Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

Handelsonderneming Knegtel B.V.

Activiteiten onderneming

De activiteiten van failliet hebben hoofdzakelijk bestaan uit de handel in professionele kapsalonartikelen, nagelproducten en accessoires voor de kappersbranche.

Op datum faillissement was er sprake van vijf vestigingen van waaruit de onderneming YDQIDLOOLHWZHUGJHs[SORLWHHUG'H]HYHVWLJLQJHQEHYRQGHQ]LFKLQ5RRVHQGDDO

Waalwijk, Den-Bosch, Oss en Tilburg.

Omzetgegevens

Netto-omzet per 31 december 2012: € 4.250.000,00 (jaarrekening 2012).

Personeel gemiddeld aantal 19

Saldo einde verslagperiode

€ 13.711,61

Verslagperiode

1 juni 2016 t/m 30 november 2016

Bestede uren in verslagperiode 16 uur en 6 minuten

Bestede uren totaal 550 uur en 18 minuten

Toelichting Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000009511:F001 29-04-2014

mr. CTM Luijks

Curator: mr. J.H.A. van den Wildenberg

(2)

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is de eveneens op 29 april 2014 in staat van

faillissement verklaarde vennootschap JJ Hairfashion Holding B.V., waarvan Neoventa B.V. de bestuurder is. Enig aandeelhouder en bestuurder van Neoventa B.V. is de heer J.F. Swinkels.

1.2 Winst en verlies

Resultaat na belastingen per 31 december 2012: -/- € 2.094.000,00 (jaarrekening 2012).

1.3 Balanstotaal

Balanstotaal per 31 december 2012: € 1.260.621,00 (jaarrekening 2012).

1.4 Lopende procedures In onderzoek.

(ULVVSUDNHYDQppQORSHQGHSURFHGXUH

1.5 Verzekeringen In onderzoek.

De bekende lopende verzekeringen zijn opgezegd.

1.6 Huur

Failliet is huurder van de (winkel)panden aan de Vijfhuizerweg 44A te Roosendaal, Prof.

Eijkmanweg 7A te Waalwijk, Koninginnelaan 19 te Den Bosch, Singel 1940-1945 167 te Oss en Petrus Loosjesstraat 15 te Tilburg. Daarnaast huurt failliet een opslagruimte aan de Kapitein Rondairestraat 1A te Tilburg.

De Koper (zie punt 6.3) heeft met de verhuurders van de winkel)panden in Roosendaal, Waalwijk, Den Bosch en Tilburg met ingang van 1 juni 2014 een nieuwe

huurovereenkomst gesloten.

De verhuurder van het (winkel)pand in Oss heeft inmiddels de huurovereenkomst opgezegd.

Het door gefailleerde gehuurde (winkel)pand in Oss en de door gefailleerde gehuurde opslagruimte in Tilburg zijn aan de verhuurders opgeleverd.

1.7 Oorzaak faillissement

Aldus de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in het feit dat de

huisbankier, de ABN AMRO Bank, het krediet van ruim € 2.900.000,00 heeft opgezegd en per 1 mei 2014KHHIWRSJHsLVW]RGDWJHHQHQNHOHEHWDOLQJPHHUNRQZRUGHQYHUULFKW

De oorzaak van het faillissement is nog onderwerp van nader onderzoek.

(3)

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 19

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 22

2.3 Datum ontslagaanzegging

30 april 2014, na telefonische toestemming van rechter-commissaris.

2.4 Werkzaamheden

Onder andere overleg UWV en afwachten indienen vordering UWV.

Afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving Kantoor- en bedrijfsinventaris.

Tot de kantoor- en bedrijfsinventaris behoort onder andere een aantal computers, printers, bureautafels- en stoelen, een groot aantal wandstellingen, vitrinekasten en magazijnrekken.

De kantoor- en bedrijfsinventaris van de vestigingen Roosendaal, Waalwijk, Den Bosch en Tilburg alsmede van de opslagruimte in Tilburg is verkocht.

(4)

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 15.000,00. Zie verder punt 6.3.

De verkoopopbrengst van de kantoor- en bedrijfsinventaris van de vestiging in Oss bedraagt

€ 484,00 (incl. BTW).

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus Ja.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Onder andere verkoop kantoor- en bedrijfsinventaris vestiging Oss.

Afgerond.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De gebruikelijke (winkel)voorraad op het gebied van kappersbenodigdheden.

De (winkel)voorraad is verkocht in het kader van de onder punt 6.3 beschreven doorstart.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

€ 271.070,00. Zie verder punt 6.3.

Daarnaast is er sprake van een opbrengst voor de voorraad J Beverly Hills van € 50.000,00 en een opbrengst voor de voorraad Heat Makes Sense Inc. van € 25.000,00.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

€ 43.570,00. Zie verder punt 6.3.

Daarnaast komt ter afwikkeling van de discussie omtrent de eigendom voorraad J Beverly Hills en pandrecht bank, 50% van de verkoopopbrengst van J Beverly Hills toe aan de boedel, zijnde € 25.000,00.

Ter afwikkeling van de discussie omtrent de eigendom voorraad Heat Makes Sense Inc.

en pandrecht bank, is met de bank een boedelbijdrage overeengekomen van

€ 1.000,00, te vermeerderen met 10% van de verkoopopbrengst van Heat Makes Sense Inc. (€ 2.500,00), zijnde totaal € 3.500,00.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden Afgerond.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Goodwill, het klantenbestand, de handelsnaam alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom.

(5)

€ 30.000,00. Zie verder punt 6.3.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden Afgerond.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave gefailleerde per 29-04-2014: € 108.902,00.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing. Bank incasseert zelf.

4.4 Werkzaamheden

Debiteuren zijn verpand aan de ABN AMRO Bank.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De huisbankier, de ABN AMRO Bank, heeft een vordering van € 2.763.507,00.

5.2 Leasecontracten

Diverse leasecontracten met betrekking tot twee voertuigen, enkele printers, alarmsystemen, pinautomaten, afvalcontainers, schoonmaakartikelen en een frankeermachine.

De meeste eigendomsgerechtigden hebben hun goederen opgehaald. Daarnaast zijn enkele leasecontracten overgenomen door Koper (zie punt 6.3).

5.3 Beschrijving zekerheden

Aan de bank zijn de gebruikelijke zekerheden verstrekt, zoals pandrecht inventaris, voorraad en debiteuren.

5.4 Separatistenpositie Afgerond.

(6)

Zie punt 6.3.

5.6 Eigendomsvoorbehoud In onderzoek.

Afgerond.

5.7 Retentierechten In onderzoek.

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten In onderzoek.

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Onder andere correspondentie met de huisbankier, de ABN AMRO Bank.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden Niet van toepassing.

(7)

Op 19 mei 2014 is overeenstemming bereikt over de verkoop van diverse activa van Handelsonderneming Knegtel B.V. De Koper heeft enige activa van failliet gekocht, waaronder de (winkel)voorraad, de kantoor- en bedrijfsinventaris van de opslagruimte en de vestigingen (met uitzondering van de vestiging Oss), goodwill, het

klantenbestand, de handelsnaam alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom.

De totale koopprijs van de activa bedraagt € 316.000,00. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

(Winkel)voorraad: € 271.070,00 (€ 315.000,00±43.930,00) Kantoor- en bedrijfsinventaris: € 15.000,00

Goodwill en alle (overige) rechten van intellectuele eigen-dom: € 30.000,00.

In verband met een overeengekomen correctieclausule met betrekking tot de voorraad, is een bedrag van € 43.930,00 gecorrigeerd op de totale koopprijs van de

(winkel)voorraad (€ 315.000,00). Met de bank is overeengekomen dat 50% van de korting die wordt verkregen op een correctiebedrag van € 60.000,00, aan de boedel toekomt. In dit kader komt er een bedrag van (afgerond) € 8.000,00 (€ 60.000,00±

€ 44.000,00 = € 16.000,00 x 50%) aan de boedel toe.

Daarnaast is, voor wat betreft de gecorrigeerde verkoopopbrengst van de voorraad van

€ 255.000,00 (€ 315.000,00±

€ 60.000,00), met de bank een boedelbijdrage overeengekomen van € 10.000,00, te vermeerderen met 10% van de gecorrigeerde verkoopopbrengst van de voorraad.

Op basis van het voorgaande komt er aan de boedel een totaalbedrag van € 73.570,00 toe. Daarnaast wordt de opbrengst van de kantoor- en bedrijfsinventaris (€ 15.000,00) ingevolge het bodemvoorrecht van de fiscus via de boedel afgewikkeld.

6.5 Doorstart: Verantwoording Zie punt 6.3.

6.6 Doorstart: Opbrengst Zie punt 6.3.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage Zie punt 6.3.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden Afgerond.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht In onderzoek.

(8)

In onderzoek.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant In onderzoek.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Onder andere onderzoek administratie, gesprekken met bestuurder etc.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend. € 68.225,53. € 68.399,57.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 33.999,00. € 98.448,00. € 114.989,00. € 133.959,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend. € 72.636,73. € 73.285,56. € 75.477,87.

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend. € 152,18. € 1.304,18

8.5 Aantal concurrente crediteuren 36. 47. 52. 54. 55. 56.

(9)

€ 2.892.149,62, waarvan € 2.763.507,00 de vordering van de ABN AMRO Bank betreft. € 2.951.310,37, waarvan

€ 2.763.507,00 de vordering van de ABN AMRO Bank betreft. € 2.954.855,14, waarvan € 2.763.507,00 de vordering van de ABN AMRO Bank betreft. € 3.006.899,20, waarvan € 2.763.507,00 de vordering van de ABN AMRO Bank betreft. € 3.006.990,41, waarvan € 2.763.507,00 de vordering van de ABN AMRO Bank betreft. € 3.007.254,21, waarvan € 2.763.507,00 de vordering van de ABN AMRO Bank betreft.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Inventariseren handelscrediteuren, rekening courantposities ten opzichte van bestuurder en gelieerde ondernemingen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) In onderzoek.

(ULVVSUDNHYDQppQORSHQGHSURFHGXUH0HYURXZ*1%RWWHPD:ROVYDQGHU:HO RXG

werkneemster) is voor datum faillissement een procedure gestart tegen Handelsonderneming Knegtel B.V.

9.2 Aard procedures In onderzoek.

Kennelijk onredelijk ontslagprocedure.

9.3 Stand procedures In onderzoek.

De procedure is, deels van rechtswege en deels op verzoek van eiseres, geschorst teneinde eiseres in de gelegenheid te stellen de curator op te roepen tot overname van het geding.

De curator is, na hiertoe te zijn opgeroepen, niet verschenen in het geding. De procedure wordt, voor zover het de gevorderde verklaring voor recht betreft, tegen Handelsonderneming Knegtel B.V. voortgezet.

Vonnis gewezen.

9.4 Werkzaamheden

Onderzoek naar lopende procedures.

Afwachten of er al dan niet wordt overgegaan tot oproeping van de curator in het geding.

De comparitie van partijen is bepaald op 19 december 2014.

Afgerond.

(10)

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

Werkzaamheden zoals omschreven in 1, 2, 3, 5, 7, 8 en 9.

Werkzaamheden zoals omschreven in 1, 5, 7, 8 en 9.

Werkzaamheden zoals omschreven in 1, 5, 7 en 8.

10.3 Indiening volgend verslag 1 juni 2017

10.4 Werkzaamheden

Zie punt 10.2. Zie punt 10.2.

Pagina 10 van

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :