: F15/15/210. : mr. A.H.J. Dunselman. : mr. J. Blokland. aanverwante artikelen 2014: , : (per 30 april 2015) 140.

Hele tekst

(1)

CHENI<EVELD

(

85556

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 oktober 2015

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mega - Tegel Langedijk B.V.

Middelmoot 6, 1 721 CZ Broek op Langedijk Nummer faillissement : F15/15/210

Datum uitspraak : 28 april 2015

Curator : mr. A.H.J. Dunselman

Rechter-commissaris : mr. J. Blokland

Activiteiten onderneming : detailhandel in wand- en vloertegels, sanitair en aanverwante artikelen

Omzetgegevens :2013: € 1.051.271,--

2014: € 888.457,--

2015: (per 30 april 2015) € 140.461,32 Personeel gemiddeld aantal : 5

Saldo einde verslagperiode : € 41.086,08

Kasbankrekening : NL54KASA0223299367

Verslagperiode : 2 (3 juni 201 5 - 2 oktober 2015)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Mega-Tegel Langedijk B.V. is opgericht bij akte van 31 oktober 1995. Bij statutenwijziging van 25 maart 1999 is de naam van de

vennootschap gewijzigd van Tegelbedrijf jos Laan B.V. in Mega-Tegel Langedijk B.V.

(2)

'73 CI

2013: € 795.567,--

-2

Faillissementsverslag rechtspersoon

Sedert 17 maart 201 0 houdt Beekhuizen Beheer B.V. 30 van 40 geplaatste aandelen (75%) en Van der Plas/Laan Exploitatie B.V. houdt 10 van de 40 geplaatste aandelen (25%).

Blijkens de koopovereenkomst van aandelen van 1 maart 2010 had Beekhuizen Beheer B.V. zich (voorwaardelijk) verplicht om de resterende 25% geplaatste aandelen binnen een bepaalde termijn tegen een vooraf afgestelde koopsom te kopen.

Sedert 17 maart 201 0 is de besloten vennootschap Beekhuizen Beheer B.V. enig bestuurder van Mega-Tegel Lan gedijk B.V.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Beekhuizen Beheer B.V. is de heer F.E.

Beekhuizen.

Beekhuizen Beheer B.V. is eveneens op 28 april 2015 in staat van faillissement verklaard.

Tussen Mega-Tegel Langedijk B.V. en Beekhuizen Beheer B.V. bestond volgens de heer Beekhuizen een managementovereenkomst, welke managementovereenkomst volgens de heer Beekhuizen niet schriftelijk is vastgelegd.

1.2 Winst en verlies

2013: € 85.343,-- verlies

2014: € 142.568,-- verlies

2015:

1.3 Balanstotaal

(3)

3

Faillissementsverslag rechtspersoon

aduocaten

2014: € 750.861,--

2015:

1.4 Lopende procedures Niet bekend.

1.5 Verzekeringen

Mega-Tegel Langedijk B.V. was in een zogenaamd `zakelijk pakket' voor de

gebruikelijke risico's verzekerd bij Reaal. Volgens telefonische mededeling van een medewerker van Reaal is er dekking voor de risico's tot 1 juni 2015.

Een opgave van alle lopende verzekeringen dient nog door Reaal te worden gezonden.

In verband van verkoop van activa in het kader van een doorstart per 8 mei 201 5 is Reaal verzocht de lopende verzekeringen te beeindigen en eventuele restituties van premies over te maken op de faillissementsrekening.

Verslagperiode 2

Gebleken is, dat er achterstanden waren met betrekking tot betaling van verzekeringspremies aan Reaal.

1.6 Huur

Bedrijfspand

Mega-Tegel Langedijk B.V. heeft een huurovereenkomst gesloten met de heer R.W.

van der Gragt betreffende haar bedrijfspand ingaande op 1 januari 201 0 en eindigende op 31 december 2019.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 38 Faillissementswet is door

ondergetekende op 29 april 201 5 de huurovereenkomst opgezegd op een termijn van maximaal drie maanden.

