Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Nidi Outle t B.V. 08-05-2018

19

Nidi Outle t B.V.

vh ge ve stigd in Ba ta via sta d, na bij Le lysta d

09-10-2018 21

De fa illie t dre e f e e n kle dingw inke l in w inke lce ntrum Ba ta via sta d te Le lysta d.

He t be trof e e n zoge noe mde “outle t-kle dingw inke l” w a a rbij he t conce pt is da t me rkkle ding (outdoorkle ding) te ge n e e n ve e l la ge re prijs w ordt ve rkocht da n in

“norma le ” kle dingw inke ls. De e ls w orde n de la ge re prijze n ve roorza a kt doorda t re stpa rtije n w orde n ve rkocht e n de e ls doorda t fa brika nt nie uw e colle ctie s doe lbe w ust in outle t-w inke ls w e nst a a n te bie de n, bijvoorbe e ld om te kijke n w e lk product va n die nie uw e colle ctie goe d loopt. De onde rne ming is ontsta a n va nuit he t ha nde lsa ge ntscha p va n de be stuurde r voor he t me rk Tre spa ss. He t w a s de be doe ling om voor Tre spa ss e e n outle t-w inke l te be ginne n. Toe n he t le ve ra ncie rskre die t va n Tre spa ss w e rd inge trokke n is de fa illie t me e rde re me rke n ga a n ve rkope n. Te n tijde va n he t fa illisse me nt ging he t om zo’n 4 a 5 me rke n.

08-05-2018 19

Ve rsla gnumme r 24

Da tum ve rsla g 11-07-2019

Insolve ntie numme r F.17/11/175

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000000591:F001

Da tum uitspra a k 23-08-2011

R-C mr. H.J. Idzenga

Cura tor mr R. Bremer

(2)

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De omze t ove r 2009 be droe g € 390.859,--; de omze t ove r 2010 be droe g € 380.595,--.

In 2008 w e rd e e n ve rlie s ge le de n va n € 12.692,-- (voor be la stinge n). In 2009 w a s spra ke va n e e n ve rlie s va n € 43.407,-- voor be la stinge n. In 2010 w a s spra ke va n e e n ve rlie s va n € 17.278,-- voor be la stinge n.

He t ba la nstota a l ultimo 2008 be droe g € 175.060,--; pe r 31 de ce mbe r 2009 w a s spra ke va n e e n ba la nstota a l va n € 219.354. Ultimo 2010 w a s he t ba la nstota a l € 229.779,--.

08-05-2018 19

7

De fa illie t ha d ze ve n me de w e rke rs w a a rva n vijf me t e e n nul-ure ncontra ct.

08-05-2018 19

Boe de lsa ldo

€ 1.574,52

08-05-2018 19

Boe de lsa ldo

€ 1.576,51

04-07-2018 20

Boe de lsa ldo

€ 1.578,50

09-10-2018 21

Boe de lsa ldo

€ 8.946,32

He t in he t vorige ve rsla g a l a a nge kondigde be dra g va n € 7.364,48 is

ontva nge n op de boe de lre ke ning. Dit be tre ft e e n be ta ling uit hoofde va n e e n schulde nre ge ling. Zie hoofdstuk 7 hie rna .

21-01-2019 22

Boe de lsa ldo

€ 8.946,32

02-04-2019 23

Boe de lsa ldo

€ 10.227,41

Op de boe de lre ke ning is EUR 1.281,09 ontva nge n uit hoofde va n de sa ne ringsre ge ling.

11-07-2019 24

(3)

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

va n

17-12-2017 t/m

16-3-2018

08-05-2018 19

va n 17-3-2018 t/m 16-6-2018

04-07-2018 20

va n 17-6-2018 t/m 16-9-2018

09-10-2018 21

va n

17-12-2018 t/m

16-3-2019

02-04-2019 23

va n 17-3-2019 t/m

11-12-2018

11-07-2019 24

Verslagperiode Bestede uren

19 0,70 uur

20 0,60 uur

21 0,50 uur

22 1,00 uur

23 0,70 uur

24 0,80 uur

totaal 4,30 uur

(4)

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie 1.2 Lopende procedures 1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Op dit mome nt w orde n in he t fa illisse me nt vrijw e l ge e n w e rkza a mhe de n ve rricht. De cura tor w a cht de uitkomste n a f va n de sa ne ringsre ge ling zoa ls ge noe md in de e e rde re ve rsla ge n.

08-05-2018 19

In a a nvulling op bove nge noe md ure nove rzicht (da t sle chts de tijdsbe ste ding va na f ve rsla g 19 w e e rge e ft) w ordt opge me rkt da t in tota a l 121,9 uur a a n de a fw ikke ling va n dit fa illisse me nt is be ste e d.

09-10-2018 21

Inmidde ls is in tota a l 122,9 uur be ste e d a a n de a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt.

21-01-2019 22

Inmidde ls is in tota a l 123,6 uur be ste e d a a n de a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt

02-04-2019 23

Inmidde ls is in tota a l 124,4 uur be ste e d a a n de a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt.

De informa tie in dit ve rsla g is nog onde rw e rp va n na de r onde rzoe k. In e e n la te r sta dium ka n blijke n da t de ze informa tie moe t w orde n a a nge pa st.

Omtre nt de volle dighe id e n de juisthe id va n de in dit ve rsla g opge nome n informa tie ka n da n ook nog ge e n uitspra a k w orde n ge da a n. Aa n dit ve rsla g e n/of volge nde /vorige ve rsla ge n kunne n ge e n re chte n w orde n ontle e nd.

Nie ts in de ze ve rsla ge n ka n w orde n ge ïnte rpre te e rd a ls e e n e rke nning va n a a nspra ke lijkhe id of a ls e e n a fsta nd va n e nig re cht.

11-07-2019 24

1. Inventarisatie

(5)

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk 3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

2. Personeel

3. Activa

(6)

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Eigendomsvoorbehoud 5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten 5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

4. Debiteuren

0,1 uur 11-07-2019

24

5. Bank/Zekerheden

(7)

6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

(8)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de e e rde re ve rsla ge n is me lding ge ma a kt va n de ve rschille nde vorde ringe n die de cura tor bij de (indire ct) be stuurde rs he e ft inge die nd e n va n de door é é n va n he n a a nge bode n schulde nre ge ling. De cura tor he e ft nog ge e n be richt ontva nge n of de be tre ffe nde re ge ling door de re chtba nk is ge a ccorde e rd. De cura tor w e e t da t onla ngs e e n zitting he e ft pla a tsge vonde n e n he e ft de Kre die tba nk ge vra a gd om ove r de uitkomste n da a rva n te w orde n ge ïnforme e rd.

08-05-2018 19

De Kre die tba nk he e ft nog ge e n informa tie ve rstre kt ove r looptijd, vooruitzichte n e .d. va n de schulde nre ge ling. De cura tor w a cht de ontw ikke linge n a f.

04-07-2018 20

Kort na a floop va n de ze ve rsla gpe riode is e e n e e rste de e lbe ta ling ontva nge n uit hoofde va n de schulde nre ge ling. De boe de l he e ft e e n be dra g ontva nge n va n € 7.364,48. De ve rde re looptijd va n de schulde nre ge ling za l moe te n w orde n a fge w a cht.

09-10-2018 21

He t in he t vorige ve rsla g ge noe mde be dra g is ve ra ntw oorde in he t fina ncië le ve rsla g da t bij dit ve rsla g is ge voe gd. De schulde nre ge ling w ordt ve rde r a fge w a cht.

21-01-2019 22

De schulde nre ge ling w ordt ve rde r a fge w a cht (ve rw a cht e inde looptijd: e ind 2020/ be gin 2021)

02-04-2019 23

In de a fge lope n ve rsla gpe riode is opnie uw e e n be dra g va n EUR 1.281,09 ontva nge n uit hoofde va n de schulde nre ge ling. He t ve rde re ve rloop va n de re ge ling w ordt a fge w a cht.

11-07-2019 24

0,3 uur (inz. ve rloop schulde nre ge ling) 21-01-2019

22

0,2 uur 02-04-2019

23

(9)

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 8.671,01

Dit be tre ft boe de lvorde ringe n va n fiscus e n UW V. Da a rna a st ge ldt e e n p.m.

post voor de ve rde re fa illisse me ntskoste n.

09-10-2018 21

€ 49.515,00 09-10-2018

21

€ 14.178,69 09-10-2018

21

13 09-10-2018

21

€ 55.385,98 09-10-2018

21

W a a rschijnlijk za l he t fa illisse me nt e x a rt. 16 Fw w orde n a fge w ikke ld. 09-10-2018 21

0,1 uur (w ijziging boe de lvorde ringe n) 09-10-2018

21

0,1 uur 21-01-2019

22

(10)

9.1 Naam wederpartijen 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag 10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

10. Overig

Afw a chte n looptijd schulde nre ge ling, e vt. a nde re sta ppe n inza ke uitsta a nde vorde ringe n, a fw ikke ling.

08-05-2018 19

nog nie t be ke nd (oa . a fha nke lijk va n looptijd schulde nre ge ling) 08-05-2018 19

0,7 uur 08-05-2018

19

0,6 uur 04-07-2018

20

0,4 uur 09-10-2018

21

0,6 uur 21-01-2019

22

0,5 uur 02-04-2019

23

0,7 uur 11-07-2019

24

(11)

Bijlagen

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :