Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming Fluttert Beheer B.V.

Activiteiten onderneming

)LQDQFLsOHKROGLQJEHOHJJLQJVLQVWHOOLQJLQYDVWHDFWLYDHQKHWXLWRHIHQHQYDQHHQ

beheers ±en beleggingsmaatschappij.

Omzetgegevens 2012: € 112.833,00

2013: € 117.062,00 (er zijn geen jaarcijfers van 2014 en 2015 beschikbaar).

Personeel gemiddeld aantal Geen.

Saldo einde verslagperiode 16 juni 2017, verslag 6: €1.017,70

Verslagperiode

17 januari 2017 t/m 16 juni 2017.

Bestede uren in verslagperiode 6:50 uren

Bestede uren totaal 57:31 uren

Toelichting Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000011473:F001 16-12-2015

mr. A.E. Zweers

Curator: mr. W.H.J.M. Haafkes

(2)

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer E.W.M. Fluttert is enig aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschap.

De failliete vennootschap bezit 100% van de aandelen in:

- Lecourt Planontwikkeling B.V.

- HestiaCura B.V.

- Fluttert Pensioen B.V.

-

De failliete vennootschap bezit 25% van de aandelen in CasaCura Enschede B.V. De curator heeft de overige aandeelhouders gevraagd of zij bereid zijn de aandelen van de failliete vennootschap over te nemen. De overige aandeelhouders hebben het verzoek van de curator in beraad genomen. De curator verwacht binnenkort een reactie. De curator heeft nog geen reactie ontvangen. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris het 25% aandelenpakket in CasaCura Enschede B.V. voor €1,00 verkocht aan een van de overige aandeelhouders op voorwaarde dat deze alle kosten inclusief eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting voldoet. Als bijkomende voorwaarde is gesteld dat de koper een onkostenvergoeding uitkeert voor de bemoeiingen van de curator. Het gaat om een boedelvergoeding van €1.500,00 te vermeerderen met omzetbelasting.

De failliete vennootschap (Fluttert Beheer B.V.) is eigenaar van 50% van de aandelen in CasaCura B.V. CasaCura B.V. is door de rechtbank Overijssel op 19 februari 2014 in staat van faillissement verklaard (C08/14/180 F).

1.2 Winst en verlies

2012: verlies: € 199.419,00 2013: verlies: € 991.297,00

Over 2014 en 2015 zijn geen jaarcijfers samengesteld.

De forse toename van het verlies in 2013 heeft met name te maken met het feit dat een aantal vorderingen ³vanwege economische ontwikkelingen´fors zijn afgewaardeerd.

1.3 Balanstotaal

2012: € 3.833.863,00 2013: € 2.678.862,00

Er zijn geen jaarcijfers beschikbaar over 2014 en 2015.

1.4 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend geen.

1.5 Verzekeringen Geen

(3)

N.v.t. De onderneming staat ingeschreven op het adres Hanzepoort 25A te 7575 DB Oldenzaal. Er is geen sprake van een huurovereenkomst en er wordt geen huur betaald.

1.7 Oorzaak faillissement

Vanwege het faillissement van CasaCura B.V. (C08/14/180 F) en CasaCura Arnhem B.V.

(C08/15/68 F) ontbreekt het de vennootschap aan inkomsten terwijl de lasten (met name manageentfee) wel doorlopen.

Daarnaast heeft de vennootschap forse vorderingen op de bestuurder en

aandeelhouder de heer E.W.M. Fluttert. De heer Fluttert is niet in staat deze bedragen terug te betalen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 1

2.3 Datum ontslagaanzegging 12 januari 2016

2.4 Werkzaamheden

%HsLQGLJLQJDUEHLGVRYHUHHQNRPVWPHWGHKHHU(:0)OXWWHUW YRRU]RYHUYHUHLVW 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De vennootschap had in eigendom een wooncomplex in Enschede met 16 woningen.

Deze zijn in 2014 verkocht. De opbrengst is gebruikt om hypothecaire geldleningen af te lossen.

- De vennootschap bezit een 5% aandeel in 17 hectare nog niet ontwikkelde bouwgrond in Marbella Spanje. De curator zoekt een koper.

- De vennootschap is voor 33 1/3% eigenaar van een terrein bouwgrond aan de Neptunesstraat te Enschede. ING Bank heeft een recht van eerste hypotheek en is in gesprek met de overige eigenaren inzake de verkoop van het terrein bouwgrond.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst Nog niet bekend.

(4)

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Nog niet bekend. De curator wacht nog op nadere informatie.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage Nog niet bekend.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Inventarisatie onroerend goed. Overleg met bestuurder en correspondentie met de financier ING bank. Overleg met de overige eigenaren van het terrein bouwgrond aan de Neptunesstraat te Enschede. Overleg met een andere eigenaar van bouwgrond in Marbella Spanje inzake een mogelijke verkoop.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Een sieraad. De curator heeft het sieraad ingenomen. Het sieraad is

hoogstwaarschijnlijk verpand aan ING bank. De bank heeft inmiddels een taxateur ingeschakeld. Het sieraad is inmiddels getaxeerd. Een makelaar in sieraden doet thans een poging het sieraad onderhands te verkopen. De curator heeft het sieraad aan de makelaar overgedragen ter verkoop.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Nog niet bekend.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage Nog niet bekend.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Inventarisatie bedrijfsmiddelen en contact met bestuurder. Contacten met ING Bank en taxateur/makelaar.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving N.v.t.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage N.v.t.

(5)

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De failliete onderneming is voor 100% aandeelhouder van:

- Lecourt Planontwikkeling B.V.

- HestiaCura B.V.

- Fluttert Pensioen B.V.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst Nog niet bekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Het inventariseren van de aandelenverhouding en overleg met bestuurder. De curator RQGHU]RHNWGHILQDQFLsOHVLWXDWLHYDQERYHQYHUPHOGHYHQQRRWVFKDSSHQ+HWOLMNWHURS

dat Lecourt Planontwikkeling en Fluttert Pensioen B.V. kunnen worden ontbonden op JURQGYDQDUWLNHOD%:'HFXUDWRUKHHIWQRJLQRQGHU]RHNGHILQDQFLsOHVLWXDWLH

van HestiaCura B.V.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

- Vordering op Dima Beheer B.V. € 8.763,00 - Vordering op Teso Holding B.V. € 8.763,00

Deze vorderingen zijn op dit moment nog niet opeisbaar en zijn verpand aan ING Bank.

De bank probeert thans zelf deze vorderingen te incasseren (zie ook onder 7.1). De bank heeft een schikking getroffen met deze twee debiteuren. Het schikkingsbedrag is door de bank ontvangen.

- Een earn outregeling inzake de verkoop deelneming Haerzathe Investment Beheer B.V.

De failliete vennootschap heeft recht op een winstfee. Deze winstfee bedraagt 5,7% van de uitkeerbare overwinst die wordt behaald. De curator heeft hierover nadere informatie opgevraagd.

- Twee hypothecaire geldleningen verstrekt aan de aandeelhouder de heer E.W.M.

Fluttert groot respectievelijk € 237.275,00 en € 762.725,00.

- Rekening-courant vordering op de heer E.W.M. Fluttert groot € 514.353,00.

4.2 Opbrengst Nihil.

4.3 Boedelbijdrage

€968,-

(6)

4.4 Werkzaamheden

Inventarisatie debiteuren, contact met de bestuurder en pandhouder.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 289.594,07

5.2 Leasecontracten Geen

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrecht op de bedrijfsactiva, tegoeden, vorderingen en voorraden alsmede een persoonlijke borgtocht op de heer E.W.M. Fluttert groot € 113.445,00.

5.4 Separatistenpositie Ja

5.5 Boedelbijdragen Nog niet bekend.

5.6 Eigendomsvoorbehoud Geen

5.7 Retentierechten Geen

5.8 Reclamerechten Geen

5.9 Werkzaamheden

Inventarisatie kredieten, zekerheden en overleg met kredietinstelling.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden N.v.t.

(7)

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Moet nog worden onderzocht. Het onderzoek is nog niet afgerond. Voor zover de curator dit kan nagaan is hieraan voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gepubliceerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen Moet nog worden onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Moet nog worden onderzocht. Het onderzoek is nog niet afgerond.

(8)

7.6 Paulianeus handelen

Moet nog worden onderzocht. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het lijkt erop dat sprake is van paulianeus handelen in zake de uitgestelde opeisbaarheid van een tweetal debiteuren (zie onder rubriek 4.1). De failliete onderneming heeft zelf de opeisbaarheid van deze vorderingen (onverplicht) uitgesteld. De curator heeft inmiddels de nietigheid ingeroepen van de uitgestelde opeisbaarheid van de vorderingen.

7.7 Werkzaamheden

Beperkt onderzoek rechtmatigheid.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16 juni 2017, verslag 6: € 152.060,00

8.3 Pref. vord. van het UWV N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 289.594,07

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Het in kaart brengen van crediteuren en correspondentie met crediteuren.

(9)

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) N.v.t.

9.2 Aard procedures N.v.t.

9.3 Stand procedures N.v.t.

9.4 Werkzaamheden N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Onderzoek rechtmatigheid en afwikkeling van de crediteurenpositie.

10.3 Indiening volgend verslag Over drie maanden

10.4 Werkzaamheden

Zie boven onder plan van aanpak.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :