FAILLISSEMENTSVERSLAG

Hele tekst

(1)

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V.,

statutair gevestigd Alphen aan den Rijn en aldaar kantoorhoudende aan de Eikenlaan 229.

Insolventienummer : F.09/14/806 Datum faillissement : 4 november 2014

Curator : Mr. F.J.H. Somers

Rechter-commissaris : Mr. P. Van Essen

Activiteiten onderneming : Gefailleerde is een dochtervennootschap van (de eveneens gefailleerde) houdstermaatschappij De Ridder Holding B.V.

Gefailleerde exploiteerde in Alphen aan den Rijn een beddenspeciaalzaak.

Omzetgegevens : Volgens de enkelvoudige jaarrekeningen:

2013: € 663.430

2012: € 676.731

2011: € 685.175

2010: € -

Personeel gemiddeld aantal : 3

Verslagperiode : 4 november 2014 tot en met 4 december 2014.

Bestede uren in verslagperiode : Mr. F.J.H. Somers: p.m.

Mr. D.S. Volleberg: p.m.

Insolventieafdeling: p.m.

Bestede uren totaal : Mr. F.J.H. Somers: p.m.

Mr. D.S. Volleberg: p.m.

Insolventieafdeling: p.m.

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen ex artikel 73a Faillissementswet gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

(2)

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 17 juni 2004. De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. is een dochtervennootschap van De Ridder Holding B.V.

De Ridder Holding B.V. is bij vonnis van de rechtbank Den Haag d.d. 28 oktober 2014 in staat van faillissement verklaard (faillissementsnummer f.09/14/784).

De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. en De Ridder Nachtrust Adviseurs Woerden B.V. exploiteerden een beddenspeciaalzaak waar bedden en aanverwante producten van o.a. merken als Hästens, Auping en Lattoflex werden verkocht. Het is een familiebedrijf dat bestaat sinds 1923 en in haar hoogtijdagen vier vestigingen had. Thans resteren de

vestigingen in Alphen aan den Rijn en Woerden. De vestiging in Woerden is sinds 2013 de facto gesloten. Uitsluitend De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. hield zich nog bezig met de verkoop van bedden en aanverwante producten zoals eigenhandig vervaardigde dons dekbedden. De Ridder Holding B.V. is eigenaresse van het bedrijfspand te Alphen aan den Rijn waarbinnen de onderneming door de dochtervennootschap De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. werd gedreven.

1.2 Winst en verlies

Het resultaat na belastingen bedroeg volgens de enkelvoudige jaarrekeningen:

in 2013: € 58.974 in 2012: € -20.659 in 2011: € -84.414 in 2010: € -

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg volgens de enkelvoudige jaarrekeningen per:

- 31 december 2013: € 373.008; eigen vermogen: € 710.015 negatief.

- 31 december 2012: € 286.411; eigen vermogen: € 768.989 negatief.

- 31 december 2011: € 318.523; eigen vermogen: € 748.330 negatief.

- 31 december 2010: € 366.956; eigen vermogen: € 663.916 positief.

1.4 Lopende procedures

Daarvan is volgens de bestuurder geen sprake. Daarvan is de curator ook niet gebleken.

1.5 Verzekeringen

De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. beschikt over een reguliere

verzekeringsportefeuille. De verzekeringen zullen, voor zover zij niet meer vereist zijn, worden opgezegd.

1.6 Huur

De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. huurt het bedrijfspand in Alphen aan den Rijn van De Ridder Holding B.V. De huur is met machtiging van de rechter-commissaris

opgezegd door De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. tegen de rechtens eerst mogelijke datum.

1.7 Oorzaak faillissement

De (indirect) bestuurder van gefailleerde, de heer G.J. de Ridder, heeft ter zake het volgende aan de curator medegedeeld.

(3)

De Ridder Nachtrust Adviseurs was een familiebedrijf dat sinds 1923 bestaat. In 2008 heeft de bestuurder een derde vestiging in Woerden geopend naast de reeds bestaande vestigingen in Alphen aan den Rijn en Utrecht (de vestiging in Gouda was reeds gesloten).

De vestiging te Woerden kwam, volgens de bestuurder, als gevolg van de financiële crisis nooit echt tot wasdom. De crisis raakte ook de vestigingen in Alphen aan den Rijn en Utrecht waar volgens de bestuurder de omzetten halveerden.

In verband daarmee is de vestiging in Woerden gesloten en is de vestiging in Utrecht overgedragen aan een derde partij.

Volgens de bestuurder heeft ABN AMRO, de financier van gefailleerde, in de maanden voorafgaand aan het faillissement, gefailleerde niet toegestaan het aflossingsschema aan te passen en/of overigens de financieringsvoorwaarden te versoepelen.

Bovengenoemde omstandigheden maakten een faillissement volgens de heer de Ridder onvermijdelijk.

De bestuurder heeft naar zijn zeggen in de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om de onderneming in Alphen aan den Rijn te behouden, waaronder het inbrengen van privévermogen, maar dat heeft niet mogen baten.

Mede gelet op de opstelling van de ABN AMRO heeft de bestuurder zich genoodzaakt gezien het eigen faillissement van de Ridder Holding B.V. en van De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. aan te vragen.

In de komende verslag periode zal de curator verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement doen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van de faillietverklaring waren er drie werknemers bij gefailleerde in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar vóór het faillissement waren ook drie werknemers bij gefailleerde in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator bij brief van 7 november 2014 de arbeidsovereenkomst aan de drie nog bij gefailleerde in dienst zijnde werknemers opgezegd.

De curator heeft het UWV verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling. De salarissen zijn volgens de bestuurder tot en met 31 oktober 2014 voldaan.

De intake met het UWV heeft op 20 november 2014 plaatsgevonden.