(4)

4

Faillissementsverslag rechtspersoon

Volgens opgave van de verhuurder bestond op dat moment een huurachterstand over een periode van twee of drie maanden.

In het kader van een doorstart heeft de koper van de activa zich verbonden de huurovereenkomst van het betreffende bedrijfspand over te nemen, en als eindverplichting de huur per datum faillissement en eventuele achterstallige huurtermijnen te betalen.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Mega-Tegel Langedijk B.V. is uitgesproken op verzoek van een werkneemster, mevrouw M. Roomeijer in verband met een vordering uit hoofde van een achterstallig salaris, volgens opgave van mevrouw Roomeijer vanaf januari 2015. Het verzoekschrift tot faillietverklaring is ingediend op 23 april 2015.

Eveneens op 28 april 2015 is de moedervennootschap van Mega-Tegel Langedijk B.V., de besloten vennootschap Beekhuizen Beheer B.V. op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard. De notulen van de Algemene Vergadering van

Aandeelhouders, in welke het besluit tot eigen faillissementsaangifte is genomen, dateert van 8 april 2015, waarna de eigen aangifte op 10 april 201 5 door de rechtbank Noord-Holland is ontvangen.

De middellijk bestuurder van Mega-Tegel Langedijk B.V., de heer F.E. Beekhuizen, heeft in zijn toelichting op de achtergrond van het faillissement gewezen op diverse omstandigheden:

- de marktomstandigheden (jaarlijks teruglopende omzet);

- een geschil met Van der Plas/Laan Exploitatie B.V. kort na levering van de aandelen, betreffende voorraden;

- een geschil met de franchisegever, Mega-Tegels en Sanitair Franchise B.V. met betrekking tot onder meer in rekening gebrachte fees;

- onjuiste prognoses van de franchisegever.

(5)

5

Faillissementsverslag rechtspersoon

Van de zijde van de franchisegever wordt de heer Beekhuizen het verwijt gemaakt onvoldoende gebruik te hebben gemaakt van de door de franchiseorganisatie geboden commerciele ondersteuning en aanbevelingen op uiteenlopende gebieden.

Naar de achtergronden van het faillissement zal nader onderzoek worden gedaan.

Verslagperiode 2

Aan de franchisegever is om nadere informatie verzocht met betrekking tot verschillende van de onder verslagperiode 1 omschreven omstandigheden, die tot het faillissement hebben geleid in de visie van de beer Beekhuizen van Mega- Tegel Langedijk B. V. Naar aanleiding van verstrekte informatie door de franchisegever is om aanvullende informatie gevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 5 personeelsleden 2.2 Aantal in jaar voor faill.

2.3 Datum ontslagaanzegging : 28 en 29 april 201 5

3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

N.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst N.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek N.v.t.

(6)

6 Faillissementsverslag rechtspersoon

3.4 Boedelbijdrage N.v.t

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan uit winkelinventaris, kantoorinventaris,

magazijninventaris en showroomopstellingen alsmede een vrachtwagen van het merk Daf, type LF45.150. De bedrijfsmiddelen zijn op verzoek van de pandhouder, ABN AMR° Bank N.V., geInventariseerd en gewaardeerd op 16 april 2015.

3.6 Verkoopopbrengst

In het kader van een doorstart zijn de bedrijfsmiddelen verkocht. Voor de verkoopopbrengst verwijs ik naar 6.5 van dit verslag.

3.7 Boedelbijdrage

Met de pandhouder, ABN AMR° Bank N.V., is een boedelbijdrage overeengekomen conform de separatistenregeling, hetgeen een vergoeding van 10% van de netto verkoopopbrengst voor de bank exclusief btw oplevert.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft een vordering op Mega-Tegel Langedijk B.V. ter zake waarvan zij een bodemvoorrecht heeft. De verkoopopbrengst van bodemzaken zal onder de curator blijven.

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving Voorraden

In het bedrijfspand is een voorraad voorhanden bestaande uit onder meer montagedelen; grijpvoorraden; douchewanden- en cabines; kranen; sanitair;

voegmiddelen ten behoeve van tegelzetten; etc. De voorraden zijn in opdracht van de pandhouder, ABN AMR° Bank N.V., door NTAB op 16 april 201 5

0

;'•d!

(7)

,u

0

Faillissementsverslag rechtspersoon

7

geInventariseerd en gewaardeerd.

Onderhandenwerk

De heer F.E. Beekhuizen heeft aan ondergetekende een uitdraai van de orderportefeuille d.d. 1 april 2015 ter beschikking gesteld. Op basis van het betreffende overzicht staat een orderportefeuille met een afleveringstermijn vanaf 23 februari 201 5 open van € 138.359,--.

Volgens de heer Beekbuizen zijn de deuren van de winkel gesloten op 4 april 2015.

Een recenter overzicht van de orderportefeuille Icon de heer Beekhuizen niet aan ondergetekende ter beschikking stellen in verband met het feit, dat hij geen toegang meer had tot het computersysteem van de franchisegever.

Blijkens een overzicht van de franchisegever vanaf afleveringsweek 15 blijkt uit de administratie van de franchisegever een openstaande positie van in totaal

€ 32.205,-- onder aantekening dat zij niet bekend is met de status van de betreffende orders.

De juistheid van de stelling van de franchisegever wordt door de heer Beekhuizen betwist. Daarnaast heeft de heer Beekhuizen erop gewezen, dat op de

toegangsdeuren van de van bin nenuit gebarricadeerde deuren een notitie was bevestigd, waarin is aangegeven, dat klanten worden verwezen naar een andere franchisenemer, welke notitie buiten hem om en tegen zijn wil was bevestigd.

Er zal onderzoek worden gedaan naar de samenstelling van de orderportefeuille respectievelijk de verwijzing op de deuren naar een andere franchisenemer ten behoeve van klanten.

Verslagperiode 2

Voorra den

(8)

8

Faillissementsverslag rechtspersoon

Door de beer Beekhuizen is gewezen op onduidelijkheden met betrekking tot voorhanden zijnde voorraden betreffende een bedrag van circa € 55.000,-- dat in de administratie lijkt te "verdwijnen". De accountant is om een toelichting gevraagd in deZe, doch in eerste instantie is inhoudelijk niet gereageerd, doch gewezen naar een van kantoor vertrokken accountant. Opnieuw is het betreffende

accountantskantoor verzocht om de gevraagde informatie te verstrekken.

Onderhandenwerk

Het onderzoek naar de gang van zaken met betrekking tot de onderhandenwerk p05/tie is nog gaande.

3.10 Verkoopopbrengst

De voorraden en het onderhandenwerk is (gedeeltelijk) onderwerp geweest van een doorstart. Voor een verantwoording van de verkoopopbrengst wordt verwezen naar 6.5 van dit verslag.

3.11 Boedelbijdrage

Met de pandhouder, ABN AMRO Bank N.V., is een boedelbijdrage overeengekomen conform de separatistenregeling, hetgeen een vergoeding van 10% van de netto verkoopopbrengst voor de bank exclusief btw oplevert.

Andere activa

3.12 Beschrijving Kas

In de kas van Mega-Tegel Langedijk B.V. beyond zich een bedrag van € 97,--.

Immateriele activa en goodwill

De immateriele activa en goodwill waren onderwerp van verkoop in het kader van een doorstart. Voor een verantwoording van de verkoopopbrengst wordt verwezen naar 6.5 van dit verslag.

(9)

-9

Faillissementsverslag rechtspersoon

3.13 Verkoopopbrengst

Zie onder 6.5 van dit verslag.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Blijkens een door de franchisegever aan ondergetekende ter beschikking gesteld debiteurenoverzicht d.d. 29 april 2015 beliep de totale vordering op

handelsdebiteuren per genoemde datum een bedrag van E 50.981,37.

Volgens de franchisegever zou een substantieel bedrag niet geIncasseerd kunnen worden in verband met vooruitbetalingen voor niet geleverde zaken en reclames.

Verslagperiode 2

Vordering rekening-courantverhouding met Van der Plas/Laan Exploitatie B. V.

Uit onderzoek is gebleken, dat krachtens een koopovereenkomst van aandelen d.d.

7 maart 2070 de besloten vennootschap Van der Plas/Laan Exploitatie B. V. een bedrag van omstreeks € 345.000,-- in rekening-courant verschuldigd was aan Mega-Tegel Langedijk B. V., alsmede is in de overeenkomst neergelegd dat Van der Plas/Laan Exploitatie B. V. als verkoper van een aandelenbelang in Mega-Tegel Langedijk B. V., deze rekening-courantschuld aan de vennootschap zou aflossen op een in de overeenkomst neergelegde wijze. Gebleken is dat de rekening-

courantverhouding niet was afgelost tot een bedrag van € 56.080,--. Rekening houdend met overeengekomen rente van 4,5% over het in rekening-courant verschuldigde bedrag dient Van der Plas/Laan Exploitatie &V aan Mega-Tegel Langedijk B. V. nog een bedrag te voldoen van € 70.945,66 per 7 juli 2015.

Gebleken is, dat in de jaarrekening van Mega- Tegel Langedijk B.V betreffende het jaar 2077 de vordering was verdwenen. In de administratie in rekening-courant op een voor ondergetekende onnavolgbare wijze "weggeboekr

Namens Van der Plas/Laan Exploitatie B. V. is een beroep gedaan op verjaring van de vordering. Door ondergetekende is inmiddels de accountant, die de jaarrekening 2011 heeft samengesteld, aangesproken am nadere informatie te verstrekken.

(10)

- 10 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

4.2 Opbrengst

De debiteurenvorderingen zijn begrepen in de verkoop in het kader van de doorstart. Voor de opbrengst wordt verwezen naar 6.5 van dit verslag.

4.3 Boedelbijdrage

Met de pandhouder, ABN AMR° Bank N.V., is een boedelbijdrage overeengekomen conform de separatistenregeling, hetgeen een vergoeding van 10% van de nett°

verkoopopbrengst voor de bank exclusief btw oplevert.

5. Bank / Financiers

5.1 Vordering van de bank(en)

Mega-Tegel Langedijk B.V. werd gefinancierd door ABN AMR° Bank N.V.

De kredietfaciliteit in rekening-courant is door ABN AMRO Bank N.V. bij brief van 14 april 201 5 met onmiddellijke ingang opgezegd met het verzoek uiterlijk op 29 april 201 5 het openstaande bedrag aan ABN AMR() Bank N.V. te voldoen.

ABN AMR° Bank N.V. heeft een vordering in het faillissement ingediend uit hoofde van een aan Mega-Tegel Langedijk B.V. verleende kredietfaciliteit tot een bedrag van € 251.828,92, exclusief rente, kosten en eventuele funding-break schade tot aan de faillissementsdatum, d.d. 28 april 2015. Het genoemd bedrag is gesplitst in een rekening-courantkrediet groot: € 78.934,92 en een middellange lening groot

€ 172.894,--

5.2 Leasecontracten N.v.t.

5.2.1.1 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van ABN AMR° Bank N.V. maakt zij aanspraak op de navolgende zekerheden:

(11)

Faillissementsverslag rechtspersoon

- hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van de heer F.E. Beekhuizen;

- hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van Beekhuizen Beheer B.V.;

- verpanding van de bedrijfsinventaris;

- verpanding van bedrijfs- en handelsvoorraden;

- verpanding van alle vorderingen op derden.

5.3 Separatistenpositie

Voor zover bekend is, is ABN AMRO Bank N.V. de enige separatist.

5.4 Bedongen boedelbijdragen

Aan ABN AMR() Bank N.V. is in verband met gemaakte afspraken met betrekking tot een boedelbijdrage een bedrag gefactureerd van € 4.012,36 inclusief BTW (€

3.316,- exclusief BTW). Deze boedelbijdrage ziet op aan de bank toekomende verkoopopbrengst op grond van haar pandrecht in het kader van de doorstart.

ABN AMRO Bank N.V. is verzocht zorg te dragen voor betaling van de boedelbijdrage.

Verslagperiode 2

Van ABN Amro Bank N. V. is de bedongen boedelbijdrage ad € 4.072,36 ontvangen

op

de faillissementsrekening.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Aanspraken op eigendomsvoorbehouden worden geInventariseerd. De afwikkeling van deze aanspraken zal plaatsvinden door de koper van de activa in het kader van de doorstart, de franchisegever.

5.6 Reclamerechten N.v.t.

(12)

Faillissementsverslag rechtspersoon

5.7 Retentierechten

- 12 -

N.v.t.

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiele verslaglegging

In het kader van een doorstart zijn de onder 6.5 aangegeven activa verkocht aan Mega-Tegels en Sanitair Franchise B.V. te Den Helder.

Doorstart

6.3 Beschrijving

Zie onder 6.5 van dit verslag.

6.4 Verantwoording

Er hebben zich twee serieuze gegadigden gemeld voor overname van de activa van Mega-Tegel Langedijk B.V. Dit betroffen een tweetal franchiseorganisaties.

Daarnaast hebben zich nog enkele handelsbedrijven zich genneld met belangstelling voor roerende zaken.

6.5 Opbrengst

De verkoopopbrengst in het kader van de doorstart was als volgt (exclusief btw):

- inventaris € 13.000,--

- Showroomopstelling € 18.500,--

- voorraden € 11.500,--

- rollend materieel € 5.750,--

- debiteuren € 16.250,--

- onderhandenwerk nihil

- immateriele activa en goodwill € 10.000,--

Totaal € 75.000,--

SCHENI<EVELD._ aduocaten

(13)

- 13 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

De koper heeft zich verder verbonden per datum van het sluiten van de

koopovereenkomst, de huurovereenkomst betreffende het bedrijfspand over te nemen, waardoor een boedelschuld wordt bespaard van circa E 30.000,--. Verder neemt de koper de achterstallige huurtermijnen over, die een bedrag van circa

20.000,-- tot E 30.000,-- belopen. De koper heeft zich verbonden verder haar vordering op Mega-Tegels Langedijk B.V. begroot op ongeveer 140.000,-- niet ter verificatie in het faillissement in te dienen.

De koper heeft zich verplicht de lopende schadeclaims en toekomstige garantieclaims van derden voor eigen rekening en risico af te handelen.

De koper heeft zich verplicht om voor eigen rekening en risico, waar nodig, het eigendomsvoorbehoud met leveranciers af te handelen.

De koper heeft zich verplicht om een werknemer een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

6.6 Boedelbijdrage

Van de verkoopopbrengst van 75.000,- exclusief BTW komt aan de bank in verband met haar pandrecht op roerende zaken en debiteurenvorderingen een bedrag toe van 33.500,-. Het restant van de koopsom ad E 41.500,- komt toe aan de boedel, waarvan E 31.500,- ziet op verkoopopbrengst van bodemzaken.

ABN AMR() Bank N.V. dient nog de overeengekomen boedelvergoeding van E 4.012,36 inclusief BTW op de faillissementsrekening over te maken.

Verslagperiode 2

ABN Amro Bank N. V. heeft de overeengekomen boedelvergoeding op de faillissementsrekening overgemaakt.

0

(14)

- 1 4 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van Mega-Tegel Langedijk B.V. werd verzorgd door de franchisegever, Mega-Tegels en Sanitair Franchise B.V.

De samenstelling van de jaarrekening, de loonadministratie en de

belastingaangiften VPB, OB en LB werden volgens de heer Beekhuizen verzorgd door BDO te Alkmaar, van wie laatstelijk de heer A. Dobbe contactpersoon was.

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het boekjaar 2013, welke blijkens het handelsregister is gedeponeerd op 3 februari 2015. De jaarrekening betreffende het boekjaar 2012 is gedeponeerd op 22 september 2014 en die van 2011 op 2

augustus 2012.

De conceptjaarrekening 2014 was inmiddels samengesteld (zonder toelichting) en is aan ondergetekende ter beschikking gesteld.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Bij de jaarrekeningen 2012 en 2013 is een samenstellingsverklaring gegeven door BDO Accountants, mevrouw T.P. Groenhuizen-Bais RA.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In verband met oprichting van de vennootschap op 31 oktober 1995 is afgezien van onderzoek naar het voldaan aan de stortingsverplichting, mede met het oog op verjaring van eventuele aanspraken mocht daarvan geen sprake zijn.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

, SCHENKEVELD.

(15)

- 15 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn tot op heden nog geen boedelvorderingen ingediend.

Verslagperiode 2

lnmiddels zijn de kosten van een door ondertekende ingeschakelde adviesbureau, die de administratie heeft beoordeeld tot een bedrag van € 4.523,66 inclusief BTW.

UWV heeft een boedelvordering kenbaar gemaakt tot een bedrag van € 9.530,51.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden heeft de Belastingdienst preferente vorderingen tot een bedrag ad in totaal E 10.761,00 ingediend.

Verslagperiode 2

Tot op heden heeft de belastingdienst preferente vorderingen ingediend tot een bedrag van € 49.7 90,--.

8.3 Pref. vord. van het MAN

U1NV heeft tot op heden nog geen preferente vorderingen ingediend.

Verslagperiode 2

UWV heeft preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van 6' 79,472,68.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden heeft 1 preferente crediteur een vordering ingediend tot een totaalbedrag van E 251.828,92 + p.m.

aduocaten

(16)

SCHENKEVELEY aduocaten

- 16 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 2

Tot op heden hebben drie andere preferente crediteuren een vordering ingediend tot een totaalbedrag van 6' 261.135,24.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden hebben 47 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

Verslagperiode 2

Tot op heden hebben 67 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Er is een bedrag van in totaal E 134.045,01 ingediend door concurrente crediteuren.

Verslagperiode 2

Er is een bedrag van in totaal 6- 762.076,65 ingediend door concurrente crediteuren.

(

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) n.v.t.

9.2 Aard procedure n.v.t.

9.3 Stand procedure n.v.t.

(

10. Overig

(17)

(

SCH E N KEVE LD. ,duocaten

Faillissementsverslag rechtspersoon

- 1 7 -

10.1Termijn afwikkeling faill.

Nog niet bekend.

(

10.2Plan van aanpak

In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden te worden verricht:

- onderzoek naar de achtergronden van het faillissement;

- afwikkeling lopende verzekeringen, en ontvangst van eventuele restitutiepremies;

- onderzoek naar verloop orderportefeuille;

- onderzoek naar deurmededeling met verwijzing naar een andere franchisenemer;

- onderzoek naar administratie;

- afwikkeling positie ABN AMRO Bank N.V. en ontvangst van boedelbijdrage;

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen;

- inventarisatie van de crediteurenpositie.

Verslagperiode 2

- In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden te worden verricht:

onderzoek naar de achtergronden van het faillissement;

- onderzoek naar verloop orderportefeuille;

- onderzoek naar deurmededeling met verwijzing naar een andere franchisenemer;

- onderzoek naar administratie;

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen;

- afwikkeling aanspraak op betaling van rekening-courantschuld van Van der Plas/Laan Exploitatie B.V ,althans aanspraak op accountant c.s.

- Onderzoek naar gebruikte prognoses door franchisegever respectievelijk Van der Plas/Laan Exploitatie 8.V. en rot van accountant daarbij;

- Onderzoek naar administratieve verwerking betreffende een bedrag van circa

€ 55.000,--.

(18)

a OJ as.

0

Faillissementsverslag rechtspersoon

10.31ndiening volgend verslag 2 januari 2016

Alkmaar, 2 oktober 2015

. A.H.J. Dunselman, rator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :