Melkweg ii Stompetoren. : mr. M. Wouters. : geen

Hele tekst

(1)

MINNW-1110

81 204

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 7 november 2016

Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma Cobie Brouwer podoinstituut/schoonheidscentrum & kapsalon Melkweg 4

1 841 ii Stompetoren Nummer faillissement : F 14 / 12 / 235 Datum uitspraak : 12 juni 2012

Curator : mr. Dunselman

Rechter-commissaris : mr. M. Wouters

Activiteiten onderneming : praktijk voor podoposturale therapie, podologie, Orthesiologie en pedicure alsmede schoonheidssalon en kapsalon (handelsregister).

Feitelijk geen bed rijfsactiviteiten.

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal : geen

Saldo einde verslagperiode : € 18.183,70

Rekeningnummer Kasbank : NL3OKASA 0223068551

Verslagperiode : 11 (17 augustus 201 6 - 7 november 2016)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Dit verslag is een vervolg op eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder

stadium als inlet van toepassing' werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld,

(2)

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

worden in dit verslag niet meer vermeld.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslagperiode 11

De fiscus heeft diverse preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van

€ 73.456,--.

8.3 Pref. vord. van het UWV N.v.t.

8.4 Andere pref. Crediteuren Verslagperiode 7

Het Hoogheemraadschap heeft een preferente vordering ingediend tot een bedrag van

€ 148,39.

Verslagperiode 11

Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen andere preferente crediteuren in het faillissement gemeld dan de voornoemde.

8.5 Aantal concurrente crediteuren Verslagperiode 7

Voor een achttal crediteuren is een concurrente vordering op de crediteurenlijst geplaatst.

(3)

SCHENKEVELD.

3

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 11

Voor negen crediteuren is een concurrente vordering op de crediteurenlijst geplaatst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Verslagperiode 7

Crediteuren hebben concurrente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van

€ 6.770,96.

Verslagperiode 10

Crediteuren hebben concurrente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van

€ 2.635.606,93.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Verslagperiode 7

Het faillissement zal naar verwachting eindigen door opheffing bij gebrek aan baten.

Verslagperiode 11

De voornoemde verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement is niet gewijzigd.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) Verslagperiode 6

S.S. Swinkels-Kaay

Reeds op 27 juni 201 3 heeft ondergetekende, handelend als curator in het faillissement van de besloten vennootschap Praktijk Cobie Brouwer B.V. respectievelijk van de

vennootschap onder firma Cobie Brouwer Podoinstituut/schoonheidscentrum & kapsalon V.O.F. mevrouw S.S. Swinkels-Kaay gedagvaard voor een gerechtelijke procedure bij de rechtbank Noord-Holland.

9.2 Aard procedures

(4)

Verslagperiode 6 S.S. Swinkels-Kaay

De procedure betreft een vordering op mevrouw Swinkels tot een bedrag van

€ 54.312,01 in hoofdsom op grond van onverschuldigde betaling, althans op grond van onrechtmatige daad.

9.3 Stand procedures

Verslagperiode 6 S.S. Swinkels-Kaay

Nadat van de zijde van mevrouw S.S. Swinkels-Kaay een conclusie van antwoord was genomen heeft op 20 maart 2014 een comparitie na antwoord plaatsgevonden. In het kader van onderzoek naar de mogelijkheden van het bereiken van een minnelijke regeling, is de procedure aangehouden.

Verslagperiode 7

Mevrouw S.S. Swinkels-Kaay

Nadat partijen hebben geconcludeerd dat een minnelijke regeling niet tot de

nnogelijkheden bleken te behoren, is namens ondergetekende een akte genomen en nadien aan de zijde van de gewezen werknemer een antwoordakte.

Op 24 december 2014 heeft de Rechtbank Noord-Holland vonnis gewezen, waarin is neergelegd, dat in elk geval een bedrag van € 3.500,-- door de gewezen werknemer aan de boedel is verschuldigd, en voor het overige betreffende een gevorderd bedrag van

€ 50.812,01 is de gewezen werknemer een bewijsopdracht gegeven. Middels is door de gewezen werknemer een opgave gedaan van de getuige die zij wenst te horen. Er dient nog een datum te worden bepaald voor getuigenverhoor.

Verslagperiode 8

De Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, heeft data ingepland waarop de

voornoemde getuigenverhoren zullen plaatsvinden, te weten op 5 oktober en 9 november

(5)

MI1TVIN471110

Faillissementsverslag rechtspersoon

S

as.

Verslagperiode 9

De voornoemde getuigenverhoren hebben plaatsgevonden op 5 oktober en 9 november 2015. Na deze getuigenverhoren heeft de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, op 16 december 201 5 een vonnis gewezen waarbij zij de juridische grondslag voor de

bewijsbeslissing in haar tussenvonnis van 24 december 2014 heroverwogen. Beide partijen zullen in de komende verslagperiode de mogelijkheid krijgen om een conclusie na enquete te nemen.

Verslagperiode 10

Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Holland van 4 mei 2016 zijn de vorderingen door de rechtbank toegewezen en is mevrouw Swinkels-Kaay veroordeeld tot betaling aan Praktijk Cobie Brouwer B.V. respectievelijk de vennootschap onder firma Cobie Brouwer

Podoinstituut/schoonheidscentrum & kapsalon V.O.F. van een totaalbedrag van

€ 64.180,70 (plus PM aan lopende rente vanaf 9 mei 2016). Middels een derdenbeslag is inmiddels een bedrag van € 11.855,65 geIncasseerd. Over betaling van het restant van de vordering zijn partijen thans in overleg.

Verslagperiode 11

In de afgelopen verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke regeling gesloten met mevrouw 5winkels-Kaay wegens het ontbreken van verhaalsmogelijkheden om het gehele bedrag van het voornoemde vonnis te kunnen incasseren. Naast het voornoemde bedrag is nog een betaling gedaan op de

faillissementsrekening van een bedrag van € 8.500,--. In totaal is er derhalve een bedrag van € 20.355,65 ontvangen.

Zowel Praktijk Coble Brouwer B.V als de vennootschap onder firma Cobie Brouwer

Podoinstituut/schoonheidscentrum & kapsalon V.O.F. hebben zoals gezegd een aandeel in

het voornoemde vonnis. Het aandeel van de BV betreft 10,6796 (€ 6.418,67) en het aandeel

van de VOF betreft 89,33% (€ 53.730,68). De opbrengst van de minnelijke regeling en de

(6)

6

Faillissementsverslag rechtspersoon

met deze procedure gemoeide tijd van ondergetekende is naar rato over de beide partijen (BV en VOF) verdeeld.

Het ontbreken van voldoende verhaalsmogelijkheden heeft ondergetekende ook doen besluiten om geen gerechtelijke procedure op te starten in verband met betaalde

verbouwingskosten door de vennootschap.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

Verslagperiode 71

Net faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

10.2 Plan van aanpal<

Verslagperiode 12

In aanmerking nemende het ontbreken van verwachting op verwerving van aanvullend actief en gezien de stand van de boedel, zullen er na betaling van de boedelkosten geen baten overblyven voor preferente en concurrente crediteuren. Er zal dan ook verzocht worden het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

10.3 lndiening volgend verslag: n.v.t.

Alkmaar, 7 november 2016

A.H.J. Dunselman, rator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :