Nummer: 1. te (3526 AP) Utrecht aan het adres Van Rensselaerlaan 2, geregistreerd in het

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:Nummer:Nummer: 1Nummer: 1 1 1 Datum: Datum: Datum: Datum: 9999 april 2013 april 2013 april 2013 april 2013

Gegevens onderneming(en) :

1. VANVANVANVAN DERDERDER LINDENDERLINDENLINDENLINDEN SANITAIRSANITAIRSANITAIR B.V.,SANITAIRB.V.,B.V.,B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudend te (3526 AP) Utrecht aan het adres Van Rensselaerlaan 2, geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 30258382, hierna te noemen: “SanitairSanitairSanitair”; Sanitair

2. VAN DER LINDEN TEGELS B.V.,VAN DER LINDEN TEGELS B.V.,VAN DER LINDEN TEGELS B.V.,VAN DER LINDEN TEGELS B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudend te (3526 AP) Utrecht aan het adres Van Rensselaerlaan 2, geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 30254244, hierna te noemen: “TegelsTegelsTegels”. Tegels

Faillissementsnummer : Sanitair: 16/13/234 F Tegels: 16/13/301 F

Datum uitspraak : Sanitair: 5 maart 2013

Tegels: 21 maart 2013

Curator : mr. B.P. Willemse

R-C : mr. M.H.F. van Vugt

Activiteiten onderneming :

Sanitair: Het verkopen van en handel in badkamers met toebehoren, waaronder vloeren, sauna’s, alsmede de installatie en het onderhoud daarvan.

Tegels: Verkoop, montage en afwerking van (tegel)vloeren en wanden. Feitelijk werden deze activiteiten uitgevoerd onder de naam van Sanitair.

Omzetgegevens : Vooralsnog onbekend.

Personeel gemiddeld aantal : Sanitair: 1 Tegels: 0

Verslagperiode : 5 maart 2013 – 9 april 2013 Bestede uren in verslagperiode : Sanitair: 35 uren en 35 minuten

Tegels: 2 uren en 0 minuten Bestede uren totaal : Sanitair: 35 uren en 35 minuten

Tegels: 2 uren en 0 minuten

(2)

1.

1.

1.

1. InventarisatieInventarisatieInventarisatieInventarisatie 1.1 Directie en organisatie :

Sanitair is 100% aandeelhouder en enig bestuurder van Tegels. Bestuurder en enig aandeelhouder van Sanitair is RDG Groep B.V., bestuurd door de heer R. de Graaf.

1.2 Winst en verlies :

Uit de concept jaarrekening 2012 van Sanitair blijkt een verlies voor belastingen € 16.692 (verlies 2011 € 70.369).

Uit de concept jaarrekening 2012 van Tegels blijkt een verlies voor belastingen € 16.692 (verlies 2011 € 20.268).

1.3 Balanstotaal (ultimo 2012) : Sanitair € 132.122 Tegels € 30.609

1.4 Lopende procedures : Er zijn geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen : Vooralsnog onbekend.

1.6 Huur :

De verhuurder heeft de huurovereenkomst op 26 februari 2013 ontbonden, zodat oplevering per eind april had moeten plaatsvinden. Na faillietverklaring is een afkoelingsperiode gelast, welke eindigt op 6 mei 2013.

1.7 Oorzaak faillissement :

Na de overname in 2011 is door een vernieuwing van het bedrijf getracht ander en vooral meer publiek te trekken. De verkoopcijfers bleven echter tegenvallen waardoor het uiteindelijk aan de middelen ontbrak om de vaste lasten te voldoen. Dit stemt overeen met het algemene beeld in de

sanitairbranche.

Werkzaamheden : Inventarisatie.

2.2.

2.2. PersoneelPersoneelPersoneelPersoneel 2.1 Aantal ten tijde van faill. :

Bij Sanitair was per datum faillissement één werknemer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faill. : Sanitair: 1 Tegels: geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging : 6 maart 2013

(3)

3.

3.

3.

3. ActivaActivaActivaActiva Onroerende zaken

3.1 Beschrijving :

De vennootschappen hebben geen onroerende in eigendom.

3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Geen.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving :

In het bedrijfpand bevinden zich een volledig ingerichte sanitairshowroom en een magazijnruimte. In het magazijn bevindt zich een beperkte hoeveelheid voorraad, waarvan een groot deel incourant is. De curator heeft NTAB opdracht gegeven de voorraad en inventaris te taxeren en een openbare veiling te organiseren. Hiertoe worden momenteel voorbereidingen getroffen.

3.6 Verkoopopbrengst : Vooralsnog onbekend.

3.7 Boedelbijdrage : Vooralsnog onbekend.

Voorraden/ onderhanden werk

3.8 Beschrijving :

Om zo min mogelijk verplichtingen aan te gaan die niet zouden kunnen worden nagekomen, hebben de vennootschappen gedurende de laatste weken voor faillissement geen nieuwe opdrachten meer ingenomen.

Zodoende stonden per datum faillissement nog slechts twee onvoltooide orders uit. Vanwege het feit dat hierop voor faillissement al aanzienlijke aanbetalingen zijn gedaan, kon daarop nog slechts een zeer beperkte marge worden gerealiseerd. Daar tegenover staat dat met voltooiing van deze orders nog aanzienlijke kosten en werkzaamheden gemoeid zullen zijn. Om die reden zullen de orders niet worden voltooid. Beide klanten zijn hierover geïnformeerd en kunnen hun aanbetaling terugvorderen bij

brancheorganisatie CBW Mitex.

3.9 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3.10 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

(4)

Andere activa

3.11 Beschrijving :

Sanitair had per datum faillissement een bedrijfsauto in eigendom. Deze zal worden geveild.

3.12 Verkoopopbrengst : Vooralsnog onbekend.

Werkzaamheden : Verkoop voertuig in gang zetten.

4.4.

4.4. DebiteurenDebiteurenDebiteurenDebiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Er zijn geen openstaande debiteuren.

4.2 Opbrengst : Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Geen.

5 5 5

5 Bank/ZekerhedenBank/ZekerhedenBank/ZekerhedenBank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) :

De heer De Graaf heeft aangegeven dat er een kredietovereenkomst is gesloten met de ING Bank N.V. voor € 4.000,-. De bank heeft zich, ondanks een uitnodiging daartoe, nog niet gemeld.

5.2 Leasecontracten : Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden : Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie : Niet bekend.

5.5 Boedelbijdragen : Geen.

5.6 Eigendomsvoorbehoud :

Tot noch toe hebben zich zeven leveranciers gemeld die aanspraak maken op een eigendomsvoorbehoud. Deze aanspraken zullen worden beoordeeld, waarna de leveranciers in de gelegenheid zullen worden gesteld hun goederen terug te nemen.

5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Inventarisatie eigendomsvoorbehouden.

(5)

6.

6.

6.

6. Doorstart/voortzettenDoorstart/voortzettenDoorstart/voortzettenDoorstart/voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden :

De activiteiten waren reeds gestaakt voor datum faillissement.

6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 Beschrijving :

De bestuurder heeft aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken om aanvullende financiering aan te trekken bij de bank of bij private financiers.

De reden hiervoor is dat de gehele sanitairbranche het momenteel erg moeilijk heeft.

6.4 Verantwoording : Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst : Niet van toepassing.

6.6 Boedelbijdrage : Geen.

7.

7.

7.

7. RechtmatigheidRechtmatigheidRechtmatigheidRechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen :

Er zijn voor de jaren 2009, 2010 en 2011 jaarrekeningen gedeponeerd.

7.3 Goedk. verkl. accountant : Ja.

7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator zal hier nog onderzoek naar doen.

7.6 Paulianeus handelen : De curator zal hier nog onderzoek naar doen.

(6)

8.

8.

8.

8. CrediteurenCrediteurenCrediteurenCrediteuren

8.1 Boedelvorderingen : Sanitair: € 1.694,- betreffende de taxatiekosten

voor de bedrijfsinventaris.

Tegels: Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus : Sanitair: € 12.789,- Tegels: € 6.102,-

8.3 Pref. vord. van het UWV :

Het UWV heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere preferente crediteuren : Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : Sanitair: 11 Tegels: 1 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Sanitair: € 11.590,40

Tegels: € 11.535,77 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Vooralsnog onbekend.

9.

9.

9.

9. OverigOverigOverigOverig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : Vooralsnog onbekend 9.2 Plan van aanpak : Veiling, aangifte OB,

rechtmatigheidsonderzoek 9.3 Indiening volgend verslag : Over drie maanden.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :