ZESDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

Hele tekst

(1)

INZAKE

BALM BV/IVACON BV/EMISS BV/RENOTON BV/IJPOORT BV

- BALM B.V., statutair gevestigd te Amstelveen,

feitelijk gevestigd te 4131 NS Vianen, Eendrachtsweg 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht e.o. onder nummer 23078714.

Voorlopige surseance van betaling verleend door de Rechtbank Amsterdam bij beschikking van 13 april 2007.

Faillissement uitgesproken door de Rechtbank Amsterdam bij beschikking van 20 april 2007.

Faillissementsnummer: verstrekt door rechtbank Amsterdam: 07/208 F

- IVACON B.V., statutair gevestigd te Badhoevedorp, feitelijk gevestigd te 4131 NS Vianen, Eendrachtsweg 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht e.o. onder nummer 34051556

Voorlopige surseance van betaling verleend bij beschikking van 9 mei 2007 door de Rechtbank Haarlem.

Faillissement uitgesproken door Rechtbank Haarlem bij beschikking van 11 mei 2007.

Faillissementsnummer: verleend door de rechtbank Haarlem: F150/2007

- EMISS B.V., statutair gevestigd te Badhoevedorp, feitelijk gevestigd te 4131 NS Vianen, Eendrachtsweg 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht e.o. onder nummer 34065608

Voorlopige surseance van betaling verleend door de Rechtbank Haarlem bij beschikking van 9 mei 2007.

Faillissement uitgesproken door de Rechtbank Haarlem bij beschikking van 11 mei 2007.

Faillissementsnummer: verstrekt door de Rechtbank Haarlem: F151/2007

- RENOTON B.V., statutair gevestigd te Soest, feitelijk gevestigd 4131 NS Vianen aan de Eendrachtsweg 9, ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel en Fabrieken voor Utrecht e.o., onder nummer 31012640 Voorlopige surseance van betaling verleend bij beschikking van de rechtbank Utrecht van 11 april 2007.

Faillissement uitgesproken door Rechtbank Utrecht bij beschikking van 20 april 2007.

Faillissementsnummer: verleend door Rechtbank Utrecht 07/211 F

(2)

- IJPOORT B.V., statutair gevestigd te Vianen, feitelijk gevestigd te 1948 RK Beverwijk aan de Waterland 3, ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 34074475 Voorlopige surseance van betaling verleend bij beschikking van de Rechtbank Utrecht van 11 april 2007

Faillissement uitgesproken door de Rechtbank Utrecht bij beschikking van 11 mei 2007

Faillissementsnummer: verleend door Rechtbank Utrecht 07/245.

Rechter-commissaris in alle faillissementen : mevrouw mr. A.C. Schroten,

rechtbank Utrecht

Curator in alle faillissementen: mr. C.G. Klomp (Bierman

Advocaten Tiel)

Datum verslagperiode: 16 september t/m 16 december

2008

Bestede uren in verslagperiode: Balm B.V.:

Emiss:

Ivacon:

Renoton:

IJpoort:

Bestede uren totaal: Balm B.V.:

Emiss B.V.:

Ivacon B.V.:

Renoton B.V.:

IJpoort B.V.:

(3)

1.7 Oorzaak faillissement:

De curator houdt dit onderzoek nog aan daar een en ander nog niet is afgewikkeld. Wel zijn inmiddels diverse punten onderzocht en afgewerkt. Dit betreft onder meer de kwestie met betrekking tot pensioenrechten,

waaromtrent verder in dit verslag meer.

Werkzaamheden

Met betrekking tot de pensioenaanspraken kan de curator het navolgende meedelen. Uit diverse reacties, zowel van de zijde van vertegenwoordigende vakbonden als individuele werknemers, is de curator gebleken dat nagenoeg alle rechten van werknemers op pensioenaanspraken worden gehonoreerd.

De curator heeft dan ook geen reden aan te nemen dat dekking niet aanwezig zou zijn. De curator kan dan ook dit gedeelte van het faillissementsonderzoek staken.

Zoals in de verslaglegging van 17 september 2008 geconstateerd, dient vanuit de boedel een totaalbedrag van € 201.009,52 aan de Belastingdienst voldaan te worden. In die verslaglegging heeft de curator ook vermeld dat op dat bedrag reeds een bedrag voldaan was door de boedel van

€ 184.385,54, en wel vanuit lopende rekeningen bij ABN AMRO Bank N.V.

Het verschil van zo'n € 17.000,= dient alsnog aan de Belastingdienst voldaan te worden.

1. Inventarisatie:

2. Personeel

4. Debiteuren:

(4)

In het voorgaand verslag heeft de curator vermeld dat die betaling zal plaatsvinden vanuit de G-rekeningen bij ABN AMRO Bank N.V., via de Belastingdienst Apeldoorn. De saldi op de G-rekeningen zijn inmiddels door ABN AMRO Bank N.V. overgeboekt naar Belastingdienst Apeldoorn.

Belastingdienst Apeldoorn heeft op haar beurt nog geen betalingen aan de boedel gedaan, zodat op dit punt afwikkeling nog niet heeft

plaatsgevonden.

Er vindt nog overleg met Balm Uitwendige Wapening B.V. plaats om tot overdracht te komen van resterende debiteuren. Dit punt is nog niet afgewikkeld, waarbij de curator opmerkt dat prioriteit gegeven wordt aan afwikkeling met de Belastingdienst van geïncasseerde debiteuren, ook de bedragen die Balm Uitwendige Wapening B.V. aan de Belastingdienst uit deze hoofde verschuldigd is.

Met betrekking tot de pensioenrechten constateert de curator dat niet is vastgesteld dat geen dekking aanwezig is. Uit reacties van vakbonden en individuele werknemers kan de curator constateren dat dekking verleend wordt.

8.1 Boedelvorderingen:

UWV:

- IJpoort B.V.: boedelvordering € 106.959,02 - Renoton B.V.: boedelvordering € 34.808,04 - Emiss B.V.: boedelvordering € 104.974,85 - Balm B.V.: boedelvordering € 410.260,70

8.2 Preferente vordering van de fiscus:

Op de restantvordering van de Belastingdienst (zie het verslag van 17 september 2008) kwamen in mindering debiteuren rechtstreeks aan de Belastingdienst betaald, op grond van haar pandrechten, via afgifte wka- 7. Rechtmatigheid:

8. Crediteuren:

(5)

verklaringen, een betaling vanuit de boedel van uiteindelijk in totaal ruim

€ 201.000,= en door Balm Uitwendige Wapening B.V. geïncasseerde debiteuren ten behoeve van de Belastingdienst.

Naast de door de curator ingediende bezwaren tegen opgelegde aanslagen heeft de directie van de gefailleerde vennootschappen een fiscalist

ingeschakeld die naast de 29OB-claim ook overige aanslagen beoordeelt.

Op dit moment vindt overleg tussen de Belastingdienst en de betreffende fiscalist plaats met betrekking tot definitieve vaststelling van de vordering van de Belastingdienst.

8.3 Preferente vordering van het UWV:

- IJpoort B.V.: € 42.859,35 - Balm B.V.: € 452.036,97 - Renoton B.V.: € 29.618,27 - Emiss B.V.: € 273.445,30 Werkzaamheden:

De curator merkt met nadruk op dat met betrekking tot de punten 8.1 boedelvorderingen en 8.3 preferente vordering van het UWV, nog

vaststelling dient plaats te vinden van de vordering op Ivacon B.V. en dat de overige vorderingen nog voorlopige vorderingen betreffen. De UWV is dan ook verzocht om de rekening definitief op te maken.

9.1 Termijn afwikkeling faillissement:

Nog niet bekend.

9.2 Plan van aanpak:

Uit de hiervoor genoemde punten blijkt welke werkzaamheden de curator nog dient te doen. Met name heeft prioriteit afwikkeling met de

Belastingdienst terzake de debiteurenincasso, voorzover die vorderingen 9. Overig:

(6)

verpand waren aan de Belastingdienst en definitieve vaststelling van de vordering van de Belastingdienst.

9.3 Indiening volgend verslag:

Op regulier moment.

Tiel, 17 december 2008 mr. C.G. Klomp, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :