Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

FG W orldw ide B.V. 07-05-2018

6

FG W orldw ide B.V. 07-05-2018

6

Holdingma a tscha ppij 07-05-2018

6

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 3.855.548,00

2015 € 1.655.874,00 € -5.316.766,00 € 5.587.152,00 2014 € 1.477.762,00 € -2.464.099,00 € 9.924.751,00

Ve rsla gnumme r 10

Da tum ve rsla g 21-05-2019

Insolve ntie numme r F.10/16/674

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000010131:F002

Da tum uitspra a k 27-12-2016

R-C mr. C de Jong

Cura tor mr. M. Windt

(2)

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De cura tor be na drukt da t de informa tie , in he t bijzonde r de fina ncië le informa tie , in dit ve rsla g onde rw e rp is va n na de r onde rzoe k. In e e n la te r sta dium ka n blijke n da t de ze informa tie (voor e e n be la ngrijk ge de e lte ) moe t w orde n a a nge pa st. Omtre nt de volle dighe id e n juisthe id va n de in dit ve rsla g opge nome n ge ge ve ns ka n da n ook nog ge e n uitspra a k w orde n ge da a n.

07-05-2018 6

0 07-05-2018

6

Boe de lsa ldo

€ 98.586,12

07-05-2018 6

Boe de lsa ldo

€ 84.702,84

21-05-2019 10

(3)

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

va n 14-2-2018 t/m 7-5-2018

07-05-2018 6

va n 8-5-2018 t/m 19-8-2018

22-08-2018 7

va n 20-8-2018 t/m

18-11-2018

19-11-2018 8

va n

19-11-2018 t/m

18-2-2019

19-02-2019 9

va n 19-2-2019 t/m 19-5-2019

21-05-2019 10

Verslagperiode Bestede uren

6 3,50 uur

7 0,70 uur

8 2,30 uur

9 1,40 uur

10 2,20 uur

totaal 10,10 uur

He t tota a l a a nta l ure n da t a a n dit fa illisse me nt is be ste e d be dra a gt 409,90 uur.

19-02-2019 9

He t tota a l a a nta l ure n da t a a n dit fa illisse me nt is be ste e d be dra a gt 412,10 uur.

21-05-2019 10

(4)

1.1 Directie en organisatie 1.2 Lopende procedures 1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De ve rze ke ringste rmijn va n de D&O polis lie p tot 18 a ugustus 2018. Ve rle nging va n de uitloopte rmijn w a s nie t me e r moge lijk. De cura tor he e ft e e n (a lge me ne ) a a nspra ke lijkste lling a a n dive rse (voorma lig) be stuurde rs toe ge stuurd e n de ze omsta ndighe id ge me ld bij de ve rze ke ra a r.

22-08-2018 7

(5)

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie 7.5. 07-05-2018

6

De cura tor he e ft zich bij zijn onde rzoe k nie t a lle e n ge richt op (moge lijk) inte rne oorza ke n, ma a r ook e xte rne oorza ke n, zoa ls de ma rktomsta ndighe de n, de concurre nte n, de (ve rkoop)prijze n, ma a r ook de da ling va n de olie prijs e n de sa nctie s va n de Europe se Unie bij zijn onde rzoe k be trokke n. Te ve ns he e ft de cura tor e e n fina ncie e l de skundige inge scha ke ld om de a dministra tie e n cijfe rs va n FG W orldw ide B.V. e n ha a r dochte rma a tscha ppije n te onde rzoe ke n e n de invloe d va n de voornoe mde e xte rne oorza ke n op FG W orldw ide B.V. e n ha a r dochte rma a tscha ppije n. Hie ruit blijkt da t de da ling va n de olie prijs va na f 2014 e n de sa nctie s je ge ns Rusla nd (moge lijk) invloe d he bbe n ge ha d op de

orde rporte fe uille e n de omze t va n he t be drijfsonde rde e l pipe e xpa nde rs, e ve nw e l blijkt de ze invloe d nie t ma te rie e l te zijn, a a nge zie n in 2015 a lw e e r e e n (duide lijke ) stijging va n de orde rporte fe uille e n omze t hie rin is te zie n.

Me t de ze w e te nscha p is na uw ge ze t onde rzoe k ge da a n na a r de inte rne fe ite n e n omsta ndighe de n die e e n oorza a k zoude n kunne n zijn ge w e e st va n he t fa illisse me nt va n FG W orldw ide B.V. e n ha a r dochte rma a tscha ppije n. He t onde rzoe k be vindt zich in e e n ve rge vorde rd sta dium, ma a r is nog nie t ge he e l a fge rond.

22-08-2018 7

De cura tor he e ft ge dure nde de ve rsla gpe riode he t onde rzoe k - da t me t na me pla a tsvindt in he t fa illisse me nt va n dochte rve nnootscha p Fontijne Grotne s - voortge ze t e n ve rw ijst voor de ontw ikke linge n na a r he t kome nde ve rsla g in da t fa illisse me nt.

19-11-2018 8

De cura tor he e ft zijn onde rzoe k prima ir ge ba se e rd op de be vindinge n in he t fa illisse me nt va n dochte rve nnootscha p Fontijne Grotne s B.V. Ge le t op de sa me nha ng va n de dochte rve nnootscha p me t ha a r moe de rve nnootscha p FG W orldw ide B.V. ka n onde rha vig fa illisse me nt nog nie t w orde n a fge w ikke ld. De cura tor ve rw ijst voor de ontw ikke linge n in he t onde rzoe k na a r he t kome nde ve rsla g in he t fa illisse me nt va n Fontijne Grotne s B.V.

19-02-2019 9

De cura tor ve rw ijst voor de ontw ikke linge n in he t onde rzoe k na a r he t kome nde ve rsla g in he t fa illisse me nt va n Fontijne Grotne s B.V.

21-05-2019 10

2. Personeel

(6)

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk 3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

Ge e n. 07-05-2018

6

4. Debiteuren

(7)

5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Eigendomsvoorbehoud 5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten 5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

5. Bank/Zekerheden

De a chte rligge nde pe riode he e ft de cura tor be pe rkt conta ct ge ha d me t Ra boba nk te r za ke va n de a fre ke ning va n e e n e e rde r ge slote n re ge ling.

21-05-2019 10

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

Conta ct me t de dire cte ur va n de voorma lige Ame rika a nse

dochte rve nnootscha ppe n me t be tre kking tot de be schikba a rhe id va n da ta .

21-05-2019 10

(8)

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

Zie 7.5. 07-05-2018

6

Uit he t ra pport va n de door de cura tor inge scha ke lde fina ncie e l de skundige blijkt da t de a dministra tie va n FG ge e n voldoe nde be trouw ba a r inzicht ge e ft va n ha a r ve rmoge nstoe sta nd, zoda t na a r he t oorde e l va n de cura tor nie t is volda a n a a n de ve re iste n die a rtike l 2:10 lid 1 BW ste lt.

22-08-2018 7

(9)

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.5 Onbe hoorlijk be stuur

Ge dure nde de ve rsla gpe riode he e ft de cura tor zijn onde rzoe k voortge ze t. Dit is zow e l ge richt op de va stste lling va n de oorza a k/oorza ke n va n he t

fa illisse me nt, a ls op de re chtma tighe id va n he t ha nde le n va n be trokke ne n. In he t ka de r va n he t onde rzoe k is e e n vra ge nlijst voorge le gd a a n dive rse me e r of minde r re ce nt be trokke ne n. Te ve ns is e e n fina ncie e l spe cia list inge scha ke ld. Er vindt e e n a fste mming pla a ts tusse n de uitkomste n va n he t onde rzoe k bij be trokke ne n e n he t onde rzoe k va n de fina ncie e l spe cia list. De re sulta te n hie rva n zulle n e e rst me t de re chte r-commissa ris e n be trokke ne n w orde n ge de e ld, voorda t de ze in de fa illisse me ntsve rsla ge n w orde n opge nome n.

07-05-2018 6

7.5 Onbe hoorlijk be stuur

He t onde rzoe k be vindt zich in e e n ve rge vorde rd sta dium, ma a r is nog nie t ge he e l a fge rond. Na a r de me ning va n de cura tor he e ft he t (voorma lig) be stuur in de pe riode va n de ce mbe r 2008 – be gin 2016 nie t volda a n a a n zijn

ve rplichtinge n uit de a rtike l 2:10 BW e n zijn ta a k op ba sis hie rva n onbe hoorlijk ve rvuld e n w ordt ve rmoe d da t de ze onbe hoorlijke ta a kve rvulling e e n

be la ngrijke oorza a k is va n he t fa illisse me nt.

22-08-2018 7

7.5 Onbe hoorlijk be stuur

De cura tor he e ft ge dure nde de ve rsla gpe riode he t onde rzoe k - da t me t na me pla a tsvindt in he t fa illisse me nt va n dochte rve nnootscha p Fontijne Grotne s - voortge ze t e n ve rw ijst voor de ontw ikke linge n na a r he t kome nde ve rsla g in da t fa illisse me nt.

19-11-2018 8

7.5 Onbe hoorlijk be stuur

De cura tor ve rw ijst me t be tre kking tot zijn be vindinge n omtre nt onbe hoorlijk be stuur na a r he t kome nde ve rsla g in he t fa illisse me nt va n Fontijne Grotne s B.V.

19-02-2019 9

7.5 Onbe hoorlijk be stuur

De cura tor ve rw ijst voor de ontw ikke linge n in he t onde rzoe k na a r he t kome nde ve rsla g in he t fa illisse me nt va n Fontijne Grotne s B.V.

21-05-2019 10

7.6 Pa ulia ne us ha nde le n Zie 7.5.

07-05-2018 6

(10)

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voortze tting onde rzoe k, conta ct me t be trokke ne n e n fina ncie e l de skundige . 07-05-2018 6

Conta ct me t fina ncie e l de skundige , a fronde n re chtma tighe idsra pport, (a lge me ne )a a nspra ke lijkste lling (voorma lig) be stuur in de pe riode va n de ce mbe r 2008 – be gin 2016, stuiting ve rze ke ringsde kking onde r de D&O polis.

22-08-2018 7

(11)

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00

Tot op he de n zijn e r ge e n boe de lvorde ringe n bij de cura tor be ke nd da n a lle e n he t sa la ris va n de cura tor e n de koste n va n de CFO.

07-05-2018 6

€ 19.225,00

De Be la stingdie nst he e ft tot op he de n e e n tota a lvorde ring va n € 19.225,- inge die nd.

07-05-2018 6

€ 0,00 07-05-2018

6

€ 0,00 07-05-2018

6

6

Tre vie B.V. he e ft nog e e n vorde ring inge die nd in ve rba nd me t e e n a chte rge ste lde le ning a a n FG W orldw ide B.V.

07-05-2018 6

€ 2.555.156,23

Tre vie B.V. he e ft nog e e n vorde ring inge die nd in ve rba nd me t e e n a chte rge ste lde le ning a a n FG W orldw ide B.V. va n € 1.150.000,-

07-05-2018 6

De ve rw a chting is da t e r na be ta ling va n de boe de lkoste n nog e e n ge ring a ctie f re ste e rt voor de pre fe re nte schulde ise rs.

07-05-2018 6

He t ve rde r inve nta rise re n va n de schulde nla st 07-05-2018

6

(12)

9.1 Naam wederpartijen 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

(13)

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De cura tor he e ft goe de hoop da t hij ge dure nde de kome nde ve rsla gpe riode zijn oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k za l kunne n a fsluite n, ma a r me rkt op da t dit me de a fha nke lijk is va n de sne lhe id w a a rme e be trokke ne n re a ge re n e .d.

07-05-2018 6

De cura tor stre e ft e r na a r de kome nde ve rsla gpe riode da a dw e rke lijk zijn oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k a f te ronde n, ma a r blijft hie rbij me de a fha nke lijk va n de me de w e rking e n sne lhe id va n a nde re n.

22-08-2018 7

De a fw ikke ling va n dit fa illisse me nt is na uw ve rbonde n me t de a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt va n Fontijne Grotne s B.V. De cura tor ve rw ijst om die re de n na a r he t pla n va n a a npa k in he t fa illisse me ntsve rsla g va n ge noe mde ve nnootscha p.

19-11-2018 8

De a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt is na uw ve rbonde n me t e n a fha nke lijk va n de a fronding va n he t oorza ke nonde rzoe k in he t fa illisse me nt va n Fontijne Grotne s B.V. De cura tor ve rw ijst me t be tre kking tot dit punt na a r he t kome nde ve rsla g in he t fa illisse me nt va n Fontijne Grotne s B.V.

19-02-2019 9

De a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt is na uw ve rbonde n me t e n a fha nke lijk va n de a fronding va n he t oorza ke nonde rzoe k in he t fa illisse me nt va n

Fontijne Grotne s B.V. De cura tor ve rw ijst me t be tre kking tot dit punt na a r he t kome nde ve rsla g in he t fa illisse me nt va n Fontijne Grotne s B.V.

21-05-2019 10

Zie pla n va n a a npa k. 07-05-2018

6

20-8-2019 21-05-2019

10

Zie 10.2. 07-05-2018

6

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :