FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 oktober De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Forline B.V., statutair gevestigd te

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 oktober 2014

Gegevens onderneming :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Forline B.V., statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd aan de Pampuslaan 132 te (1382 JR) Weesp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30125703 (hierna te noemen: “Forline”).

Faillissementsnummer : 16/14/512 F

Datum uitspraak : 3 juni 2014

Curator : mr. H. Pasman (tot 12 juni 2014 mr. D.J. Bos)

R-C : mr. D.M. Staal

Activiteiten onderneming :

Het aangaan van management- en consultancyovereenkomsten met derden. Het voeren van een reclame/database marketingbureau ten behoeve van opdrachtgevers. Het verrichten van scandiensten en de opbouw van digitale dossiers ten behoeve van opdrachtgevers.

Omzetgegevens : 2011: € 1.508.574

2012: € 1.449.762 2013: € 2.171.001

Personeel gemiddeld aantal : 64

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 30 september 2014 Bestede uren verslagperiode : 160 uren en 50 minuten

Bestede uren totaal : 285 uren en 50 minuten (excl. voormalig curator) Saldo faillissementsrekening: : € 62.735,37 (per 1 oktober 2014)

(2)

1. Inventarisatie

1.1 t/m 1.3 : Afgewikkeld in verslag 1.

1.4 Lopende procedures

De procedure tegen de oud-werkneemster van Forline is op grond van art. 29 Fw geschorst. De curator heeft de vordering van de oud-werkneemster van Forline opgenomen op lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Deze procedure zal alleen worden voortgezet als de vordering bij de verificatie wordt betwist.

1.5 Verzekeringen

De curator heeft na datum faillissement een inventarisverzekering en

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De kosten daarvan bedragen

€ 269,23 inclusief assurantiebelasting. De bedrijfsactiviteiten zijn inmiddels

beëindigd en de inventaris is door de curator verkocht, zie hierna sub 3.5. De curator heeft de na datum faillissement afgesloten verzekeringen beëindigd.

1.6 Huur Weesp

De bedrijfsruimte in Weesp is op 29 september 2014 opgeleverd aan de verhuurder.

Tynaarlo

In het bedrijfspand in Tynaarlo dat Forline huurde was op datum faillissement een aantal zaken aanwezig met een negatieve althans zeer beperkte waarde. De curator heeft met de verhuurder in Tynaarlo afgesproken dat deze zaken in de ruimte konden worden achtergelaten. De zaken van waarde zijn door de eerste pandhouder

opgehaald, zie hierna sub 3.5. Oplevering van de ruimte heeft plaatsgevonden op

(3)

1.7 Oorzaak faillissement : Afgewikkeld in verslag 1.

2. Personeel : Afgewikkeld in verslag 1.

3. Activa Onroerende zaken

3.1 t/m 3.4 : Afgewikkeld in verslag 1.

Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving

Weesp

ABN AMRO Bank N.V. (“ABN”) had een eerste pandrecht op (onder meer) de inventaris van Forline. Het Martini ziekenhuis (“Martini”) had een tweede pandrecht op de inventaris, zie hierna sub 5.3. Martini en ABN hebben hun pandrechten op de inventaris in Weesp gelet op de hoogte van de fiscale vordering vrijgegeven. De curator heeft de inventaris te koop aangeboden.

Daarnaast bood de curator met toestemming van de eigenaar ook eigendommen van een derde te koop aan. Dit betreft drie productiescanners van het merk Kodak die onder eigendomsvoorbehoud waren geleverd en een gehuurde printer van het merk Konica Minolta. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris met de eigenaar van de zaken afgesproken dat de boedel recht heeft op 1/3 deel van de opbrengst van de productiescanners en dat de boedel daarnaast een boedelbijdrage inclusief BTW ontvangt van 1/3 deel van de opbrengst van de printer.

De curator heeft deze inventaris van Forline voor € 17.500 (BTW verlegd) en de eigendommen van een derde voor € 13.000 (excl. BTW) met toestemming van de rechter-commissaris verkocht.

(4)

Tynaarlo

ABN en Martini hebben een eerste en een tweede pandrecht op (onder meer) de inventaris in Tynaarlo. Inmiddels is komen vast te staan dat de door Forline gehuurde ruimte reeds vóór datum faillissement niet meer als bodem van Forline kon worden aangemerkt. De curator heeft ABN verzocht om als pandhouder de verkoop van de inventaris in Tynaarlo ter hand te nemen. Een deel van de inventaris is in opdracht van ABN geveild. De opbrengst na veiling van de inventaris (incl. een beperkte hoeveelheid voorraad) bedraagt tot op heden € 5.867,50.

3.6 Verkoopopbrengst :

De inventaris in Weesp is voor € 17.500 exclusief BTW verkocht. Daarnaast heeft de boedel € 4.233,33 exclusief BTW ontvangen voor de verkoop van de onder sub 3.5 vermelde productiescanners die de curator in opdracht van een derde partij heeft verkocht. Deze opbrengst is in het financieel verslag geboekt als opbrengst van de inventaris.

3.7 Boedelbijdrage :

De boedel heeft een boedelbijdrage van € 82,64 exclusief BTW ontvangen voor de verkoop van de onder sub 3.5 vermelde Konica Minolta printer.

Voorraden / onderhanden werk 3.8 Beschrijving

In de vestiging Tynaarlo stond een beperkte hoeveelheid voorraad. Pandhouder ABN heeft de verkoop ter hand genomen, zie nader sub 3.5.

(5)

Op datum faillissement waren diverse werkzaamheden die vóór faillissement al waren verricht, nog niet gefactureerd. De curator heeft hiervoor facturen verstuurd, zie hierna sub 6.

3.9 Verkoopopbrengst :

De opbrengst van de voorraad is voor de pandhouder.

3.10 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Andere activa 3.11 Beschrijving

ABN heeft een eerste pandrecht op het rollend materieel en heeft de verkoop van de aan Forline in eigendom toebehorende auto en aanhanger ter hand genomen. De auto is inmiddels geveild en heeft € 2.850 opgebracht. De aanhanger is nog niet verkocht.

3.12 Verkoopopbrengst : Voor de pandhouder.

3.13 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De debiteurenpositie bedroeg per datum faillissement € 248.494,54.

- Op de rekening bij ABN is een bedrag van € 19.019,93 ontvangen. Dat bedrag is lager dan het bedrag vermeld in het eerste verslag, omdat een deel van het ontvangen bedrag onderhanden werk betrof en een ander deel niet verpand was aan ABN.

- Op de boedelrekening is een totaalbedrag van € 19.735,27 ontvangen.

(6)

Van het resterende bedrag van € 209.973,34 loopt de incasso nog. Van dit bedrag wordt circa € 200.000 betwist. Deze betwistingen zijn nog niet inhoudelijk

beoordeeld. De curator overlegt met ABN wie de incasso verder ter hand zal nemen.

4.2 Opbrengst

Inmiddels is een bedrag van in totaal € 38.755,20 ontvangen.

4.3 Boedelbijdrage

De curator is met ABN een boedelbijdrage van 10% overeengekomen, waardoor de boedelbijdrage € 3.875,52 bedraagt.

4.4 Rekening-courant verhoudingen

Forline had per datum faillissement een rekening-courantvordering van € 69.810,13 op D.J. Methorst Beheer B.V. In de komende verslagperiode zal de curator de

rekening-courantvordering nader onderzoeken en trachten te incasseren.

5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en)

ABN had per datum faillissement een bedrag van € 228.315,65 te vorderen uit hoofde van een krediet in rekening-courant. ABN heeft (na aftrek van de

boedelbijdrage) inmiddels € 34.879,68 ontvangen in verband met incasso van de debiteuren (zie hiervoor sub 4.1 en 4.3). Daarnaast heeft ABN na aftrek van de boedelbijdrage een bedrag van € 23.305,16 ontvangen voor het onderhanden werk (zie hierna sub 6.1). De opbrengst van de veiling (rollend materieel en

inventaris/voorraad Tynaarlo) bedraagt tot op heden € 8.717,50. De aanhanger en een deel van de inventaris/voorraad is nog niet verkocht.

(7)

5.2 Leasecontracten

Alle leasecontracten zijn inmiddels beëindigd. De curator heeft in juli 2014 een ophaaldag georganiseerd voor het ophalen van de diverse eigendommen. In totaal hebben circa vijftien partijen diverse machines opgehaald. Daarnaast heeft een aantal partijen fysieke archieven opgehaald, welke in de bedrijfshal te Weesp stonden opgeslagen in verband met de werkzaamheden van Forline.

Gedurende het voortzetten van de activiteiten (zie ook sub 6) heeft de curator

gebruik gemaakt van enkele door Forline geleasete machines. De curator heeft aan de betreffende partijen een vergoeding gelijk aan de leasetermijnen betaald voor zover in het kader van de voortzetting daadwerkelijk gebruik werd gemaakt van hun eigendommen.

5.3 Beschrijving zekerheden : Afgewikkeld in verslag 1.

5.4 Separatistenpositie

ABN en Martini hebben hun pandrechten op de inventaris te Weesp vrijgegeven, zie hiervoor ook sub 3.5. Daarnaast neemt ABN de verkoop van de inventaris/voorraad in Tynaarlo ter hand. De definitieve verkoopopbrengst is nog niet bekend, omdat nog niet alle goederen zijn verkocht.

Voorts heeft de curator met ABN afgesproken dat de boedel een eerste incassobrief aan debiteuren zou sturen tegen een boedelbijdrage van 10% van de geïncasseerde bedragen en dat de boedel het onderhanden werk factureert tegen een

boedelbijdrage van 20% van de geïncasseerde bedragen exclusief BTW. De boedel zorgt voor afdracht van de BTW voor het geïncasseerde onderhanden werk. Het onderhanden werk is inmiddels volledig geïncasseerd. Een aanzienlijk deel van de

(8)

debiteuren heeft niet betaald. Over eventuele verdere incasso door de boedel of ABN overlegt de curator thans met ABN.

5.5 Boedelbijdragen

Verkoop gehuurde printer: € 100 (inclusief BTW), zie sub 3.7.

Debiteurenincasso: € 3.875,52 (geen BTW verschuldigd), zie hiervoor sub 4.3.

Onderhanden werk: € 4.709,40 (geen BTW verschuldigd) zie hierna sub 6.2.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Een drietal productiescanners zijn voor € 163.460 exclusief BTW onder

eigendomsvoorbehoud aan Forline verkocht en geleverd. De curator heeft met de leverancier afspraken gemaakt over de verkoop van deze machines, zie hiervoor nader sub 3.5.

5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten : Niet van toepassing.

6. Doorstart/voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

De curator heeft de bedrijfsactiviteiten in Weesp voortgezet tot en met 15 juli 2014.

Het deel van de werkzaamheden dat vóór faillissement is uitgevoerd (het onderhanden werk), valt onder het pandrecht van ABN. De curator heeft het

onderhanden werk in overleg met ABN gefactureerd. Met ABN is een boedelbijdrage van 20% van het geïncasseerde bedrag exclusief BTW overeengekomen. De boedel zal de BTW afdragen.

(9)

Vanaf datum faillissement is een bedrag van € 55.530,49 exclusief BTW aan facturen verzonden. Dit bedrag heeft zowel betrekking op werkzaamheden van vóór datum faillissement (onderhanden werk) als werkzaamheden ná datum faillissement. Alle facturen zijn volledig betaald.

 Een deel van € 23.546,98 exclusief BTW betreft onderhanden werk.

 Een deel van € 31.983,51 exclusief BTW betreft boedelwerkzaamheden.

De boedelbijdrage voor het onderhanden werk bedraagt € 4.709,40.

De curator heeft kosten gemaakt ten behoeve van de voortzetting van de

bedrijfsactiviteiten vanaf 3 juni 2014 tot en met 15 juli 2014. Alle gemaakte kosten zijn voldaan. De kosten bedragen:

a. Leasemaatschappijen € 4.954,05 b. Internetkosten € 358,32 c. Telefoniekosten € 655,07 d. Systeembeheer € 1.812,50 e. Verzekeringen € 269,23 f. Nutskosten € 975,15

In totaal bedragen de kosten van voortzetting € 9.024,32 exclusief BTW. Na aftrek van deze kosten bedraagt het resultaat van het voortzetten van de werkzaamheden

€ 22.959,19.

6.2 Financiële verslaglegging : Zie hiervoor sub 6.1.

(10)

Doorstart

6.3 Beschrijving

Bij de curator hebben zich enkele geïnteresseerde partijen gemeld. Dit heeft evenwel niet geleid tot een doorstart.

6.4 Verantwoording : Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst : Niet van toepassing.

6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

Naast de digitale administratie heeft de curator ook alle e-mailcorrespondentie laten veiligstellen door een deskundige. De kosten daarvan bedragen € 2.169,55 exclusief BTW. De curator zal de toestand van de administratie onderzoeken.

7.2 Depot jaarrekeningen : Afgerond in verslag 1.

7.3 Goedk. verkl. accountant : Afgerond in verslag 1.

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Afgerond in verslag 1.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek.

8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen

Het UWV heeft boedelvorderingen ingediend voor een bedrag van in totaal

€ 238.966,82. De verhuurder in Weesp heeft een boedelvordering van € 15.299,61 ingediend.

(11)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Volgens opgave van de fiscus bedraagt de fiscale vordering ongeveer € 343.000.

Inmiddels heeft de fiscus vorderingen tot een bedrag van € 71.260 ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend voor een bedrag van in totaal

€ 270.371,54.

8.4 Andere preferente crediteuren :

Een voormalig werknemer met een vordering van € 7.050.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 56 (ingediend).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Volgens Methorst hebben concurrente crediteuren ongeveer € 900.000 te vorderen.

Tot op heden is voor een bedrag van € 2.117.094,28 aan vorderingen ingediend. De door Martini ingediende vordering – Methorst betwist deze vordering – bedraagt

€ 1.110.909.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het UWV heeft een aanzienlijke boedelvordering ingediend. Het te realiseren actief is naar verwachting niet voldoende om de boedelvorderingen te kunnen voldoen.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend.

(12)

9.2 Plan van aanpak

De curator zal in ieder geval de volgende onderwerpen ter hand nemen:

a) Toezicht op de verkoop van aan ABN verpande zaken, zie hiervoor sub 3.5 en 3.11;

b) (Toezien op de ) incasso van de debiteurenvorderingen (door ABN), zie hiervoor sub 4.1;

c) Onderzoek naar en incasso van rekening-courantvordering op D.J. Methorst Beheer B.V., zie hiervoor sub 4.4;

d) Rechtmatigheidsonderzoek, zie hiervoor sub 7.

9.3 Indiening volgend verslag : 6 januari 2015

Utrecht, 6 oktober 2014 H. Pasman, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :