mr 0093 2754

204  Download (0)

Full text

(1)

mr

0093 2754

(2)
(3)
(4)

Adatreehtbundel III,

bezorgd door de commissie voor het adatreclit.

( M I N A H A S A )

U I T G E G E T E N DOOR H E T K O N I N K L I J K I N S T I T U U T VOOE D E T A A L - L A N D - EN V O L K E N K U N D E VAN N E D E K L A N D S C H - I N D I Ë .

'S-GBAVENHAGE,

M A R T I N U S N I J H O E Ï ' .

1910.

(5)
(6)

Serie M. MINAHASA.

Biz.

N ° . 1. Rapport over de 'adat kebiasaan, uitgebracht door een

iulandsche commissie (1896) 1 N ° . 2. Adatvomiissen ( 1 8 9 7 - 1 9 0 5 ) :

A. Echtscheiding, huwelijksgoederenrecht en adoptie van

Christeninlanders 114 B. Erfrecht (in verband met familierecht) 131

C. Woonerven en familiegrond 135 N ° . 3. Verhandelingen en adviezen van inlandsche hoofden

( 1 9 0 0 - 1 9 0 2 ) :

A. Worotikan, Landbezit in de Minahasa 152

B. Maiidagi, Landbezit in Bantik 164 C. Loemauauw, Contracten omtrent gronden in Tondano. 169

D. Eamiliegroud in de meerdistricten 173 N ° . 4. Adatregeling voor het district Langoan (1901) . . . 177

N ° . 5. Uittreksels uit Jellesma (1903) 186

(7)
(8)

M I N A H A S A .

N°. 1.

R A P P O R T OVER DE ' A D A T K E B I A S A A N , U I T G E B R A C H T DOOR E E N I N L A N D S C H E COMMISSIE (1896).

I N L E I D I N Q

(van de commissie voor het adatrecht).

Door den resident van Menado, E. J . J . JELLESMA, werd bij besluit van 29 J u n i 1895 n°. 208 eene commissie van aanzienlijke inlanders aangewezen om het in de Minahasa geldende gewoonte- recht te beschrijven.

Den 25™ Januari 1896 had deze commissie haar arbeid reeds voltooid , waarop het door haar opgesteld verslag door den genoemden resident aan de districtshoofden in de Minahasa werd toegezonden met opdracht aan te geven in hoeverre het te boek gestelde ver- schilde van het in hunne districten geldend adatrecht, aan welke opdracht door de meesten van hen is voldaan. Behoudens het hier- onder opgemerkte, hadden zij tegen de geleverde beschrijving geen bezwaar.

Waar nu en dan door hen werd gewezen op in hunne districten bestaande afwijkende adatregels, is het niet van belang ontbloot hierbij aan te teekenen dat de inheemsche (Alfoersche) bevolking der Minahasa bestaat uit de volgende oorspronkelijke stammen :

a. de Tonfèmboan of Tompakewa, wonende in de districten Romoön, Tombasiau, Sonder, Kawangkoan, Tompaso en Langoan ; b. de To-oem-boeloe, wonende in de districten Tomohon-Sarongsong,

Tombariri, Kakaskasen, Menado;

c. de To-oen-sea, wonende in de districten Maoembi en Tonsëa ; d. de To-loër, wonende in de meerdistricten Toöelimambot,

Toöeliang en Kakasrembokën ;

e. de To-Bantik, wonende in het district Bantik ;

1

(9)

ƒ . de To-en-sini, wonende in het district Tonsawang ;

ff. de IWem-Eelang, wonende in het district Pasan Ratahan Ponosakan.

De laatstgenoemde drie stammen worden door de andere stammen in den regel niet beschouwd als behoorende tot het volk van de Minahasa.

Aan het hoofd der districten staan inlandsche ambtenaren met den titel districtshoofd (hoekoem besar of majoor, welke laatste titel als onderscheiding wordt verleend).

Aan het hoofd der onderdistricten, waarin de meeste districten zijn verdeeld, staan inlandsche ambtenaren met den titel hoekoem kedoea (tweede-hoofden der districten).

Aan het hoofd der dorpen (negorijen) staan hoofden met den titel hoekoem toea.

Niet tot de eigenlijk inheemsche bevolking kunnen gerekend worden : a. de //inlandsche burgers//, die gevestigd zijn in wijken ter

hoofdplaats Menado, te K e m a , te Tanawangko en te Amoerang;

h. de inwoners der Javaansche nederzettingen, vooral in de districten Toöelimambot (//Kampong Djawa//) en Tonsëa (//ïegalredjo//), die echter neiging vertoonen zich met de inheemsche bevolking te vermengen.

Op hen is dus de inhoud van dit geschrift niet van toepassing.

W a t den titel van het geschrift betreft, zij vermeld, dat de uit- drukking //'adat kebiasaan// in de spreektaal niet gebruikelijk is. I n den regel spreekt men van de //kebiasaan//.

De verhandeling kan geen aanspraak maken op volledigheid ; met name is het contractenrecht stiefmoederlijk behandeld en vindt men slechts enkele aanduidingen daaromtrent in de rubriek //varia//. H e t pandrecht is niet genoemd, wat daaraan is toe te schrijven dat dit nagenoeg alleen voorkomt in de aan sawahs rijke meerdistricten, in het bijzonder Tooeliaug en Toöelimambot, terwijl geen der drie com- missieleden tot die districten behoorde.

Van hen toch behoorde:

A. B . KALSNGKONGAN, oud-hoofddjaksa van Menado, tot den stam der To-oem-boeloe, evenals J . M. PAUSKA, oud-majoor van Tombariri;

A. B . WAWOKOENTOE, evenals de secretaris E. W . J . WAWOEOENTOB (de eerste oud-majoor van Sonder, de laatste destijds hoekoem kadoea van Menado), tot den stam der Tontémboan.

De namen der districtshoofden, die op het verslag werden gehoord en voor zoover bekend aan bovengemeld verzoek voldeden, waren:

(10)

N . E. MOGOT majoor van Laiigoan ; A. H . SOBPIT // // Toöelimambot ; E. A. GEROENGAN // // Toöeliang ; J . N . PELBNGKAHOE H // Tonsëa ; E. EOTINSOELOB n H Maoembi ;

A. WêNAs // // Tomohon Sarongsong ; J . M. WAEOKKA // v Kawaugkoan ;

J . M. ROENTOEAVCNE // // Tompnso ; A. M. SOEMAIKOE // // Kakasremboken ;

E. SAHëLANGi // // Pasau Ratahan Ponosakan ; M. RAMBI // // Tonsawang ;

E . W . J . W A W O U O E N T O E / / // Sonder;

A. TAMBAJONG en T H . E. GEROENGAN hoekoerns besar van Tombasian;

T. N . DOTOELONG n n i, Romoön.

Van dezen heeft E. A. GEROENGAN enkel verklaard dat het geheele verslag zijn instemming h a d , en heeft E. W . J . WAWOROENTOE, die als secretaris der commissie had gefungeerd, uit den aard der zaak geene opmerkingen gemaakt. De andereu vereenigden zich met het verslag behoudens verschillende door hen gemaakte opmerkingen, welke hieronder naast het verslag in hun eigen woorden zijn over- genomen.

Gelijk blijkt, bevat dit rapport enkel berichten van hoofden en geven ook de kantteekeningen enkel meeningeu van hoofden weder.

De vraag zou kunnen rijzen of hoofden als de beste, meest betrouw- bare, berichtgevers omtrent geldend adatrecht kunnen worden be- schouwd. Deze vraag mag voor de Minahasa bevestigend worden beantwoord. Staan in verscheiden andere deelen van Indio de aan- zienlijken — als deel uitmakende van den adel — maatschappelijk ver verheven boven het gemeene volk en zou dus daar allicht twijfel kunnen rijzen aan de juistheid hunner mededeelingen over geldend volksrecht, in de Minahasa is dit niet geval. Adel in den eigenlijken zin bestaat er niet en de bant/sa (in zekeren zin ambtsadel en waartoe dus de meeste hoogere hoofden zich rekenen) onderscheidt zich van het overige volk alleen door het bezit van meer ontwikkeling en

— in den regel — grooter landbezit. Zij staan dicht genoeg bij het volk om dit te kennen ook in zijn geheele rechtsleven.

Overigens is de Minahasa klein van omvang, de bevolking niet groot, en treft men dus bij de hoofden in den regel de noodige bekendheid aan met alle levensomstandigheden hunner onderhebbenden.

Mogelijke eenzijdigheid in de opvattingen der berichtgevers wordt

(11)

voorts voldoende geneutraliseerd door het feit dat het rapport com- missoriaal is opgemaakt alsook gecontroleerd en gecritiseerd is door andere hoofden.

De Hollandsche bijschriften en noten en het ter zijde aanbrengen van de opmerkingen der geraadpleegde hoofden zijn van de commissie voor het adatrecht. Het rapport is overigens in zijn oorspronkelijke redactie afgedrukt; alleen is de spelling in overeenstemming gebracht met de officieel gevolgde (spelling-Van Ophuijsen).

RAPPOKT.

Menoeroet besluit dari toean Bangsawan Resident Menado tanggal 29 hb. J u n i 1895 n° 208 maka soedah diangkat mendjadi com- missie pada periksa akan hal mempoesakaï (erfrecht) dan lain lain 'adat kebiasaan jang terpegang dengan itoe dari kaoem Minahasa

A. B. KALêNGKONGAN, oud Hoofddjaksa Meuado.

A. B. WAWOBOENTOE, oud Majoor van Sonder.

J . M. PAKÖEA, oud Majoor van Tombariri.

Dan mendjadi selakoe secretaris dari itoe commissie E. W . J . WAWOBOENTOE, hoekoem-kedoea Ie klasse dari district Menado.

Demikian maka commissie soedah moela'i pekerdjaannja dengan berhimpoen berelat-elat hari pada periksa dan berbitjarakan hal itoe moelaï pada 12 hb. J u l i 1895 dan soedah habiskan keperiksaan dan pembitjaraan itoe pada 25 h b . Januari 1896.

Maka olëh commissie soedah diperiksa dan dibitjarakan hal-hal jang berikoet :

I . akan hal poesaka.

I I . akan hal pembahagian poesaha.

III. akan hal mengakoe anak.

I V . akan hal nlilïkoern.

V. akan hal kepoenjaan tanah.

VI. akan hal nikah (timëhli rokon).

V I I . akan nikah dioeraikan (meweteng).

V I I I . varia jaïtoe beberapa peratoeran dari 'adat kebiasaan di- Minahasa jang tiada terhisab dikarangan terseboet dialas ini.

Sebagaimana itoe telah diperikan (beschreven) dengan pendek.

(12)

A k a n h a l p o e s a k s (Over familiegoed.) Onderscheiding van zaken in

roerende en onroerende.

Oorspronkelijke adat omtrent ver- deeling enz. van gemeenschappelijk bezeten goederen.

Aant. majoor TONSÖA : Kalau satoe erflater m a t i , harta-hartanja tiada lantas dibahagi (bergerak atau tiada bergerak) sebab itoe diting- galkan dalam pend jagaan baloe ; nanti doea laki bini soedah mati dan anak-anak semoea soedah kawin.

baroe itoe harta-harta ketinggalan jang diperoleh bapa iboe dibahagi oleh anak-anaknja. Selama beloem dibahagi maka waris-waris itoe pa- kai sama hakuja.

Aant. majoor TONSÖA : Waris laki-laki jang tertoea dan terdekat pada erflater serta kepertjajaan ialah ditentoekan djadi kepala atau toea oen teranak ; djika anak-anak se- moea perempoean, maka satoe an- taranja poenja laki ialah didjadikan kepala familie.

Seberinoela maka segala barang- barang jang ditinggalkan oleh oraug- orang Minahasa, itoelah djenis- djenis barang jang gerak dan jang tiada gerak.

Barang-barang jang gerak, oem- pama pakaian, perhiasan, sendjata, perhiasan dan perkakas roemah, alat pentjaharian dilaoet dan di- darat, oeang, binatang dan lain- lain.

Barang-barang jang tiada gerak oempama : roemah, tanah , tetana- man dan lain-lain.

Menoeroet kebiasaan dari awal zaman, maka barang-barang gerak, djikalau itoe dioesahi, itoelah boleh teroes dibahagi kemoedian dari matinja jang poenja poesaka, tetapi hal ini kadang djadi, sedang barang- barang jang tiada gerak itoe //tiada dibahagi// , tinggal a n t ë r o , dan semoea waris-waris ada hak pada pakai atau pergoenakan itoe dengan berganti-ganti atau bersama-sama, dengan pëndëknja : mendjadi /'kala- keran// (gemeenschappelijk of com- munaal) dari bersaudara atau se- keloearga.

Maka siapa dari waris-waris jang tertoea dan terdekat pada jang empoeuja poesaka, maka ialah mendjadi kepala atau pengatoer dari itoe bersaudara atau sekeloe- arga, bahasa tanah //mapontol//.

Akan hal pakai itoe barang-barang poesaka lihat professor G. A. Wilken

(13)

Aant. majoor MAOEMBI: Ma- empoeuja toelisan //'t Landbezit in pontol artinja seperti toea in ta-. de Miuahassa// jang tertoelis di- nah = oedoe ne taranak = toea ! Mededeeliugeu van het Zendeling- ue matoeari = toea ne taranak. genootschap (deel 17).

Aant. hoekoem besar EOMOÖN : Di-district fiomoön tiada menen- toeken sadja laki-laki j a n g bolëh mengepalai (toea in taranak atau toea in tanah) itoelah dengan tiada mengetjoealikan perempoean.

Wijziging van de adat ten aan- zien van gronden.

Aant. majoor TcrasëA : Pohon sebab pembahagian poesaka jaïtoe : kalau satoe doea antara waris-waris soedah menghilangkan barang apa- apa atau ia pakai harta kalakeran tiada patoet.

Aant. majoor TONSBA. : Tjara lain lagi maka ada tanah-tanah pasini diadakan olëh toempas hoetan atau olëh beri alas kadëra pada oekoeng- oekoeng atau kepala-kepala atau olëh hal memberi bloedprijs. 2

Akan tetapi tiada berapa lama olëh sebab barangkali tetanamau, roemah dan lain-lain barang-barang jang tiada gerak ada beroesah ba- rang peliharaan lebih, sedang tanah itoe tiada dan lagi sebab dari roe- mah , tetanaman dan lain-lain ter- laloe banjak perbantahan bolëh timboel, maka barang-barang itoe moelaï dibahagi antara waris-waris, sedang tanah tertinggal, tiada ter- bahagi antara waris-waris tetapi mendjadi tanah kalakeran.

Maka atas hal jaug demikian sehingga ' di-Minahasa ada amat banjak tanah kalakeran keloearga.

Akan tetapi olëh keoebahan dja- lan hidoep dari orang, sebab orang- orang moelaï hidoep terkampoeng

! dan oleh sebab orang-orang moelaï merasa oesahanja akan hal kepoe- njaan //pasini// (individueel bezit)

1 Hier schijnt „sekarang" uitgevallen.

2 Alas kadëra = de schatting die aan de hoofden werd voldaan wanneer zij als rechter zitting namen in de gogoeta (rechtbank). Oekoeng = hoofd. De titel is, v e r b a s t e r d , bewaard gebleven in het tegenwoordige woord „hoekoem" in de titels „hoekoem b e s a r " , „hoekoem kedoea", „hoekoem toea" (negorijhoofd),

(14)

Onvervreemdbaarkeid van familie- gronden (oorspronkelijke adat).

Trapsgewijze wijziging van de adai :

a. recht tot vervreemding van ge- bruilcsaandeelen in familiegron- den met toestemming der familie- leden ;

Jang dibaiigoenkaii olëh djenis- djenis perkara, seperti menanam tetanaman bertahoen dan mendjoeal tanah-tanah //kalakeran//, maka per- lahan-lahan itoe tanah-tanah kala- keran moelaï dibahagi dan begitoe timboellah hal tanah //pasini//.

Maka keoebahan ini tiada soedah mendjadi dengan sekali goes (in- eens) djoega, tetapi tentoe soedah djadi dengan perlahan-lahan serta kesentoehan banjak mengikoet ke- oebahan keoebahan jang berlakoe atau djadi dikehidoepan kaoem.

Menoeroet kebiasaan moela-moela maka tanah-tanah //kalakeran// sa- kali-kali tiada boleh didjoeal.

Akan tetapi lama kelamaan hal ini beroebah, maka tanah-tanah itoe soedah boleh didjoeal, tetapi lebih dahoeloe tanja pada saudara- saudara siapa jang soeka beli baha- gian tanah (poesaka) dari pendjoeal.

Djikalau dari saudara-saudara tiada jang soeka atau mampoe beli itoe, maka haroes pindah, tanja pada lain keloearga jang sama-sama ada terpegang di itoe tanah, djikalau poela autara me-

welke titels men minder juist verklaart door ze in verband te brengen met het maleisclie woord hoekoem. I n de volkstaal is het woord „oekoeng" nog bewaard gebleven als titel v a n de officieel dusgenoemde kepala djaga, letterlijk

„hoofden der wachten", feitelijk hoofden van de wijken waarin de negorijen zijn verdeeld.

De majoor van Tonsëa noemt hier dus drie wijzen op, waardoor reeds in vroeger tijd pasinirecht verkregen werd: 1° ontginning van woesten g r o n d ; 2°

ontvangst van een stuk grond als schatting voor het zitting nemen als rechter ; 3° o n t v a n g s t van grond tot afkoop van bloedwraak.

Het springt in het oog dat de vermelding van dit alles in geen verband staat met het in den tekst behandelde onderwerp.

(15)

b. afschaffing van het ver eise Ale der voorafgaande toestemming.

Aant. majoor MAOEMBI: Idem di-Maoembi, akan tetapi kalau ada keloearga djoeal tauah kala- keran familie pada familie atau lain o r a n g , tanah didjoeal itoe datang pada waktoe berbahagi ta- nah-tanah atau poesaka , tanah di- djoeal itoe djadi bahagiaunja j a n g mendjoeal.

Gevolgen van verhoop van meer dan het rechtmatig aandeel.

Aant. majoor MAOEMBI: Idem di-Maoembi, akan tetapi haroes poe- langkan harganja atau ganti tanah l a i n , jang kelebihan didjoeal itoe.

Methode van bebouwing van gron- den. Hecht op plantsoenen.

Oorspronkelijke gewoonte : jaar- lijlcsche verandering van bouwgrond ; beplanting alleen met éénjarige ge- wassen ; ieder plant alleen op door hem zelf ontgonnen grond.

rëka itoe t i a d a , baharoe boleh djoeal pada lain orang.

Maka hal ini soedah beroebah poela seperti pada sekarang ini terbanjak kali djadi: sesiapa soeka djoeal bahagiannja dari tanah ka- lakeran poesaka, ia boleh djoeal itoe pada sesiapa ia hendak djoeal- kan itoe, baik dengan keloeasan dari keloearga baik tiada, artinja : ia tiada oesah lagi menanja pada saudara-saudara atau keloearganja siapa jang hendak beli bahagian- nja; sebab oleh menanja itoe da- lamnja lagi ada tersimpan meminta keloeasan dari mereka itoe.

Maka pendjoealan seperti terse- boet achir itoe sekarang boleh djadi, asal pendjoeal tiada ambil atau mendjoeal lebih dari baha- giannja tanah j a n g ia haroes atau patoet dapat dari itoe poesaka.

Maka djikalau ia djoeal atau ambil lebih dari ia haroes terima dari itoe poesaka, maka lebihnja itoe ia haroes poelangkan pada sewarisnja; meskipoen ia soedah terima bajaran atas pendjoealan itoe.

Maka akan hal bertanam tanaman bertahoen, memang itoe dari moela- moelauja tiada pada orang Mina- hasa , sedang mereka itoe pada zaman dahoeloe ada orang ber- kembara jang pergi sini sana.

Bahkan waktoe mereka itoe moelaï merombak hoetan, pada berboeat keboen, maka mereka itoe tiada biasa bertinggal lama di-satoe

(16)

Wijziging van de oorspronkelijke gewoonte: bebouwing ook van familie- gronden door bepaalde familieleden.

Hecht op den aanplant.

Aant. majoor ToNsëA : Tambahan siapa-siapa poenja tetanaman ter- masoek dalam bahagian lain orang, maka kedoeanja berdamai, artinja toean tanah bajar itoe tetanaman atau toean tanaman beli itoe tanah kedoedoekan tetanamannja. '

Aant. majoor MAOEMBI: Orang menanam ditaiiah kalakeran poe- s a k a , kalau soedah besar tanah ditanamuja itoe, haroes ia bajar atau ganti tanah lain, bahagian

perhoemaau, tetapi kemoedian dari satoe poengoetau, tanah itoe di- tiuggalkannja terbiar dan nanti kemoedian dari beberapa tahoen lamanja ia poelaug datang kerdja kembali.

Berikoet poela maka menoeroet kebiasaan dahoeloe maka itoe ta- nah-tanah poesaka itoe tertinggal kepoenjaan dari sekeloearga, dja- dilah tiada barang orang soeka bertanam di itoe tanah poesaka sedang ia chawatir jang tetana- mannja itoe mendjadi //kalakeran//

dari itoe keloearga.

Akan tetapi sedang ia moelaï lihat tetanaman j a n g tertanam di- tanah-tanah pasini, tentoe adalah orang jang soedah moelaï lawan kebiasaan itoe dan soedah bertanam djoega ditanah-tanah kalakeran poe- saka sertapoen didjaganja, bahwa haknja atas tetanaman itoe berting- gal padanja

Sebegitoe dengan perlahan-lahan, maka hal bertanam ditanah-tanah //kalakeran// poesaka itoe soedah mendjadi am sehingga pada seka- rang ini banjaklah orang jang soedah bertanam ditanah-tanah //kalakeran// poesaka, asal ia tiada mengambil lebih dari patoet atau haroes diterimanja, sebab djikalau ia lawan itoe, maka tetanaman jang ditanamnja disitoe atau lebihnja terkasih pada laiu waris.

1 Ook deze opmerking heeft niet met het in den tekst behandelde te maken, daar het niet betreft het planten op kalakerangrond maar het planten op eens anders grond. Bovendien werpt deze opmerking geen licht over hetgeen in het behandelde geval n a a r de adat rechtens is.

(17)

lain familie itoe; a t a u , djikalau jang poenja bahagiau tanah itoe soeka djoeal atau diganti lain tanah padanja, tetanaman disitoe ia ha- roes beli.

Di-Maoembi orang soedah ten- toekan harga tanah dan harga pohon tanaman.

Handhaving der rechten op plant- soenen bij verdeeling van kalaheran- g ronden.

Wenschelijkheid van meer alge- meene verdeeling van familiegronden.

Aant. majoor MAOEMBI : Idem di-Maoembi orang-orang soedah dari tahoen 1877 moelaï berba- hagi tanah-tanah kalakeran familie hingga hari [ini] beloem habis.

Aant. majoor KAWANGKOAN : Pada sekarang ini soedah moelaï dibahagi, jang mana terbanjak beloem tertoelis diatas kertas.

Aant. majoor TOMPASO conform die van majoor Kawangkoan.

Aant. hoekoem besar TOMBASIAN :

Maka datang pada waktoe pem- bahagian poesaka maka tanah j a n g soedah ditanami sebagaimana ter- toelis diatas i n i , itoelah terkasih atau terbahagi pada penanam.

Benar! banjak kali djadi ada keloearga jang menaroeh dengki akan itoe tetanaman dan hendak merampas itoe. Tetapi seberapa boleh lain-lain keloearga jang toeloes dan 'adil pëlëh itoe.

Demikian djikalau itoe datang hadapan pemerintah, dan pada hari kemoediau ini dihadapan madjelis hoekoem, maka didjaga dengan sebolëh-bolehnja jang itoe tiada djadi, tetapi tanah itoe terberi selakoe bahagian pada penanam.

Maka dengan roepa-roepa sebab sebagaimana dinjatakan diatas i n i , maka orang-orang teradjak pada membahagi tanah-tanah//kalakeran//

poesaka itoe mendjadi tanah //pa- siui//.

Pada sekarang ini soedah ba- ujaklah tanah-tanah poesaka kala- keran dibahagi autara waris-waris.

Dan apa tocau professor G. A.

Wilken soedah toelis 20 tahoen j . 1 . di-Mededeelingen van wege het

(18)

Pada orang-orang soerlah diadjak dari diartikan baik-baik kegoenaau hal berbahagi tanah kalakeran poesaka sehingga pada sekarang ini moelai bertambah banjak tanah pasini.

Aant. majoor MAOEMBI : Hal membahagi tanah-tanah poesaka itoe tiada boleh djadi dengan lekas, sebab terlaloe banjak kepëlëhan.

Aant. majoor KAWANGKOAN : Kalau siapa minta berbahagi tanah kalakeran familie haroes dibahagi djoega mendjadi tanah pasini dari masing-masing. 2

Aant. majoor TOMPASO conform die van majoor Kawangkoan.

Meerdere motieven voor de wen- schelijkheid van verdeeling.

Zendeling-Genootschap dikarangan- nja: //'t Landbezit in de Miuahassa//

bahwa makin hari makin bertambah hal kepoenjaan tanah '/pasini// (in- dividueel bezit) di-Minahasa, sebab tanah-tanah //kalakeran// poesaka orang-orang soedah berikoet-ikoet berbahagi, maka itoe sekarang njata dikebanjakan tanah-tanah //pasini//

jang asalnja dari tanah-tanah //ka- lakeran// poesaka. !

Soenggoehpoen soedah banjak tanah-tanah //pasini//, tetapi banjak lah lagi tanah-tanah //kalakeran//

poesaka jang beloem dibahagi. Me- noeroet perpikiran dan peugrasaan commissie maka baiklah dari pihak Gouvernement orang-orang diadjak pada membahagi segala tanah-tanah poesaka.

Maka hal ini dapat didjadikau (kan bereikt worden) oleh mendja- laukau boenji art. 1066 dari Bur- gerlijk wetboek.

Maka djikalau fasal ini dila- koekan dengan betoel-betoel, maka tiada seberapa lama maka itoe tanah-tanah //kalakeran// keloearga beroebah mendjadi //pasini// dari seseorang (individueel bezit).

Bahwa hal berkepoenjaan //pa- sini// itoe orang-orang ada lebih soeka dari hal berkepoenjaan //ka-

1 U i t de ter zijde gestelde aanteekeningen blijkt reeds dat de verdeeling van familiegrond bij lange n a niet algemeen is. Alleen in het district L a n g o a n worden, t e n gevolge van den krachtigen invloed v a n het vorige districtshoofd, geen kalakerangronden meer aangetroffen. Elders bestaan nog vele zoodanige gronden. Alles h a n g t t e dezen af v a n den ijver v a n ieder afzonderlijk hoofd.

2 Kennelijk dus meent dit hoofd d a t reeds actueel de wensch v a n één der familieleden om tot verdeeling over te gaan moet worden ingewilligd.

(19)

Foor/coming van geschillen.

b. Voorkoming van slechte prak- tijken der familiehoofden.

Aaut. majoor TONSÖA : Tanah- tanah kalakeran Tonsêa sampai hari ini didjagaï olëh kepala-kepala familie seperti 'adat kebiasaan de- ngan tiada tjoelasnja. '

Aant. majoor ToNsëA : Tiada kedapatan hal sebegitoe dalam Tonsêa.

Aanmoediging van intensieve cul- tuur.

lakeran// itoe ada njata dibeberapa penoentoetan pada berbahagi itoe tanah-tanah poesaka //kalakeran//.

Karena pada hari kemoedian, sedang orang-orang bertambah ba- njak dan tempat berkeboen soedah rnendjadi sempit, maka banjaklah perkara tipoe daja dan rampasan

djadi.

Banjak dari itoe //toea iri tanah//

atau //paki iten an tanah//, jaïtoe waris jaug rnendjadi kepala pe- ugatoer hal pakai dan pergoenakau tanah //kalakeran// itoe, tiada lagi berbagi atau atoer dengan 'adil hal memakai tanah itoe.

Sebab ia mendapat soeap (om- gekocht) dari barang waris maka ia kasih oentoeng (voorrecht) lebih padanja sehingga lain-lain waris kena roegi.

Demikian tahoe djadi bahwa ada barang orang jang tiada hak apa-apa atas itoe tanah dan dari sebab banjak orang soedah tiada tahoe betoel toeroenan dari asal poesaka-poesaka, dari itoe djoeroe poesaka sebab soedah terlaloe amat toea asalnja, maka //toea in tanah//

itoe kasih hak padanja.

Maka lain lagi dari perkara- perkara jang tiada baik (nadeelen) jang terseboet diatas i n i , maka hal bertanam tanaman bertahoen rnendjadi banjak pëlëhan , sedang tiada barang orang ada tahoe tentoe apa boleh djadi dengan

1 M. a. w. de majoor wensoht niet dat aan de m a c h t der familiehoofden wordt getornd.

(20)

Verdeeling van nagelaten goederen door erflaters.

Aant. majoor TONSSA: Hal itoe sehingga sekarang ada didjalankan seperti 'adat kebiasaau. '

Nietigheid van zulke beschikkingen.

tanamanuja, sedang lain-lain teman warisnja bolëh ganggoe padanja.

Olêhnja maka orang-orang diadjar malas dan lalai.

Maka itoelah soeatoe berkat adanja djikalau hal pembahagian poesaka itoe dipermoedahkan ser- tapoen orang-orang diadjak pada membahagi poesakanja (kalakeran).

Maka beberapa banjak orang Minahasa, lebih dahoeloe dari ma- tinja, memboeat barang ketentoean atas kertas (lain dikertas meterai) bagaimana poesakanja haroes diba- hagi antara waris-waris.

Tetapi kasihan banjak dari itoe ketentoean-ketentoean tiada barang koeat dari pada pihak hoekoem (rechtsgeldigheid), sehingga itoe ada tergantoeng sahadja dikehendak dan hormatnja dari waris-waris pada jang poenja poesaka djika itoe maoe ditoeroetnja atau tiada. 2

A k a n h a l p e m b a h a g i a n p o e s a k a . {Over de verdeeling van nalatenschappen.)

Algemeene regelen.

Aant. majoor TONSBA: J a n g teri- ma poesaka di-Tonsêa jaïtoe : a. soeami atau isteri jang tinggal

hidoep serta anak-anak soeng- goeh bersama-bersama b. anak mengakoe.

1 Hoe dan?

2 Zoo luidde — althans destijds raad te Menado.

Sjahdan menoeroet 'adat kebia- i saan tanah Minahasa, jang haroes

menerima poesaka itoelah : a. keloearga.

b. anak-anak mengakoe.

c. soeami atau isteri jang ter- tinggal hidoep.

j Maka akan hal menerima poe-

inderdaad de rechtspraak van den land-

(21)

Jang djadi waris berikoet-ikoet haknja demikian :

a. anak-anak soenggoeh serta den- gan baloe

b. anak mengakoe serta dengan baloe

c. baloe dan saudara-saudara dari jang soedah meninggal

d. saudara-saudara jang terdekat pada erflater jang boeat belandja bagi kematian erflater.

Djika laki bini ada anak soeng- goeh, anak-anak kedoeanja, maka harta pendapatannja dibahagi doea serta masing-masing mendapat se- bahagian. Kalau satoe autarauja meninggal, maka jang meninggal itoe bahagiannja \ sadja, djika maoe ditjeraikan , sebab jang men- djadi baloe itoe boeat ongkos banjak bagi temannja jang soedah mati itoe ; atoeran terseboet sampai se- karang ada didjalankan. '

Aant. majoor

LANGOAN

: Boekan sadja jang terseboet di-hoeroef a, b dau c jang haroes menerima poesaka, tetapi lagi anak-anak tiri dan anak-anak diloear hal nikah jang diakoe ; pada awal za-

man sampai sekarang anak tiri dan anak-anak diloear hal nikah tiada sekali ada orang jang tiada mengakoe selakoe anak darah sen- diri, melainkan diakoenja selakoe anak darah soenggoeh.

saka itoelah jang oetama anak- anak soenggoeh ; djikalau ada anak-anak mengakoe, anak-anak soenggoeh mesti berbahagi itoe dengan anak-anak mengakoe.

Djikalau tiada anak-anak soeng- goeh , dan ada anak-anak mengakoe, maka anak-anak mengakoe terima poesaka itoe sama sekali.

Djikalau tiada anak soenggoeh dan tiada anak mengakoe, maka keloearga jang terdekat pada poenja poesaka terima itoe, sedang, dji- kalau poela tiada keloearga, maka laki atau bini jang tertinggal hidoep jang menerima poesaka dari jang meninggal.

Maka hal pembahagiau poesaka itoelah ada seperti terperi berikoet dibawah ini.

1 Het voornaamste verschilpunt nou dus zijn dat volgens den majoor van Tonsêa erfrecht zou toekomen aan den echtgenoot en wel in dier voege dat deze te gelijk met de kinderen zou opkomen. De juistheid dezer voorstelling moet be- twijfeld.

(22)

Verschillende gevallen.

A. D j i k a l a u l a k i b i n i a d a a n a k b e r s a m a - s a m a . [Als de erflater nalaat zijn echtgenoot henevens kinderen, uit het met

dien echtgenoot gesloten huwelijk gesproten?) Verdeeling tusschen echtgenoot en

kinderen.

Aant. majoor MAOEMBI : Biasa di-Maoembi poesaka dibahagi doea pada laki dan bini.

Aant. majoor KAWANGKOAN : Haroes dibahagi doea, sebahagian kepada laki dan sebahagian ke- pada bini.

Aant. majoor TOMPASO conform die van majoor Kawangkoan.

Aant. majoor LANGOAN: Akan tetapi dari ini doea laki bini ada lagi poesaka dari iboe bapanja, maka poesaka itoe sekali-kali tiada boleh dibahagi doea, melainkan itoeditinggalkan sendiri. Kalau satoe dari laki bini ada anak dari nikah- nja pertama, maka anak dari nikah pertama dengan anaknja dengan bininja jang dalam tangannja itoe nanti berbahagi itoe dan demikian lagi dari sebelah bini, ketjoeali kalau laki dan bini itoe mengakoe anak pada anaknja tiri, maka baharoelah poesaka-poesakanja dikoempoel ser- ta dengan pendapatannja dibahagi sama rata adanja. Akan tetapi kalau tiada diakoenja doea-doea akan anak-anaknja t i r i . maka anak- anak tiri dari laki pegang koeat poesaka bapanja dan demikian djoe- ga dari sebelah bini hingga toenggoe sampai anak-anaknja mendjadi 'akil balig boeat berbahagi itoe.

Djikalau laki atau bini mening- gal , maka harta ketinggalan kedoea mereka itoe dibahagi tiga.

Doea pertiga bahagian bagi laki dan satoe pertiga bahagian bagi bini.

Akan tetapi peratoeran ini ke- moedian dari orang-orang Minahasa soedah mendjadi Masehi, dan lagi moelaï mendjadi beradab (beschaafd), bahkan serta dilihatnja bagaimana pembahagian poesaka toeroet titah Belanda, maka moelaï dirasanja koerang patoet dan 'adilnja pera- toeran i n i , dan lama-lama beroe- bahlah atoeran ini toeroet bagaimana bangsa Belanda membahagi harta benda antara laki bini jaïtoe barang- barang ketinggalannja dibahagi doea: | bahagian bagi laki dan \ bahagian bagi bini.

(23)

Aant. majoor TONSÖA : Djika baloe kawin sekalipoen maka ia tinggal memegang dan mendjaga dan mengatoer harta poesaka bagi anak-anaknja nanti kemoedian dari matinja baroe dibahagi harta-harta itoe olëh anak-anaknja. J a n g me- iijimpan harta itoe ada hak akan pakai hasilnja harta itoe.

Dari pada harta jang tersimpan ini anak-anak j a n g soedah beroe- mah tangga masing-masing terima bahagian akan dipakai sebab nanti anak-anak itoe semoea soedah nikah baroe boleh diadakan pembahagian ; barang jang roesak atau hilang tiada oesah diterbitkan.

Aant. majoor LANGOAN : Saja rasa baiklah hal simpan barang ketinggalan itoe diatoer lain dengan pertolongan Gouvernement , se- dang 'adat kebiasaan itoe tiada barang atoeran jang meniadakan roepa-roepa tjedera dan perbantahan karena bal menjimpan barang- barang ketinggalan; sebab gam- pang boleh disemboenjikan lain-lain barang d. 1.1. oleh j a n g menjimpan seperti beberapa kali saja dapat

Maka poesaka dari jaug mening- g a l , selama j a n g tinggal hidoep beloem nikah kembali itoe tinggal dalam simpanan dan pendjagaannja sertapoen ia boleh ambil dan pakai hasilnja (vruchtgebruik).

Akan tetapi serta ia maoe nikah poela, maka harta ketinggalan ini haroes diserahkannja pada anak- anaknja djikalau soedah 'akil balig dan djikalau tiada anak-anak, pada waris-waris lain jang ada hak menerima poesaka itoe.

Djikalau anak-anak beloem 'akil balig maka ia (laki atau bini) jang tertinggal hidoep itoe, haroes pegang dan djaga itoe harta ketinggalan sehingga itoe anak-anak mendjadi 'akil balig.

Djikalau dari itoe anak-anak dari ini doea laki bini , soedah ada jang 'akil balig, maka anak-anak terseboet soedah boleh menerima bahagiannja poesaka dan mereka itoe djoega serta lagi lain-lain keloearga haroes djaga dan taroeh mata, bahwa bahagian dari anak- anak jang beloem 'akil balig itoe tiada terhilang (vervreemd).

Akan tetapi peratoeran ini baroe, sedang peratoeran zaman dahoeloe (de oorspronkelijke adat) berboenji:

//Selama jang tertinggal hidoep beloem mati atau nikah kembali, maka harta ketinggalan dari j a n g meninggal lebih dahoeloe tertinggal dalam pendjagaan dan pergoenaan- nja (in bewaring en gebruik).—"

Djikalau kedoea laki bini ini I doea-doea soedah mati dan anak-

(24)

njata hingga acliirnja barang ke- tinggalan itoe tidak ada sisanja ; maka jang menjimpan . . . . nanti dapat djawab jang barang-barang itoe telah didjoeal boeat dipakai akan piara anak-anak, walakin ia soedah pakai sendiri. Maka saja fikir 'adat kebiasaan beroesah pera- toeran jang baik dan dengan hoe- koemnja. Maka baiklah Gouverne- ment tolong boeat atoeran jang tetap boeat disimpan oleh siapa- siapa dari keloearga atau dilelang, soepaja anak-anak tiada kena roegi adanja.

anaknja soedah 'akil balig, maka poesaka atau ketinggalannja diba- hagi pada anak-anak sama rata.

Tetapi djikalau ada anak-anak jang beloem 'akil balig, maka ba- hagiannja itoe terserahkan pada saudara jang toea jang pakai dan djaga bahagian dari saudara-saudara jang beloem 'akil balig sehingga pada waktoe mana anak-anak itoe soedah 'akil balig. Maka saudara ini oleh itoe ia lagi mengambil bagi dirinja (neemt de verplichting op zich) pada djaga dan pelihara itoe anak-anak sampai besar atau kawin.

Demikian poela maka djikalau anak-anak beloem 'akil balig dan mereka itoe kematian iboe bapa, maka itoe anak-anak terserahkan dalam peliharaan dan pendjagaan dari nenek atau têtëhnja dan dji- kalau soedah tiada, dari paman atau ma' moedanja atau pada ke- loearga siapa djoega jang oleh sefakat keloearga ditentoekan pada djaga dan pelihara itoe anak-anak.

Maka atas peliharaan ini tiada lagi diberi barang hajaran, sedang sampailah baginja itoe hal pakai dan pergoenakan barang-barang dari anak-anak piatoe itoe sekian la- manja, karenabarang-barangketing- galan orang toeanja dari anak-anak ini peserahkan lagi pada jang pelihara mereka itoe dan boleh dipakai dan dipergoenakannja se- moea itoe sehingga datang ini anak djadi 'akil balig.

Maka djikalau anak-anak ini

(25)

Aan t. lioekoem besar TONSAWANG : üjikalau laki dan bini soedab mati(

harta ketinggalan tiada dibahagi sama rata hanja anak laki-laki mendapat bahagian lebih sedikit dari anak perempoean.

Aant. majoor TONSOA:

'adat di-Tonsëa begitoe.

Tiada

soedah djadi 'akil balig, maka ba- rang ketinggalan itoe haroes dise- rahkannya pada mereka itoe.

Diatas soedah dinjatakan bahwa pembahagian poesaka antara anak- anak ini ada sama rata.

Tetapi kemoedian h a r i , maka soedah berlakoe beberapa keoebahan atas itoe.

Maka keoebahan-keoebahan jang soedah djadi menoeroet pengrasaan dan perfikiran commissie ada teper- gantoeng sadja pada kehendak dan kasihnja dari iboe bapa pada barang anak dan boekan berasal pada ba- rang atoeran dari hidoep antara orang banjak (sociaal leven).

Maka boenji dan djalannja (de tekst) peratoeran ini ada toendjoek itoe.

Tahoe djadi bahwa anak-auak jang toea j a n g soedah tolong pada orang toeanja k b i h dari lain-lain anak dalam pentjaharian hidoep, atau jang soedah djadi pelin- doeug, selakoe iboe b a p a , pada saudara-saudaranja ialah jang men- dapat lebih sedikit selakoe oepah.

Ada poela jang asingkan (afzon- deren) bagi anak-anak laki-laki jang beloem nikah harla kawinuja.

Ada poela jang biasa memberi pada anak-anak perempoean, j a n g soedah nikah , bahagian jang lebih besar dari lain-lain sebab iboe bapanja soedah menerima harta kawin dari padanja.

Pada anak-anak jang boengsoe lain biasa memberi bahagian lebih sedang ditimbangnja anak-anak ini

(26)

Aant. majoor ToNsëA : Pemba- hagian sama rata sadja, tjoema siapa-siapa j a n g soedah menghi- langkan barang apa-apa, ia dapat koerang, menoeroet perhitoengan barang j a n g soedah dileujapkannja.

tiada lagi riki iboe bapanja em- poenja koeat-koeat dan tahoe men- tjahari, djadi dirasanja selakoe anak-anak ini soedah dapat koerang dalam peliharaan.

Tetapi semoea atoeran-atoeran ini dapat disamakan sadja dengan rempah-rempah dan tergantoeng sahadja dari kehendak dan kasih dari seorang akan jang lain.

Terbanjak ditoeroet dan dipakai : //poesaka itoe dibahagi sama rata //antara waris-waris dengan me- //makai timbangan keroegian atau //keoentoengan j a n g seorang soedah //dapat atau boeat dari atau bagi //jang lain//.

B. D j i k a l a u l a k i b i n i a d a a n a k s a m a - s a m a d a n s a t o e d a r i m e r e k a i t o e a t a u d o e a - d o e a a d a a n a k d a r i

n i k a h n j a l e b i h d a h o e l o e . {Verdeeling tusschen kinderen en stiefkinderen)

Maka dalam hal j a n g terseboet diatas i n i , maka anak dari kedoea laki bini itoe haroes mendapat bahagian dari ketinggalan dari iboe bapanja (sebelah menjebelah) se- perti soedah dinjatakan dimoeka ini.

Djikalau itoe anak dari nikah lebih dahoeloe diakoe olêh iboe atau bapanja t i r i , selakoe anak darah sendiri, maka anak-anak ini men- dapat bahagian seperti saudaranja jang djadi oleh nikah dari itoe doea laki bini, tetapi djikalau anak- anak ini tiada diakoe oleh bapa Aant. majoor MAOEMBI : Di-

Maoembi, kalau laki bini soedah ada anak lebih dahoeloe, anak- anak tiri soedah diakoe selakoe anak darah olëh perhoeboengan bapa dan iboenja dalam hal nikah dan sebab itoe semoea poesaka haroes diba-

ri sama rata olëh anak itoe. '

Aaut. l u l »,„uo uicijvuc uien uapa hoekoem besar ROMOÖN : [ atau iboenja tiri selakoe anaknja ' De bedoeling is dus dat de stiefkinderen door het feit v a n het huwelijk van rechtswege als geadopteerd moeten worden beschouwd en hetzelfde reent op de nalatenschap v a n de stiefouders k u n n e n geldend maken als de eigen kinderen

(27)

Anak-anak tiri lebih dahoeloe selamanja diakoe oleh laki dan isteri seperti anak darah sendiri dau djika kedoea laki isteri itoe ada beroentoeng a n a k , maka semoea anak-anak tiri dan anak-anak soeng- goeh mendapat bahagian poesaka sama r a t a , dan anak-anak me- ngakoe dapat bahagian poesaka lebih koerang.

darah sendiri, maka anak ini sa- hadja mendapat bahagian dari bapa atau iboenja sendiri dan ia tiada mendapat apa-apa dari orang toe- anja tiri itoe.

Tjontoh I. Seandai-andai seorang A ada berpoenja doea saudara tiri B dan C dari nikahnja pertama dari iboenja.

Dan kedoea saudaranja ini tiada diakoe oleh bapanja (bapanja tiri dari B dau C) selakoe anaknja sendiri.

Maka bahagian masing-masing demikian :

A poesaka dari bapa + 1 ^a- hagian dari poesaka iboenja djadi dari ketinggalan iboe bapanja l +

1 2 0 S'

B dan C masing-masing dapat -i- bahagian dari iboenja djadi dari ketinggalan laki bini | bahagian.

Tjontoh I I . A ada anak dari doea laki bini.

Bapanja ada doea a n a k , B dan C , dan iboenja lagi ada doea anak, D dan E , dari nikahnja lebih daloeloe.

Maka anak-anak ini tiada diakoe oleh doea laki bini sebelah menje- belah mendjadi anak soenggoeh.

Djadi bahagian masing-masing demikian : A | bahagian dari bapa -f- i- bahagian dari iboe djadi f bahagian dari ketinggalan doea laki bini.

B dan C masing-masing j ba- hagian dari bapa djadi masing- masing \ bahagian ketinggalan dari doea laki bini.

D dan C masing-masing \ ba-

(28)

bagian dari iboedjadi masing-masing bahagian dari ketinggalan doea I B

laki bini.

C. D j i k a l a u d o e a l a k i b i n i a d a a n a k s o e n g g o e h d a n l a g i a d a a n a k m e n g a k o e .

{Verdeeling twsschen eigen kinderen en adoptivi.) Aant. majoor TOÖELIMAMBOT :

Kebiasaan itoe tiada dipakai olëh bangsa Tondano. Anak soenggoeh, boleh djadi banjak atau koerang, maka anak-anak mengakoe tiada barang bitjara apa-apa, hanja ber- soeka-soeka berapa ia dapat. H a k anak soenggoeh itoe tinggal sen- d i r i , tiada boleh disamakan dengan anak mengakoe, ketjoeali dji- kalau itoe djadi oleh kehendak anak soenggoeh.

Aant. majoor TONSÖA : Anak- anak soenggoeh dan anak-anak mengakoe berbahagi poesaka pen- dapatan iboe bapa sama rata ; poe- saka orang toea datang dari nenek mojang, jang beloem dibahagi : anak mengakoe tiada patoet beroleh ba- hagian, sebab ia dapat sadja dari harta pasini.

Aant. hoekoem besar KAKAS- BEMBOKëN : Anak soenggoeh da- pat bahagian lebih banjak dari anak mengakoe, jaïtoe anak soeng- goeh dapat |- bahagian dan anak mengakoe dapat \ bahagian sadja.

Aant. hoekoem besar EOMOÖN : Anak mengakoe dapat bahagian poesaka lebih koerang dari anak soenggoeh dan anak tiri jang diakoe.

Maka pembahagian poesaka dalam hal jang sedemikiau pada moelanja itoelah : bahagian dari anak-anak mengakoe ada \ dari bahagiannja anak-anak soenggoeh.

T e t a p i , sedang kemoediau hari maka anak-anak mengakoe lagi soedah mendapat bahagian seperti anak soenggoeh , maka poesaka dari kedoea laki bini ini dibahagi sama rata antara anak-anak soenggoeh dan anak-anak mengakoe.

Tjontoh : andai-andai ada anak soenggoeh A dan ada doea anak mengakoe B dan C , maka bahagi- annja masing-masing dari keting- galau itoe ada bahagian.

(29)

D. D j i k a l a u d o e a l a k i b i n i t i a d a b e r p o e n j a a n a k s a m a - s a m a , t e t a p i a d a a n a k m e n g a k o e.

{Rechten der adopiioi als eigen kinderen ontbreken.)

Dalam hal jang sademikian, maka poesaka dari doea laki bini itoe djatoeh sama sekali pada anak mengakoe dan djikalau ada lebih dari satoe anak mengakoe, diba- hagi-bahaginja sama rata. Peratoer- annja menoeroet bagaimana pem- bahagian poesaka tertoelis dari anak-anak soenggoeh.

Akan t e t a p i , seperti soedah di- njatakan dalam fasal dari hal anak- anak mengakoe, maka mereka itoe sadja ada hak atas ketinggalan dari iboe bapanja mengakoe. Tetapi djikalau pada waktoe mereka itoe diangkat anak mengakoe telah diterima baik oleh keloearga dari iboe bapa mengakoe, bahwa itoe anak mengakoe lagi boleh terima bahagian dari poesaka dotoe mo- jangnja iboe bapa mengakoe, ba- haroe mereka itoe lagi ada hak atas itoe seperti anak-anak soenggoeh.

E. D j i k a l a u d o e a l a k i b i n i t e t a p i s a t o e d a r i m e r e k a

a n a k d a r i n i k a h m e r e k

t i a d a a n a k b e r s a m a - s a m a i t o e a t a u d o e a - d o e a a d a a i t o e l e b i h d a h o e l o e . {Rechten van stiefkinderen bij gebreke van eigen Enderen.) Aant. majoor MAOEMBI : Begitoe

biasa di-Maoembi, tagal' itoe poe- saka dibahagi sama r a t a , karena anak-anak soenggoeh dan anak-anak mengakoe atau anak-anak tiri pikoel seroepa berat dalam segala kedoe-

Bahwa sesoenggoehnja terbanjak kali atau selamanja anak-anak tiri dari satoe dari mereka itoe atau sebelah-menjebelah, diakoe oleh laki-bini itoe selakoe anak darah sendiri. Dalam hal jang sedemikian

(30)

kaan atau kesoekaan iboe bapanja. ' Aant. majoor TONSÖA : Kalau bini ada anak sendiri (dengan lain laki) maka anak itoe seharoesnja djadi tvaris lagi pada bapa tiri, sebab ia mengihoet harta dari laki dikasih pada hini, akan tetapi dji- kalau laki jang menaroeh anak sendiri (dengan lain perempoean) maka anak itoe tiada djadi waris pada iboe tiri ketjoeali djika ia mengakoe, hendak mengakoe iboe kepada bini bapanja itoe. Lain dari itoe boekan 'adat Tonsëa. 2

maka poesaka atau ketinggalan dari laki bini ini dibahagi olëh ini anak-anak sama rata.

Akan tetapi djikalau mereka itoe tiada diakoe selakoe anak darah sendiri, olëh laki bini sebelah menjebelah, maka anak-anak ini menerima masing-masing sahadja dari bahagian dari iboe atau ba- panja sendiri dan dalam hal sede- mikian maka anak-anak tiri itoe tiada berpoenja hak atas kepoenjaan dari iboe atau bapanja tiri.

Tjontoh : andai-andai bapa ada 2 anak A dan B dan iboe ada tiga anak C, D dan E dari nikah mereka itoe lebih dahoeloe.

Djikalau anak-anak tiri ini diakoe olëh laki bini sebelah menjebelah selakoe anak darah sendiri maka poesaka dari doea laki bini ini dibahagi olëh kelima mereka itoe sama rata. Djadi masing-masing menerima \ bahagian dari poesaka laki bini.

Tetapi djikalau tiada maka baha- gian dari anak-anak itoe demikian : A dan B masing-masing \ bahagian dari poesaka bapanja atau \ dari poesaka doea laki bini.

1 De bedoeling is kennelijk dat stief- (voor-) kinderen van een der echtge- nooten ook zonder uitdrukkelijke adoptie rechten op de nalatenschap der stief- ouders kunnen doen gelden alsof zij hun eigen kinderen waren.

! De bedoeling schijnt te zijn dat de voorkinderen der v r o u w , ook zonder adoptie, als erfgenamen v a n den m a n optreden omdat dit volgt uit de om- standigheid dat de m a n een bruidschat heeft moeten geven a a n (beter : voor) de vrouw ; daar die reden niet bestaat wanneer de man voorkinderen heeft, kunnen deze laatsten alleen dân erfrecht doen gelden op de nalatenschap der vrouw , als zij door deze vrouw zijn geadopteerd.

Zie voorts de aanteekening v a n den hoekoem besar van Eomoön op blz. 19-20 die zegt dat stiefkinderen steeds worden geadopteerd door den stiefvader of de stiefmoeder en dan gelijk op deelen met de eigen kinderen dier adoptanten.

(31)

C, D dan E masing-masing \ bahagian dari poesaka iboenja atau

| bahagian dari poesaka doea laki bini.

Djikalau salah satoe dari mereka itoe tiada anak dari nikahnja lebih dahoeloe sedang jang lain ada, dan anak ini tiada diakoe selakoe anak darah sendiri oleh sebelah, maka poesaka dari jang tiada empoenja anak ini terkasih pada keloearga- nja, sedang anak tiri ini sadja terima poesaka dari bapa atau iboenja sendiri.

Tetapi seperti tertoelis diatas ini hal jang sedemikian kadang atau tiada tahoe djadi sedang laki atau bini (echtgenooteu) itoe , jang tiada berpoeuja anak dari nikahnja lebih dahoeloe, senantiasa mengambil se- lakoe anak darah sendiri itoe anak tiri.

Aant. majoor ToNseA boekan kebiasaan Tonsëa.

F. D j i k a l a u s a t o e d a r i l a k i b i n i a t a u d o e a - d o e a a d a a n a k d a r i n i k a h n j a l e b i h d a h o e l o e d a n m e r e k a i t o e a d a

a n a k m e n g a k o e ( b o e k a n t e r a m b i l d a r i a n a k t i r i ) . {Verdeeling tusschen stiefkinderen en adoptivi.)

Itoe Sebagaimana soedah diterangkan

dalam fasal lebih dahoeloe, maka

djikalau anak-anak dari doea laki

isteri ini dari nikah lebih daloeloe

mereka itoe diakoe selakoe anak

darah sendiri oleh sebelah menje-

belah, maka dalam pembahagian

poesaka dari doea laki bini ini

mereka itoe lagi menerima bahagian

seroepa besar dengan anak-anak

mengakoe jang diambiluja diloear

dari itoe anak-anak tiri.

(32)

Tetapi, djikalau tiada diakoe selakoe anak darah sendiri, maka dalam hal sedemikian anak-anak tiri itoe sahadja terima bahagian dari bapa atau iboenja sendiri, sedang anak-anak mengakoe jang diambil diloear dari ini anak-anak tiri itoe terima dari sebelah me- njebelah atau doea laki bini. — Sebabnja ! karena anak tiri itoe sekali-kali tiada berpoenja hak apa-apa atas poesaka dari iboe atau bapanja tiri sedang anak mengakoe, oleh sebab ia diakoe oléh itoe doea laki bini selakoe anak sendiri, ada berpoenja hak atas poesaka dari itoe doea laki bini lebih lagi dari itoe anak-anak tiri jang sahadja berhak pada se- belah.

Tjontoh: andai-andai laki ada doea anak A. dan B dan bini ada 3 anak C, D dan E dari nikah mereka itoe lebih dahoeloe.

Berikoet mereka itoe ada lagi anak mengakoe satoe F jang ter- ambil boekan dari anak tiri.

I. Bahagian poesaka dari masing- masing mereka itoe -J- bahagian dari poesaka itoe laki bini.

II. A dan B masing-masing i bahagian dari poesaka bapa atau -L bahagian dari poesaka laki bini.

C, D dan E masing-masing \ bahagian dari poesaka itoe atau

l bahagian dari poesaka laki bini.

F i bahagian dari laki -|- \

bahagian dari iboe, djadi y

T

ba-

hagian dari poesaka laki bini.

(33)

G. D j i k a l a u d o e a l a k i b i n i a ri a a n a k b e r s a m a - s a m a d a n s a t o e d a r i m e r e k a i t o e a t a u d o e a - d o e a a d a a n a k

d a r i n i k a h n j a l e b i h d a h o e l o e d a n m e r e k a i t o e p o e l a a d a a n a k m e n g a k o e .

{Verdeeling tussclien eigen hinderen, stiefkinderen en aäoptivi.) Anak dari ini doea laki bini (mereka itoe bersama-sama) maka ialah mendapat bahagian baik dari laki jaiig ada bapanja dan baik dari bini jang ada iboenja.

Sedang anak-anak jang dari nikah lebih dahoeloe sadja menda- pat bahagian dari iboe atau bapanja sendiri dan sekali-kali tiada dapat apa-apa dari iboe atau bapanja tiri.

Diketjoealikan djikalau mereka itoe, seperti selamauja djadi, telah diakoe anak darah sendiri oleh bapa atau iboenja tiri.

Maka dalam hal sebegini ia mendapat bahagian seroepa besar dengan anak-anak soenggoeh dari itoe doea laki bini (saudaranja tiri).

Maka anak-anak mengakoe ia mendapat bahagian jang seroepa besar dengan anak-anak soenggoeh atau anak bersama-sama dari itoe laki bini.

Tjontoh : andai-andai doea laki bini ada anak-anak bersama-sama A dan B.

Dari nikahuja lebih dahoeloe laki ada satoe anak C dan bini doea anak D dan E sertapoen mereka itoe lagi ada anak mengakoe P.

Maka dalam anak-anak tiri di-

(34)

H. D j i k a l a u k e d o e a l a k i b i n i t i a d a a n a k b e r s a m a - s a m a d a n l a g i t i a d a a n a k d a r i n i k a h n j a l e b i h d a h o e l o e

d a n t i a d a a n a k m e n g a k o e .

(Toedeeling der nalatenschap bij gebreke van hinderen, stiefkinderen en adoptivi.)

Aant. majoor MAOEMBI : Di- Maoembi biasa dari moelanja dibahagi doea seroepa besar.

akoe anak maka bahagian masing- masing dari poesakanja doea laki bini \ bahagian.

Tetapi kalau tiada maka bahagian masing-masing demikian : A dan B masing-masing f bahagian dari bapa -f- fa bahagian dari iboe, djadi dari poesakanja doea laki bini -fa bahagian.

C dapat \ dari bahagian bapa atau dari poesakanja laki bini fa.

D dan E masing-masing i dari bahagian i b o e , atau dari poesa- kanja laki bini fa bahagian.

P dapat | bahagian bapa me- ngakoe dan -fa bahagian iboe me- ngakoe atau 'fa bahagian dari poesakanja laki bini.

Maka dalam hal jang terseboet diatas i n i , maka harta ketinggalan atau poesaka dari doea laki bini djatoeh pada keloearga sebelah menjebelah dari mereka itoe.

Bahagian poesaka dari laki di- ambil oleh keloearga dari laki dan bahagian poesaka dari bini diambil oleh keloearga dari bini.

M a k a , seperti jang soedah dinja- takan lebih dahoeloe, maka pem- bahagian moela-moela antara laki dan bini ada |- bahagian pada laki dan J- bahagian pada b i n i ; akan tetapi pada sekarang i n i , sedang

(35)

Aaiit. majoor MAOEMBI : Hal mi kadang djadi di-Maoembi.

Aant. majoor TONSÖA: Hal mem- beri poesaka diloear nikah tiada kedapatan diantara bangsa Tonsëa.

Aant. majoor TONSÖA: Keperin- tahan tiada ambil apa-apa dari poesaka orang m a t i , sebab senan- tiasa akan ada orang jang diakoe selakoe bapa iboe, atau toean, atau anak mengakoe jang boeat

orang Minahasa soedah moelai' menilik bininja sama seperti atau laksana dirinja sendiri, maka hal pem bahagian poesaka antara laki bini soedah beroebah mendjadi separoh-separoh bagi masing-ma- singnja.

Djadi laki mendapat }s bahagian dan bini itoe lain ^ bahagian.

Maka keloearga jang berhak pada menerima poesaka dari laki bini itoe, ja'ni :

Ia. iboe bapa dari jang poenja poesaka.

I I a . saudara dari jang poenja poesaka.

I I I : anak-anak dari saudara- saudara terseboet.

I V . paman atau ma1 moedanja dari idem.

V. orang toea ^ouders) dari iboe bapanja jang meninggal.

VI. tjoetjoe dari saudaranja jang meninggal dan begitoe berikoet.

Maka djikalau j a n g poenja poe- saka itoe tiada berpoenja keloearga maka isteri atau laki dari jang meninggal serta toeroen temoe- roennja jang menerima itoe.

Achirnja, djika jang poenja poesaka lagi tiada n i k a h , maka sahabahija jang pada kematiannja ada tanggoeng dan boeat belandja padanjajang ambil atau terima itoe.

Maka tiada barang sifat jang meuoendjoekkan bahwa keperin- tahan (de Staat) jang menerima atau pegang itoe poesaka.

Akan tetapi terbanjak kali maka jang poenja poesaka itoe lebih

(36)

ongkos kematian dari erflater, maka dia, orang jang dapat poesakanja. '

Aaut. majoor ToNseA : Dalam hal laki biui tiada berkeloearga,

dahoeloe dari matinja soedah me- nentoekan (willekeurig beschikken) siapa-siapa dari keloearga haroes atau patoet ditiliknja menerima iloe poesaka.

Maka dalam hal sedemikian di- tiliknja siapa dari keloearganja jang soedah tolong banjak padanja barangkali waktoe hidoepnja ia soedah kena soesah banjak, baik kena badan dan baik kena djiwa, sehingga terikatlah ia pada orang itoe, lain lagi dari pengikatan kekeloeargaan , tetapi lagi oleh pengikatan bersjoekoer; sehingga olehnja itoe teradjak hatiuja pada mengoeutoengkan keloearga itoe dengan barang-barang harta ke- tinggalannja.

Maka ketentoean jang sedemikian oleh koeatnja 'adat kebiasaan ada tegoeh adanja, tiada barang orang jang berani ganggoe atau rombak itoe.

Tetapi kebiasaan ini terbanjak kali tiada lagi ditoeroet pada se- karang ini.

Akan hal bini atau laki itoe menerima poesaka dari laki atau maka siapa antara kedoeanja men- bininja jang meninggal itoe,kadang djadi baloe ialah beroleh semoea djadi di-Minahasa ; sadja itoe boleh pendapatan kedoeanja. djadi djikalau jang poenja poesaka

itoe datang dari tempat atau tanah

1 Den S t a a t kan dus de nalatenschap nooit toevallen omdat er altijd óf adoptief- ouders óf adoptiefkinderen of zelfs „toean mengakoe", dus aangenomen meesters, zullen zijn die, als zij de onkosten der begrafenis d r a g e n , de nalatenschap verkrijgen.

2 De majoor van Tonsëa verwart hier, als herhaaldelijk elders — zie blz. 13 waar hij de(n) echtgenoot opnoemt onder de erfgenamen; vergelijk ook de noot op blz. 14 —, de poesaka (in den zin van nalatenschap) met de pendapatan (het staande huwelijk gemeengewonnen en dus aan de echtgenooten gemeen- schappelijk behoorend goed).

(37)

lain dari Minahasa dan padanja tiada keloearga disini.

Seperti jang soedah dinjatakan lebih dahoeloe, maka beloem sekali djadi bahwa keperintahan (de Staat) mengambil atau menerima barang- barang ketinggalan dari seorang j a n g meninggal dengan tiada ber- poenja anak temoeroen atau keloe- arga. Melainkan barang-barang ketinggalan itoe terberi pada barang orang lain seperti isterinja atau sahabatnja atau lagi hambanja (//pahajoan//).

A k a n h a l m e n g a k o e a n a k (//m o k i o k i / / )

[Adoptie.)

Oorsprong van het instituut.

Aant. majoor TONSSA : Di-Tonsëa hal mengakoe anak disebabkan sadja pada kehidoepan mandoel (kinder- loos) atau akan mendjadi selakoe tanda sjoekoer kepada barang orang jang soedah berboeat kebadjikan jang tiada soeka terima pembajaran bagi perboeatannja jang baik, sebab dengan mengakoe anak pada se- orang , maka ia diangkat djadi waris serta ditilik seperti orang kekasih jang damping. Lagipoen ada orang jang mengakoe lain orang dengan niat beroleh perlindoengan didalam pemeliharaan hartanja, soepaja orang sekeloearga tiada boeat soesah kepada anak-anaknja jang soenggoeh. Dalam hal begini anak mengakoe banjak kali djadi lebih berkoeasa atas harta-harta

Sebermoela maka ditanah Mina- hasa adalah soeatoe peratoeran jang 'adjaib sekali dan jang banjak kali ada memberi pada permerintah dan hakim banjak poesing kepala, se- dang peratoeran ini jang pada asal dan moelanja ada baik dan seno- noh , pada sekarang ini soedah beroebah perangaiuja.

Maka peratoeran ini itoelah hal mengakoe anak [//mëkioki//].

Maka asal dan pohonnja pera- toeran ini commissie tiada dapat sipatkan. Tetapi toeau prof. G. A.

Wilken toelis dikaraugannja //Het landbezit in de Minahasa// di- //Mededeelingen van wege het Zendelinggenootschap deel 17// : //Wat den oorsprong van deze in- stelling betreft, het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat wij dien

(38)

poesaka itoe dari pada anak-anak soenggoeh. '

Aant. hoekoem besar ROMOÖN : 'Adat kebiasaan ini ada dipakai lagi didistrict Bomoön. Pohon sebabnja ada demikian. Pada zaman dahoeloe itoe tahoe djadi bahwa antaranja adalah orang-orang jang berbolëh atau kaja-kaja (sya atau wailan) dan ada djoega orang- orang jang berkekoerangan (lengai) bernikah dan tiada beroleh oen- toeng anak dan kedoea laki isteri ini ambil atau mengakoe a n a k , j a ï t o e : laki dari anak saudaranja atau keloearganja dan isteri dari anak saudaranja atau keloearganja dan kedoea anak mengakoe itoe mendjadi selakoe anak darah soeng- goeh akan menerima harta keting- galan kedoea laki isteri ini dan dari orang berkekoerangan adalah jang ambil mengakoe anak seperti terseboet pada orang-orang kaja terseboet diatas ini. Dan adalah j a n g mengakoe anak dari boekan keloe- arganja karena maksoednja sadja akan beroleh tolongan hidoep hari- hari seperti jang tertoelis olëh toean- toean commissie.

Aant. hoekoem besar TOMBASIAN : Pada sekarang ini 'adat kebiasaan itoe soedah hampir hilang.

Aant. majoor MAOEMBI : Ada djoega djadi : anak mengakoe iboe bapa. 2

te zoeken hebben in de tijden , zoo als de Minahasa ze zeker ook ge- kend heeft, toen de huwelijksband nog niet bestond, m. a. w. toen de vrouw nog niet aan een' bepaalden man verbonden was en het vader- schap van een kind nog eene geheel onzekere zaak was, waarop door velen aanspraak kon worden gemaakt.

De m a n , die bij een' dergelijken maatschappelijken toestand dus nie- mand h a d , dien hij met volkomene zekerheid zijn kind kon noemen, werd van zelf er toe gebracht om door aanneming in dat gemis te voorziene/

•' Maka menoeroet kata sekarang (volgens de tegenwoordige lezing) j a n g ada tersimpan pada kaoem, maka hal mengakoe anak itoe djadi dengan maksoed dari pihak orang

1 De eerst gestelde regel „geen adoptie dan door kinderloozen" lijdt dus nog al uitzonderingen. De bovenstaande mededeeling schijnt er overigens op berekend te zijn adoptie v a n hoofden en andere aanzienlijken te rechtvaardigen.

2 D. i.: ook a a n n e m i n g van ouders komt voor.

(39)

Meest voorkomende redenen voor adoptie.

Aaut. majoor MAOEMBI : Tahoe djadi lagi meskipoen iboe bapa ada bapjak a n a k , Jang soedah 'akil balig, tambah lagi anak mengakoe.

Uitbreiding van gevallen.

Aaut. hoekoem besar PASAN-

RATAHAN PONOSAKAN : Hal ini dari

district P . R. P . ada bëda dengan lain district atau kaoem Minahasa, ja'itoe : orang Pasan RatahanPono- sakan mengakoe sadja kalau itoe anak dari saudara atau familie jang hidoep berkekoerangan, atau anak jang tiada terkenal bapanja dan diakoe orang lain , atau orang jang tiada poenja a n a k , itoe tahoe djadi mengakoe anak.

Adoptie van kinderen van familie- leden.

Aapt. hoekoem besar KAKAS- REMBOKëN : Orang mengakoe anak sadja pada seanak saudaranja atau keloearganja tetapi dari orang jang boekan asal keloearganja, itoelah tiada kedapatan di district Kakas- rembokën.

Aant. majoor KAWANSKOAN : Pada sekarang ini dalam district- koe , walakin soedah orang masehi, maka ada djoega orang-orang me- ngakoe anak pada menolong hari-

toea jang mengakoe anak pada mendapat tolongan dari anaknja mengakoe.

Maka jang biasa mengambil anak mengakoe itoelah laki bini jang tiada berpoenja anak atau ada anak ketjil jang dari padanja ia beloem boleh berharap tolongan dalam pentjaharian hidoepnja d.1.1. peker- djaan.

Tetapi hal mengakoe anak i n i , tiada soedah tertinggal djoega pada orang-orang jang terseboet diatas ini, tetapi pada hari-hari kemoe- diau , maka baik orang-orang jang berbolëh (rijk) djadilah jang tiada soesah h i d o e p , baik orang-orang soedah ada anak jang 'akil balig jang soedah boleh tolong hidoepnja, djoega lagi soedah moelai ambil anak mengakoe, sehingga banjak orang di-Minahasa jang mengakoe anak (//mëki anak//) dan diakoe anak (//pinëki anak//).

Djalan atau perinja mengakoe anak itoelah seperti berikoet.

Maka sebolëh-bolëhnja ditjahari anak jang soedah 'akil balig dari saudara dan djikalau tiada anak dari saudara dan ada anak dari keloearga, jang terdekat padanja, ialah diakoei anak.

(40)

hari maka anak-anak mengakoe diambil dari pada anak keloearga laki bini. *

Aant. majoor M A O E M B I : Ada djoega orang boekan sekali-kali keloearga jang diakoe anak.

Aant. majoor TOMPASO conform die van majoor Kawangkoan.

Verbastering van liet instituut:

a. adoptie als belooning voor /tulp;

b. adoptie van hoofden en aan- zienlijken.

Tweevoudige adoptie, een der adop- tivi te kiezen wit de familie van den man, de andere uit die van de vrouw.

Aant. hoekoem besar PASAN RATAHAN PONOSAKAN : Kepala atau orang kaja (berbolëh) diakoe anak olëh orang ketjil, itoe tiada biasa.

Aant. majoor LANGOAN : P a - toetlah hal itoe ditiadakan seka- r a n g , sedang pada masa sekarang tiada ada atoeran agama jang se- roepa dengan agama chalajak jang menoeroet hormat dan kemoeliaan dalam foso , olëhnja pemerintah-pe- merintah perkoempoelan keloearga

— selakoe kepala district sekarang — diakoe anak ; dau terlebih hal me-

Maka hal ini lama-lama beroebah sebab pada hari-hari kemoedian maka banjaklah orang j a n g boekan keloearga diakoei anak seperti :

a. anak-anak j a n g dipeliharanja dari ketjil hingga besar ;

b. orang-orang jang diobatinja dan begitoe terbalik;

c. pemerintah ;

d. orang-orang jang berboeat boedi pada mereka itoe d. 1.1.

Maka selamanja diambil doea, satoe dari pihak keloearga laki dan jang lain dari pihak keloearga bini.

Djikalau pilihan dari kedoea laki bini ini soedah tertentoe, maka dipintanja keloeasau dari iboe ba- panja anak itoe pada mereka itoe mengakoe anak pada anaknja itoe.

1 Dit hoofd zegt voorts dat, als do adoptanten alleen dochters h e b b e n , een zoon e n , als ze alleen zoons h e b b e n , een dochter wordt geadopteerd.

o

(41)

ngakoe anak pada pemerintah itoe tersimpan, banjak perkara tiada patoet jaug kemoedian boleh me- nedjiskan gelaran pangkat dari anak mengakoe dan djoega boleh djadi satoe kebaugoenan dari roepa-roepa tipoe daja bagi orang-orang negeri.

Aant. majoor MAOEMBI : Di- Maoembi tiada selamanja ambil doea.

Wijze van adopteer en.

Aant. majoor ToNsëA : 'Adat Tonsëa: laki bini panggil kepala atau oekoeng barang doea men- djadi saksi atas perkara mengakoe anak. J a n g bersaksi itoe haroes beroleh masing-masing doea depa kain hitam atau poetih atau merah a t a u , djika tiada k a i n , telaga atau pohon sagoe; begitoepoeu orang jang diakoe haroes beroleh. Hal ini dikoentjikan mendjamoekan mereka i t o e ; anak mengakoe J sebegini dibawa olëh laki bini J kedalam roepa-roepa perdjamoean dimana ia diberitahoekan kepada keloearganja.

Aant. majoor TOMPASO: Seperti d i n e g e r i E a ä n a n , sebab ada banjak lagi orang chalajak, maka djikalau ada orang jang maoe mengambil mengakoe a n a k , tiada lagi dimoeka pemerintah negeri, hanja panggil walian selakoe bersaksi dengan memboeat foso.

Beeld van den geadopteerde op de nalatenschap van bloedverwanten der adoptanten.

Maka djikalau itoe diterima baik olëh itoe anak dan iboe bapanja, maka olëh doea laki bini itoe dipanggilnja semoea keloearga dari merëka itoe sebelah menjebelah, keloearga dari itoe anak jang akan diakoe, pemerintah negeri.

"Dan pada masa orang Minahasa ada lagi chalajak dipanggilnja lagi walian-walian.

Djikalau semoea soedah berhadap, maka diberi tahoe olëh doea laki b i n i , apa maksoednja mereka itoe

! soedah dipanggil : jaïtoe pada kasih tahoe sama sekalian orang bahwa kedoeanja soedah mengambil pada anak itoe selakoe anaknja darah sendiri.

Berikoet ditanjanja pada keloe- arganja sebelah menjebelah keloe- asan bagi anak itoe — pada terima Aant. majoor ToNsëA : Anak ' lagi - bahagiannja doea laki bini

(42)

mengakoe sebegitoe sadja ada hak beroleh bahagian dari pada harta pasini iboe bapauja angkat, artinja barang pendapatan dari iboe bapa atau barang poesaka jang soedah dipasinikau pada laki bini itoe.

Dari pada poesaka kalakeran ia boleh masoek akan pakai sadja (gebruiksrecht) dari hasilnja.

Bewijs van de adoptie (lilikoer).

Bevestiging der adoptie door een foso.

itoe di poesaka dari dotoe mojang- nja. Djikalau itoe diloeaskan olëh keloearga, maka ini anak-anak mengakoe bolëh mendapat bahagian dari poesaka dotoe mojang iboe bapauja mengakoe.

Akan tetapi, djikalautiada, maka mereka itoe lagi tiada hak apa-apa atas bahagian poesaka dari dotoe mojang iboe bapauja mengakoe, sahadja selakoe pindjam.

Berikofit pada koeatkan hal pengakoeau anak ini, maka diberi oleh oraug toea mengakoe pada anaknja mengakoe barang benda jang gerak, tetapi terbanjak kali sepenggal tanah, selakoe barang tanda kesaksian (eeu tastbare ge- tuigenis) jang auak itoe diambilnja selakoe anak darah sendiri.

Maka pemberian jang sedemikian mendjadi barang pasini dari anak mengakoe dan tiada terhitóeng dibahagian poesaka dinama'i //lili- koer'/.

Demikian pemerintah dan walian- walian, jang soedah djadi saksi dalam hal pengakoeau anak itoe, lagi mendapat barang pemberian seperti kain-kain poetih, hitam d.1.1. Maka pemberian sedemikian mendjadi : Ia selakoe oepah dan l i a selakoe kesaksian pada hari-hari kemoedian.

Maka djikalau hal ini semoea

soedah betoel, maka pekerdjaan

mengakoe anak itoe dikoeatkan

dengan barang foso (offer) dan

dikoentjikan dengan perdjamoeau

makan.

(43)

Rechtsgevolgen der adoptie voor den adopiivus :

a. erfrecht;

mi koerang

b. recht op de nalatenschap van de ouders der adoptanten (zie ook

boven, blz. 34);

Aant. majoor

TONSBA:

Anak mengakoe bolëh terima dari poesaka tëtë mojang jang soedah djadi pasini pada iboe bapa mengakoe.

c. recht op bijdragen voor bruidschat en kosten van huwelijk.

Maka keadaan nja dari pihak hoekoem (rechtstoestand) dari ini anak-anak mengakoe itoe ada :

I. Mereka itoe ada hak atas poesa- kanja dari iboe bapanja mengakoe.

Pada permoelaan maka bahagian dari anak mengakoe itoe ada se- tengah dari bahagiannja anak soenggoeh.

Akan tetapi lama kelamaan maka dalam pembahagian poesaka anak- anak mengakoe mendjadi keoebahan dan pada sekarang ini maka biasa anak-anak mengakoe menerima ba- hagian seroepa atau sama besar dengan anak-anak soenggoeh.

Akan tetapi hal

baharoe, sedang anak-anak menga- koe soedah moelaï tjahari oentoeng dalam hal terseboet.

II. Mereka itoe ada hak atas bahagian poesaka dari dotoe mo- jang iboe bapanja mengakoe djikalau itoe diloeaskan oleh keloearga.

I I I . Djikalau keloearga tiada kasih loeas, ia ada berhak atas poesaka (itoe) dari dotoe mojang iboe bapauja mengakoe sahadja selakoe pindjam (gebruiksrecht) se- andai-andai tanah ia boleh berke- boen dengan tiada membajar //eram//

(sëwa tanah).

IV. Djikalau itoe anak-anak

nikah, kalau anak laki-laki, orang

toeanja mengakoe mesti tanggoeng

sebahagian darihartakawin(//roko//),

dan djikalau anak perempoean, pada

tanggoeng sebahagian dari belandja

nikah.

Figure

Updating...

References

Related subjects :