2.4 Werkzaamheden

- Overleg met UWV - intake UWV 3. Activa

Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

Niet van toepassing.

(4)

3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek

ABN AMRO is eerste en tweede hypotheekhouder. Volgens haar opgave heeft zij thans € 1.157.293,03 te vorderen van gefailleerde, de Ridder Holding B.V. en de

dochtervennootschap te Woerden.

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan onder andere uit een kantoorinventaris, een heftruck en een (bedrijfs)auto.

3.7 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.8 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus Dit zal worden gerespecteerd.

3.10 Werkzaamheden

- inventarisatie/onderzoek bedrijfsmiddelen;

Voorraden/Onderhanden werk 3.11 Beschrijving

Er staat een voorraad in de winkel en het magazijn van gefailleerde bestaande uit onder andere een aantal (showroom)bedden, beddengoed en dekens.

3.12 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.13 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.14 Werkzaamheden

- inventarisatie voorraad

- overleg met crediteuren ter zake openstaande leveringen Andere activa

3.15 Beschrijving

Dit is nog in onderzoek.

3.16 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

(5)

3.17 Werkzaamheden

- inventarisatie andere activa 4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Hiervan is, voor zover thans bekend, geen sprake.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

- inventarisatie mogelijke debiteuren

5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en)

ABN AMRO heeft bij brief van 11 november 2014 een overzicht van haar openstaande vorderingen uit hoofde van een aan De Ridder Holding B.V., De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. en De Ridder Nachtrust Adviseurs Woerden B.V. verleende kredietfaciliteit gegeven, in totaal belopend € 1.157.293,03 (exclusief rente, kosten en eventuele funding-break schade).

Het betreft een vordering uit hoofde van een rekening-courant krediet groot € 412.767,03 en een viertal middellange leningen groot tezamen € 744.472,00.

5.2 Leaseovereenkomsten Daarvan is geen sprake.

5.3 Beschrijving zekerheden

Ten behoeve van de kredietfaciliteit, alsmede de verstrekte hypothecaire leningen aan de De Ridder Holding B.V., De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V. en De Ridder Nachtrust Adviseurs Woerden B.V. zijn de volgende zekerheden verstrekt:

- krediethypotheek (eerste in rang) van € 1.300.000 op de onroerende zaak gelegen aan de Eikenlaan 229 te Alphen aan den Rijn en een tweede hypotheek van € 350.000 op diezelfde onroerende zaak;

- borgstelling van de heer G.J. de Ridder;

- hoofdelijke aansprakelijkheid van alle tot de groep behorende vennootschappen;

- pandrecht voorraden;

- pandrecht bedrijfsinventaris;

- pandrecht vorderingen op derden;

- achterstelling van vorderingen van de heer G.J. de Ridder op De Ridder Holding B.V.

5.4 Separatistenpositie

(6)

Zie daarvoor het bovenstaande onder 5.3 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een der crediteuren beroept zich op een eigendomsvoorbehoud. Voor zover dit terecht is, zal dit worden geëerbiedigd.

5.6 Reclamerechten

Daarvan is geen sprake.

5.7 Retentierechten

Daarvan is geen sprake.

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie

Daarvan is geen sprake. Ten tijde van de faillietverklaring resteerde er nog een klein aantal openstaande bestellingen van klanten.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden

- afwikkelen openstaande leveringen Doorstart

6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden

Daarvan is geen sprake.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

De curator zal onderzoeken of de administratie van gefailleerde voldoet aan de wettelijk eisen. De directie van gefailleerde heeft de administratie inmiddels afgegeven.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het Handelsregister blijken de volgende gegevens:

- boekjaar 2013: gedeponeerd op 21 mei 2014, mitsdien tijdig;

- boekjaar 2012: gedeponeerd op 5 juli 2013, mitsdien tijdig;

- boekjaar 2011: gedeponeerd op 3 augustus 2012, mitsdien tijdig;

- boekjaar 2010: gedeponeerd op 26 maart 2012, mitsdien te laat.

7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant

Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve.

(7)

7.4 Stortingsverplichting aandelen Dit wordt onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit wordt onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen Dit wordt onderzocht.

7.7 Werkzaamheden

De curator heeft de administratie van gefailleerde onder zich genomen en een onderzoek verricht naar de deponering van de jaarrekeningen en de accountantsverklaring. De overige punten zal de curator onderzoeken.

8. Crediteuren

Op basis van de aangeleverde administratie zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven.

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen:

- Salaris en kosten curator: PM 8.2 Preferente vordering van de fiscus

Volgens de jaarrekeningen van gefailleerde maakt de vennootschap deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting van de Ridder Holding B.V.; op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid.

De fiscus heeft de navolgende vordering ingediend:

- omzetbelasting: € 4.393,00 - loonbelasting: € 13.209,00

8.3 Preferente vordering van het UWV UWV heeft nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere preferente crediteuren

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De concurrente schulden van de vennootschap bestaan, volgens de jaarrekening over 2013, onder andere uit vorderingen van leveranciers, De Ridder Holding B.V. en

vorderingen van derden uit hoofde van leningen. Deze vorderingen zijn niet gedekt door zekerheden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Zie hiervoor onder 8.5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden

(8)

- inventarisatie vorderingen 9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar het gestelde onder 1.4.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

- verkoop onroerende zaak;

- onderzoek oorzaken faillissement;

- onderzoek boekhoudplicht;

- onderzoek onbehoorlijk bestuur;

- onderzoek paulianeus handelen;

- inventarisatie vorderingen.

10.3 Indiening volgend verslag

De curator streeft ernaar het volgende verslag in te dienen op 4 februari 2015 .

Alphen aan den Rijn, 4 december 2014.

mr. F.J.H. Somers, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :