de andere dochtervennootschap te Woerden. Na verkoop van het onroerend goed heeft de ABN AMRO – met inachtneming van de verkoopopbrengst van het onroerend goed – van gefailleerden thans nog een bedrag van circa € 285.000,00 te vorderen.

Hiervoor resteren geen zekerheden meer.

3.4 Boedelbijdrage

3.5 Werkzaamheden Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan onder andere uit een kantoorinventaris, een heftruck en een (bedrijfs)auto.

3.7 Verkoopopbrengst

De kantoorinventaris inclusief de bedrijfsauto is in overleg met de bank en met machtiging van de rechter-commissaris verkocht voor een totaalbedrag van € 17.000,00 exclusief BTW.

3.8 Boedelbijdrage

Met betrekking tot de voorraden en de auto zijn de bank en de curator een boedelbijdrage van 10% excl. BTW overeengekomen.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus Dit zal worden gerespecteerd.

3.10 Werkzaamheden Afgewikkeld.

(5)

Voorraden/Onderhanden werk 3.11 Beschrijving

Er staat een voorraad in de winkel en het magazijn van gefailleerde bestaande uit onder andere een aantal (showroom)bedden, beddengoed en dekens. De voorraad is verkocht aan een derde.

3.12 Verkoopopbrengst

De voorraad is met goedvinden van de pandhouder verkocht voor een bedrag van

€ 99.000,00.

3.13 Boedelbijdrage

Daarvoor wordt verwezen naar hetgeen onder 3.8 is opgemerkt.

3.14 Werkzaamheden Afgewikkeld.

Andere activa 3.15 Beschrijving

De goodwill (waaronder de website en handelsnaam) van gefailleerde is verkocht voor een bedrag van € 8.000,00.

3.16 Verkoopopbrengst Zie bovenstaande.

3.17 Werkzaamheden Niet van toepassing.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Hiervan is, voor zover thans bekend, geen sprake.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden Afgewikkeld.

5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en)

ABN AMRO heeft bij brief van 11 november 2014 een overzicht van haar openstaande vorderingen uit hoofde van een aan De Ridder Holding B.V., De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. en De Ridder Nachtrust Adviseurs Woerden B.V. verleende kredietfaciliteit gegeven, in totaal belopend € 1.157.293,03 (exclusief rente, kosten en eventuele funding-break schade).

(6)

Het betreft een vordering uit hoofde van een rekening-courant krediet groot € 412.767,03 en een viertal middellange leningen groot tezamen € 744.472,00. Na verkoop van het onroerend goed heeft ABN AMRO een restantvordering van circa € 285.000,00. Hiervoor resteren geen zekerheden meer.

5.2 Leaseovereenkomsten Daarvan is geen sprake.

5.3 Beschrijving zekerheden

Ten behoeve van de kredietfaciliteit, alsmede de verstrekte hypothecaire leningen aan de De Ridder Holding B.V., De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. en De Ridder Nachtrust Adviseurs Woerden B.V. zijn de volgende zekerheden verstrekt:

- krediethypotheek (eerste in rang) van € 1.300.000 op de onroerende zaak gelegen aan de Eikenlaan 229 te Alphen aan den Rijn en een tweede hypotheek van € 350.000 op diezelfde onroerende zaak;

- borgstelling van de heer G.J. de Ridder;

- hoofdelijke aansprakelijkheid van alle tot de groep behorende vennootschappen;

- pandrecht voorraden;

- pandrecht bedrijfsinventaris;

- pandrecht vorderingen op derden;

- achterstelling van vorderingen van de heer G.J. de Ridder op De Ridder Holding B.V.

De bank en de bestuurder hebben de curator bevestigd dat de bestuurder door de bank is ontslagen uit zijn verplichtingen voortvloeiende uit de hierboven bedoelde borgtocht.

5.4 Separatistenpositie

Zie daarvoor het bovenstaande onder 5.3 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een der crediteuren beroept zich op een eigendomsvoorbehoud. Voor zover dit terecht is, zal dit worden geëerbiedigd. Thans is het eigendomsvoorbehoud van deze crediteur afgewikkeld.

5.6 Reclamerechten

Daarvan is geen sprake.

5.7 Retentierechten

Daarvan is geen sprake.

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie

Daarvan is geen sprake. Ten tijde van de faillietverklaring resteerde er nog een klein aantal openstaande bestellingen van klanten. Het grootste deel van deze lopende bestellingen is thans afgewikkeld c.q. overgenomen door andere winkels.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

(7)

6.3 Werkzaamheden

- Niet van toepassing.

Doorstart 6.4 Beschrijving

Zie daarvoor 1.6. Een derde heeft de activa van de gefailleerde onderneming

overgenomen en huurt daarnaast het bedrijfspand van (de eveneens gefailleerde) De Ridder Holding B.V. voor de duur van zes maanden. Deze huur is op 10 juni 2015

geëindigd waarna de huurder het gehuurde aan de curator heeft opgeleverd. Daarmee is dit onderdeel afgewikkeld.

6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden

Afgewikkeld.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

De curator zal onderzoeken of de administratie van gefailleerde voldoet aan de wettelijk eisen. De directie van gefailleerde heeft de administratie inmiddels afgegeven. Een door de curator ingeschakelde financieel deskundige zal de administratie van de gefailleerde nader onderzoeken. Mede aan de hand van dat onderzoek zal worden bepaald of deze voldoet aan de wettelijke eisen.

Dit onderzoek is afgerond. De door de curator ingeschakelde deskundige heeft

geconcludeerd dat voldaan is aan de boekhoudplicht. De curator sluit zich bij dit oordeel aan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het Handelsregister blijken de volgende gegevens:

- boekjaar 2013: gedeponeerd op 21 mei 2014, mitsdien tijdig;

- boekjaar 2012: gedeponeerd op 5 juli 2013, mitsdien tijdig;

- boekjaar 2011: gedeponeerd op 3 augustus 2012, mitsdien tijdig;

- boekjaar 2010: gedeponeerd op 26 maart 2012, mitsdien te laat.

7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant

Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve.

7.4 Stortingsverplichting aandelen Afgewikkeld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft de bestuurder verzocht om zijn visie op de oorzaken van het faillissement verder te onderbouwen, mede aan de hand van bewijsstukken. De curator heeft naar aanleiding hiervan een nadere schriftelijke reactie van de bestuurder ontvangen en tevens met hem gesproken. Op basis hiervan is de curator tot de conclusie gekomen dat de belangrijkste oorzaken van het faillissement worden gevormd door een combinatie van een sterk dalende omzet – als gevolg van de kredietcrisis die (juist ook) deze branche heeft

(8)

getroffen – en het feit dat de bank niet bereid bleek tot kredietverruiming of soepelere aflossingsvoorwaarden c.q. niet akkoord ging met uitstel van betaling. Van onbehoorlijk bestuur is derhalve geen sprake.

7.6 Paulianeus handelen

Dit wordt onderzocht. In het kader daarvan heeft de curator enkele betalingen aan een crediteur welke vlak vóór datum faillissement zijn verricht, in onderzoek. Het gaat om betalingen ter grootte van een bedrag van circa € 17.500,00. De betreffende crediteur heeft zijn standpunt mede aan de hand van bewijsstukken nader toegelicht. Binnenkort kan naar verwachting een beslissing over het al dan niet procederen worden genomen.

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris een (all-in) regeling getroffen inhoudende dat de betrokkenen van de paulianeuze betalingen, na betaling van een bedrag van totaal € 12.500,- aan de boedel, finale kwijting is verleend. Dit bedrag is inmiddels ontvangen en daarmee is deze kwestie afgewikkeld. Van dit bedrag is – naar rato van financieel belang – € 8.801,94 in de boedel van De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. gestort.

7.7 Werkzaamheden

De curator heeft de administratie van gefailleerde onder zich genomen en een onderzoek verricht naar de deponering van de jaarrekeningen en de accountantsverklaring. De curator zal, zoals onder 7.6 vermeld, de betreffende betalingen aan crediteuren nader onderzoeken.

8. Crediteuren

Op basis van de aangeleverde administratie zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven.

8.1 Boedelvorderingen

- Salaris en kosten curator: PM;

- UWV (premie) : € 2.809,77 - UWV (loon): € 16.431,04

8.2 Preferente vordering van de fiscus

Volgens de jaarrekeningen van gefailleerde maakt de vennootschap deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting van de Ridder Holding B.V.; op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid.

De fiscus heeft de navolgende vordering ingediend:

- omzetbelasting: € 50.350,00 - loonbelasting: € 16.194,00

8.3 Preferente vordering van het UWV

UWV heeft de navolgende vordering ingediend:

premievordering: € 474,99 loonvordering € 2.773,09

8.4 Andere preferente crediteuren

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De concurrente schulden van de vennootschap bestaan, volgens de jaarrekening over 2013, onder andere uit vorderingen van leveranciers, De Ridder Holding B.V. en

(9)

vorderingen van derden uit hoofde van leningen. Deze vorderingen zijn niet gedekt door zekerheden. De crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Inmiddels hebben vier concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 1.261,99.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement wordt voor opheffing ex art. 16 Fw voorgedragen.

Preferente en concurrente crediteuren zullen geen uitkering uit de failliete boedel

ontvangen. Slechts een gedeelte van de boedelvordering van UWV zal worden voldaan.

8.8 Werkzaamheden Afgewikkeld.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden

Daarvan is geen sprake.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement wordt met dit (eind)verslag voor opheffing ex art. 16 Fw voorgedragen.

Preferente en concurrente crediteuren zullen geen uitkering uit de failliete boedel

ontvangen. Slechts een gedeelte van de boedelvordering van UWV zal worden voldaan.

10.2 Plan van aanpak Afwikkeling

10.3 Indiening volgend verslag

Het faillissement wordt met dit (eind)verslag voor opheffing ex art. 16 Fw voorgedragen.

Alphen aan den Rijn, 3 november 2015

F.J.H. Somers, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :